We hebben 341 gasten online

Recensie 'Max graaf de Marchant et d'Ansembourg' Paul Bronzwaer

Gepost in Geschiedenis

Max graaf de Marchant et d'Ansembourg Paul Bronzwaer

Dit boek van Paul Bronzwaer is uitgegeven in de historische reeks Parkstad Limburg als deel 12. Na de voltooiing van zijn proefschrift Maastricht en Luik bezet, gaf Paul Bronzwaer al aan, dat hij het plan had een biografie over graaf Max te willen schrijven. Bij mijn bezoek aan de beste boekhandel van Nederland, in de Dominicanenkerk te Maastricht, zag ik de langverwachte biografie liggen en besloot deze te kopen. Wat meteen opvalt is dat er sprake is van een politieke biografie. Het is dus niet tot een algehele levensbeschrijving gekomen. Bronzwaer komt daar in zijn inleiding op terug. Hoewel hij geprobeerd had inzage te krijgen in het familiearchief, heeft de familie echter besloten dat het familiearchief nog minstens een eeuw lang voor derden gesloten zou blijven. Daardoor is dit bronnenmateriaal voor Bronzwaer dus niet toegankelijk geweest. Bronzwaer besloot daarom zich te richten op de politieke activiteiten.

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'

Gepost in Levenslang

NOS Bron dinsdag 5 september 2017

 

Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde is wel dat er een mogelijkheid is om die straf na verloop van jaren te laten herbeoordelen, wat kan leiden tot verkorting van de straf of vrijlating.

Dat schrijft advocaat-generaal Machielse in een advies aan de Hoge Raad. Die neemt dat advies in de regel over. Bij de herbeoordeling moet bij voorkeur een rechter bekijken of voortzetting van de straf redelijkerwijs nog een strafrechtelijk doel dient, bijvoorbeeld doordat anderen bij vrijlating in gevaar zouden komen. Het recht op een herbeoordeling betekent dus niet dat iemand automatisch vrijkomt.

Volgens Machielse is de regeling die staatssecretaris Dijkhoff heeft voorbereid om herbeoordeling van de straf mogelijk te maken voldoende om aan de mensenrechten te voldoen. Dijkhoff publiceerde in juni het Besluit Adviescollege levenslanggestraften. Daarin staat dat een adviescollege over gratie zal adviseren, waarna de staatssecretaris een besluit neemt.

Uitzichtloos

Het feit dat in Nederland levenslang ook echt levenslang was, zonder mogelijkheid op strafvermindering, leverde internationaal veel kritiek op, met name vanuit Europa. Vooral het feit dat voor mensen met levenslang het leven uitzichtloos was geworden werd gezien als een schending van de mensenrechten.

De enige mogelijkheid voor levenslang gestraften om vrij te komen was gratieverlening door de koning of de koningin. Dat gebeurde in 1986 voor het laatst.

Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf levensvatbaar te houden

Gepost in Levenslang

De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege zal de staatssecretaris gaan adviseren of een levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-activiteiten. Het resultaat is dat de levenslange gevangenisstraf nog steeds kan worden opgelegd, maar dat er een einde komt aan de individuele procedures waarin levenslanggestraften re-integratie-activiteiten proberen af te dwingen. Daarnaast wil Dijkhoff de maximumstraf voor doodslag verhogen. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff vandaag aan de Tweede Kamer.

Onder druk

De levenslange gevangenisstraf staat al een aantal jaar onder druk, naar aanleiding van zowel uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als rechterlijke uitspraken in Nederland. Verschillende rechters zijn kritisch over de manier waarop Nederland de levenslange gevangenisstraf uitvoert. Hierdoor is de levenslange straf soms bewust niet opgelegd. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat rechters ook in de toekomst levenslange gevangenisstraf kunnen opleggen voor de zwaarste delicten. Daarom neemt hij maatregelen. Dijkhoff: “De zwaarste straf moet beschikbaar blijven voor de zwaarste criminelen en de zwaarste misdrijven. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat levenslang een dode letter in de wet wordt.“

Periodieke toetsing

Dijkhoff wil bij levenslanggestraften na 25 jaar een periodieke toetsing laten uitvoeren. Daarvoor wordt in het Pieter Baan Centrum een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar persoonlijkheidsontwikkeling en gewelddadig gedrag. Het adviescollege beoordeelt de uitkomst van deze onderzoeken en adviseert vervolgens of de gedetineerde in aanmerking komt voor activiteiten gericht op re-integratie. Bij dit advies worden de belangen van nabestaanden nadrukkelijk gewogen. Het adviescollege beoordeelt per geval of en zo ja welke eventuele activiteiten passend zijn.

Doodslag

Ook wil Dijkhoff de strafmaat voor doodslag verhogen. Voor moord kan in Nederland een levenslange gevangenisstraf of een maximale tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd worden. De maximumstraf voor doodslag is echter vijftien jaar. Het verschil in de maximale straf voor moord en die voor doodslag is actueel geworden sinds de Hoge Raad in 2012 de eisen aanscherpte die gesteld worden aan de voorbedachte raad, het onderscheidend criterium voor moord. Daarom wordt soms teruggevallen op een veroordeling voor doodslag in plaats van voor moord. En dat heeft gevolgen voor de op te leggen straf. Voor de verhoging van de maximumstraf voor doodslag gaat Dijkhoff een wetsvoorstel voorbereiden. Daarnaast laat hij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum de mogelijkheden onderzoeken om de maximumstraf bij moord te verhogen naar veertig jaar.

Contact

Bent u nabestaande, slachtoffer of betrokken bij een delict waarvoor de dader veroordeeld is tot levenslang?

 

Kamerbrief over wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

Staatssecretaris Dijkhoff informeert de Tweede Kamer over voorgenomen wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.

Download 'Kamerbrief over wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf'

PDF document | 5 pagina's | 101 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2016

Recensie 'Laat niet los' Harlan Coben

Gepost in Recensies

Halan Coben behoort tot de allergrootste Amerikaanse thrillerauteurs. Al eerder heb ik werk van hem gerecenseerd. Zie Recensie 'De verbeelding' Harlan CobenRecensie ' De vreemde' Harlan CobenRecensie 'Zes Jaar' Harlan CobenRecensie 'Ik mis je' Harlan Coben. In dit boek staat centraal het feit dat de hoofdpersoon Nap Dumas vijftien jaar geleden zijn broer kwijtraakte naar het scheen door een treinongeluk, dat in nevelen is gehuld. Maar niet alleen hij kwam om. Het treinongeluk bleek niet de plek te zijn geweest waar Nap Dumas broer de dood vond. Maar waar dan wel. Langzamerhand wordt duidelijk dat een voormalige raketbasis uit de Koude Oorlog een rol schijnt te hebben gespeeld