We hebben 333 gasten online

Deel 8 geschiedenis van Nederland van 1946-1958

Gepost in Blog

Deel 8 gs van NL

In de serie de Geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 8 van 1946 tot 1958. Daarin staat centraal Koningin Wilhelmina en haar rol om meer invloed te krijgen. De bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog en de zuivering en berechting. De Rooms-Rode Coalities. Herstel en verlies. Houding bisschoppen ten aanzien van de socialisten. Het Bisschoppelijk Mandement van 1954. Wederopbouw en economisch herstel. Truman-doctrine en de uitwerking van de Tweede Wereldoorlog. Marshall-hulp en economisch herstel. De Indonesische kwestie. Indonesië onafhankelijk. Neutraliteit Nederland voorgoed voorbij na de Tweede Wereldoorlog. Europese samenwerking. Nederland industrialiseert. Ontwikkeling inkomen per hoofd van de bevolking. Woningbouw. Gezinspolitiek. Einde Rooms-Rode samenwerking

Deel 7 geschiedenis van Nederland 1940-1946

Gepost in Blog

treintransport naar de vernietigingskampen

 In de serie geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 7 Nederland van 1940 tot 1946. Voor Nederland zou de Tweede Wereldoorlog het einde betekenen van een periode van neutraliteit en de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog liet geen keuze voor neutraliteit meer open. De bezetting van ons land zou, hoewel het in begin leek dat alles mee zou vallen, diepe sporen nalaten. Ook Nederland ontkwam niet aan de vervolging van de Joden. Meer dan 100.000 Nederlandse Joden zouden in vernietigingskampen fabrieksmatig worden omgebracht. Daarnaast kwamen, doordat de gehele bevrijding van Nederland door het mislukken van de slag om Arnhem, op zich liet wachten, bijna 30.000 inwoners om van de honger. Voor een politieke doorbraakgedachte na het einde van de oorlog bleek de tijd nog niet rijp. 

Deel 6 geschiedenis van Nederland 1890-1940

Gepost in Blog

Groei en inflatie in Duitsland en Nederland 1922 1939

 In de serie over de geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 6. Deel 6 beschrijft de periode van 1890 tot 1940. Een periode van 50 jaar waarin Nederland een grote verandering doormaakte, buiten de Eerste Wereldoorlog bleef, een revolutiepoging meemaakte en een Interbellum waarin de SDAP niet werd toegestaan regeringsverantwoordelijkheid te dragen. In 1890 nam Regentes Emma tot 1898 het koningschap waar en Koningin Wilhelmina zou op 18 jarige leeftijd staatshoofd worden en tot 1948 staatshoofd zijn. De pacificatiepolitiek zou de drie belangrijkste politieke zaken regelen. Nederland was een sterk verzuilde samenleving. De economische crisis greep om zich heen en het lang handhaven van de gouden standaard deed Nederland geen goed.

Deel 9 Geschiedenis van Nederland 1958-1977

Gepost in Blog

Ontkerkelijking in Nederland

Deze periode ontsluit een ontwikkeling van Nederland waarin ons land door de verzuiling heen brak en de oude verbanden niet meer konden worden gehandhaafd. De moderne tijd deed zijn intrede en de hoogconjunctuur zorgde ervoor dat de economische ontwikkeling van ons land het mogelijk maakte dat welvaart voor een ieder beschikbaar kwam. Daarin werden de oude banden als knellend ervaren. Ook politiek gesproken was er sprake van grote veranderingen. 

Deel 5 geschiedenis van Nederland van 1840-1890

Gepost in Blog

schoolstrijd nl

In de serie over de geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 5. Deel 5 beschrijft de periode 1840-1890 waarin Nederland zich ontwikkeld van een achtergebleven agrarische staat tot een industriële samenleving. Daarnaast werd er in 1848 een grondwetsherziening doorgevoerd die de basis legde voor onze huidige parlementaire democratie. Van een zogenaamd verlicht koningschap krijgt Nederland een staatshoofd dat parlementair onschendbaar is en ministers die verantwoording schuldig zijn aan het parlement en niet meer aan de koning. Kortom de trias-politica werd ingevoerd. Koning Willem III probeerde een en ander nog tegen te houden, maar moest uiteindelijk er zich bij neer leggen.

Deel 4 De geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840

Gepost in Blog

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

 De Franse tijd betekende voor de zeven gewesten in feite het einde van de gewestelijke autonomie. Nadat de Fransen Nederland hadden veroverd gingen ze over tot een gecentraliseerd bestuur waardoor Nederland in feite een eenheidsstaat werd. De eeuwenlange gewestelijke autonomie hield op te bestaan en dat hield in dat voortaan het land vanuit Den Haag zou worden bestuurd. Zo ontstond er een grondwet waarin eens en voor altijd het centrale bestuur van ons land werd vastgelegd. Dat dit niet altijd lukte bleek wel uit het feit dat in 1798 nog een staatsgreep plaatsvond door het Franse leger. In 1806 besloot Napoleon van Nederland een koninkrijk te maken en maakte zijn broer Lodewijk Napoleon koning. Toen deze naar de zin van Napoleon te geliefd werd besloot Napoleon in 1810 Nederland als provincie bij Frankrijk te voegen. Na de uiteindelijk nederlaag van Napoleon zou de zoon van stadhouder Willem V Koning worden van de Verenigde Nederlanden en de Restauratie gestalte geven. Uiteindelijk scheidde België zich in 1839 af en in 1840 werd koning Willem II de opvolger van koning Willem I.

Deel 3 De geschiedenis van Nederland 1648-1795

Gepost in Blog

Nederland 1648-1795 klein

Ons land was een republiek tussen koninkrijken en alle geesten waren autonoom. Alleen voor defensie en economische zaken werden afspraken gemaakt in de Staten-Generaal waar afgevaardigden van de gewesten en de steden in Den Haag in de Ridderzaal voor bij elkaar kwamen. Economisch bleef het voorspoedig gaan, alleen niet zo goed als in de Gouden Eeuw. Na twee stadhouderloze tijdperken leek het er op dat de Oranjes het stadhouderschap als erfelijk gingen zien. De beweging van de Patriotten spraken voor het eerst over 'het volk van Nederland'. Na de mislukte revolutie waren het de Fransen die in 1795 hun revolutionaire ideeën ook in de Republiek zouden gaan toepassen.

Deel 2 De geschiedenis van Nederland van 1576 tot 1648

Gepost in Blog

1648 Nederland

De Nederlandse gewesten waren vanaf 1568 in oorlog met Filips II. Filips II streefde naar handhaving van het katholieke geloof en centralisatie van het bestuur. Daarmee zette hij de politiek van zijn vader, Keizer Karel V voort. Deze politiek mondde in 1568 uit in de Nederlandse Opstand tegen het gezag van Filips II. Na een aanvankelijke mislukking keerden de kansen van de opstandelingen ten goede en kreeg men steeds meer aanhang. We vervolgen de Opstand vanaf het jaar 1576 als alle gewesten zich aaneensluiten tegen Filips II. 

Deel 1 De geschiedenis van Nederland. Van de late Middeleeuwen tot 1576

Gepost in Blog

In tegenstelling tot andere inwoners van landen weten eigenlijk de Nederlanders weinig over het ontstaan van Nederland. Meestal weet men wel van Willem van Oranje, door het volkslied, en dat hij werd vermoord. Maar hoe uiteindelijk ons land in de huidige vorm ontstaan is weet men niet vaak. Vandaar dat een reeks over de geschiedenis van Nederland bedoeld is om enige kennis ter zake bij te brengen.