We hebben 179 gasten online

Vermogensbeheerder Wilfred Aalders deel 9e

Gepost in De belegger bedrogen

Vervolg uitspraak rechtbank den Bosch 22 november 2010

Feit 7.

Onder dit feit wordt aan verdachte samengevat ten laste gelegd dat hij in de periode 29 juni 2004 tot en met 10 februari 2005 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer of elders in Nederland, tezamen met zijn mededader(s) heeft gepoogd om met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling verzekeringsmaatschappij Chubb Insurance Company of Europe SA op te lichten en te bewegen tot afgifte van € 1.050.000,- door telkens in strijd met de waarheid:
- bij die verzekeringsmaatschappij te melden dat twee verzekerde directeuren van TPC International B.V. waren beroofd en daarbij een beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering van TPC International B.V. bij die verzekeringsmaatschappij;
- genoemde verzekeringsmaatschappij mee te delen dat die twee directeuren, te weten [verdachte] en [medeverdachte 3] betrokken waren geweest bij een wisseltransactie in B[betrokkene 38] en dat zij na die wisseltransactie waren beroofd van 1.500.000 USD en dat die wisseltransactie was bedoeld om valutawinst te behalen voor cliënten van TPC International B.V. en dat [verdachte] voornoemd al jaren dergelijke transacties deed;
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij valse correspondentie/valse documenten te verstrekken betreffende investeringen in China die vijf cliënten van TPC International B.V. via een accountant in China zouden hebben gedaan;
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij vijf aansprakelijkheidsverklaringen van voormelde cliënten van TPC International B.V. die investeringen in China hadden gedaan, te verstrekken;
- een vals (kopie) bankafschrift van de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. en een (kopie) bankafschrift van de Bank of China, ter bevestiging van de contante opname in China van voormeld geclaimd geldbedrag, aan genoemde verzekeringsmaatschappij te verstrekken;
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij mee te delen dat voormeld geroofd geld volkomen "wit" geld betrof.

(Standpunten......)

Bewijsoverwegingen.
In aansluiting op de bewijsoverwegingen van de bewezen verklaarde witwasconstructie overweegt de rechtbank als volgt.

[verdachte] is naar Hong Kong gereisd om ongeveer iets meer dan 1 miljoen euro contant op te nemen. Rond zijn terugkomst uit Hong Kong kreeg [verdachte] via [betrokkene 5] contact met een man die een grote hoeveelheid US dollars wilde omwisselen tegen euro's en wel in contanten. [verdachte] dacht op die manier een extra winst mogelijkheid te creëren met het geld dat hij voor zijn cliënten onder zich had177.
[verdachte] is op 2 juni 2004 van het geld, € 1.050.000,-, beroofd en heeft hiervan aangifte gedaan in België178. Naast de € 884.000,- die [verdachte] bij [betrokkene 19] heeft opgehaald is daarbij gevoegd een bedrag van € 120.000,- dat [verdachte] van [betrokkene 5] had ontvangen om te betrekken bij de wisseltransactie, zo verklaart [verdachte]179.
[verdachte] heeft tevens verklaard dat hij een claim heeft ingediend via Chubb waar TPC een bedrijfsverzekering had afgesloten.180 Volgens [verdachte] kwam het idee om het bedrag bij Chubb te claimen van [medeverdachte 1] en is [medeverdachte 1] zich gaan bezighouden met de samenstelling van het dossier ten behoeve van Chubb181. Dat de gang naar Chubb op initiatief van [medeverdachte 1] heeft plaatsgevonden, bevestigt ook [medeverdachte 3]182.

Namens Chubb Insurance Company of Europe SA heeft de heer [getuige 7] bij de politie aangifte gedaan van poging tot oplichting. [getuige 7] heeft zelf nooit met de betrokkenen bij de claim gesproken en heeft zijn verklaring gebaseerd op de correspondentie over de claim.
Het verhaal dat door TPC aan Chubb werd medegedeeld hield in dat [verdachte] en [medeverdachte 3] op 2 juni 2004 betrokken waren geweest bij een wisseltransactie en dat zij na die wisseltransactie waren beroofd van 1.500.000 USD. [medeverdachte 3] heeft aan Chubb medegedeeld dat deze wisseltransactie bedoeld was om valutawinst te behalen voor cliënten van TPC en dat [verdachte] al jaren dergelijke transacties deed.
[medeverdachte 3], [verdachte], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] (en later advocaat [betrokkene 38]) waren de gesprekspartners van Chubb.
Ter onderbouwing van de claim heeft TPC diverse onderliggende stukken ingebracht zoals correspondentie met betrekking tot de investeringen van de vijf cliënten, de bankafschriften met de opname van contant Euro 1.050.000 in Hong Kong, de aangifte die [verdachte] gedaan had bij de politie in B[betrokkene 38] en de vijf aansprakelijkheidsstellingen van de individuele cliënten van TPC International B.V.
De documentatie met betrekking tot de investeringen van de cliënten in China/Hong Kong is aan Chubb als "echt en onvervalst" aangeboden door [verdachte] en [medeverdachte 3]. Volgens het verslag van een bespreking op 6 januari 2005 waarbij ook [medeverdachte 1] aanwezig was heeft [verdachte] uitdrukkelijk aangegeven dat het om "wit"geld ging183.

[medeverdachte 3] heeft over de feitelijke gang van zaken met betrekking tot de claim bij Chubb het volgende verklaard.
[verdachte] heeft in België aangifte gedaan van de beroving. [medeverdachte 1] heeft aan [verdachte] uitgelegd wat er allemaal klaar gemaakt moest worden. [medeverdachte 1] heeft de brief met de aansprakelijkheidsstelling aan mij gedicteerd. Deze moesten door de klanten ondertekend worden. [medeverdachte 3] is met [verdachte] naar de klanten geweest en alle klanten hebben getekend. Daarna werd het pakket voor de verzekeringsmaatschappij Chubb samengesteld door [medeverdachte 4] en/of mij op aangeven van [verdachte] en [medeverdachte 1]. Aan Chubb is nooit aangegeven dat het om zwart geld ging184.

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] hebben beide ter terechtzitting verklaard dat dergelijke wisseltransacties niet vaker zijn voorgekomen bij TPC185.

In de bewijsoverwegingen over het strafbare feit van het gewoontewitwassen is reeds vermeld dat de gehele briefwisseling met betrekking tot het Discounted Loans project, inclusief de brieven van [betrokkene 19], is gemaakt op de computer van TPC. [verdachte] heeft daarover verklaard dat de correspondentie gefingeerd is en ook [medeverdachte 3] heeft verklaard over het correspondentiedossier en de bedoeling daarvan (vindplaatsen bewijsmiddelen zie onder witwas-feit). Deze correspondentie, althans de delen vermeld op p. 66 tot en met 91, is aan Chubb overhandigd als onderdeel van het pakket dat [medeverdachte 3] hiervoor heeft genoemd.

De aansprakelijkheidsstellingen, waarover [medeverdachte 3] heeft verklaard, zijn door de klanten van TPC, zijnde [aangever 32], [aangever 29], [aangever 15], [aangever 30]en [aangever 31] ondertekend186. Ook deze zijn, als hiervoor bij de bespreking van de aangifte namens Chubb vermeld, aan de verzekeringsmaatschappij overhandigd.

[aangever 15], klant van TPC heeft in een brief aan [verdachte] bevestigd dat hij door [verdachte] is verzocht de aansprakelijkheidsstelling te ondertekenen en dat hij getekend heeft, maar [aangever 15] heeft in zijn brief tevens uitdrukkelijk opgemerkt dat hij niet accepteert dat de wisseltransactie tot het normale vermogensbeheer behoort187.
[aangever 29] heeft eveneens verklaard geen toestemming te hebben gegeven voor een wisseltransactie188. [aangever 30] heeft (mede namens zijn moeder) verklaard dat hij het extra risico dat hij met de wisseltransactie liep, niet wilde189. [aangever 32]heeft evenmin toestemming gegeven voor een wisseltransactie190.

Hiervoor zijn reeds de verklaringen van [verdachte] en [medeverdachte 3] aangehaald over een geldbedrag afkomstig van [betrokkene 5].
In dat verband is een bankafschrift vervalst door [medeverdachte 4].
[medeverdachte 4] heeft dat erkend en heeft overigens over het Discountes Loans project verklaard dat de brieven in dat project niet kloppen omdat geen sprake was van leningen en rendementen. Hij vermoedt dat de brieven voor de verzekeringsmaatschappij waren ter onderbouwing van de claim. Hij heeft toegegeven dat hij stukken aan Chubb heeft gestuurd. Over het bedrag van [betrokkene 5] heeft [medeverdachte 4] verklaard dat hij het bankafschrift191 heeft vervalst en dat hij denkt dat het aan Chubb is meegezonden. De noodzaak was dat er een afschrift moest komen met daarop het bedrag van 166.000 euro die contant zouden zijn opgenomen op een bepaalde datum in Hong Kong192.
In de aangifte van Chubb is eveneens melding gemaakt van het bewuste bankafschrift en de indiening daarvan door TPC193.
[betrokkene 19] heeft bevestigd dat het bankafschrift vervalst is194.

Conclusie van de rechtbank
Op grond van voormelde bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen geprobeerd heeft Chubb op te lichten.
Door te handelen als voormeld heeft verdachte het oogmerk gehad om TPC en/of voormelde klanten te bevoordelen. Dit voordeel is wederrechtelijk, omdat dit tot stand is gekomen als gevolg van opzettelijk verstrekte gegevens en omstandigheden waarvan verdachte wist dat zij bedrieglijk en in strijd met de waarheid waren.

De rechtbank ontslaat verdachte van rechtsvervolging wat betreft het eerste gedachtenstreepje, inhoudende dat bij die verzekeringsmaatschappij gemeld is dat twee verzekerde directeuren van TPC International B.V. waren beroofd en daarbij een beroep werd gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van TPC International B.V. bij die verzekeringsmaatschappij. Deze omstandigheden zijn weliswaar wel te bewijzen maar zijn niet te kwalificeren als bedrieglijk en in strijd met de waarheid.

Bewezenverklaring

Op grond van bovenstaande is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

in de periode van 29 juni 2004 tot en met 1 februari 2005 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, verzekeringsmaatschappij Chubb Insurance Company of Europe SA te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag van 1.050.000 euro (éénmiljoenvijftigduizend), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven- listiglijk, bedrieglijk en in strijd met de waarheid (ter onderbouwing van een (verzekerings)claim) - aan genoemde verzekeringsmaatschappij heeft medegedeeld dat [verdachte] al jaren wisseltransacties bedoeld om valutawinst te behalen voor cliënten van TPC International B.V. deed en
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij valse correspondentie heeft verstrekt betreffende investeringen in China, die vijf cliënten van TPC International B.V. via een accountant in
China zouden hebben gedaan en
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij vijf aansprakelijkheidsverklaringen van voormelde cliënten van TPC die investeringen in China hadden gedaan, heeft verstrekt en
- een vals bankafschrift van de Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ter bevestiging van de contante opname in China van een deel van voormeld geclaimd geldbedrag heeft verstrekt aan genoemde verzekeringsmaatschappij en
- aan genoemde verzekeringsmaatschappij heeft medegedeeld dat het geroofde geld volkomen (zogeheten) 'wit' geld betrof,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 8.

Onder dit feit wordt aan verdachte ten laste gelegd
dat hij in de periode 1 september 2007 tot en met 7 januari 2008 te Braamt, in Nederland en/of Hoboken en/of elders in België en/of te Hong Kong en/of in China, alleen of samen met een of meer anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling beleggers/investeerders, te weten [aangever 34] en [aangever 35], heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen door valselijk, listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid die beleggers/investeerders mondeling en schriftelijk (door brochures, prospectussen, nieuwsbrieven) valselijk te voorzien van onjuiste en onvolledige (financiële) informatie en in strijd met de waarheid de (financiële) situatie van het aangeboden beleggingsproject EOS Biogas Energy rooskleuriger voor te stellen dan deze in werkelijkheid was en een onjuiste voorstelling van zaken te geven met betrekking tot het ontwikkelingsstadium van dat aangeboden beleggingsproject en misbruik gemaakt van het bij de (potentiële) beleggers/investeerders opgewekte vertrouwen en mondeling/schriftelijk mede te delen dat
- door EOS Biogas Energy Ltd. met 7 landfills (vuilnisbelten) optieovereenkomsten waren afgesloten en dat men met 4 landfills in een vergevorderd stadium van onderhandeling was;
- EOS Biogas Energy Ltd. de beschikking zou hebben dan wel zeer binnenkort zou krijgen over Certified Emissions Reductions (CER) en dat deze CER's vrij verhandelbaar zouden zijn en dat de CER's een waarde zouden vertegenwoordigen die een veelvoud was van de aanschafprijs;
- door EOS Biogas Energy Ltd. (in de vorm van CER's) binnen een jaar inkomsten gegenereerd zouden worden;
- [Duits bedrijf]in Duitsland zich bereid zou hebben verklaard om alle gematureerde projecten te financieren tot een maximum van 40, hetgeen zou duiden op een totale investering van ongeveer 80 miljoen euro;
- een belegger/investeerder in ruil voor ingelegd vermogen aandelen in de onderneming EOS Biogas Energy Ltd. zou verwerven,
en
dat hij in de periode van 1 september 2007 tot en met 7 januari 2008 te Braamt, in Nederland en/of Hoboken en/of elders in België en/of te Hong Kong en/of in China, al dan niet samen met zijn mededaders gepoogd heeft om met het oogmerk van de wederrechtelijke bevoordeling [aangever 36] te bewegen tot afgifte van een geldbedrag van 2.500.000,- euro door valselijk/listelijk/bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- [aangever 36] mondeling en schriftelijk, door brochures, prospectussen, (nieuws)brieven, valselijk te voorzien van onjuiste en onvolledige (financiële) informatie en in strijd met de waarheid de (financiële) situatie van het aangeboden beleggingsproject EOS Biogas Energy rooskleuriger voor te stellen dan deze in werkelijkheid was en een onjuiste voorstelling van zaken te geven met betrekking tot het ontwikkelingsstadium van dat aangeboden beleggingsproject en misbruik te maken van het bij die [aangever 36] opgewekte vertrouwen en mondeling/schriftelijk mede te delen dat
- door EOS Biogas Energy Ltd. (tbv het genereren van biogas) met 7 landfills (vuilnisbelten) optieovereenkomsten waren afgesloten en dat men met 4 landfills in een vergevorderd stadium van onderhandeling was;
- EOS Biogas Energy Ltd. de beschikking zou hebben dan wel zeer binnenkort zou krijgen over Certified Emissions Reductions (CER) en dat deze CER's vrij verhandelbaar zouden zijn en dat de CER's een waarde zouden vertegenwoordigen die een veelvoud was van de aanschafprijs;
- door EOS Biogas Energy Ltd. (in de vorm van CER's) binnen een jaar inkomsten gegenereerd zouden worden;
- [Duits bedrijf]in Duitsland zich bereid zou hebben verklaard om alle gematureerde projecten te financieren tot een maximum van 40, hetgeen zou duiden op een totale investering van ongeveer 80 miljoen euro;
- [aangever 36] in ruil voor ingelegd vermogen aandelen in de onderneming EOS Biogas Energy Ltd. zou verwerven.

(Standpunten......)Inleiding
EOS houdt zich bezig met het ontwikkelen en registreren van biogasprojecten (landfills en afvalwater) in China onder het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto verdrag. Het Kyotoverdrag trad in 2005 in werking. Het verdrag heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen (green house gas) terug te dringen. Alleen de rijke landen hebben in het Kyoto-protocol een verplichting om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In totaal 37 landen beloofden hun uitstoot van broeikasgassen in 2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van 1990. Het Kyoto-protocol gebruikt drie middelen, waaronder het Clean Development Mechanism (CDM). Het belangrijkste kenmerk van CDM is dat emissiereducties gerealiseerd worden in ontwikkelingslanden die zelf geen reductiedoelstelling hebben. Het CDM maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om in ontwikkelingslanden in schone technologieën te investeren. Zij kunnen de uitgespaarde broeikasgassen via Certified emission reductions (CER's) verkopen aan industrielanden. De industrielanden kunnen op hun beurt deze 'gekochte' broeikasgassen van hun eigen reductieverplichtingen aftrekken.195
EOS beoogde in China projecten te ontwikkelen waarbij biogas (methaan) zou worden gewonnen dat vrijkomt bij vertering van het organisch materiaal van vuilnisbelten en later van afvalwater. Vervolgens zou het methaangas (CH4) worden gebruikt om energie op te wekken. Inkomsten zouden worden verkregen uit de verkoop van deze groene energie en de verkoop van CER's.196

De bedrijfsstructuur en de organisatie van EOS.
EOS Biogas Energy ltd is een Chinese vennootschap, opgericht door [betrokkene 39] op 22 september 2006. Vanaf 8 februari 2007 heeft Fides HK Ltd. 95 aandelen EOS = 95% en Acquaintance Enterprises Ltd. 5 aandelen. Directeur van EOS zijn [betrokkene 10], [betrokkene 9] en [medeverdachte 1].197
Van Fides HK ltd heeft [betrokkene 39] 17,5% van de aandelen en Acquaintance Enterprises Ltd 82,5%.198
Acquaintance Enterprises Ltd. is een Chinese vennootschap van [medeverdachte 1].199

[betrokkene 10] hield zich bezig met het aansturen van het kantoor in China, de werving van projecten en de ontwikkeling en implementatie van projecten. In Sjanghai zat het kenniscentrum voor de technische ondersteuning. [medeverdachte 1] had de algemene en financiële managementverantwoordelijkheden. Hij verzorgde de communicatie met investeerders en potentiële samenwerkingspartners. [betrokkene 9] had in de beginfase de verantwoordelijkheid over de stortgasprojecten. Hij had daar operationele verantwoordelijkheid voor. [betrokkene 9] was niet bereid nieuwe landfills te identificeren omdat er geen contract was met een technische partner. [betrokkene 10] hield zich uiteindelijk alleen met de afvalwaterprojecten bezig.200
Verder wordt in de verklaringen van de investeerders [betrokkene 1] nog genoemd. [betrokkene 1] is directeur van de Belgische onderneming [Belgisch bedrijf]. Hij heeft via zijn vennootschap Upper Asset Ltd met tussenkomst van [medeverdachte 1] € 500.000,- geleend aan Fides Hongkong Ltd. Daarvan is 2,5 ton naar EOS gegaan onder aftrek van de kosten die al eerder waren gemaakt. Het resterende bedrag is in Fides Hongkong Ltd achtergebleven, omdat in Fides Hongkong Ltd. belangrijke kosten waren gemaakt zoals salariskosten van [betrokkene 39], reiskosten, pandhuur. In ruil voor die lening is 5% van de aandelen EOS overgedragen aan Acquaintance Enterprises Ltd en het was de bedoeling dat de aandelen vervolgens van daaruit overgedragen aan Upper Asset Ltd..201 [betrokkene 1] heeft de aandelen verkocht aan [aangever 35] en [aangever 34].202

De procedure voor het verkrijgen van CER's.
Voordat de CER's verkregen worden is een lange weg te gaan.
In de EOS brochure van 1 oktober 2007 wordt de procedure voor de vuilstorten als volgt omschreven:
- Er dient een voor biogas geschikte vuilnisbelt geïdentificeerd te worden.
- Vervolgens vindt onderzoek plaats naar de juridisch structuur van de vuilnisbelt, onder andere naar de eigendomsstructuur.
- Tegelijkertijd wordt onderzoek verricht naar de technische kant en wordt door middel van een eerste haalbaarheidsonderzoek gekeken of de vuilnisbelt voor exploitatie in aanmerking komt.
- Er volgt onderhandeling met de eigenaar over een optie voor minimaal 6 maanden.
- Gedurende die optieperiode vindt een diepgaand tweede haalbaarheidsonderzoek plaats door gekwalificeerd personeel en een proefopstelling.
- In die periode dient een overeenkomst te worden gesloten met de eigenaar van de vuilnisbelt voor de exploitatie en een vergunningaanvraag te worden ingediend bij de Chinese overheid in verband met het verkrijgen van CER's.
- Tijdens deze optieperiode van 6 maanden dient de technische input voor de exploitatie te worden ingebracht door middel van het betalen voor diensten aan een technisch bedrijf of het organiseren van een partnerstructuur.203
[betrokkene 9] heeft over deze procedure bij de rechter-commissaris nog verklaard dat er nadat het project is geïdentificeerd er een contract wordt opgemaakt met de eigenaar om samen het project te ontwikkelen. Daarin staat ook hoe de CER's worden verdeeld. De eigenaar krijgt ook inkomsten. De landfill-eigenaar blijft altijd voor 51% eigenaar van het project. Daarna volgt de melding bij de Chinese overheid voor een verklaring van geen bezwaar. Om geregistreerd te kunnen worden binnen CDM moet een Project Design Document (PDD) worden geschreven en moet het project door een onafhankelijk bureau worden geverifieerd. Nadat je een contract hebt met de eigenaar is het tijdsverloop voorspelbaar. Daarna kan na anderhalf jaar worden begonnen met de winning van biogas. Wanneer het project werkt wordt aan het eind van het jaar vastgesteld hoeveel CO2 vermindering er is gerealiseerd. Dan kunnen per jaar CER's geclaimd worden. Hoewel de Chinese overheid de CER's ziet als eigendom van de Chinese staat zijn CER's vrij verhandelbaar. CER's kunnen voordat ze zijn toegewezen verkocht worden, maar wel tegen gereduceerde prijs. Het project zal pas CER's genereren na ongeveer tweeënhalf jaar.204

Bij de Energy Efficiency projecten betaalt het bedrijf de te zetten stappen, aangezien het bedrijf een substantiële besparing realiseert. Door afname van het energiegebruik zouden vervolgens CER's worden gegenereerd.205

Voor de financiering van deze projecten zijn investeerders aangetrokken.
Door [aangever 35] is begin februari 2007 € 100.000,- geïnvesteerd tegen verkrijging van 1 % aandelen EOS biogas energy Ltd.206
Door [aangever 34] is in oktober 2007 ongeveer € 500.000 betaald voor 2% aandelen EOS en in november 2007 € 375.000,- voor 1.5% aandelen in EOS. Tenslotte zou hij nog voor € 125.000,- voor 0.5% aandelen investeren, maar dat is niet doorgegaan.207
Met [aangever 36] was overeengekomen dat 2.5 miljoen € zou worden geïnvesteerd. (leenovereenkomst 18 december 2007). Door arrestatie van verdachten is deze deal niet afgerond.

Bewijsoverwegingen

Omdat [aangever 35] begin 2007 heeft geïnvesteerd zullen de verdachten, gelet op de tenlastegelegde periode van 1 september 2007 tot en met 7 januari 2008, van de oplichting van [aangever 35] worden vrijgesproken.

De rechtbank ziet zich allereerst geplaatst voor de vraag of verdachten de situatie van het beleggingsobject EOS Biogas Energy zoals die was in de periode oktober-december 2007 rooskleuriger hebben voorgesteld dan deze in werkelijkheid was. Bij beantwoording van die vraag komen ook aan orde de andere onderdelen van de verfeitelijking van de tenlastelegging. De situatie van EOS wordt immers mede bepaald door de stand van zaken bij de landfills, de verkrijging, de verhandelbaarheid en de waarde van CER's, het tijdstip waarop inkomsten kunnen worden verkregen en de financiering door[Duits bedrijf]. Behalve in de presentaties komen deze onderwerpen ook steeds terug in de verklaringen van de investeerders wanneer zij vertellen over de informatie die zij over het project hebben ontvangen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank concludeert op basis van de verklaringen van [betrokkene 9] en [betrokkene 10] en de hierboven geciteerde e-mails uit de periode augustus- oktober 2007 dat er in de periode dat de presentatie van 1 oktober 2007 werd opgesteld en de schriftelijke en mondelinge informatie aan de investeerders werd verstrekt geen sprake was van een optie-contract met een landfill en dat er geen aanvragen voor de CER's zijn verstuurd naar de Chinese overheid. Ook was men niet in een vergevorderd stadium van onderhandelen met landfills. In tegendeel. Uit de e-mails en de verklaring van [betrokkene 10] kan worden afgeleid dat men zich niet langer actief richtte op de ontwikkeling van vuilstortprojecten, maar dat men was overgegaan op de kleinschaliger projecten.

EOS zou de beschikking hebben, danwel zou binnen korte termijn de beschikking krijgen over CER's er zouden binnen een jaar via CER's inkomsten worden gegenereerd.
Er waren in de periode oktober -december 2007 geen optiecontracten of anderszins vergevorderde plannen met landfills. Daaruit vloeit reeds voort reeds dat er niet op korte termijn CER's zouden worden verkregen. De informatie in de presentatie over de tijdplanning, de berekening van de hoeveelheid CER's en de prognoses over de projectinkomsten zijn in strijd met de waarheid. Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank, gelet op de verklaringen van [betrokkene 9], niet bewezen dat de CER's niet vrij verhandelbaar zijn.

Green Gas Energy GmbH zich bereid heeft verklaard om alle gematureerde projecten te financieren met maximum van 40, een investering van ongeveer 80 miljoen.
[medeverdachte 1] heeft ter terechtzitting verklaard dat er onderhandelingen zijn geweest, maar dat er niets op papier staat.208 [betrokkene 10] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat er wel is gesproken met[Duits bedrijf], maar dat er geen concreet voorstel, laat staan toezegging was Op 7 januari 2008 was[Duits bedrijf] afgehaakt. Er werd niet meer gereageerd op de mails van [medeverdachte 1]. Ze hielden de boot af.209
In de hierboven geciteerde e-mails van 24 en 28 augustus 2007 wordt naar aanleiding van het afhaken van landfill Zunyi gevreesd dat de samenwerking met[Duits bedrijf] ten dode is opgeschreven. In de stukken die door [medeverdachte 1] zijn overgelegd bevindt zich een e-mail van 8 november 2007 van [betrokkene 10] aan [Duits bedrijf]. [betrokkene 10] vraagt aan[Duits bedrijf] meer duidelijkheid. Nog steeds is niet duidelijk of[Duits bedrijf] met EOS wil samenwerken. Er is nog geen MoU (memoranding of understanding) getekend.210
De rechtbank concludeert op grond van het bovenstaande dat er weliswaar onderhandelingen zijn geweest met[Duits bedrijf], maar dat er, zo blijkt uit de e-mail van 8 november 2007 en de verklaring van [betrokkene 10], nooit een bindende toezegging is geweest van de zijde van[Duits bedrijf].

Overdracht van aandelen
Ten aanzien van het verwijt dat verdachten in strijd met de waarheid hebben medegedeeld dat een belegger aandelen in EOS Biogas Energy Ltd. zou verwerven wordt het volgende overwogen.
Hierboven is reeds vermeld dat Upper Asset Ltd. 5% van de aandelen EOS zou verkrijgen van Acquintance Ltd. 1% van de EOS-aandelen van Upper Asset zijn verkocht aan [aangever 35]. [aangever 34] zou uiteindelijk 4% van de EOS-aandelen in bezit van Upper-Asset verwerven. Bij de door [medeverdachte 1] ingebrachte stukken bevinden zich enkele documenten waaruit blijkt dat er handeling zijn verricht met het oog op de overdracht van deze aandelen.
Er is een instrument of transfer van 5 aandelen van Acquintance aan Upper Asset.
Er is een instrument of transfer van 1 aandeel van Upper Asset aan [aangever 35].
Er is e-mailverkeer tussen [betrokkene 10] en [betrokkene 40] op 14 november 2007.
[betrokkene 40] zegt dat op 1 november 2007 de overdracht aan [aangever 35] is uitgevoerd. De aandelen verhouding zou vanaf dat moment zijn: Fides: 95, [aangever 35]:1, Upper Asset: 4.
Hij zegt verder over formaliteiten met betrekking tot de overdracht van aandelen van Upper Asset aan [aangever 34] op 14 november 2007 dat daarvoor de toestemming nodig is van [medeverdachte 1] en [betrokkene 10]. [betrokkene 10] vraagt om de overdracht aan te houden totdat hij hierover met [medeverdachte 1] heeft gesproken.211
De rechtbank concludeert dat hoewel ten tijde van de aanhouding van verdachten nog niet alle formaliteiten waren vervuld voor de overdracht van de EOS-aandelen, uit genoemde stukken kan worden afgeleid dat wel de intentie bestond om de aandelen over te dragen. Omdat de rechtbank niet kan uitsluiten dat ook ten aanzien van [aangever 36] de intentie heeft bestaan om aandelen EOS over te dragen wordt verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging vrijgesproken.

Misbruik opgewekt vertrouwen:
Uit de hierboven weergegeven verklaring van [aangever 34] blijkt dat hij veel vertrouwen had in [betrokkene 1]. [betrokkene 1] was een vriend. Omdat hij [betrokkene 1] kende als betrouwbaar persoon en [verdachte] voor 200% overtuigd was van de zaak heeft hij besloten te investeren.
[aangever 36] verklaart niet dat het vertrouwen in [medeverdachte 1] een rol heeft gespeeld bij het doen van de investering. De rechtbank acht daarom niet bewezen dat verdachten het vertrouwen van [aangever 36] hebben misbruikt.

Wederrechtelijk verkregen voordeel.
Hierboven is reeds uiteengezet wat volgens de rechtbank in het kader van deze zaak moet worden verstaan onder wederrechtelijk verkregen voordeel. In deze zaak wordt in het bijzonder als wederrechtelijk verkregen voordeel meegenomen de bedragen die [aangever 34] heeft betaald aan Upper Asset voor de aandelen EOS, waarvan € 150.000 is doorgesluisd naar [medeverdachte 1]. Ter terechtzitting heeft [medeverdachte 1] hierover verklaard dat het een declaratie betrof voor werkzaamheden verricht voor EOS.212 Verder is er de beoogde opbrengst van het investeringsbedrag van 2.5 miljoen euro, dat was geplaatst op de rekening van [medeverdachte 1] bij Staal bankiers dat volgens [medeverdachte 1] bestemd was voor Fides Hongkong Ltd.

Medeplegen door [verdachte]
Vooropgesteld wordt dat, anders dan bij de andere projecten, de rol van [verdachte] in het project EOS beperkter was dan die van [medeverdachte 1]. Gelet op de omvang en de aard van de handelingen die [verdachte] ten behoeve van het project heeft verricht is de rechtbank van oordeel er sprake was van een zodanig nauwe en bewuste samenwerking dat het medeplegen van de oplichting van [aangever 34] en de poging tot oplichten van [aangever 36] bewezen zal worden verklaard. Daarbij is het volgende van belang:
- Uit de hierboven samengevatte verklaringen van [aangever 34] en [aangever 36] blijkt dat [verdachte] ten dele tezamen met [betrokkene 1] en/of [medeverdachte 1] informatie heeft verstrekt over EOS. Ter terechtzitting heeft [verdachte] verklaard dat hij de brochure uitlegde aan de investeerders. Hij was enthousiast over het project. [verdachte] is ook degene die het contact met [aangever 36] tot stand heeft gebracht.213 [aangever 36] vertelt daarover dat er begin november 2007 op het kantoor van [Belgisch bedrijf] een bespreking is geweest met [betrokkene 1] en [verdachte] over EOS. De informatie uit de presentatie werd doorgenomen en door [verdachte] en [betrokkene 1] steeds bevestigd. [aangever 36] en zijn partner [getuige 8]hebben daarna nog een aantal malen met [verdachte] en [betrokkene 1] gesproken. [aangever 34] heeft verklaard dat [verdachte] hem nog eens uitlegde dat het een goede investering was. Hij ontving de brochure en een krantenartikel met als kop "schatrijk dankzij groene energie". Omdat hij [betrokkene 1] kende als betrouwbaar persoon en [verdachte] voor 200% overtuigd was van de zaak heeft hij besloten voor 5 ton te investeren.
- [verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij tezamen met [medeverdachte 1] de brochures heeft samengesteld. Hij werkte bij [Belgisch bedrijf]en benaderde investeerders.214
- Naar aanleiding van het verweer dat hij niet wist of de gegevens die in de brochure werden opgenomen en de informatie die hij aan de investeerders heeft verstrekt juist was, omdat hij geen zicht had op wat er in China gebeurde wordt het volgende overwogen.
[verdachte] zegt dat hij de informatie kreeg aangeleverd door [medeverdachte 1]. In het vonnis van [medeverdachte 1] is ten aanzien van diens verweer dat hem geen verwijt treft, omdat hij de informatie over de landfills kreeg van [betrokkene 9] en [betrokkene 10] door de rechtbank geoordeeld dat deze verklaring ongeloofwaardig is. [medeverdachte 1] was zeer nauw betrokken bij de gang van zaken binnen het EOS-project. Uit hierboven geciteerde e-mailverkeer blijkt dat [medeverdachte 1] volledig op de hoogte was. Bovendien hebben [betrokkene 9] en [betrokkene 10] verklaard dat zij [medeverdachte 1] wel informatie hebben verstrekt, maar niet de informatie die in de brochures stond. Gelet op de intensieve samenwerking tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] bij alle andere projecten, nu ook weer bij het opstellen van de brochures, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat [verdachte] en [medeverdachte 1] niet hebben gesproken over de problemen bij EOS. Bovendien wist ook [betrokkene 1] dat er problemen waren bij EOS. In zijn hierboven reeds genoemde e-mail van 3 oktober 2007 verwijst [betrokkene 1] naar een gezamenlijke meeting waarin is besloten om 10% aandelen van EOS te verkopen voor 2,5 miljoen om voor alle drie de partners de financiële ellende op te lossen. Hij heeft het ook over 40 landfills, waarvan er maar een of twee blijken te zijn, waarmee door [betrokkene 9] ook nog eens niet goed wordt omgegaan. Hij noemt ook de verandering naar meer kleinere projecten.215 Ook met [betrokkene 1] werkte [verdachte] nauw samen. [verdachte] werkte op kantoor bij het bedrijf van [betrokkene 1], zij hadden gezamenlijk gesprekken met [aangever 34] en [aangever 36]. De notitie waarop [betrokkene 1] reageert is overigens ook gericht aan [verdachte], zodat ook [verdachte] deze feiten kende.
Ten slotte betrekt de rechtbank bij haar oordeel dat [verdachte] wist dat de informatie niet juist was de vaststelling dat de tekst van de verschillende presentaties over de stand van zaken met betrekking tot de landfills gelijkluidend was. Indien in oktober 2006 wordt vermeld dat er 42 landfills geïdentificeerd zijn, dat er 7 landfills under development zijn, 11 landfills under negotiation en 16 landfills under evaluation en de presentatie van 1 april en 1 oktober 2007 noemen nog steeds dezelfde aantallen dan moet hij hebben geweten hebben dat de informatie niet juist was.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

in de periode van 1 september 2007 tot en met 7 januari 2008 in Nederland en/of in België en/of in China tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels een belegger/ investeerder (te weten [aangever 34]) heeft bewogen tot de afgifte van meerdere geldbedragen, hebbende verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid die belegger/investeerder, mondeling en schriftelijk (middels een brochure) valselijk voorzien van onjuiste en onvolledige informatie en in strijd met de waarheid de situatie van het aangeboden beleggingsproject EOS Biogas Energy rooskleuriger voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid was en een onjuiste voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot het ontwikkelingsstadium van dat aangeboden beleggingsproject en misbruik gemaakt van het bij die belegger/investeerder opgewekte vertrouwen en (mondeling en/of schriftelijk) medegedeeld dat
- er door EOS Biogas Energy Ltd. (ten behoeve van het genereren van biogas) met 7 zogenaamde landfills (vuilnisbelten) optieovereenkomsten waren afgesloten en dat men met 4 landfills in een vergevorderd stadium van onderhandeling was, en
- EOS Biogas Energy Ltd. de beschikking zou hebben dan wel zeer binnenkort zou krijgen over zogenaamde CER's (Certified Emissions Reductions), en
- er (in de vorm van CER's) door EOS Biogas Energy Ltd. binnen een jaar inkomsten gegenereerd zouden worden, en
- [Duits bedrijf]in Duitsland zich bereid zou hebben verklaard om alle
gematureerde projecten te financieren tot een maximum van 40 (hetgeen zou duiden op een totale investering van ongeveer 80 miljoen euro),
waardoor die belegger/investeerder werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

in de periode 1 september 2007 tot en met 7 januari 2008 in Nederland en/of België en/of China ter uitvoering van het door hem, verdachte, en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door een samenweefsel van verdichtsels [aangever 36] te bewegen tot afgifte van een geldbedrag van 2.500.000,- euro, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid die [aangever 36] mondeling en schriftelijk (middels een brochure) valselijk heeft voorzien van onjuiste en onvolledige informatie en in strijd met de waarheid de situatie van het aangeboden beleggingsproject EOS Biogas Energy rooskleuriger heeft voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid was en een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven met betrekking tot het ontwikkelingsstadium van dat aangeboden beleggingsproject en mondeling en/of schriftelijk heeft medegedeeld dat
- er door EOS Biogas Energy Ltd. (ten behoeve van het genereren van biogas) met 7 zogenaamde landfills (vuilnisbelten) optieovereenkomsten waren afgesloten en dat men met 4 landfills in een vergevorderd stadium van onderhandeling was en
- EOS Biogas Energy Ltd. de beschikking zou hebben, dan wel zeer binnenkort zou krijgen, over zogenaamde CER's (Certified Emissions Reductions) en
- er (in de vorm van CER's) door EOS Biogas Energy Ltd. binnen een jaar inkomsten gegenereerd zouden worden en
- [Duits bedrijf]in Duitsland zich bereid zou hebben verklaard om alle gematureerde projecten te financieren tot een maximum van 40 (hetgeen zou duiden op een totale investering van ongeveer 80 miljoen euro),
terwijl de uitvoering van dat door hem voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

zie voor vervolg uitspraak vermogensbeheerder Wilfred Aalders deel 9f