We hebben 738 gasten online

16 januari 2007 "Goodwood verkoopt zich vanzelf"?

Gepost in Overige onderwerpen

 

jo Swaen 16 januari 2007

Op15 januari 2007 ging de telefoon. Wellicht een van de kinderen met een tentamenuitslag dacht ik nog. Dus nam ik snel op. Maar nee, het bleek een voor mij onbekende persoon te zijn. "Met wie spreek ik" vroeg ik meteen. "U spreekt met GoodWood". "Ach" was mijn reactie: "Zeker weer een van die verkooppraatjes". Het antwoord kwam zeer snel: "GoodWood verkoopt toch vanzelf". Wat mij natuurlijk de reactie ontlokte waarom hij mij dan wel ongevraagd belde. De beller was nu zo goed aan te geven dat hij mij een dienst bewees door mij een prospectus toe te sturen van een zeer goede teakhoutbelegging.

Ergens kwam ineens uit mijn geheugen de gedachte dat ik de naam GoodWood toch al eens eerder was tegengekomen. Ik reageerde door te stellen dat ik niet zo in goede teakhoutbeleggingen geloofde. Ik gaf meteen als voorbeeld Eco Brasil (zie mijn bijdrage Eco Brasil, of hoe overwaarde verdween als sneeuw voor de zon en Global Green ( zie mijn bijdragen Teakhoutplantages en misleiding door Global Green BV Deel 1 en Curator: Onbehoorlijk bestuur Bob von Berg teakfonds Global Green BV Deel 2 De beller was niet voor een gat te vangen en betoogde dat oud minister Braks en een zekere meneer de Graaf en TNO achter GoodWood zou staan. En Ohra heeft toch ook een goed rendement behaald... Die opmerking werd direct door mij weersproken door op te merken dat Ohra nu net niet een goed rendement had behaald en dat beleggers daartegen hadden geprotesteerd. Ohra zag zich toen genoodzaakt beleggers schadeloos te stellen. Ik kon niet nalaten de beller van GoodWood er op te wijzen dat hij onjuiste informatie gaf en daardoor misleidend handelde.(Voor mensen die een en ander vergeten zijn zie: artikel uit de Telegraaf van 3 november 1999: Verzekeraar Ohra stopt met teakwoodpolissen en het artikel uit de Telegraaf van 4 november 1999 Ohra maakt grote knieval met afschaf teakpolissen.

En er werd nog meegedeeld dat GoodWood onder toezicht stond van de Autoriteit Financiële Markten. En dat moest toch mijn wantrouwen wegnemen? Wij sturen u een prospectus toe. Ik reageerde met "U moet doen wat u niet laten kunt". "Mag ik u dan volgende week nog een keer bellen?". Nu werd het wel gevraagd. Ik deelde de 'verkoper' van GoodWood mee dat hij dat mocht proberen maar dat ik nu natuurlijk een en ander eens nauwkeuriger zou gaan bekijken. "Heeft Goodwood' een website" vroeg ik als laatste. "Jazeker heeft Goodwood een website". Wel dan zal ik een en ander eens kritisch gaan bekijken. Goedemiddag".Tijdens het lezen van mijn avondblad, NRC Handelsblad, moest ik toch steeds weer denken aan het feit dat de naam GoodWood mij toch al eens eerder negatief was opgevallen. Wellicht was ik het eerder tegen gekomen in de rubriek 'Op de deurmat' van Fisc Alert.En ja hoor, na in te hebben gelogd met mijn abonneenummer en wachtwoord vond ik waar ik naar zocht. Mijn geheugen laat me nog steeds niet in de steek. In het archief van 'Op de deurmat' vond ik op 16 oktober 2004 het bericht dat ik in mijn geheugen had opgeslagen. Ik plaats de tekst hier in zijn geheel:

Het gaat hier over het Groen Garantie Plan 10 van GoodWood Investmenst BV GoodWood viert dit jaar(2004) het tienjarig jubileum. Daar mag u als belegger van meeprofiteren, vinden ze daar. De laatste jaren brengt deze aanbieder teakhoutbeleggingen op de markt met een terugkoopgarantie waarmee u een aantrekkelijk en gegarandeerd rendement kunt maken. Door middel van het Groen Garantie Plan 10 koopt u een hectare teakhout voor een prijs van € 23.900. Na tien jaar koopt GoodWood Investments BV uw hectare weer terug tegen een gegarandeerde prijs van € 52.900. Dat levert een effectief rendement op van 8,27% per jaar. Wie gelooft in de prognoses van deze aanbieder kan beter wachten tot het einde van de looptijd van twintig jaar want de totale opbrengst moet dan zijn gegroeid naar € 145.839. Dat is een effectief rendement van 9,5% per jaar, maar dan zonder garantie. Echter, de eerste vraag bij het beoordelen van garantieproducten zou moeten zijn: hoe sterk is de partij die het mij garandeert? Via internet hebben wij bij de KvK binnen drie minuten de cijfers over 2002 van GoodWood Investments BV op ons scherm staan. In dat jaar becijferde accountant PriceWaterhouseCoopers het verlies op ruim € 7,9 mln na belastingen. Tegenover een brutomarge van € 2,6 mln stond € 10,5 mln aan kosten. Het boekjaar 2001 liet een verlies zien van € 5,6 mln. De vennootschap verkeerde eind 2002 dan ook in een zorgwekkende toestand. Zo blijkt uit de jaarstukken dat vóór eind 2007 maar liefst € 21 mln moet worden uitbetaald aan bestaande eigenaren van garantieplannen. Wie zich realiseert dat er eind 2002 nog slechts € 311.000 in kas was, ziet de problemen op zich afkomen. De fraaie garantierendementen van GoodWood moet u dan ook met een flinke korrel zout nemen. Op basis van de jaarcijfers is het maar zeer de vraag of men de garantiebedragen ook daadwerkelijk aan u zal uitkeren. Teakhoutbeleggingen blijven vooralsnog een hachelijk avontuur. Zelfs als de aanbieder al tien jaar bestaat. Fisc Alert kwam, en dat zal niemand verbazen, tot de waardering F. Waarbij F staat voor ongelezen weggooien. Dat advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over.In december 2004 komt Fisc Alert op de kwestie terug. Opnieuw plaats ik de reactie integraal

Moet GoodWood kappen?

In het oktobernummer van FiscAlert beoordeelden we in de rubriek ‘Op de deurmat’ het Groen GarantiePlan 10 van GoodWood. Onze conclusie: ongelezen weggooien. De organisatie is een andere mening toegedaan, zo bleek uit een intern bericht aan de tussenpersonen van GoodWood. Ook onze Adviesservice heeft veel vragen gekregen over dit product. Reden om het nogmaals te belichten.Het is begrijpelijk dat men niet staat te juichen als men in onze rubriek ‘Op de deurmat’ voor een beleggingsproduct de kwalificatie ‘ongelezen weggooien’ (één F-je) krijgt. Dat overkwam onder andere GoodWood Investments BV, een maatschappij die belegt in teakhout. De belangrijkste reden om tot onze beoordeling te komen lag in de jaarrekening over 2002. Daarin werd duidelijk dat deze vennootschap zware verliezen leed. Bovendien was de onderneming voor meer dan 21 miljoen euro verplichtingen aangegaan met beleggers die uiterlijk in 2007 weer uitbetaald moesten worden. Eind 2002 was er echter nog maar 311.000 euro in kas.Van een tussenpersoon ontvingen we een memo waarin GoodWood ingaat op onze recensie. Zo geeft men aan dat de kaspositie van 311.000 euro slechts een momentopname is en dat dit niets zegt over het kunnen nakomen van de garantieverplichtingen die ruim 21 miljoen euro bedragen. Deze verplichtingen wil men afdekken door de aflopende Garantieplannen door te verkopen aan andere beleggers. Ook wijst men in het memo op het gezonde eigen vermogen van de onderneming, dat per eind 2002 nog ruim 9,3 miljoen euro bedraagt.ToelichtingGeconfronteerd met het memo van Goodwood, waarin argumenten staan die voor de meeste leken moeilijk kunnen worden weerlegd, vinden we het van belang ons oordeel nog verder toe te lichten. Wie deelneemt aan het GroenGarantiePlan 10 van GoodWood krijgt van GoodWood Investments BV een terugkoopgarantie na 10 jaar. Het gegarandeerde rendement komt dan uit op 8,27 procent per jaar. Bij iedere belegging met een garantie — we kunnen het niet vaak genoeg zeggen — moet u nagaan hoe sterk de financiële positie is van de onderneming die u de garantie geeft. Wij hebben dat ook in dit geval voor u gedaan, en wel aan de hand van de openbare jaarcijfers. Deze zijn voor iedereen toegankelijk bij de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt dat de verliezen in 2001 en 2002 in totaal zo’n 13,5 miljoen euro bedroegen.Verwachte prijsstijgingenIn het jaar 2002 laat de boekhouding echter iets vreemds zien. Ondanks een verlies van 7,9 miljoen euro stijgt het eigen vermogen van 910.000 euro naar 9.347.000 euro. Dat is een opmerkelijke stijging gezien de niet geringe verliezen. Wat blijkt: aan herwaarderingen van houtopstanden wordt een bedrag van 16.377.000 euro opgevoerd. Bij de waardering van plantages wordt in de regel de zogenaamde ‘fair value’ gebruikt, ofwel de marktwaarde bij verkoop aan een derde. GoodWood waardeert op een afwijkende manier, namelijk op basis van de contante waarde van de toekomstige kapopbrengsten. De — onzekere — houtopbrengsten over tien, vijftien en twintig jaar worden dus nu alvast op de balans gezet, op basis van verwachte prijsstijgingen van het teakhout en het verwachte aantal kubieke meters kapopbrengst per hectare. De waarde van een nieuw verkochte hectare komt daarmee uit op 18.448 euro, zo blijkt uit onze reconstructie. Uit de jaarrekening 2001 van moedermaatschappij Floresteca Holding blijkt dat de kostprijs van een hectare teakhout met bomen en een reservering voor onderhoud ongeveer 50 procent van de verkoopprijs bedraagt, ofwel zo’n 11.000 euro. Boekhoudkundig is de nu gehanteerde waarderingsmethode naar onze mening dan ook discutabel. Zodra een hectare verkocht is stijgt deze immers direct met ruim 7.000 euro in waarde ten opzichte van de kostprijs. Halen we deze herwaarderingssprong uit de cijfers van GoodWood, dan blijft er nauwelijks eigen vermogen over. Bij het door GoodWood gepresenteerde positieve eigen vermogen van 9,3 miljoen euro zetten wij dus vraagtekens.VerliesIn het memo van GoodWood aan haar tussenpersonen wordt ook een toelichting gegeven op het verlies van 5,6 miljoen euro in het jaar 2001. Over het verlies van 7,9 miljoen in 2002 hult men zich in stilzwijgen. Men geeft wel aan dat in 2001 een eenmalige last is genomen van 4,4 miljoen euro voor toekomstige beheerkosten. Deze zijn ook terug te vinden op de balans in de vorm van een voorziening. Een verklaring geeft de jaarrekening over 2001: in eerdere jaren heeft GoodWood voor deze kosten geen bedragen gereserveerd, waardoor een eenmalige grote reparatie in 2001 noodzakelijk was. Daardoor zal de winst in voorgaande jaren te hoog in de jaarrekeningen zijn opgenomen. Met die informatie in het achterhoofd bekijken we wat de jaarrekeningen van 2000 en 1999 aan resultaat vermelden. Daaruit blijkt dat in deze jaren een winst werd geboekt van respectievelijk 4,1 en 4,6 miljoen euro. De aandeelhouders ontvingen in deze jaren een dividend van in totaal ruim 2,6 miljoen euro. De belangrijkste cijfers over de jaren 1999 tot en met 2002 kunt u nalezen in de tabel. Deze cijfers zijn allemaal ontleend aan de officiële jaarrekeningen van GoodWood Investments BV. Daaruit blijkt ook dat de bedrijfskosten in vier jaar tijd ruim verviervoudigd zijn.

   

2002

2001

2000

1999

 
 

brutomarge

2.631.521

6.285.552

8.580.942

6.933.445

 
 

bedrijfskosten

-10.078.876

-7.506.671

-4.308.479

-2.408.416

 
 

financiële posten

-462.130

45.868

-193.550

39.433

 
 

bijzondere posten

0

-4.510.024

0

0

 
 

resultaat

-7.909.485

-5.685.275

4.078.913

4.564.463

 
             
 

herwaardering

16.337.160

0

0

0

 
 

uitgekeerd dividend (1)

0

0

950.967

1.672.493

 
 

stand eigen vermogen (2)

9.346.769

909.992

6.575.533

3.447.587

(1) het dividend 1999 is in de jaarrekening opgenomen als dividend over de boekjaren 1998 en 1999(2) in 2002 steeg het eigen vermogen, ondanks het negatieve resultaat van ruim 7,9 miljoen euro, door een herwaardering van € 16.337.160 Het interne memo van GoodWood Investments BV geeft dan ook geen enkele reden om onze mening bij te stellen. Integendeel: onze zorg of de talrijke deelnemers aan de GoodWood garantieplannen wel daadwerkelijk de voorgespiegelde garantie-uitkering krijgen, is alleen maar groter geworden. Deze bedragen moeten immers in harde contanten worden uitgekeerd, terwijl de houtopstanden van GoodWood pas op de lange termijn de nodige contanten zullen opleveren.Reactie GoodWoodWe vroegen de directie van GoodWood Investments BV uiteraard om een reactie. De onderneming geeft aan dat de terugkoop van garantieplannen zal worden betaald uit de doorverkoop van participaties, uit de opbrengsten van tussenkap, uit eigen middelen en met de uitgifte van nieuwe financiële instrumenten. Men geeft tevens aan dat in het verleden de opbrengst van de verkoop van hectares teakhout als omzet werd verantwoord. Daar stonden de kosten van de aanleg van plantages, personeel, marketing en andere bedrijfskosten tegenover. Zou deze oude methodiek in 2002 worden toegepast, dan zou de omzet zijn uitgekomen op 23,1 miljoen euro, met een positief resultaat onderaan de streep. De nieuwe wijze van boekhouden zal ook in de toekomst leiden tot jaarlijkse verliezen in de verlies- en winstrekening. De jaarlijkse herwaardering van de houtopstanden weegt daar echter ruimschoots tegenop, zodat er sprake zal zijn van een positief en stijgend eigen vermogen. GoodWood benadrukt tevens dat de door haar gehanteerde wijze van waarderen van de houtopstanden expliciet wordt voorgeschreven in de ‘international accounting standards’.De waarde van teakhoutDe waarde van de kapopbrengst van een hectare teakhout wordt in de jaarrekening becijferd door GoodWood Investments BV en goedgekeurd door accountant PriceWaterhouseCoopers. De jaarrekening vermeldt slechts welke aannames worden gedaan voor wat betreft prijsstijgingen, opbrengsten en kosten. Op basis van deze getallen hebben wij een reconstructie van de rekensom gemaakt. De uiteindelijke opbrengsten na 10, 15 en 20 jaar worden contant gemaakt tegen 11 procent rente (zie de tabel ‘). Opvallend is dat nergens de gehanteerde koers van de US-dollar staat vermeld, terwijl teakhout in dollars wordt verhandeld. De kostprijs voor aanleg, onderhoud en verzekering bedraagt naar schatting circa 11.000 euro. De internationale accountancyregels schrijven een waardering voor op basis van de ‘fair value’. Dat is de werkelijke marktwaarde. Is zo’n waardering niet mogelijk, dan kan op een andere wijze de werkelijke marktwaarde geschat worden. De claim van GoodWood Investments BV dat haar wijze van waarderen expliciet is voorgeschreven in de accountancyregels kunnen wij nergens terugvinden.

hout in m3

prijs per m3

opbrengst bruto

kosten van kap

belasting 15%

netto opbrengst

contante waarde

tussenkap na 10 jaar

55

83

4.576

2.560

302

1.714

604

tussenkap na 15 jaar

70

252

17.649

3.621

2.104

11.924

2.492

eindkap na 20 jaar

200

743

148.585

2.972

21.842

123.771

15.352

totaal

18.448

(bedragen in euro’s)GoodWood waardeert de houtopstanden door de verwachte toekomstige opbrengsten (inclusief prijsstijgingen van teakhout) terug te rekenen naar een waarde per vandaag. Deze contante waarde wordt berekend tegen een rentevoet van 11% per jaar. De belasting betreft een bronheffing in Brazilië over de opbrengsten.

Hoe probeerde GoodWood na 2004 participaties te verkopen. Ik vond op www.iex.nl onder de rubriek "Beleggen in Groen en Grond" GoodWood Investments BV, Biedt u het: Groen Kampioen Plan.Na de link te hebben aangeklikt kan ik lezen onder GoodWood Groen Kampioen Plan:GoodWood Investments (voorheen Amazon Teak Foundation) is met haar 13 jaar de langst bestaande aanbieder van teakinvesteringen in Nederland. Met een totaal geïnvesteerd vermogen van EUR 200 miljoen, kan zij zich al jaren marktleider noemen.Tijd is geld!Ter ere van het WK 2006 komt GoodWood met een werelds product. U investeert in GoodWood Participaties 2004 tegen een zeer aantrekkelijke instapprijs! Bovendien hebben wij het product extra aantrekkelijk gemaakt omdat u vanaf jaar vijf uw investering kunt verzilveren tegen een rendement van 7,7% op jaarbasis. GoodWood bemiddelt dan bij de verkoop van uw investering. U kunt al inleggen vanaf € 2.100,--. Met elk jaar dat u de investering langer aanhoudt, gaat het rendement verder omhoog.De argumentatie: 'Ter ere van het WK 2006 komt GoodWood met een werelds product' deed mij in schaterlachen uitbarsten. Ongelooflijk dat mensen met zo'n argument zouden participeren in GoodWood Participaties. Men liet in onderstaande grafiek zien hoe de participatie zou renderen.Kenmerken Groen Kampioen Plan

  • Verzilveren na 5 jaar tegen 7,7% op jaarbasis

  • Vanaf jaar 5 t/m jaar 15 kunt u jaarlijks beslissen uw investering te verzilveren

  • Geprognosticeerd rendement aan het eind van de looptijd (voor ca. 20,5 jaar) in bijna 6 maal uw inleg!

  • Hoe langer de looptijd, hoe hoger het rendement

Het addertje onder het gras blijkt uit hetgeen na twee fraaie foto's wordt vermeld:Wanneer u de investering wilt verzilveren, kunt u GoodWood verzoeken te bemiddelen bij de verkoop. GoodWood neemt in dat geval de verplichting op zich om zich in te spannen uw belegging te verkopen. De werkelijke verkoopprijsontwikkeling kan in de praktijk lager of hoger uitvallen. In het rekenvoorbeeld is rekening gehouden met het feit dat 81% van de doorverkoopprijs voor u is. Hoe langer u wacht met verzilveren, hoe lager de bemiddelingkosten.(met andere woorden u dient natuurlijk uw investering langer aan te houden voor een optimaal rendement JSW)Daar staat toch echt: In het rekenvoorbeeld is rekening gehouden met het feit dat 81% van de doorverkoopprijs voor u is...... Wel blijkbaar rekenen de beheerders van GoodWood zichzelf een beheerpercentage toe van minstens 19%. Wie heeft dus baat bij deze investering??Maar in de prospectus staat echter een beheerpercentage genoemd van 19,5%. En dat de vergoeding na het zesde jaar per jaar afneemt met 0,5%. En ook staat in het hierboven beschreven Groen Kampioen Plan geen woord over de Bronbelasting die de Braziliaanse Overheid heft van 15% en het feit dat u een valutarisico loopt omdat wordt afgerekend in Amerikaanse dollars.Verder blijkt uit de prospectus dat onder activa wordt beschreven het recht op 95% van de opbrengst van de teakbomen. De vraag doet zich dan stellen wie dan de resterende 5% toekomt? Niet de participant! Die 5% blijkt dan toe te komen aan de beheerder...GoodWood Investments B.V.In al het reclamemateriaal blijkt daar echter niet veel van terug te vinden. Zie We geven u een goede reden om te investeren in GoodWood..... en dat zijn de volgende 45 feiten.Wat staat er vermeld onder punt 11: Vanaf 2005 keert GoodWood aan haar investeerders de (dunnings)opbrensten uit. Maar in de prospectus staat iets anders te lezen namelijk: Participanten hebben recht op het deel van de Activa dat betrekking heeft op uitsluitend de oogst die wordt gerealiseerd bij de laatste kap van de Teakbomen aan het eind van de plantcyclus. De looptijd van de Participaties eindigt naar verwachting 22 jaar na aanplant van de Teakbomen. De opbrengst wordt per Participatie individueel vastgesteld en uitgekeerd. Bron: (Beleggings-objectenprospectus Fazenda Barranquinho Plantjaar 2004 site www.GoodWood.nl).Opnieuw een aantal zogenaamde feiten uit "We geven u een goede reden om te investeren in GoodWood:goede redenKijken we echter naar het Oraganogram van de GoodWood-groep(bron www.goodwood.nl ) dan is daar nergens Tectona te vinden. Uit het Organogram wordt wel duidelijk dat F.J.Damiaans en mevr. A.M.J.H. Heutz bijna overal het bestuur vormen behalve bij De Groene Financiële Adviseurs B.V. waar het bestuur wordt gevormd door Mr.A.P.Bezemer, waarbij zich nog de vraag doet stellen of een bestuur door één persoon wel is toegestaan.

organogramDe conclusie kan geen andere zijn dan dat beleggers zich ver dienen te houden van GoodWood. De financiële onduidelijkheden zijn zeer groot, de voorlichting ronduit misleidend en het heeft er alle schijn van dat GoodWood niet kan waarmaken wat men beleggers in het vooruitzicht stelt. Daar helpt een mooi uitziende presentatie via een website ook niet. "GoodWood verkoopt zich vanzelf" is voor een doorgewinterde belegger een teken aan de wand. Afblijven. Creatief boekhouden is ook een kunst, Toch?