We hebben 79 gasten online

15 november 2004 Investor relations van BESI en de vraag om nadere gegevens m.b.t de overname van Datacon AG

Gepost in Semi-conductor industrie

Een verslag van de standpuntbepaling

15 november 2004

drs.J.W.Swaen

Op 12 november 2004 stuurde ik een mail naar investor relations van BESI

Beste Claudia Vissers,

Ik heb gisteren verzocht om verstrekking van nadere financiële gegevens van Datacon AG.

In verband met het schrijven van een reactie naar aanleiding van de overname door Besi van Datacon AG heb ik de site van Datacon AG naar gegevens afgezocht.

Uit mijn navorsingen blijkt dat men juist de financiële gegevens niet meer kan raadplegen.

De berichten daarover zijn blijkbaar niet meer in te zien.

De gegevens die in het persbericht staan zijn op zijn zachts gezegd erg mager.

Nergens is iets terug te vinden over de herstructurering die Datacon heeft doorgevoerd.

Nogmaals een vriendelijk verzoek om me van die relevante informatie te voorzien.

Ik ben druk doende een en ander voor te bereiden waarbij ik die gegevens, die eerst openbaar waren graag wil meenemen.

In afwachting van een spoedig antwoord,

Drs. J.W.Swaen

Op 14 november kreeg ik een reactie op bovenstaand verzoek

Geachte heer Swaen,

Naar aanleiding van onderstaande vragen delen wij u, na intern overleg, het volgende mee.

Besi heeft in haar persbericht financiële gegevens opgenomen van Datacon. Verder heeft Besi een conference call georganiseerd op 11 november jl. Deze call was voor iedereen toegankelijk. Het is Besi niet toegestaan om informatie die niet in het persbericht of conference call is verstrekt op individuele basis ter beschikking te stellen.

Wij zijn dan ook niet in de positie om onderstaande vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Claudia Vissers

Inmiddels heb ik op 15 november 2004 de volgende reactie naar Investor Relations van BESI gestuurd:

Aan Investor Relations van BESI

t.a.v. Claudia Vissers

betreft overname Datacon Technology AG.

Naar aanleiding van mijn mail met een verzoek om nadere gegevens betreffende de overname door BESI van Datacon AG en de daarmee gepaard gaande summiere financiële onderbouwing kreeg ik de navolgende reactie:

Citaat “Besi heeft in haar persbericht financiële gegevens opgenomen van Datacon. Verder heeft Besi een conference call georganiseerd op 11 november jl. Deze call was voor iedereen toegankelijk. Het is Besi niet toegestaan om informatie die niet in het persbericht of conference call is verstrekt op individuele basis ter beschikking te stellen.

Wij zijn dan ook niet in de positie om onderstaande vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie”.

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik geen begrip kan opbrengen voor het feit dat u niet bij machte zou zijn mij in deze ter wille te zijn.

Ik wijs u erop dat ik naar aanleiding van mijn eigen onderzoek heb moet constateren dat er aan de berichtgeving door BESI over de overname van Datacon AG in feite tegenstrijdige berichten naar buiten zijn gebracht. Die tegenstrijdige berichten hebben er toe geleid dat ik u om bovengenoemd informatie heb verzocht.

Het is dan aan BESI om die tegenstrijdigheid in de berichtgeving recht te zetten. Verder blijkt uit inmiddels door mijzelf verrichtte navorsingen dat de door BESI verstrekte gegevens, wel erg summier zijn en dat het een onderneming die zegt investor relations hoog in het vaandel te hebben hier toch duidelijk in te kort schiet.

U geeft summiere en zelfs onjuiste informatie en beroept zich dan op het feit dat het BESI niet is toegestaan om informatie die niet in het persbericht of conference call is verstrekt op individuele basis ter beschikking te stellen.

Maar misschien is het nuttiger als ik aantoon waarom ik wel gedwongen was om nadere inlichtingen te verzoeken.

Ik zal ze puntsgewijs aan de orde stellen:

1) De tegenstrijdige persverklaringen van BESI en Datacon AG

Besi stelt in het persbericht van 11 november het volgende

‘Drunen, the Netherlands, November 11, 2004, BE Semiconductor Industries N.V. ("the Company" or "Besi") (Nasdaq: BESI; Euronext: BESI), a leading manufacturer of assembly equipment for the semiconductor industry, announced that it has signed an agreement to acquire 100% of the ordinary shares of Datacon Technology AG (“Datacon”) for a total consideration of € 72.6 million, of which € 65 million will be in cash and the balance in 1,933,842 newly issued ordinary Besi shares’..

Daaruit blijkt dat de overname som € 72,6 miljoen zou bedragen.

Wat schetst echter mijn verbazing als ik het persbericht van Datacon AG over de overname er naast leg. Uit dat persbericht blijkt dat de overnamesom door BESI niet € 72,6 miljoen bedraagt maar citaat:

‘’ The purchase price in euros was just below the three-figure millions – incl. the net financial liabilities.”

De overnameprijs is dus niet zoals door BESI is vermeld € 72,6 miljoen maar blijkt in werkelijkheid € 93,6 miljoen te zijn.

Is het dan zo gek dat ik om nadere inlichtingen vraag m.b.t. de financiële gegevens van Datacon AG?

Waarom geeft Besi aan dat de overnamesom € 72,6 miljoen is terwijl dat niet zo blijkt te zijn.

2) De verantwoording van de financiële gegevens van Datacon AG

Besi vermeld op pagina 2 van het persbericht van 11 november 2004 citaat:

“De hier in dit persbericht verstrekte financiële gegevens zijn in overeenstemming met International Financial Reporting Standards(“IFRS”).

En dan:”Datacon’s results of operations under US GAAP may vary significantly from its results of operations calculated according to IFRS”.

Met andere woorden: de cijfers die BESI nu verstrekt zijn niet de juiste cijfers. Want wat staat er op pagina 76 in het jaarverslag van BESI over 2003 te lezen:

“The Company follows accounting principles generally accepted in the United States of America(“US GAAP”)”.

Ook in dit geval is het toch niet meer dan normaal dat een aandeelhouder zich dan afvraagt hoe zien de cijfers er dan wel uit als deze onder US GAAP regels zijn verantwoord. Het is toch aan BESI om hier klaar en duidelijk een antwoord op te geven. Zich dan verschuilen achter het feit dat men al gegevens via het persbericht en de conference call heeft verstrekt en men niet verder gegevens kan verstrekken geeft goed aan dat BESI de weg een beetje is kwijt geraakt.

Als daar letterlijk staat : Datacon’s results of operations under US GAAP may Vary Significantly van de in het persbericht door BESI bekendgemaakte gegevens dat is het toch klip en klaar dat BESI zo spoedig mogelijk de juiste gegevens via US GAAP zal moeten leveren vooral gezien het feit dat men zelf in het jaarverslag van

2003 aangeeft:

““The Company follows accounting principles generally accepted in the United States of America(“US GAAP”)”.

Een aandeelhouder moet toch voor hij de overname op zijn merites wil beoordelen weten wat de resultaten zijn over de afgelopen 1,5 jaar. En niet alleen over de afgelopen 1,5 jaar maar toch ook over een periode van zeg zo’n 5 jaar. De zaken mooier voorstellen dan ze zijn is niet goed voor BESI en niet goed voor de aandeelhouders. Met andere woorden meten met verschillende waarden is out of order.

3) Verantwoording overname Datacon AG

BESI betaalt een overnamesom van € 93,6 miljoen voor een bedrijf en geeft aan de aandeelhouders ter verantwoording van die besteding enkel maar financiële gegevens van 1,5 jaar.

Is de vraag dan niet relevant waarom men dat maar over zo’n korte periode weergeeft?

Het antwoord meen ik gevonden te hebben in het feit dat Datacon AG in het fiscale boekjaar 2002/2003 voor de 1,5 jaar die door BESI wordt verantwoord 2003/2004 en de helft van fiscaal jaar 2004/2005 maar een omzet haalde van € 41 miljoen en in dat jaar verlies maakte.

Moet ik nu veronderstellen dat BESI bewust die zaak niet heeft vermeld om een en ander mooier voor te stellen dat het in de praktijk is? Dat zou zeer kwalijk zijn.

Mag een belegger alleen maar de resultaten van 2003-2004 en de eerste helft van 2004 – 2005 beoordelen omdat die positief waren?

Ik wil er nog op wijzen dat ik uitdrukkelijk in mijn mail van 12 november al aangeef op de hoogte te zijn van herstructureringsmaatregelen die Datacon heeft moeten nemen en graag daarover duidelijkheid wilde hebben.

Is het dan gek dat ik graag de kosten van die herstructurering zou willen weten om een juiste afweging te kunnen maken?

Laat staan dat ik heb moeten constateren dat BESI voor het jaar 2002/2003 een omzet verantwoording voor Datacon AG van € 58,3 geeft en dat uit een persbericht van 22.06.04 van het Wirtschaftsblatt een omzet wordt genoemd van € 57,7 miljoen.

Met andere woorden er is veel onduidelijk.

4) De activiteiten van Datacon AG en BESI zijn complementair?

Ook daar is geen eenduidigheid.

Op de website van RD Automation staat:

RD Automation recently merged with sister company Laurier Incorporated and has moved to new offices in Londonderry, New Hampshire. The new combined staff consists of approximately 50 employees, including 35 engineers, programmers, and production technicians. And.......

Currently, RD Automation is the world leader in high precision flip chip/die bonding systems. RD Automation's systems are used to manufacture components for a diverse array of applications including optoelectronic telecommunications devices, focal plane arrays, high frequency (RF) devices, chip-scale packages, MEMS, liquid crystal displays, and others. RD Automation's innovative designs are based on RDA's awarded patents for optical alignment systems and other proprietary technology such as laser-based planarity control system and unique bonding head designs.

Het persbericht van BESI betreffende de overname Datacon AG vermelde echter:”

“Besi and Datacon have a common customer portfolio and complement each other ideally in their packaging solutions, with virtually no overlaps”.

De grote vraag is nu echter wat gaat er gebeuren met RD Automation gezien het feit dat Datacon ook een world leader is in High precision flip/chip die bonding systems. De stelling “complement each other” zal toch nader moeten worden verduidelijkt.

Zonder moeite zou ik nog een serie vragen kunnen stellen die om verduidelijking vragen.

Ik heb me echter willen beperken tot de berichtgeving door BESI en Datacon zelf verstrekt met betrekking tot de overname.

Ik hoop inmiddels dat het u duidelijk geworden is dat ik geen enkel begrip op kan brengen voor het feit dat u relevante vragen naar aanleiding van de berichtgeving door BESI zelf verstrekt afdoet met: “We mogen geen informatie op individuele basis verstrekken”.

Het gaat niet om informatie op individuele basis maar om informatie die investeerders in BESI wel degelijk aangaat. BESI zal de bovenstaande relevante vragen toch dienen te beantwoorden wil het aandeel BESI door beleggers worden gezien als een aandeel om in te investeren.

In mijn mail van 12 november 2004, waarin ik vroeg om nadere informatie, had ik al aangegeven dat te doen : ‘In verband met het schrijven van een reactie naar aanleiding van de overname”.

Daar een reactie toen uitbleef heb ik op 14 november op mijn website www.blikopdewereld.nl onder columns al een weergave gegeven van de gegevens die ik heb kunnen achterhalen en aan de hand daarvan een bijdrage geschreven met als titel:

Besi wereldmarktleider Flip Chip bounding Equipment?!

In die weergave had ik al vermeld :”Ik heb BESI verzocht om meer financiële gegevens van Datacom AG maar kreeg geen reactie”.

Ik zal ook de nu door mij gemaakte reactie op mijn website plaatsen.

Ik denk dat beleggers in BESI graag op de hoogte willen worden gehouden van de voor- en de nadelen van de overname door BESI van Datacon AG.

Voor alle duidelijkheid wil ik hier nog vermelden dat ik het aandeel BESI al tijden volg. Dat mag blijken uit de volgende columns die ik al over BESI in het verleden heb geschreven voor www.blikopdewereld.nl onder columns

27 oktober 2002 Besi:Kleine speler maar verrassend sterk

10 februari 2004 BESI en de resultaten over 2003

19 oktober 2004 BE Semiconductor en de onvermijdbaarheid van een nieuwe visie

Het zal u niet verbazen dat ik er van uit ga dat BESI de door mij, naar aanleiding van de overname door BESI van Datacon AG en de daarmee gepaard gaande berichtgeving, gestelde vragen in het belang van de investeerders van BESI zal willen beantwoorden.

Daar hebben de beleggers in BESI toch alle recht op? !

Met vriendelijke groet,

Drs J.W.Swaen