We hebben 243 gasten online

18 oktober 2004 Van Optimisme naar Realisme? De ontwikkeling in 2004 van de Nederlandse semi-equipment industrie

Gepost in Semi-conductor industrie

18 oktober 2004 Jo Swaen

Inleiding

Voordat ASMI en BESI hun 3e kwartaalresultaten bekend maken leek het me een goed idee om de ontwikkelingen in 2004 te vergelijken met de verwachtingen die men in de semi equipment industrie had.

Die verwachtingen werden als goed en voorspoedig gekarakteriseerd en zelfs voor 2005 zag men al positieve signalen.

Maar de werkelijkheid ziet er op 17 oktober toch ietwat anders uit.

De beurskoersen van de Nederlandse semi equipment industrie zijn sinds het bereiken van de hoogste standen in januari 2004 naar een dieptepunt gezakt. Zie het overzicht.

 

Koersdoel vastgesteld op 221203#

Hoogste koers 2004

Laagste koers 2004

% koersverschil

ASML

€ 24,00

€ 17,50 (160104)

€ 10,26 (121004)

€ 7,24 = 41,37%

ASMI

€ 22,00

€ 22,10 (120104)

€ 10,47 (090904)

€ 11,63 = 52,62%

BESI

€ 10,00

€ 7,19 (190104)

€ 3,88 (151004)

€ 3,31= 46%

ASMPHK$

HK $ 37,00

HK $38,90 (150104)

HK$25,35 (280904)

HK $ 13,55 = 34,83%

2

# zie column:20 december 2003 Begint in 2004 de hausse voor de Nederlandse Semi-Equipment industrie

Er zijn een aantal redenen voor aan te geven waarom er ondanks de in het begin van dit jaar geuite goede vooruitzichten de koersen zich nu op zo’n laag niveau bevinden.

Zonder uitputtend te willen zijn wil ik een paar algemene redenen noemen.

1) De onzekere politieke situatie in de wereld

2) Afnemende vraag naar producten doordat in West Europa sprake is van een geringere economische groei. Soms zelfs een daling van de economische groei b.v in Nederland.

3) Na de terroristische aanslag in Madrid zijn de beurzen zoekende welke richting met uit moet gaan.

4) De verwachte resultaten van bedrijven werden bijgesteld omdat duidelijk werd dat de verwachtingen te hoog gespannen waren. Ik denk hier vooral aan Intel waardoor duidelijk werd dat de conjuncturele ontwikkeling toch niet zo voorspoedig was als men eerst verwacht had.

5) Intel was genoodzaakt prijzen te verlagen omdat voorraden toenamen.

6) De ontwikkeling van de olieprijs.

Los van deze algemene redenen waren er ook een aantal bedrijfspecifieke redenen waarom de koersen van de Nederlandse Semi Equipment bedrijven onder druk stonden.

Allereerst enkele opmerkingen over ASML.

1) De vraag staat centraal welke technologische ontwikkeling het op termijn zal gaan maken. Hoewel ASML een van de wereld leiders is wordt toch de vraag gesteld of de richting die ASML kiest wel technologisch haalbaar is en / of niet te kostbaar in de toekomst.

2) Bedreiging door andere goedkopere technologieën zijn niet uitgesloten. Zie persbericht: TSMC in gesprek met Nederlands bedrijf Mapper13 september 2004,.

3) De afhandeling van de patentzaken met Nikon. Algemeen bestond de indruk dat ASML juridisch goed stond in de strijd in diverse landen met betrekking tot de aangespannen rechtszaken door Nikon. Groot was dan ook de verbazing toen er een persbericht verscheen waarbij ASML en Nikon verklaarden een punt achter de lopende rechtszaken te zetten. Men schikte de patentzaken maar ASML diende aan Nikon een bedrag te betalen??!! De meningen over deze schikking leiden tot verdeeldheid onder analisten. Dat hadden trouwe volgers van ASML niet voor mogelijk gehouden. En niet zo maar een bedrag bleek uiteindelijk.

4) Lehman Brothers liet op 7 september 2004 weten een daling van het aantal orders voor ASML te verwachten met 25%.

5) Op zijn minst ongelukkig waren uitspraken van CFO Peter Wennink, gedaan tijdens een bijeenkomst in Londen begin september 2004, waarbij er door deelnemers gesproken werd over aanpassing van verkoop- en winstmarges. Meteen daalde het aandeel aanvankelijk 7% in waarde. ASMl was genoodzakt een en ander nader toe te lichten.3

6) ASML kwam bij monde van Doug Dunn met een verklaring dat men een margeverbetering voorzag van 2%. Tegelijkertijd echter maakte hij bekend dat een aantal klanten leverdata vooruit gingen schuiven. Met andere woorden er was toch ineens sprake van aarzelingen in de markt.

7) De uiteindelijk te betalen som aan Nikon bleek niet minder dan € 71 miljoen te zijn. Van dit bedrag zou men in 2004 al $ 60 miljoen aan Nikon overmaken.

8) Op 13 oktober verklaarde ASML dat men een winst had behaald van 41 miljoen netto tegen een nettoverlies van € 31 miljoen een jaar eerder. Exclusief de schikking met Nikon was de winst € 74 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op € 0,08. In het winstcijfer is een last opgenomen van € 49 miljoen ( US $ 60 Miljoen) voor belasting die verband houdt met de schikking met Nikon. Een en ander leidt dus tot een bedrag van netto € 33 miljoen dat niet ten goede komt aan de aandeelhouders. Tel uit je winst.( bron persbericht Dow Jones 13 oktober 2004)

9) Uit uitspraken van Doug Dunn blijkt dat de ‘halfgeleidervoorraden’ gestegen zijn en dat de bezettingsgraad van de chipsfabrieken gedaald zijn. Waardoor de verkoop van machines onder druk komt te staan.

10) En dan de behaalde winstcijfers in 2004: 1q 2004 €0,04; 2q 2004 € 0,14; 3q 2004 € 0,08 Schatting 4q 2004 € 0,17. Totaal € 0,43 Kijken we dan naar de koerswinstverhouding van ASML bij een koers van € 10,62 is dat 24,68 de winst per aandeel.

11) Kijken we tenslotte naar de resultaten van ASML vanaf 1994

ASML Resultaten:

1994: € 18 milj per share € 0,15

1995: € 60 milj. per share € 0,46

1996: € 99 milj per share € 0,72

1997: € 149 milj per share € 1,08

1998: € 62 milj per share € 0,45

1999: € 81 milj.per share € 0,15

2000: € 378 milj per share € 0,78

2001:(€ 479) milj.per share (€ 1,03)

2002:(€ 208) milj.per share (€ 0,44)

2003: ( € 124,5) milj per share (€ 0,33)

2004: verwacht per share € 0,43 gerealiseerd al € 0,26 t/m 3 q 2004

Conclusie:

de huidige beurskoers van ASML is gezien de uitgesproken verwachting voor het 4q 2004 reëel. Als je uitgaat van een k/w van 30 kom je op een koers van € 12,90. Maar wat zou een koers/winst verhouding van 30 rechtvaardigen? Kijken we naar de ontwikkeling van ASML vanaf 2001 dat moet toch geconstateerd worden dat van 2001 tot en met 2004 er nog steeds een negatief resultaat staat van (€1,37). Naar mijn idee is het tijd dat ASML met een lagere koers/winstverhouding wordt gewaardeerd. Een k/w van 20 is voor ASML meer dan voldoende. Stel dat ASML in 2005 een winst behaald van € 0,60 dan is een koers van rond de € 12 een redelijke prijs gezien de resultaten die men behaald.

a) De ontwikkeling van de beurskoersen

 

31-12-01

31-12-02

20-12-03

15-10-2004

ASML

€ 19,52

€ 7,96

€ 15,34

€ 10,62

ASMI

€ 21,75

€ 11.75

€ 16,16

€ 10,65

BESI

€ 9,72

€ 4,40

€ 6,48

€ 3,88

ASMPHK$

$15,35

$ 15,40

$ 32,00

$ 25,70

 

Koersdoel vastgesteld op 221203#

Hoogste koers 2004

Laagste koers 2004

% koersverschil

ASML

€ 24,00

€ 17,50 (160104)

€ 10,26 (121004)

€ 7,24 = 41,37%

ASMI

€ 22,00

€ 22,10 (120104)

€ 10,47 (090904)

€ 11,63 = 52,62%

BESI

€ 10,00

€ 7,19 (190104)

€ 3,88 (151004)

€ 3,31= 46%

ASMPHK$

HK $ 37,00

HK $38,90 (150104)

HK$25,35 (280904)

HK $ 13,55 = 34,83%

# zie column:20 december 2003 Begint in 2004 de hausse voor de Nederlandse Semi-Equipment industrie

b) Verhouding Koersontwikkeling ASMP ten opzichte koersontwikkeling ASMI

 

31/12/02

31/12/03

17/08/04

Daling sinds 31/12/03

% daling

15/10/04

Daling sinds 31/12/03

% daling

ASMP HK$

$ 15,40

$ 33,90

$ 24,00

$ 9,90

29,20

$ 25,70

$ 8,20

24,19

ASMI

€ 11,75

€ 16,25

€ 11,42

€ 5,08

31,26

€ 10,65

€ 5,60

34,46%

Er staan 51,078,000 aandelen ASMI uit. Beurswaarde op 15 oktober 2004 was € 10,65 maakt een beurswaarde van € 543,980,700 voor ASMI.

De waarde van ASMP is bij een koers van HK$ 25,70 ( zie voor de berekening de column ASM International waarom zo laag gewaardeerd) HK$ 1,70 meer waard dan op 17 augustus 2004 toen ik de berekening maakte. Dat relateert aan een waarde van ASMP op basis van de slotkoersen van 15 oktober 2004 van € 531,182,700

Gerelateerd aan slotkoers

17 augustus 2004

15 oktober 2004

Waarde ASMI totaal

€ 583,310.760

€ 543,980,700

Waarde ASMP (Back End)

€ 496,051,380

€ 531,182,700

Waardering rest ASMI

€ 87,259,380

€ 12,798,000

3

Dat houdt dus in dat de rest van ASMI wordt gewaardeerd als te verwaarlozen.

In augustus 2004 constateerde ik al dat de verhouding tussen ASMP en de ‘rest’ ongeveer te stellen is op 5,68 ; 1.

Passen we dezelfde verhouding toe op de waarde van 15 oktober 2004 dat zou dat een waarde voor de ‘rest’ opleveren van € 93,518,080.

Dan zou het plaatje er anders uitzien

Waardering rest ASMI

€ 93,518,080

Waardering ASMP

€ 531,182,700

Waarde ASMI totaal

€ 624,700,780

Koerswaarde zou dan zijn

€ 12,23

Slotkoers ASMI15 oktober 2004

€ 10,65

Onderwaardering in vergelijking met 17 augustus 2004

€ 1,58

Ten aanzien van ASMI en de resultaten verwijs ik naar de column :

18 augustus 2004 ASM International Waarom zo laag gewaardeerd?

En de daar door mij naar voren gebrachte zaken. Na publicatie van de 3q resultaten kom ik er nader op terug.

Tenslotte ook een enkel woord over BESI

Voor 2004 verwacht Fortis een winst per aandeel van eur 0,06 en voor 2005 eur 0,15.

Besi zal op 19 oktober de resultaten over 3q 2004 bekendmaken. Tot nu toe heeft BESI een verlies gemaakt in het 1e half jaar van 2004 van € 0,7 miljoen en een verlies per aandeel van € 0,02. Fortis gaat uit van een winst per aandeel van € 0,06 in 2004. Dat impliceert een winst van € 0,08 in de tweede helft van 2004.

1

Kijken we naar de huidige koers dan kunnen we stellen dat die vooral wordt gestuwd door het eigen vermogen per aandeel. Veel koerspotentie zit er dan ook niet in.