We hebben 185 gasten online

30 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 3

Gepost in Versatel

30 november 2003 Jo Swaen

Concurrentiemogelijkheden voor de telecommunicatieondernemingen een overzicht.

De grootste concurrenten van Deutsche Telecom hebben zich verenigd in BREKO.

(Bundesverband der regionalen und lokalen Telekommunikationsgesellschaften)

breko

Uit cijfers van BREKO blijkt dat van de rond 1,1 miljoen van de door Deutsche Telecom verhuurde TALs

(Teilnehmeranschlussleitungen) de in BREKO georganiseerde ondernemingen ongeveer 80% op zich verenigen.

De leden van BREKO vormen gezamenlijk de grootste concurrentie voor DT wat betreft de Endkundeanschlüsse.De deelnemers in BREKO zagen hun omzet stijgen in 2002 met 35% stijgen(vergeleken met 2001) tot € 730 miljoen

IN VERGELIJKING: VERSATEL DEUTSCHLAND ZAL IN 2004 NAAR VERWACHTING EEN OMZET BEHALEN VAN ONGEVEER € 230 MILJOEN.

De deelnemers in het RegioNet zullen naar schatting in 2004 een omzet behalen van meer dan 1 miljard euro.

De verhouding van moderne ISDN aansluitingen in vergelijking met analoge aansluitingen bedroeg 2/3 tot 1/3.

Was in 2001 5% van alle klanten met een DSL toegang uitgerust in 2002 inmiddels al19%

Telefoon en Internet zijn samen met de verhuur van vaste verbindingen de kernactiviteit van de BREKO leden

MARKTANALYSE VAN DE DEUTSCHE TELECOMMUNICATIESECTOR

Selectie uit de vijfde marktanalyse van de Telecommunicatie sector. (Bonn 29 oktober 2003 Dialog Consult/ VATM)

De totale markt voor telecommunicatiediensten neem licht toe. Zie afbeelding 1.

De totale markt voor TK diensten in de Bondsrepubliek Deutschland – zonder breedband kabel- neemt in 2003 naar verwachting met ongeveer 4,7% toe van € 59,1 miljoen tot € 61,9 miljoen. Het aandeel van de Wettbewerber is met 43,3% praktisch gelijk gebleven.(43,1%). Van de totale toename van de markt van € 2,8 miljoen kwam € 1,9 miljard uit de mobile telefonie. Bij de nieuwe aanbieders maakt het bereik van Mobile telefonie diensten 65,3% ( € 17,5) uit een lichte stijging t.o.v. 2002 (€ 65,1% - € 16,4miljard)

2

De omzetontwikkeling in het vaste net is nagenoeg onveranderd.

Minutenvolumen verliezen t.o.v. DSL (zie afbeelding 2 en 3)

De nieuwe aanbieders kunnen in dit jaar hun vaste net omzetten, die nu een aandeel van 25,9% uitmaken, van € 8,8 miljard naar € 9,3 miljard laten stijgen. Dat is een stijging van 0,5%. Kijken we naar de ontwikkeling van de omzet dan zien we dat de Wettbewerber een liche toename zien van hun marktaandeel van 3,6% tot 43,2%. Het aandeel van DT daalt naar 56,8%. Die ontwikkeling is vooral daarop terug te voeren, dat de minutengesprek volumen in totaal zijn gedaald. In dit marktsegment vinden we , zoals ook al in het voorgaande jaar, een verlegging van de verbindingsminuten ten gunste van het DSL verkeer. Bij een directe vergelijking van de omzet en de marktaandelen, blijkt dat de Wettbewerber met 43,2% een relatief hoog minutenaandeel konden winnen, maar echter 25,9% van de omzet konden realiseren. Dat onderscheid maakt duidelijk, dat DT van de verbindingsvolumen van de Wettbewerber door het heffen van “interconnectie” gelden duidelijk profiteert.

3

4Wettbewerber verhogen hun marktaandelen

De Wetbewerber kunnen hun verbindingsminuten in het Ortsnetz van 16 miljoen minuten naar 37 miljoen laten stijgen. Daarmee hebben ze een aandeel van Ortsnetz minuten van 17,4% ( gemiddeld per jaar). Daartegenover zakt het marktaandeel van Deutsche Telecom

Voor het eerst significant naar 82,6%. Dit is niet alleen terug te voeren op de invoering van nieuwe concurrerende diensten als Call by Call in het Ortsznetz in april 2003(tot. 15 milj min.) maar ook door een sterke vermindering van inkomsten van complete “Teilnemeranschlussën” terug te voeren ( 22 milj. min.)

De markt voor Internet was nooit een klassieke Monopoliemarkt voor Deutsche Telecom, in welke markt DT met 141 Miljoen online minuten per dag (43,4%) wel een groot marktaandeel bezit; terwijl enige grotere en een groot aantal kleinere ondernemingen toch gezamenlijk een marktaandeel van 56,6% hebben.

Toch mag in deze markt niet vergeten worden, dat in het enkele transport van gegevens bijna een monopolie positie bestaat, omdat DT d.m.v. Interconnectie gelden flink profiteert.

(Zie afbeelding 4)

Afbeelding 4

5

De DSL markt blijft vast in de handen van Deutsche Telecom (Afb 5)

De eigen DSL aansluitingen van de Wettbewerber op basis van de eigen infrastructuur zal zich in 2003 verdubbelen van 200,000 naar 400,000.

Dat betekent een marktaandeel van 8,5%. In December zal DT ongeveer 4,3 miljoen aansluitingen

Hebben en is dan door een marktaandeel van meer dan 90% de dominante partij

Afbeelding 5

6

Na 6 jaren van Liberalisering is de situatie uit het oogpunt van marktmededinging niet tevredenstellend. Hoewel het Ortsnetz monopolie opengebroken werd kan men toch constateren dat de prijsstrategie en Bundelpolitiek van DT de verdere liberalisering geweld aan doet.Vooral als gevolg van de onlangs door de Reguleringsautoriteiten toegestane tarieven van DT wordt een voortduring van de moeilijke markt verwacht.

Beslissend wordt de komende wetgeving die de toegangsregeling moet regelen.

De nieuwe wetgeving moet rechtszekerheid en planningszekerheid geven voor alle marktdeelnemers en innovatie bevorderen.

Verwachting marktontwikkeling

. 7

Slotconclusies: De perspectieven voor Versatel Deutschland: deel 3

Concurrentiemogelijkheden voor de telecommunicatieondernemingen een overzicht.

1) Ondanks de liberalisering van de telecommunicatie markt in Duitsland is er toch duidelijke sprake van een monopoliesituatie door Deutsche Telecom.

2) De wetgever in Duitsland zal er voor dienen te zorgen dat de liberalisering verder kan worden doorgevoerd.

3) Een telecommunicatiesector die meer concurrentie toestaat en meer economische en technologische vooruitgang boekt is een ‘major asset’ in de internationale concurrentie en trekt werkgelegenheid en investeringen aan.(Deutsche Bank analyse april 2003)

4) Het is discutabel dat zelfs vandaag de dag er niet een reële concurrentie is tussen gelijke marktpartijen. De vroegere monopolist continueert de dominantie van de markt zo sterk dat critici spreken van “pretend” concurrentie. Op middellange termijn neemt de concurrentie d.m.v. alternatieve technologieën verder toe.

5) Liberalisatie van de markt in Duitsland concentreert zich meer op ‘services’dan op de infrastructuur. Concurrentie is moeilijk te bereiken zonder reële alternatieven voor netwerk toegang.

6) Organisaties als het Regionet ( zie de perspectieven voor Versatel Deutschland deel 2) en BREKO bevorderen de concurrentie en zullen een steeds groter marktaandeel voor zich kunnen opeisen.

7) De besluiten die door de EU zijn genomen ten aanzien van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt zijn in Duitsland nog niet voldoende geïmplementeerd, vooral ten aanzien van verbindingen voor de lange afstand.

8) Versatel International blijkt toch in staat om met DT overeenkomsten aan te gaan die voor beide bedrijven tot gunstige ontwikkelingen leiden. Op 24 mei 2002 tekenden Versatel en Deutsche Telecom een interconnection agreement waarbij de beide bedrijven het internationale data verkeer snel en kosten efficiënt kunnen afhandelen. Versatel door gebruik van Deutsche Telekom''s Telekom Global Net''s (TGN) network en Deutsche Telekom via Versatel netwerk in de Benelux landen en andere afstanden d.m.v. het Versatel Interantional

9) De stijging van DSL toegangen naar 15 miljoen in 2006 zou een stijging betekenen van 10,3 miljoen toegangen. Er van uit gaande dat DT nu 91,5% van de markt in handen heeft zou dat men de zelfde marktverhoudingen betekenen dat de Wettbewerber hun aansluitingen kunnen verhogen met 875,500 aansluitingen.

10) De stijging van de DSL aansluitingen in 2003 van 200,000 naar 400,000 door de Wettbewerber geeft echter aan dat een toename van 2003 naar 2006 met 875,5000 eerder aan de lage kant is. Een toename van het marktaandeel tot 10% zou al aan aansluitingen 10,300,000 in 3 jaar kunnen opleveren voor de Wetbewerber. Die 10% is een alleszins redelijke inschatting tegen de 8,5% in 2003. Een stijging met een 0,5% per jaar lijkt haalbaar.

11) De stijging van de DSL aansluitingen komt dan zeker ook ten goede aan Versatel Deutschland.

12) Het Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste (WIK –Scientific Institute for Communications Services) dat verbonden is met de RegTP,(wettelijke organisatie die de concurrentie moet bevorderen) oordeelde in een vergelijkende studie tussen EU landen dat Duitsland op de 3e plaats stond in het liberaliseren van de markt. Dat staat echter in schril contrast tot de uitspraak in 2002 van de Europese Commissie die Duitsland en Engeland en Spanje waarschuwde niet langer te wachten met een verdere liberalisering van de telecommunicatiemarkt in Duitsland. Er is duidelijk sprake van een natuurlijk monopoly en dat zal moeten veranderen.

Jo Swaen