We hebben 559 gasten online

23 september 2005 Verslag zitting Ondernemingskamer van donderdag 22 september 2005 Overname Versatel

Gepost in Versatel

Amsterdam van donderdag 22 september 2005

Onderwerp Verzoekschrift ex art 2:345 BW tevens houdende verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen er art. 2:349a BW

23 september 2005

Jo Swaen

 

Zitting is verplaatst naar zaal 161 vanwege de verwachte belangstelling.

In de gang voor de rechtszaal verzamelde zich een aantal betrokkenen in afwachting van de zitting. Ook bevonden zich er een aantal journalisten onder.

Ook de VEB maakte zijn opwachting( beter laat dan nooit).

Ook boven op de publieke tribune bleken belangstellenden de zitting te willen meemaken waaronder TeleNee leden.

Zittingzaal was volledig bezet bij aanvang. Er waren ook nogal wat kantoorgenoten van de diverse advocaatkantoren aanwezig.

Zitting begon om 15:30 en zou duren tot 19:30

De ondernemingskamer bestaat uit drie in toga verschijnende leden en twee burgerleden. Voorzitter van de rechtbank was dhr. Willems (een autoriteit)

De voorzitter legt uit wat voor verzoek voorligt.

De voorzitter stelt spreektijdbeperking in van maximaal 0,5.

De advocaat van Centaurus c.s. van de Korst begon als eerste met zijn betoog. Probleem was dat hij onvoldoende verstaanbaar was door het niet goed werken van de microfoon.

Hij schetste het voorbeeld van een persoon die een auto koopt en er dan achter komt dat alle onderdelen blijkbaar al aan anderen zijn verkocht waardoor er van de auto alleen nog maar het karkas over blijft. Zo voelen zich de minderheidsaandeelhouders.

Stelt dat het toch eigenlijk niet kan dat biedingsbericht in het Engels is en alleen een samenvatting in het Nederlands. Verwijst naar het verzoekschrift en wil gezien de beschikbare tijd enkele op hoofdlijnen een en ander toelichten.

In het verzoekschrift gaat het om 3 punten:

1) Betrokkenheid van Talpa bij de prijsvoering;

2) De hoogte van het bod

3) Wat gebeurt er bij gestanddoening van het bod als niet 05% wordt aangemeld. Je moet accepteren want je hebt geen enkele keus!

Het bod is niet te laag. Ik zal niet proberen te overtuigen dat het bod te laag is. Echter het bod is niet marktconform. Zie analisten SNS, Fortis, ING er is sprake van een minimale premie (€ 2,45 en € 3,00) ( Advocaat van Talpa zal juist betogen dat analisten het bod meer dan voldoende vinden).

Wat deelde Versatel mee:

Ons bedrijf is sterk en we zien ons verder voortbestaan. Zie jaarverslag van 2004.Wij hoeven niet te fuseren.

Mededeling bestuur is abrupte afbreking van dat beleid.

Alleen als er voldoende waarde voor aandeelhouders overblijft. Geen nock out bod.

Tussen de 20% en 30 % vind het bod te laag. Maar de voornemens maken dat echter wel mogelijk.

Betrokkenheid Talpa!

Zie jaarverslag 2004. Talpa heeft commercieel belang naast financieel belang. We hebben niet de bedoeling gehad een complottheorie te schetsen!. Iedereen weet dat de lijnen tussen Talpa en Versatel hecht zijn. De strategieën lopen parallel. In het biedingsbericht wordt daar niets over gezegd. Toch blijkt dat Talpa er bij betrokken is. Hoe zit dat dan? Waarom accepteert Talpa het bod. Door een enquete komt er helderheid en antwoorden. Talpa is betrokken bij het bod en op operationeel niveau zijn er afspraken over gemaakt. Talpa heeft een andere relatie met Versatel. Wat is het belang van de aandeelhoudersvergadering.

Belang Versatel

Er kan een vraagteken gezet worden in de besluitvorming in deze. R v Bestuur en Raad van Commissarissen. ‘We belief in the benefits of the transaction’.

Het bestuur onderschrijft alle plannen.

(Advocaat is vaak niet te verstaan, daardoor soms onduidelijk wat hij precies zegt)

Versatel zou Versatel blijven maar juridische fusie is dan merkwaardig omdat Versatel dan geen betrokkenheid meer zou hebben ( Versatel als rechtspersoon).

De vergoeding en de dividend uitkering en voorwaardelijke benoeming nieuw management en Raad v C.. Geen enkele reden te verzinnen waarom je dat zou doen.

Waar ligt ondergrens voor aandeelhouders?

Voorgenomen uitroking aandeelhouders instemming van R.v.C. en R.v.B.

Punt 10 Pleitnota:

Positie voor het bod en positie aandeelhouder na gestanddoening. Duitse activiteit(de helft) verkocht aan Apax. Niet geaccepteerd. Belast met financiering van het bod. Leningen omgezet in aandelen. Intrekken aandelen , maakt niet uit hoeveel er nog inzitten!

Deze voornemens kunnen er voor zorgen dat ondanks geen 95% toch anderen worden uitgerookt.

1) Flagrante ontduiking uitkooprecht art 92 a lid a.

Rechtsgeschiedenis: 13e richtlijn mei 2006 ontwerpwet voorziet in uitkoopmogelijkheid. Afwegingen worden gemaakt. Niet in belang minderheidsaandeelhouders. Bij afweging prevaleert recht minderheidsaandeelhouder. Vergelijking met Europse Unie dan valt Nederland uit de toon.

2) In strijd met de beursnotering. Dat is toch iets dat Versatel en Euronext betreft. Aandeelhouders mogen er toch van uit gaan dat de notering in stand wordt gehouden bij minder dan 95%.

3) Zie biedingsbericht bladzijde 4! Artikel 98C. Leningen verstrekt aan de bieder voorgenomen juridische fusie. Versatel aansprakelijk voor de lening

4) In strijd met fusieregels. Fusie: Vermogens gaan niet samen. Pagina 38. tekst in het Engels over aandelen A en aandelen B juridische fusie! Je houdt Versatel autoriteit en de leavarage is lening. Niet de bedoeling dat aandeelhouders aandeelhouders blijven. Aandelen B worden ingetrokken. Opnieuw onacceptabel resultaat.

Onrechtmatig artikel 99 boek 2: Intrekken aandelen alleen mogelijk als dat in de statuten staat!

Bevoegdheden misbruiken mag niet; gebeurt in dit geval wel!

Laatste punt: het gaat in de voorbeelden altijd om fusies van beursgenoteerde fondsen: KBB- Vendex dat is niet vergelijkbaar.

Samenvattend: Raad van commissarissen en management schaden belang aandeelhouders!

Verweerschrift Tele 2 vermeldt dat het belang van meerderheidsaandeelhouders wordt geschaad.

Reactie advocaat Versatel

Bij gangbare biedingen is expliciet geregeld gelijke behandeling. Bij gestanddoening altijd zelfde prijs betaald. Overgangstermijn 3 jaar ‘best drive rule’, geen side deals.

Versatel is zich daar scherp bewust van geweest! Zie notering over beslissende stem in jaarverslag 2004!

Met Talpa is alleen afgesproken dat men dat aan Tele 2 zou doen. Er zijn geen andere afspraken. Tele 2 bevestigt dat. Versatel neemt nergens afstand van haar rol!

Verplichte transparantie naar minderheidsaandeelhouder is er. Men doet aan ongefundeerde aannames en dat doet pijn. Antwoorden blijven ook aan VEB hetzelfde.

Transacties onder de gebruikelijke tradities. Voortdurend gevaar van ‘tunneltjes graven’ om transacties onderhands te doen. Onderhandelingen met Talpa zijn niet beïnvloed door door voordelen i.v.m. T.V. Big Bother etc. geen belangenvermenging.

Transacties worden echter niet verboden. In jaarverslag wordt verantwoording afgelegd. Verder wordt er niets vereist. Bij openbaar bod ligt dit in de biedingsregels. Als het waar is dat er side letters zijn dan …… (moeten die nu worden gemeld).

Over hoogte bod:

Ook voor verzoekers geldt dat zij niet zo maar hun eigen belang moeten verdedigen. Geldt ook voor recente aandeelhouders. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen eisen / proportionaliteit.

Bij niet doorgaan bod, dan gaan de besluiten niet door en zakt de koers.

De verkoop van Duitsland is normale vraag aan aandeelhouders. Uitkering reserves naar aanleiding verkoop is een normale zaak. Ook geen fiscale nadelen! Zie Tele 2 verweerschrift.

Is er enige reden waarom de AVA er niet over kan beschikken?

Is in beginsel aan de AVA. Zij die het daar niet mee eens zijn dienen dat kenbaar te maken tijdens de vergadering. Er is geen reden waarom AVA van 29 september niet door zou mogen gaan Voorbeeld Getronics beschikking>> waren aandeelhouders wel voldoende geïnformeerd.

Als verkoop Duitsland niet doorgaat dan geen bod Tele 2 . gestelde belang weegt niet op tegen belang aandeelhouders.

Verzoekers hebben geen belang

Juridische fusieregels>>> Een van de vele mogelijkheden wordt op de AVA niet geregeld. Daarom is er geen ondergrens bedongen. Dat komt omdat Tele 2 95% wil hebben.

Er is niets mis met mogelijkheden juridische fusie ook Tele 2 sluit zich daar bij aan. Indien de fusiemogelijkheid wegvalt zou Tele 2 het bod niet door laten gaan. Als de rechtbank dit verbied dan is de kans heel groot dat het bod niet doorgaat bij minder dan 95%. (juridische fusie zou kunnen eindigen in cash betaling)

Ter illustratie rechtmatigheid wordt als voorbeeld Shell genoemd.

Over het bod kan veel gezegd worden maar de aandeelhouders moeten het recht hebben het bod gestand te doen.

Na gestanddoening kan alsnog gekeken worden naar volgende stappen.

Opnieuw wordt als voorbeeld genoemd de fusie tussen Vendex en KBB>>> Bodemprocedure door Blokker heeft fusie niet tegengehouden. De 3 jaar termijn geldt niet voor een juridische fusie. Een heel andere rechtsfiguur. Nergens staat dat het niet kan. Men maakt in het biedingsbericht alleen zaken transparant voor de aandeelhouders. Het lijkt me toegelaten mits voldaan aan eisen.

Financiële verwatering>>>>> betwist in verweerschrift Versatel en Tele 2

Nieuwe argumentatie>>>> strijdt met fusieregels, louter uitstoting aandeelhouders? Nee..Integratie met Tele 2.

Worden ze niet-aandeelhouder>>> Jawel, per saldo verwaterd en men krijgt financiële vergoeding.

Constructie waaraan men geen medewerking kan verlenen? Integendeel.

Advocaten Tele 2

Meneer de voorzitter 2 betogen door 2 personen. Mevrouw de advocaat deelt vervolgens stappenplan fusie wordt aan verweerschrift gehecht.(opgenomen) { Helaas geen exemplaar gekregen}

Tele 2 heeft zich ertussen gevoegd omdat er sprake is van een ‘truccendoos’.

Achter de structuur zitten volstrekt zakelijke belangen.

Het gaat bezoekers maar om een ding: een hogere prijs!

Komt treffend tot uitdrukking in de argumenten bij verzoekschrift. Verzoekers hebben 13% aandelen in handen zodat 95% niet wordt gehaald.

Verzoekers voor merendeel hedge funds. Zijn kort aandeelhouder.

(Dan volgt poging om tegenstanders uit elkaar te spelen).

Rol VEB: Raar, in juli 2005 werd bod ‘redelijk genoemd’ en nu bezwaar ( tsja was ook stom van de Vries).

Allerminst zeker dat juridische fusie zal worden doorgevoerd. Geen belang bij verzoeken nu te verbieden.

Mocht toch worden besloten tot fusie dan kan daar door de aandeelhouders actie worden ondernomen.

Fusie>> niet beurs en wel beurs genoteerd fonds: voorbeeld Delft Instrument. Uniek is het dus niet!

Verkoop Duitse activiteiten plaatje 3

Tele 2 finance leent 540 miljoen van Apax en 88 miljoen van de bank.

Plaatje 4 Versatel komt gedeeltelijk onder Telefinance

Plaatje 5 vervolgens verkoopt TeleFinance aan aan apax voor 540 miljoen.

Doorgeschoven naar moeder.

Het had eenvoudiger gekund. Probleem onder de kapitaalbeschermingsregels. Versatel zou dan een claim op Tele 2 hebben.

Als niet 100% is aangeboden dan dient er een cashuitkering te worden gedaan juist voor de minderheidsaandeelhouder. Uitkering vindt plaats uit de agio dus geen fiscale consequenties.

Er is sprake van een geaccumuleerd verlies van 1,3 miljard.

Stille reserves zijn er een beetje!(?)

Juridische fusie zelf. In de praktijk zeer gebruikelijk. Noemt weer Vendex-KBB.

KBB redelijkheid omruilverhouding.

Hoe gaat die fusie er uit zien?

Holdco hangt onder Luxco. Reden fiscale afwikkeling zou problemen opleveren in de financiering verhouding EV/VV.Aaandeelhouders krijgen aandelen in Holdco waardoor de zeggenschap verwaterd, niet het financieel belang. ( Daarom klassen van aandelen).

Waarom 3 hoeksfusie?

Omdat Versatel onderdeel uit gaat maken van een concern. Is vaker toegepast voorbeeld KPN/SNT

Nog een belang.>> Holdco en gefuseerde bedrijf moeten de verliescompensatie kunnen meenemen (… dan hebben ze alles helemaal voor niets JS)

Financiële benadeling is onjuist. Men krijgt uitkering waardoor men niet benadeeld wordt.

Als juridische fusie niet mogelijk is dan directe deelname Tele 2 95% is geen heilige.

Biedingsbericht beschrijft een en ander nauwkeurig: Is het scheppen van duidelijkheid.

2e Advocaat Tele 2

“ein letstes glass ihm stehen”

Reactie president: “dan heeft u nu nog 5 minuten”.

Biedingsbericht is duidelijk en ze weten precies waar men op gaat stemmen op 29 september.

Het zijn toekomstplannen. Tele 2 is nog geen aandeelhouder.

Eigenaardig dat er een verzoek ligt tot een voorziening.

208 lid d BW Hulpsinterklaas statutair voor uitgifte is bepaald in Misbruik van recht.>>> uitspraak Hoge Raad gebruik je alleen om anderen te schaden. Is hier niet het geval. Mits je er maar een legitiem belang bij dient.

Benelux holding structuur>>> daardoor kan het bod zo hoog zijn.

AVA 29 september UNI Invest uitspraak.

Sfeer wordt opgeroepen dat snel wisseling plaatsvind

Onzin>>> Normaal bij gestanddoening bod. Versatel wordt concernmaatschappij. Het is in niemands belang als de enquete doorgaat. Twijfelachtig of het bod dan wel doorgaat. Fiscaal kan het problemen opleveren(?)

Advocaat Talpa

Haast tijd om conclusies te trekken!

Concentreren op eerste cluster bezwaren. Waar rook is is vuur

Versatel / Tele2 / Talpa

Geen sprake van bijzondere voordelen voor Talpa. Geen enkele feitelijke basis! Niet in persberichten>>> worden ‘hineingeinterpreteer’

Niet te vinden in jaarverslag 2004 van Versatel.

Ook niet in verplichting Talpa aanbieden aandelen.

Ook niet in biedingsbericht

Ook niet in operationele afspraken tussen Talpa en Versatel

Alle informatie is bekend.

Talpa grootaandeelhouder.

Talpa heeft aandelen toegezegd.

Operationele relaties Versatel en Talpa

1) een overeenkomst tussen Talpa , RTL en Versatel m.b.t. uitzenden voetbalwedstrijden om de kosten te delen.

2) Streaming door Versatel van Big Brother 24 uur per dag.

Dat zijn de operationele relaties. Meer is er niet.

Je kan geen bewijs leveren van wat wordt gevraagd. Beweringen moeten worden onderbouwd en dat kan men niet.

Talpa krijgt geen betere prijs en heeft geen andere afspraken gemaakt of gekregen.

President van de rechtbank wendt zich rechtsreeks tot advocaat Centaurus c.s. Heeft u aanwijzingen daarvoor of alleen maar vermoedens? Na aarzeling van de advocaat en zonder duidelijk antwoord te geven op vraag van de president zegt advocaat van Talpa ‘overslaan dus’

‘Heeft u aanwijzingen dat Talpa een hogere prijs krijgt?’ Ook hier geen duidelijk antwoord waarop advocaat Talpa zijn conclusies trekt.

Waarom geen enquête?

Niet kunnen en moeten omdat Talpa geen extra voordelen heeft ontvangen. En ook niet omdat de prijs te laag zou zijn.

Belangenafweging

Vereist zijn een belang in een onderzoek. Uitsluitend over verzochte voorzieningen: Talpa vindt het onvoldoende onderbouwd.

Belang>>> Als Tele 2

Talpa heeft belang bij bod Tele 2. Mocht u toch een onmiddellijke voorziening treffen dan daalt de koers. Hedge funds zullen dan aandelen dumpen waarop de koers nog verder daalt.

Als niemand bereid is tot hoger bod dan daalt de koers.

Welk praktisch belang hebben de verzoekers?

Zorgvuldige belangenafweging: Talpa vindt afwijzing voorziening nodig.

Advocaat VEB

(Voor achtergronden deelname VEB zie andere stukken.)

De VEB houd zich al lang met Versatel bezig. Particulieren meer aandelen dan Talpa.

In eerste instantie vond men € 2,20 redelijk. Steunt de vraag om onmiddellijke voorzieningen….

Motivering bod schiet ernstig tekort.

Onderbouwing R v. C. en R v. B. erg miniem. Wordt niet geopenbaard.

Zie papier VEB voor argumentatie.

Geeft voorbeelden side letters

Adverteerders>> marktaandeel

Themakanalen

Invloed Talpa bij invoering Triple play

Diverse analisten vinden aandeel meer waard!

Waarde Versatel prospectus herstructurering op 26 juli 2002 € 2,85

Verzoekt deskundige te benoemen om koersvorming na te gaan.

Schorsing zitting voor 10 minuten waarna een tweede korte ronde volgt.

Advocaat Centaurus

95% wordt aan laars gelapt

Redelijkheid en billijkheid>> wordt afgedaan als hulpsinterklaas.

Klassen van aandeelhouders>> hedge funds zijn blijkbaar vreemde zaken. Op laatste moment aandelen gekocht is onjuist. Verzoek wordt niet voor niets ondersteund door TeleNee en de VEB

Er zijn nog andere motieven en het bod is te laag.

Bestuur heeft tot voor kort volgehouden dan men zelfstandig wil doorgaan

Er wordt geen keus aan aandeelhouders gegeven.

Het argument wordt omgedraaid!

Veronderstelling kwade bedoeling is onjuist.

Informatie wel niet door Talpa.

In biedingsbericht geen woord over gesprekken Talpa-Versatel

President van de rechtbank: ‘Is informatie onvolledig of niet m.b.t. de rol van Talpa? Heeft Talpa extra toezeggingen gekregen?

Antwoord: Voortschrijdend inzicht : aandelen niet tegen een hogere prijs.

Er is iets dat achter wordt gehouden

President: Waar hebben we het dan over?

Antwoord: Zie pleitnota en andere contacten en contracten.

Er wordt simpel gezegd die zijn er.

Niet misschien in de biedprijs.

Het bod is te laag volgens objectieve maatstaven.

Mevrouw Te Winkel zei:’ Er is geen verwatering ‘.

Zie blz 30 biedingsbericht daar staat het gewoon. Dan ontwikkeld zich een korte gedachten uitwisseling met meerdere leden van de ondernemingskamer over hoe een Engels woord moet worden begrepen in de context.

Verder stipt advocaat nog aan dat van een NV een BV wordt gemaakt.

Afronding: Er is geen keuze voor aandeelhouders en schenden R v B. en R v. C belangen minderheidsaandeelhouders.

Advocaat Versatel

Mooi om te zeggen dat men geen keuze heeft bij openbaar bod(..)

Geeft voorbeeld Medicafarma.

Het klopt niet dat er geen keus is! Er is geen aan de laars lappen van 95% grens. AFM heeft geen bezwaar gemaakt wat is dat dan toch?

Het is onaantrekkelijk?; Men is niet Liquide?

Ik heb een dik pakket van analisten verslagen die aantonen dat bod redelijk is.

Er staat niets in over relatie Talpa Versatel ter zake van afspraken. Dat hoeft ook niet! Mocht dat moeten kan dat in het jaarverslag van 2005. { gek eigenlijk, dat jaarverslag verschijnt dan pas in mei 2006 nadat alles al zijn beslag heeft gekregen. Een zeer oneigenlijk argument dus. JS}

Advocaat Mevrouw Winkel namens Tele 2

Helaas niet kunnen noteren.

Andere advocaat Tele 2

Weer een debat over hulpsinterklaas. Je moet er maar in geloven Cadeautjes zijn niet te geef! { vraag is wie hier voor wie sinterklaas heeft gespeeld?JS}

En er zijn geen regels dat men altijd aandeelhouder kan blijven.

Advocaat van de VEB

Bieder heeft meer inzicht in financiën.

Advocaat Tele 2 wil dat verweerschrift TeleNee niet ontvankelijk wordt verklaard.

President: “wel dan lees ik het u even voor”.

Waarna het werd geaccepteerd.

Advocaat Talpa

Alle informatie die relevant is moet er in en dat heb ik al eerder uiteengezet in mijn 2 punten van samenwerking.

Mijn conclusies zijn de volgende

1) Er zijn geen bijzondere voorwaarden bedongen dus dat element is hier nu van tafel want het is 3 maal ontkracht.

2) De prijs blijkt ook geen grond voor een voorziening dus dat argument is ook van tafel.

3) 3e argument redenen van billijkheid daar zou men bij kunnen stilstaan . Maar…belangenafweging voor 87% van de aandeelhouders is het een groot belang dat het bod doorgaat en geen voorziening wordt getroffen.

Uitspraak ondernemingskamer a.s. dinsdag 27 september 17:00 uur

N.B. Ik heb 4 uur lang geschreven en was gehandicapt doordat soms microfoon niet goed werkte en ik had geen schrijftafel ter beschikking.

Bij voorbaat vraag ik dus enig begrip voor de omstandigheden.

Toch heb ik het idee dat een en ander aan duidelijkheid niets te wensen over laat.