We hebben 93 gasten online

Overzicht stijging Gemeentelijke Tarieven 2013 Gemeente Deurne

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Gemeentelijke Tarieven 2013 Gemeente Deurne
De onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting.

De gemeente heft onroerende zaakbelasting (OZB) op onroerende zaken als woningen, bedrijfsgebouwen en grond. De opbrengst van de OZB gebruikt de gemeente Deurne voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie, de brandweer en maatschappelijke dienstverlening. Het OZB-tarief dat u moet betalen, bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.

Bent u op 1 januari eigenaar (ook degene met het recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik, recht van opstal, recht van erfpacht wordt aangemerkt als eigenaar), dan betaalt u voor het hele jaar, ook als u in dat jaar verhuist. Vaak verrekent de notaris deze zakelijke lasten met de koper van uw onroerende zaak. Bent u op 1 januari gebruiker van een niet-woning dan betaalt u voor het hele jaar, ook als u in dat jaar verhuist.

De tarieven voor de OZB zijn een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente past verschillende tarieven toe voor woningen en niet-woningen. De gemeente heeft voor 2013 de volgende tarieven vastgesteld. 
 

 

woningen

niet-woningen

Eigenaren

0,1345 %

was in 2012 0,0946

0,1652 %

Gebruikers

n.v.t.

0,1307 %

     

2013 eigenaren 0,1345% was in 2012 0,0946 een stijging met 42,2%

Rekenvoorbeeld onroerende zaakbelastingen eigenaren woning
Waarde woning: € 265.000,00
Eigenarenbelasting 2013 € 265.000,00 x 0,1345 % = € 356,00*

Rekenvoorbeeld onroerende zaakbelastingen niet-woning
Waarde niet-woning: € 430.000,00
Eigenarenbelasting 2013  € 430.000,00 x 0,1652 % = € 710,00*
Gebruikersbelasting 2013 € 430.000,00 x 0,1307 % = € 562 ,00*

*) Het aanslagbedrag wordt naar beneden afgerond op hele euro's.

Bericht gemeente Deurne:

Toelichting bericht Telegraaf over OZB stijging gemeente Deurne

Op donderdag 31 januari 2013, stond er een artikel in de Telegraaf over de OZB tarieven die in 2013 landelijk fors gaan stijgen.

Deze tarieven stijgen in Deurne met 42,2 %. Met deze stijging staat Deurne op de derde plaats in de top tien van gemeenten met de hoogste tariefstijging.

Dit bericht geeft een vertekend beeld van de lastenstijging en heeft een toelichting nodig. Als het gaat om de totale woonlasten is er in Deurne in 2013 slechts sprake van een stijging in woonlasten van 6,77% per gemiddeld huishouden.

De stijging zoals ze staan in het artikel zegt niets over de hoogte van de tarieven. Als je de tarieven 2013 vergelijkt van de gemeenten binnen Nederland, staat Deurne op de 55e plaats (van in totaal 293 gemeenten).

De gemeente Deurne werkt en denkt niet alleen in OZB, maar in totale woonlasten. De totale woonlasten ontstaan door de som van:

1.     rioolheffing,

2.     afvalstoffenheffing en

3.     OZB.

Uit deze som blijkt dat de totale woonlasten in Deurne in 2013 stijgen met 6,77% per gemiddeld huishouden.

Dit komt omdat wij in 2013 (en verder) in staat zijn om de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld huishouden met maar liefst 35,42% te laten dalen.

In combinatie met de stijging van het OZB-tarief van 42% is er dus slechts sprake van een beperkte lastenverzwaring voor de inwoners.

Rioolheffing Tarieven 2013
De gemeente Deurne heft alleen rioolheffing van gebruikers. Deze rioolheffing is een tijdvakbelasting. Dit betekent dat u alleen betaalt voor de maanden dat u eigenaar of gebruiker bent van een perceel. Indien u gedurende het jaar verhuist of geen gebruik meer maakt van een perceel, hoeft u voor de volle maanden die nog resteren dat jaar geen rioolheffing te betalen. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt afgevoerd. Norm daarvoor is het toegevoerde en/of opgepompte waterverbruik.  

De heffing bedraagt in 2013 per jaar bij de afvoer van een hoeveelheid afvalwater van:

·         minder dan 100 m³:          €      190,00

·         100 m³ tot 200 m³:           €      280,00

·         200 m³ tot 300 m³:           €      388,00

·         300 m³ tot 500 m³:           €      535,00 in 2012 bij 325 m € 540 een daling met € 5 = - 0,92%

·         500 m³ tot 2.000 m³:        €   1.079,00

·         2.000 m³ tot 5.000 m³:     €   1.896,00

·         5.000 m³ tot 25.000 m³:   €   5.537,00

·         25.000 m³ en meer:          € 30.137,00

Tarieven 2013 Afvalstoffenheffing


De afvalstoffenheffing is een tijdvakbelasting. Uw aanslag voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Deurne bestaat uit een vast bedrag en een bedrag dat varieert. Het bedrag dat varieert hangt af van de grootte van de container en het aantal keren dat u de container laat legen. Hoe meer afval u aanbiedt, hoe hoger het bedrag is. Voor het ophalen van afval bedraagt het tarief voor 2013 elke woning:

·         vast bedrag per perceel per jaar: € 47,96 was in 2012 € 63,60 is een vermindering met € 15,64 is 24,59%

·         bedrag per lediging 140 liter gft container: €    3,40

·         bedrag per lediging 240 liter gft container: €    5,30 in 2012 € 5,30 is dus gelijk gebleven

·         bedrag per lediging 140 liter restcontainer: €   9,25

·         bedrag per lediging 240 liter restcontainer: € 12,70 in 2012 11,55 = €1,15 is een stijging met 10%. Bij 15 ledingen maakt € 17,25. Daar vast bedrag per perceel verminderd is met € 15,64 is de stijging € 1,61

·         60 liter vuilniszak bij ondergrondse verzamelcontainer, per zak: € 3,00. 

Afvalstoffenheffing totaal 2013: € 307,36

# vast bedrag per perceel per jaar: € 47,96

# lediging gft container € 68,90

# lediging restafval € 15 x € 12,70= € 190,5

Bewoners van percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het gebruik van 25 liter emmers of bovengrondse verzamelcontainers, betalen € 105,56 per perceel, per jaar. 

Watersysteemheffing waterschap

De watersysteemheffing is een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar en/of ingezetene, dan betaalt u voor het hele jaar, ook als u in dat jaar verhuist. De watersysteemheffing bestaat uit vier soorten heffingen:

1.     Watersysteemheffing gebouwd 
De watersysteemheffing gebouwd is voor eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van woningen, bedrijfspanden of garageboxen. Het tarief van de heffing is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw. BSOB stelt de WOZ-waarde vast voor de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel. Voor de overige gemeenten in het gebied van waterschap Aa en Maas stelt de gemeente zelf de WOZ-waarde vast. 
Tarieven 2013
Tarief watersysteemheffing gebouwd: 0,03344% van de WOZ-waarde. Was in 2012:  0,02499% is € 147,44. Verschil 0,00845 is een stijging met 33,81%
Voor buitendijks gelegen onroerende zaken is het tarief 0,00836% van de WOZ-waarde. 

2.     Watersysteemheffing ongebouwd 
De watersysteemheffing ongebouwd is voor eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van onbebouwde grond. De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. 
Tarieven 2013
Tarief watersysteemheffing ongebouwd: € 60,09 per hectare 
Voor buitendijks gelegen onroerende zaken is het tarief € 15,02 per hectare.
 

3.     Watersysteemheffing ingezetenen 
De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd aan de (hoofd)bewoner van een woning, die zo in het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) geregistreerd staat. Deze heffing brengt het waterschap alleen aan particulieren in rekening. De heffing is een vast bedrag per woning, ongeacht het aantal bewoners. De watersysteemheffing is een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari ingeschreven in het GBA, dan betaalt u voor het hele jaar, ook als u in dat jaar verhuist. 
Tarieven 2013
Tarief watersysteemheffing ingezetenen: € 54,00 per woonruimte. Was in 2012 € 43. Een stijging met € 11  is een stijging met 25,58%.

4.     Watersysteemheffing natuurterreinen 
De watersysteemheffing natuurterreinen is voor bij het Kadaster geregistreerde eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een natuurterrein. De oppervlakte van het natuurterrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. 
Tarieven 2013
Het tarief watersysteemheffing natuurterreinen: € 2,50 per hectare.

Verontreinigingsheffing particulieren

Er zijn twee tarieven verontreinigingsheffing voor particulieren:

1.     Meerpersoonshuishoudens: Indien de woning wordt bewoond door meer dan één persoon, legt de BSOB een aanslag op voor drie vervuilingseenheden (v.e.) op. Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid afvalwater die één persoon in een jaar loost. Het is wettelijk bepaald dat huishoudens met twee of meer personen een aanslag krijgen voor drie vervuilingseenheden. De gemiddelde woningbezetting in Nederland is namelijk drie personen.

2.     Eenpersoonshuishoudens: personen die alleen wonen, krijgen een aanslag voor één vervuilingseenheid.

Het tarief in 2013 per VE is € 45,00. Was in 2012 € 42,60. Een stijging met € 2,40 is een stijging met 5,63%

Bestuur waterschap Aa en Maas stelt begroting 2013 vast.

Tariefstijging onontkoombaar

Het Algemeen Bestuur (AB) van waterschap Aa en Maas heeft vandaag de begroting voor 2013 aangenomen met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Vervolgens zijn 8 moties aangenomen. Hiermee is het AB akkoord gegaan met een onvermijdelijke stijging van de belastingtarieven om tot een gezond financieel beleid te komen; uitgaven moeten 100% gedekt worden door inkomsten. Concreet betekent dit dat in 2013 een gezin jaarlijks € 44, een eenpersoonshuishouden € 39, een agrariër ruim € 290, een natuurterreinbeheerder € 300, een groothandel bijna € 236 en een middelgroot metaalbedrijf € 1994 meer aan waterschapsbelasting betaalt.

 Parkeertarieven gemeente Deurne

 

In de straten Kerkstraat, Molenstraat, 1e deel Molenlaan geldt een maximale parkeertijd van 60 minuten. Het parkeertarief bedraagt € 0,95 per uur. in 2012 € 0,80 een stijging met € 0,15 is 18,75%

 

Op het Wolfsbergplein geldt ook een maximale parkeertijd van 60 minuten. Het tarief is daar € 1,50 per uur. in 2012 € 0,80 een stijging met € 0,70 is 87,5%