We hebben 285 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen
Recensie 'Breuklijnen' Harry Stroeken (red)
25 aug 2018 09:24

De ondertitel van het boek 'Breuklijnen' vermeldt Priesters in overgangstijd. In 'Breuklijnen'vertellen negen (ex-) priesters hun verhaal. Zij hebben het grootseminarie veelal gedaan in de jaren vijft [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

G-Historische termen

Gepost in Historische termen

galgenveld
Plaats waarin het openbaar mensen werden opgehangen.
Gandhi, Mahatma
Mohandas Karamchand ( 1869-1948). leider van de Indische , nationalistische beweging en 'uitvinder' van het geweldloze verzet. Hij werd Mahatma, grote ziel, genoemd. Werd vermoord.
Gardes D'Honneur
Erewacht van Napoleon, gerekruteerd uit zonen van de aanzienlijkste families; in feite gijzelaars.
Garibaldi
Leider van de zuidelijke eenheidsbeweging in Italië.
Garrison, William Lloyd
(1805-1879) Abolitionist: stichtte in 1831 het krantje The Liberator waarmee hij compromisloos slavernij en slavenhouders bestreed, en in 1833 de American Anti-Slavery Society.
Gastarbeiders
Arbeiders, vooral uit Turkije en Marokko, die in de jaren '  60 van de twintigste eeuw tijdelijk in Nederland zouden verblijven.
GATT
(Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) Organisatie van de VN die de international handel bevordert door het wegnemen van belemmeringen.
Geallieerden
Alle landen die tijdens de wereldoorlogen gezamenlijk tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten vochten.
Gebeurtenis
Is iets wat op een moment en plaats gebeurt.
Gebroken geweertje
Symbool voor het pacifisme en de ontwapeningsgedachte na de Eerste Wereldoorlog. Was vooral in linkse kringen populair. Later vooral symbool van het gebrek aan verdedigingswil dat tot de aanvankelijke nederlaag tegen het agressieve Duitsland zou hebben geleid.
Gedecentraliseerde eenheidsstaat
Eenheidsstaat waar typische provinciale zaken door de provincies worden afgehandeld en typische gemeentelijke zaken door de gemeenten. De provincies en gemeenten zijn ondergeschikt aan de centrale staat.
Gedeputeerde Staten
Het dagelijks bestuur van een provincie, gekozen door en uit de Provinciale Staten.
Gedomesticeerd
Dat wil zeggen dat mensen zelf gewassen konden laten groeien, dieren tam maken en deze zelf fokten.
Geer, De
Minister -President van Nederland in het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd spoedig vervangen door koningin Wilhelmina omdat hij ‘zaken’ met de Duitsers wilde doen.
Geestelijke orden
Groepen van geestelijken die volgens één bepaalde regel leven, bijvoorbeeld een kloostergemeenschap.
Geestelijkheid
Geestelijke leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. geestelijken zijn pastoors, bisschoppen, Kardinalen en abten.
Gegoede burgerij
Bovenlaag van de bevolking. Hiertoe behoorden rijke, stedelijke handelsfamilies, adel- en niet-adellijke grondbezitters.
Geheime dienst
Een door een staat opgerichte instelling die in het geheim de bevolking van een staat in de gaten houdt.
Geheime politie
Deze controleert de burgers op hun politieke betrouwbaarheid door een wijd net van informanten. Zo nodig verricht zij arrestaties. De Russische geheime politie werd in 1917 onder de naam Tsjeka opgericht, een afkorting van buitengewone commissie voor de Bestrijding van Contrarevolutie en Sabotage. Ook onder later gevoerde namen als G.P.U., N.K.V.D., M.G.B. en K.G.B., is de geheime politie berucht geworden om de terreurmiddelen die zij toepaste op de bevolking. KGB fungeert tevens als inlichtingen- en spionagedienst in het buitenland. Een ander voorbeeld is De Stasi in het voormalige Oost-Duitsland.
Geheime Raad
Uit juristen bestaande adviesraad die een belangrijke functie had op het gebied van wetgeving en administratie tijdens de Opstand in de Nederlanden.
Geheim van het Noordeinde
Alle gesprekken en stukkenwissellingen tussen kabinet en koningin blijven geheim. Dit gebeurt omdat de koningin onschendbaar is.
Gekwalificeerde meerderheid
Het vereiste dat een besluit moet worden goedgekeurd met méér dan de helft plus één. Een wijziging van de grondwet moet door een gekwalificeerde meerderheid van tweederde worden goedgekeurd.
Gelaagde samenleving
Een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht.
Geldhervorming
In juni 1948 voerden de westelijke bezettingsmachten in hun deel van Duitsland een geldhervorming door, waarbij de oude waardeloze Rijksmark werd vervangen door de D-mark. Bij de maatregel werd het zwarte geld weggesaneerd en het vertrouwen in de markt hersteld. Maar de maatregel versterkte ook de economische tweedeling in Duitsland, omdat de D-mark niet inde sovjetzone werd ingevoerd. Uit woede gaf Stalin opdracht tot de blokkade van Berlijn.
Geldhuishouding
De Huishouding van de steden in de Middeleeuwen met hen eigen recht om munten te slaan.
Geldzuivering
Operatie onder leiding van minister van Financiën Lieftinck, begonnen in september 1945. Al het bestaande geld werd waardeloos  verklaard en nieuw geld werd geleidelijk ingevoerd (het tientje van Lieftinck). Doel was het teveel aan geld dat in omloop was af te romen, daardoor het gevaar van inflatie te bezweren en tegelijkertijd zwart en op andere wijze onrechtmatig verkregen geld boven tafel te krijgen en/of waardeloos te maken. De geldzuivering lukte.
Geleidebrief
Een brief van een machthebber, waarin deze de reiziger vrede en rechtsbescherming beloofde en hem vrijstelde van roof en letsel. De machthebber stelde zich dus verantwoordelijk voor het welzijn van de reiziger. Zulke brieven moesten de reiziger beschermen.
Geleide economie 
Een economie waarin de belangrijkste beslissingen niet alleen aan het vrij spel van de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers of aan de krachten van de markt, van vraag en aanbod, worden overgelaten; de overheid grijpt in in de prijzen, de productie, de lonen, de in- en uitvoer; de overheid leidt als het ware de economie; dit is niet in overeenstemming met het liberale principe van staatsonthouding.
Geleide loonpolitiek
Overheidsbeleid dat de lonen niet of slechts langzaam stegen waardoor de Nederlandse industrie goedkoop kon produceren en veel winst kon maken.
Geleide Staatseconomie
Hierbij heeft de staat de productiemiddelen in handen. door middel van vijfjarenplannen wordt de economie gestuurd. Ging gepaard met een enorme overheidbureaucratie en de kwaliteit van de producten liet vaak te wensen over. Het systeem werkte nooit zo goed als de markteconomie. hetw erkte verspilling, vervuiling, desintresse, achterstand in technologische ontwikkeling en minachting voor de consument in de hand.
Geloofsbrief
De stukken van het Centraal Stembureau, waaruit blijkt dat iemand gekozen is als kamerlid.
Gelijkheidsargumenten
De argumenten die vooral voorstanders van vrouwenemancipatie gebruikten in het debat over dit onderwerp en die betrekking hadden op de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van vrouwen ten opzichte van mannen.
Gelijkschakeling
Het opbouwen van een 'volksgemeenschap' in Duitsland onder leiding van de Führer door de mensen bijeen te brengen in nationaal-socialistische organisaties en door het beheersen van het onderwijs en de media.
Gemenebest
Britse term voor het verband tussen het moederland en de blanke dominions, in 1931 gevormd. Later traden ook de andere - onafhankelijk geworden - koloniën toe tot dit verband.
Gemeenschapsrecht(EU)
Het recht van de Europese Unie, bestaande uit de regels die in de oprichtingsverdragen staan en uit de regels die door de Commissie en de Raad worden opgesteld. het Gemeenschapsrecht gaat boven het recht van de lidstaat.
Gemeenteraad
Het bestuursorgaan van een gemeente.
Gender
Engelse term voor 'geslacht' of 'sekse'. Gender staat voor de betekenis die in een samenleving aan sekse of het seksueel verschil wordt gegeven, dus wat mannen en vrouwen kunnen en zijn. Op grond hiervan groeide eind 19e eeuw het cultureel bepaalde onderscheid tussen de rolpatronen van mannen en vrouwen.
Geneefse Akkoorden
Het in 1954 in Genève gesloten internationale vredesakkoord over Vietnam. De belangrijkste bepalingen waren: 
  • Vietnam werd tijdelijk verdeeld langs de 17e breedtegraad.
  • Geen van de beide delen mocht zich aansluiten bij een militair bondgenootschap of militaire basis van andere landen op zijn grondgebied toelaten.
  • Er zou een eind komen aan het franse bestuur en de aanwezigheid van Franse troepen.
  • In 1956 zouden er nationale verkiezingen komen, waarna het land zou worden herenigd.
Van het tweede punt kwam weinig terecht, van het vierde punt niets. In de praktijk was het gevolg dat Vietnam voor lange tijd verdeeld werd in een communistisch Noord-Vietnam en een door de Amerikanen gesteund Zuid-Vietnam.
Generaal Kruis 
Hoofd van het Nederlandse Militaire Gezag tijdens het Overgangsbestuur in 1945.
Generaliteitslanden
Door de Republiek veroverde delen van andere gewesten vooral van Vlaanderen, Brabant en Limburg die door de Staten generaal werden bestuurd.
Generatiekloof
Grote tegenstellingen tussen jong en oud.
Genetische manipulatie
Erfelijke eigenschappen van gewassen en dieren worden door de mens aangepast.
Genocide
Volkerenmoord.
Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname
Eigenaar en bestuur van de kolonie Suriname(1682-1792), bestaande uit de WIC, de stad Amsterdam en een rijke particulier.
Gerbrandy
Minister -President van Nederland tijdens de periode van het verblijf in Engeland in de Tweede Wereldoorlog.
Gerechtelijk Laboratorium
Onder het ministerie van Justitie ressorterend laboratorium, gevestigd te Rijswijk, waar ten behoeve van Justitie en Politie natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek wordt verricht. Zo worden bloedsporen onderzocht  op soort, ouderdom en bloedgroep. Ook uitscheidingsprodukten als speeksel, sperma en urine worden op dergelijke wijze bekeken. Verder vindt er o.a. ook DNA onderzoek plaats en is er ook gevestigd het Pathologisch Laboratorium i.v.m. justitiële secties.
Gerechtshoven
Rechtbank waar beroep mogelijk is tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank.
Gereformeerde Kerk
De officiële naam van deze protestantse kerk was  'Gereformeerde kerken in Nederland'. In 1886 was onder leiding van A. Kuyper een groep orthodoxe leden van de Hervormde Kerk een beweging begonnen die men de Doleantie noemde. In 1892 stichtten deze 'dolenden' een nieuwe kerk, samen met een deel van de groep die zich in 1834 al had afgescheiden. Dit werd de Gereformeerde Kerk, de tweede protestantse kerk qua grootte in Nederland, orthodox en met grote aanhang onder de 'kleine luyden'. 
Gereformeerden
Naam voor leden van de voormalige gereformeerde Kerk. Zij gingen in 2004 met de Nederlands hervormden en Luthersen samen in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).
'Germaans ras'
In de nationaal-socialistische rassenleer was het Germaanse ras superieur aan alle andere rassen; Het zou volgens dezelfde leer, juist daarom speciaal belaagd worden door het meest verderfelijke, het joodse ras. In feite is het bestaan van zulke rassen een fictie, nog afgezien van het waandenkbeeld van de ongelijkwaardigheid van rassen.
Germanen
Groep volken die in de laatste eeuwen van het West - Romeinse rijk dat rijk binnentrokken en er zich blijvend vestigden.
Geschiedenis
Alles wat mensen uit een bepaalde tijd de moeite waard vinden om te vertellen over mensen uit een vroegere tijd. Geschiedenis is ook bronnen onderzoeken.
Geschreven bron
Bron die bestaat uit woorden
Geschillencommissie
Commissie die per bedrijfstak bindende beslissingen neemt in conflicten tussen consumenten en ondernemers.
Gestapo
Geheime (staats)politie in Nazi-Duitsland, onder toezicht van de S.S. Zij moesten elke vorm van verzet opsporen en onderdrukken.
Getrapte verkiezing
Stelsel waarbij het ene vertegenwoordigende lichaam het andere kiest. De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten.
Getto
Eeuwenoude benaming voor stadswijk waarin Joden verplicht moesten wonen en die s' avonds afgesloten werden; In de negentiende eeuw vrijwel overal in Europa verdwenen, maar door de nazi's weer ingevoerd als middel tot sociale isolering en concentratie van joden. Het was een tussenstation naar de massavernietiging. In ons land werd in Amsterdam door de Duitsers een getto gemaakt.
Geus
(Afgeleid van het Franse gueux = bedelaars). Erenaam voor iedereen die zich tegen de Spanjaarden verzette ( en in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers). Zie ook Watergeuzen.
Geuzen (Watergeuzen)
Opstandelingen die na de komst van Alva waren gevlucht en die daarna de Spanjaarden ter zee en te land bestreden. In 1572 namen zij Den Briel in.
Gevolg
Het resultaat van een handeling. We onderscheiden gevolgen op korte en lange termijn, en verwachte en niet verwachte gevolgen.
Geweldloos verzet
De door Gandhi ontwikkelde en populair geworden methode, om bij de (Engelse) overheid aandacht te vragen voor gewenste veranderingen en deze door een massale deelname af te dwingen.
Geweldmonopolie
Het recht van de overheid om als enige geweld te mogen gebruiken bij het handhaven van de rechtstaat.
Gewest
Deel of provincie van de Nederlanden.
Gewestelijke autonomie
De bevoegdheid van gewesten om het grootste deel van bestuur en wetgeving zelf te verzorgen; in een eenheidsstaat is dit minimaal, in een federatie is de gewestelijke autonomie groot.
Gewestelijk particularisme
De neiging om aan een gewestelijke of plaatselijke politieke of culturele belangen grotere waarde te hechten dan aan het algemene of landsbelang.
Gewestelijke Autonomie
Staatsvorm waarbij een gewest, provincie of deelstaat het recht heeft om over allerlei belangrijke zaken zelf te beslissen zonder dat een centrale regering daarbij de wet kan voorschrijven.
Gewesten
Een soort kleine landen met eigen regels, wetten en gewoonten. De Nederlanden bestonden uit zeventien gewesten
Gewetensvrijheid
De vrijheid om voor je geloof uit te komen.
Gewoonterecht
Recht ontstaan door gewoonte. Op veel terreinen van het recht speelt de gewoonte een belangrijke rol. Met name in het Staatsrecht en het Volkerenrecht.
Gezagscrisis
Het niet meer of in mindere mate willen accepteren dat bepaalde personen macht kunnen uitoefenen over anderen.
Gezel
Knecht van een gildenmeester.
Gezinsloonmodel
Type inkomensverwerving waarbij zoveel mogelijk alle leden van het gezin bijdragen aan het gezinsinkomen. In de volksklasse was het gezinsmodel tot de tweede helft van de 19e eeuw gebruikelijk. Alle leden van het gezin die konden werken, moesten geld verdienen om het hoofd boven water te houden. Vanaf 1870 maakte het gezinsmodel plaats voor het kostwinnersmodel waarbij alleen de man inkomen verwerft.
Gies, Miep
De vrouw die Anne Frank en haar familie hielp, toen zij ondergedoken zaten in  'Het Achterhuis'. Zij schreef het boek Herinneringen aan Anne Frank.
Gildenmeester
Bestuurder van een Gilde. Een Gilde was vroeger een vereniging van vakgenoten. bepaalde beroepen mochten alleen worden uitgeoefend door iemand die lid was van het daarbij horende Gilde.
Gladiatoren
Slaven die opgeleid waren tot vechters, om met het vechten het publiek in de amfitheaters te vermaken.
Glasnost
'Openheid'; beleid in de Sovjet Unie in de tijd van Gorbatsjov (1985 - 1991) met als doel kritiek te horen op de communistische partij of de regering. Alleen dan was het volgens hem mogelijk de Perestrojka tot een succes te maken.
Gleischaltung
Gelijkschakeling van de Duitse pers, radio enz op nationaal-socialistische leest.
Godfried en Siegfried
Twee koningen van de Noormannen die vanuit Asselt bij Roermond tochten ondernamen.
Godsdienst, traditionele
Godsdienst die gekenmerkt wordt door de verering van voorouders, geesten- en goden en waarbij magie wordt gebruikt tegen kwade geesten en hekserij.
Godsdienstige verdraagzaamheid
Situatie waarbij ongelovigen en aanhangers van andere godsdiensten dan de officiële staatsgodsdienst niet worden gediscrimineerd maar gerespecteerd.
Godsdienstvrijheid
Als mensen zelf mogen weten wat ze geloven en hun geloof niet geheim hoeven te houden.
Godsoordeel
Als een rechter in de Middeleeuwen niet kon uitmaken of iemand schuldig was, werd God om een oordeel gevraagd. Men liet dan bijvoorbeeld een verdachte een vuur- of waterproef ondergaan.
'Goeie Mie'
De meest bekendste moordenaarster uit de criminele geschiedenis van ons land waarbij door haar toedoen 27 mensen omkwamen.
Goejanverwellesluis
Dorpje in Zuid_Holland war op 28 juni 1787 Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van stadhouder Willem V, door een patriots vrijheidskorps werd tegengehouden terwijl ze op weg was van Nijmegen naar Den Haag. Door deze belediging van de vrouw va het staatshoofd zou Pruisen uiteindelijk ingrijpen in de Hollandse revolutie en de macht van Willem V (voorlopig, tot 1795) herstellen.
Goelag archipel
Gangbare naam voor de staatsgevangenkampen in de Sovjet-Unie.
Goldrush
Massale invasie van avonturiers op een plaats waar juist goud was ontdekt, bijvoorbeeld Californië in 1849 en Klondike aan de grens van Alaska met Canada in 1833.
Golfoorlog
(1980)Ontstaan door een inval van Irak in Koeweit. Onder aanvoering van de V.S. bevrijdt VN-leger Koeweit dat door Irak was bezet (1991).
Gomoelka
Werd in 1956, na de arbeidersopstand in Polen, leider van de communistische partij in Polen en beloofde deel uit te blijven maken van het Warschau Pact.
Gorbatsjov
De Russische partijleider die in 1985 aan het bewind kwam en met zijn politiek van 'perestrojka' en 'glasnost' de samenleving wilde hervormen. Gorbatsjov verleende de satellietstaten nieuwe vrijheden, hetgeen het eindde inluidde van het Oostblok.
GOS
Gemenebest voor Onafhankelijke Staten een samenwerkingsverband tussen voormalige Sovjet landen
Gosplan
Staatsbureau dat de planeconomie van de Sovjet-Unie door middel van vijfjarenplannen regelde.
Gouden Standaard
de waarde van de gulden is rechtstreeks gekoppeld aan die van het goud; door Colijn in 1925 hersteld en in 1936 weer losgelaten. de gulden was toen te duur om tegen de concurrentie van andere munten nog langer op te kunnen. Dit in verband met de grote economische crisis van de jaren dertig in de vorige eeuw.
GPV
Gereformeerd Politiek Verbond. Sinds 1963 vertegenwoordigd in de Tweede kamer. Opgericht na een conflict in de Gereformeerde Kerk.
“Grammar schools”
Particuliere deftige scholen waar men o.a. Grieks en Latijn onderwees.
Granada, Sevilla en Cordoba
Steden in Spanje die centra waren van islamitische cultuur en wetenschap.
Gratie
Kwijtschelding of vermindering van een bij rechtelijk vonnis opgelegde straf. Dit wordt verleend door de Kroon.
Great Plains 
De eindeloze vlaktes (prairies) in het midden van de VS.
Great Society
Programma van President L.B.Johnson.
Griffier
Secretaris van de rechtbanken. 
Griffier
Hoofd van het ambtelijk apparaat van de Eerste of Tweede Kamer.
Groenboek
In 1985 gepresenteerd door de Europese commissie. Hierin worden ingrijpende veranderingen in het landbouwbeleid van de EG voorgesteld. Dit betekent in de praktijk dat de subsidies aan de landbouw verminderd moeten worden en dat er vergaande sanering van de bedrijven moet plaatsvinden.
Groene weduwen
Benaming voor de huisvrouwen die in doorzonwoningen en flatgebouwen vereenzaamden en verpieterden, uit verveling door gebrek aan contact, door isolement.
Groeneweg, Suze
Eerste vrouw die gekozen werd in de Tweede kamer (1917). Lid van de SDAP.
Grondrechten
Aan een grondwet ontleende basis rechten van burgers ten opzichte van de staat.
Grondwet
Ook wel Constitutie genoemd. Wet waarin de belangrijkste rechten en plichten van alle inwoners in een land zijn vastgelegd. ook regelt de grondwet het bestuur van een land.
Grondwet van 1848 
Constitutie, opgesteld door Thorbecke. Deze grondwet vormt nog steeds de basis van de Nederlandse staatsinrichting. Nederland werd een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Vrijheden als de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van onderwijs werden vastgelegd.
Grondswetsherziening
Een wijziging van de grondwet. Moet door een tweederde meerderheid worden goedgekeurd en een bepaalde procedure (Kamerontbinding) noodzakelijk.
Grootgrondbezit
Vooral in Pruisen was het grondbezit sterk. De adel (Junkers) en een kleine groep boeren produceerden voor de markt en het waren deze grote bedrijven, die door de overheid beschermd en gesteund werden.
Grootgrondbezitter
Iemand die veel grond bezit.
Groot interregnum 
Tijdperk van 1256 -1273 waarin het Heilige Roomse Rijk zonder keizer was.
Grote Drie De Sovjet-Unie, de VS en Groot-Brittannië, de drie belangrijkste geallieerde mogendheden uit de Tweede Wereldoorlog. De Grote Drie maakten op de conferenties van Jalta en Potsdam afspraken over de toekomst van Duitsland en Europa. In Jalta werd afgesproken ook Frankrijk bij de bezetting van Duitsland te betrekken. Daardoor werden de Grote Drie uitgebreid tot de Grote Vier.
Gouden Eeuw
Benaming van de bloeiperiode van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 17e eeuw.
Gouvernementalisten Voorstanders van het behoud van nationale soevereiniteit.
Grondrechten
In een grondwet opgenomen rechten van burgers tegenover de staat. Er zijn twee typen rechten de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten.
Grondwet
De basiswet van een land. Nederlands kreeg zijn eerste grondwet in 1798: de Staatsregeling van de Bataafse Republiek. De laatste herziening van de grondwet vond plaats in 1983.
Groot Duitsland
Alle Duitssprekende volken verenigd in een vergroot Duitsland.
Grote Alliantie
de samenwerking tussen Engeland, V.S. en U.S.S.R tegen Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Grote Doorbraak
De gedwongen industrialisering en collectivisatie door Stalin in 1929 in gang gezet. De Grote Doorbraak zou miljoenen Russen het leven kosten.
Grote Terreur
Aanduiding voor de periode waarin Stalin partij en samenleving 'zuiverde' van 'klassenvijanden'. De Grote Terreur kostte aan vele miljoenen Russen het leven.
Grote Vaderlandse Oorlog
Patriottistische naam door Stalin gegeven aan de strijd van de Sowjet-Unie tegen Nazi-Duitsland die twintig miljoen Russen het leven kostte.
Grote Sprong Voorwaarts
Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1958) onder leiding van Mao Zedong, waarbij de bevolking werd georganiseerd in zelfverzorgende communes. het werd een mislukking de productie daalde en er ontstond hongersnood.
Grote Trek
Migratie in 1835 naar het noorden va Boeren in Zuid-Afrika die niet onder Engels bestuur wilden leven.
Grüne Polizei
Deel van de Duitse politie in Nederland tijdens WO II. Had ook tot taak geheime zenders op te sporen.
Gouden Eeuw
De 17e eeuw waarin de Republiek een grote bloei beleefde, bijvoorbeeld in de economie, de wetenschap, en de schilderkunst.
Gotische bouwstijl
Middeleeuwse bouwstijl, vooral gebruikt bij kerken. Kenmerken: spitse bogen, slanke zuilen, hoge en smalle ramen met glas - in  - lood.
Gouverneur-Generaal
Hoogste Nederlandse bestuurder in Nederlands-Indië.
Grieks-Christelijke Kerk 
De Christelijke Kerk die op een aantal geloofspunten verschilde van de Latijns-Christelijke leer en die de paus niet als haar leider erkende.
Groot-Khan 
Ook wel Groet Khan genoemd. Titel van de leider van de Mongolen, vergelijkbaar met 'keizer'.
Grote Drie
De leiders van de SU,VS en Engeland.
Guernica
Spaans stadje daty tijdens de Spaanse Burgeroorlog door een Duits luchtbombardement werd verwoest. Picasso schilderde er zijn beroemd schilderij door.
Guerrillaoorlog
Oorlog waarbij de zwakker bewapende partij grote confrontaties uit de weg gaat, zich schuilhoudt onder de bevolking en de vijand probeert te verzwakken met korte verrassingsaanvallen. De guerrillatactiek van de Vietminh en de Vietcong stelde eerst de Fransen en later de Amerikanen voor grote problemen.
Guillotine
In Frankrijk uitgevonden instrument waarmee mensen op een snelle manier, door een vallend mes, kunnen worden terechtgesteld.
Guldensporenslag
Slag bij Kortrijk in 1302. In die slag versloegen de Vlamingen het ridderleger van de Franse koning.
Gijzelaar
Mensen, meestal vooraanstaande burgers, die door de Duitsers waren opgepakt en in kampen, zoals St. Michielsgestel, werden vastgehouden. De Duitsers dreigden gijzelaars te doden als er verzetsdaden werden gepleegd.
Gijzeling
Het gevangen nemen van mensen om een eis of eisen af te dwingen.