We hebben 196 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

Deel 2 Afscheidstoespraak: verleden, heden en toekomst, op weg naar de toekomst

Gepost in Over mijzelf

toespraak afscheid

Deel 2: Verleden heden en toekomst, op weg naar de toekomst

 

Op 30 juni 1979 trouwde ik met Els van Zijl. De trouwplechtigheid vond plaats in de kapel van de Beyart van de Broeders van Maastricht.

huwelijk 30 juni 1979 kapel beyart

Nog tijdens mijn afstuderen werd ik door D\'66 leden in september 1980 gekozen, bij de laatste 30 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1981. Was het kabinet Van Agt II, al niet gevallen voor het constituerend beraad, dan was wellicht mijn loopbaan heel anders gelopen. Ik heb er overigens een schat aan ervaring mee opgedaan.

affichegoed voor

Binnen vijf jaar sloot ik de studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht af, inclusief de Onderwijsbevoegdheid op 21 juli 1981.

doctoraal

 

Het Peellandcollege vroeg een docent geschiedenis, en ik besloot op de vacature te solliciteren. In sneltreinvaart werd ik aangenomen door Theo Hoogbergen. Per 11 december 1981 werd ik benoemd in tijdelijke dienst. Op 1 februari 1983 werd ik in vaste dienst benoemd. In al die jaren heb ik nooit spijt gehad van mijn keuze.

benoemingsbrief peelland

 

31 jaar docent op het Peellandcollege

 

Het kan niet anders, ik maak een keuze uit die 31 jaar.

Een oud-leerling van mij Els de Jong, sinds een aantal jaren woonachtig in Zweden, plaatste onlangs op Facebook, een overzicht uit haar agenda van het schooljaar 1982-1983. In die agenda hield ze bij welke leraren in dat schooljaar afwezig waren en welke niet. Het waren er maar twee die altijd aanwezig waren. Zie het overzicht het waren v. Rooij en Swaen. Let op: zelfs Cor Kremers kreeg 2 streepjes, in rood nog wel.

lijst afwezige docenten

Eerste schooljaren

 

agenda 81 82 agenda 82 83 agenda 83 84

 

Schooljaar 1982/1983 begon op 16 augustus. Totaal aantal leerlingen 315 in 12 klassen. Ik gaf les aan 2 eerste klassen, 3 tweede klassen, 4 derde klassen, 4, 5 en 6 Atheneum. Mijn eerste eindexamenklas. In schooljaar 1983/1984 zouden dat 332 leerlingen zijn. Op 16 mei 1983 staat vermeld: Bijzondere plenaire vergadering i.v.m. bezuinigingen. Dat zou vaker gaan gebeuren. Bezuinigingen zouden in de jaren die toen nog kwamen steeds opnieuw op de agenda komen te staan.

1985-1986 5 Havo

Foto genomen in 5 Havo eindexamenklas schooljaar 1985-1986 lokaal 602. Met o.a. Wappie Holten rechts op de foto.

 

Van 1981 tot en met dit laatste schooljaar 2011/2012 heb ik in totaal 5289 leerlingen gehad in 211 klassen, een gemiddelde van 25 leerlingen per klas. Daaronder waren 291 eindexamenleerlingen HAVO en 517 eindexamenleerlingen VWO. In totaal 808 eindexamenleerlingen.

26 april 1984 vergadering HOS Nota. De meest onzalige maatregel die ooit in het onderwijs is genomen. De gevolgen zouden zeer ingrijpend zijn. Sinds 1983 is er sprake van bezuinigingen in het Onderwijs. Dat een en ander voor onderwijsgevenden consequenties heeft is duidelijk. Achteraf realiseer je je dat we ondanks al die bezuinigingen toch ons plezier in ons werk niet hebben verloren. Met de steeds beperkende financiële middelen slaagden we er gelukkig toch in om onze onderwijsdoelen te bereiken. Alleen wanneer houden de bezuinigingen eens op?

In 1986 ontwikkelde ik voor de bovenbouw een lessencyclus in twee delen \'De tragedie van Midden-Europa\'. Dat materiaal is terug te vinden op blikopdewereld.nl onder \'Van dictatuur tot democratie\'.

1986 tragedie Oost Europa

In 1986, 1988 en 1991 werd het gezin uitgebreid met 3 kinderen Tom, Bas en Tim

28 augustus 1991 geboorte Tim

en in 1991 bouwden we ons huis in Vlier Noord

1991 oktober huis Vlier Noord

De kinderen in 1992

kinderen zomer 1992

Mede door de bezuinigingen kregen we ook te maken met de invoering van het formatiebudget systeem en daarna de lump-sum financiering. Met betrekking tot het onderwijs werd er door de overheid diep ingegrepen. De basis vorming werd ingevoerd en uiteindelijk weer afgeschaft zonder dat onderwijsgevenden voldoende financiële middelen kregen om de basisvorming te implementeren. Als voorzitter van de commissie Basisvorming was ik in het schooljaar 1992/1993 nauw daarbij betrokken. Na de onderbouw moest de bovenbouw van het middelbaar onderwijs ook worden vernieuwd door de invoering van de Tweede Fase. Het Peellandcollege was een van de scholen die de Tweede Fase experimenteel al invoerde, voor alle vakken. Een ieder weet dat ook deze invoering uiteindelijk weer tot aanpassingen leidde en in het schooljaar 2007/2008 werd de Nieuwe Tweede Fase al weer ingevoerd.

Naast het lesgeven werd ik langzaam maar zeker betrokken in organisatorische zaken.

Voorzitter Personeelsraad Peellandcollege, woonde vergaderingen bij van het Bestuur van het Peelland College, vergaderingen Medezeggenschapsraad, Mentor Klas 3d, jarenlang Sectievoorzitter Geschiedenis, Lid commissie Formatie Budget Systeem Peelland College, Lid commissie Identiteit Peelland College, Voorzitter commissie Basisvorming Peelland College, Voorzitter Centraal Overlegorgaan O.M.O., Lid presidium Centraal Overlegorgaan, Namens C.O.O. waarnemer bij vergaderingen Hoofdbestuur O.M.O., Lid rechtspositie - commissie, O.M.O. Lid plaatsingscommissie wachtgelders.

bestuur coo

Oprichter en voorzitter van GMR en PGMR OMO

Centraal stond bij mij steeds voorop de zorg van alle personeelsleden binnen Ons Middelbaar Onderwijs. Het verder gestalte geven van een professionele OMO organisatie kan in retrospectief als geslaagd worden gezien. Het getuigde ook van professionaliteit dat OMO, het dringend beroep dat staatsecretaris Wallage deed, tijdens een academische zitting bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van OMO, om ook de VMBO scholen in Brabant op te nemen binnen OMO verband, uiteindelijk ook honoreerde.

Ik wil bij mijn afscheid nog eens stil staan bij de teloorgang van het Van der Puttlyceum. Dit is al weer 20 jaar geleden. OMO werd op een amateuristische wijze geleid door een parttime voorzitter. Een bedrijf waar toen 350 miljoen in omging, met ongeveer 3500 personeelsleden, dat voor grote problemen werd gesteld en waar de functie van het Onderwijsbureau ter discussie stond. Tot dan toe werd er een voorzitter benoemd, die het besturen van OMO er even in zijn beschikbare tijd bij deed. In de cultuuromslag die moest plaatsvinden was er geen plaats mee voor amateurisme. Toen we letterlijk uit de krant moesten vernemen, dat de toenmalige voorzitter de heer van Zwieten waarnemend burgemeester was geworden, was de maat vol. Het was de heer van Zwieten die niet in staat was gebleken adequaat op te treden in het conflict op het Van der Puttlyceum. Personeelsleden van het Van der Putt kwamen met bussen naar het oude Hoofdkantoor in Stappegoor en ik zal nooit vergeten hoe het personeel in de grote vergaderzaal Van Zwieten duidelijk maakte dat hij het conflict diende op te lossen. Helaas gebeurde dat niet en het Van der Puttlyceum ging ter ziele. We hebben toen wel in een extra wachtgeldronde voor alle personeelsleden van het voormalige Van der Putt-lyceum binnen Omo-land voor nieuw perspectief kunnen zorgen in hun arbeidzame leven. In een vergadering van het Hoofdbestuur pleitte ik voor een Raad van Bestuur bestaande uit een full-time voorzitter, een financiële lid en een onderwijskundige lid. In feite stond de toekomst van OMO ter discussie. In samenwerking met de toen waarnemend voorzitter van OMO, de heer Veeke, hebben we in een aantal onderlinge gesprekken de contouren uitgezet van de te volgen strategie. Ik wil hier nogmaals de heer Veeke bedanken, voor de manier waarop hij zich toen heeft ingezet. OMO is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Uiteindelijk kwam die full -time voorzitter er in de persoon van Rob Kraakman.. en vandaag de dag de heer Bernard.

vz pgmr en gmr

 

In 1993 ontwikkelde ik voor de eindexamenklassen een aantal lessen voor het schoolexamen met als titel \'De verwoesting van Joegoslavië\'.

1993 De verwoesting van joegoslavië

 

Juist in een tijd waarin ik steeds meer bestuurlijke taken ging vervullen ontstonden er gezondheidsproblemen. Na 9 jaar onduidelijkheid bleek dat ik een zeldzame aandoening had acromegalie, veroorzaakt door een adenoom op de hypofyse. Na van de schrik bekomen te zijn en na veel bestuderen van medische publicaties, werd een behandelingsproject gestart door het UMC Radboud, dat tot op de dag van vandaag doorloopt. Deze zeldzame aandoening betekende dat ik op doktersadvies een pas op de plaats moest gaan maken. Er was geen andere optie en ik besloot met nieuwe energie, de ontstane situatie tegemoet te treden. Een en ander hield in dat ik met mijn werkzaamheden voor OMO moest gaan stoppen, en mijn werkzaamheden zich weer zouden gaan concentreren op het Peellandcollege.

afscheid v OMO

Vanaf het schooljaar 1997-1998 pakte ik met vernieuwde energie mijn taak op het Peellandcollege weer op en ik begon voor het geschiedenisonderwijs nieuw lesmateriaal te ontwikkelen, zoals ik dat al eerder had gedaan. Zo verscheen er in april 1988 het dictaat Strafrecht in Historisch Perspectief Keuzes tussen Gevoel en Verstand, voor de bovenbouw. Diverse schoolexamens heb ik dit als onderwerp gebruikt. Op mijn site blikopdewereld.nl is het toen ontwikkelde materiaal terug te vinden, in 50 afleveringen, in het onderdeel rechtspraak. Daarbij maakte ik ook gebruik van door mij verzameld beeldmateriaal.

1998 strafrecht in historisch perspectief

 

Voor de eerste klassen maakte ik internetopdrachten zoals Egypte een ontwikkelde cultuur, waarbij ik een vergelijking maakte tussen de Farao\'s Toet Anch Amon en Psoesennis in Egypte een hoogontwikkelde cultuur

Achterkant troon toet Ötzi de man in het ijs. Het meisje Sensaos. sensaos

 

 

Vanaf 2002 ben ik recensist van Biblion, de Nederlandse bibliotheekcentrale. Als hobby schreef ik ook bijdragen over bijvoorbeeld de Nederlandse semiconductor industrie, de telecommunicatiemarkt in Nederland en Duitsland, beleggingen en volgde kritisch de ontwikkeling van de beurs. Ik werd columnist van de website www.blikopdebeurs.nl en in 2005 ook voor US Markets.

 

Ik had inmiddels zoveel materiaal dat ik besloot om in 2005 mijn eigen website te starten www.blikopdewereld.nl

do you have a website blikopdewereld

 

Het doel ervan omschreef ik als volgt: \'Blik op de Wereld wil o.a. aan de hand van de thema\'s Geschiedenis, Rechtspraak en Economie inzicht geven in de wereld om ons heen.

Allereerst wilde ik alle content die ik ontwikkeld had voor het geschiedenisonderwijs er op plaatsen zodat leerlingen altijd in staat waren hun kennis te optimaliseren. Zeker toen het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw nog bestond uit thematische thema´s en leerlingen vaak niet de benodigde achtergrondkennis hadden. Gelukkig wordt het geschiedenisonderwijs nu in chronologie, via de tien tijdvakken aangeboden.

hits blikopdewereld

 

Een en ander leidde er toe dat ik inmiddels door het hele land leerlingen heb die mij vragen hen met raad en daad bij te staan, maar ook collega\'s geven aan blikopdewereld.nl vaak te raadplegen. Blikopdewereld.nl heeft volledig aan mijn verwachten voldaan en groeit nog steeds. Het spreekt vanzelf dat ik nu nog meer aandacht zal blijven geven aan blikopdewereld.nl

Maar niet alleen geschiedenis trekt de aandacht. Toen ik overstapte naar een andere software systeem, omdat de site zo gegroeid was, kreeg ik van economiedocenten van het Dalton uit Den Haag, een vriendelijk verzoek om mijn serie ´De gestegen kosten van levensonderhoud´ a.u.b. weer terug te plaatsen op de site omdat zij die bijdragen gebruikten tijdens hun economielessen.

In het onderdeel rechtspraak had ik mij uitvoerig beziggehouden met de zaak tegen Lucia de Berk, de verpleegkundige die ten onrechte werd beschuldigd van een groot aantal moorden en pogingen tot moord. Nadat ik van Metta de Noo - Derksen , haar man en haar broer Ton Derksen het verzoek had gekregen om al het door mij verzamelde materiaal te mogen inzetten, in de strijd om Lucia uit de gevangenis te krijgen, heb ik daar van harte mee ingestemd. Toen Lucia dan ook door het gerechtshof te Arnhem definitief werd vrijgesproken was dat niet alleen voor Lucia fantastisch, maar ook voor de groep die ijverde voor de rehabilitatie van Lucia een geweldig moment. lucia

Foto genomen na de vrijspraak door het gerechtshof te Arnhem. Links Metto de Noo-Derksen en rechts Lucia de Berk.

Voor mij zou de strafzaak tegen Lucia de Berk de aanleiding vormen van een geheel nieuw onderzoeksproject. In 2005 begon ik een onderzoek, in Nederland en in de ons omringende landen, hoe vaak het voorkomt, dat patiënten door verpleegkundigen worden gedood. Na drie jaar onderzoek publiceerde ik het boek \'De dood als Machtsmiddel\', Moord en Doodslag door verpleegkundigen.

cover boek

Alles overziende kan ik alleen maar concluderen dat ik met een gevoel van dankbaarheid terugkijk op mijn arbeidzaam leven tot nu toe. Van dat arbeidzame leven heb ik 31 jaar mogen werken op het Peellandcollege.

Ik beschouw dat als een voorrecht. Het is met bevlogenheid dat ik mij altijd heb ingezet voor betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Tot zelfs in mijn laatste jaar toe meende ik kanttekeningen te moeten plaatsen bij de notitie Onderwijsstructuur en de beoogde invoering van tweetalig onderwijs op het VWO. Ik ken geen arbeidsorganisatie waar zoveel goed opgeleide mensen werkzaam zijn. Dat is jullie kracht.

Ik wil mijn dank uitspreken aan oud - collega\'s en collega\'s, want samen vormen we die school die voor jonge mensen de opmaat is naar een volwassen leven. Dank voor de collegialiteit, kameraadschap, eruditie en betrokkenheid zoals ik die zeker ook de laatste maanden heb mogen ervaren.

 

En dan de toekomst

 

Jo, wat ga je nu doen, wordt wel eens gevraagd. Allereerst natuurlijk meer tijd besteden aan mijn site. Daarnaast neem ik mijn onderzoek naar de uitwerking van de Endlösung in de provincie Limburg weer op en ga interviews houden met veel mensen. Dat onderzoek moet dan uitmonden in een boek. Ook op het gebied van het strafrecht ga ik verder onderzoek doen naar Levenslange Gevangenisstraf in Nederland en TBS en Recidive.

Daarnaast wacht nog archiefonderzoek naar het Instituut voor Techniek en Ambacht van de Broeders van Maastricht. Kortom geen tijd om stil te zitten.

Ik wil afsluiten met een gedicht

gedicht

 

Beste Peellanders het gaat jullie goed!