We hebben 150 gasten online

Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 3

Gepost in Midden en Oost-Europa

De  Hohenzollern staat 1648-1701

Bestuur. Friedrich Wilhelm (Frederick William), de grote keurvorst, regeerde van 1640-1688. Hij werd opgevolgd door Frederik III. (Frederick III., sinds 1701 Frederick I., als koning in Pruisen). Het buitenlands beleid. Bij het Verdrag van Westfalen werd Pommeren aan het  voormalige Prinsbisdom Cammin toegevoegd, en de Prinsbisdommen van Halberstadt en Minden, geseculariseerde aan het territoriale  gebied van Friedrich Wilhelm (Frederick William), de grote keurvorst. Het Hertogdom Pruisen, Kleef, Mark en Ravensberg waren  eerder verworven, en dat  werd  door het Verdrag van Westfalen bevestigd.    

Toen Friedrich Wilhelm zijn vader Georg Wilhelm in 1640 opvolgde, waren in Brandenburg  de forten van Küstrin, Oderberg, Peitz, Spandau, Berlijn en de Werdener Schanze de belangrijkste. Friedrich Wilhelm richtte een staand leger op. In de oorlogen van de laatste helft van de 17e eeuw, werd Brandenburg uitgenodigd  door verschillende machten, als een mogelijke militaire bondgenoot; in deze allianties was Brandenburg meestal junior partner, afhankelijk  van de bijdragen van hun bondgenoten. In de eerste Noordse Oorlog 1655-1660, was Brandenburg eerst bondgenoot van Zweden tegen Polen, vervolgens met Polen tegen Zweden. In het Verdrag van Oliva 1660, werd het Hertogdom Pruisen erkend als onafhankelijk, niet langer een Poolse leengoed. Brandenburg was bondgenoot van de keizer en de Nederlandse Republiek in het Nederlandse oorlog van Lodewijk XIV. 1672-1674, totdat Zweden deel ging nemen aan  de oorlog (tweede Noordse Oorlog 1675-1679. In de slag bij Fehrbellin 1675 behaalde  Brandenburg kreeg leger van Brandenburg  de overwinning op eigen kracht; nog tijdens de vredesonderhandelingen moest Brandenburg buigen voor diplomatieke druk en het grootste deel van haar veroveringen moestenm ongedaan worden gemaakt het hield alleen kleine stukken land in Pommeren, ten oosten van de rivier de Oder.          

Teleurgesteld in de keizer koos Brandenburg tijdelijk de zijde van Frankrijk, waardoor deze haar beleid van hereniging kon voortzetten (Strassburg 1681). In de keizerlijke oorlog tegen het Ottomaanse Rijk 1683-1699 en in de oorlog van de grote alliantie 1689-1697 was Brandenburg weer bondgenoot van de keizer. Toen  de Spaanse Successieoorlog begon was Brandenburg opnieuw een gewaardeerde potentiële bondgenoot, keurvorst Frederik kreeg een concessie - hij werd verheven tot koning van Pruisen. 

Brandenburg was een militaire, maar niet een economische macht. Om dat laatste te bereiken, koos keurvorst Friedrich Wilhelm in 1680 voor een  een koloniale politiek  (via het instrument van de Brandenburgian-Afrikaanse vennootschap). Koloniale forten werden gevestigd op deGoud Kust, met name Groot-Friedrichsburg en handelaren onder de vlag van Brandenburg (meestal Nederlanders) gingen deelnemen aan de transatlantische handel. Pillau aan de Baltische zee was de belangrijkste haven voor Brandenburg voor de koloniale handel. In oorlogstijd, werden de Brandenburg overzeese bezittingen  onhoudbaar en communicatie met de thuis basis kon niet worden gehandhaafd; zodat de onderneming een tijdelijke bleek. 

In 1698 werden de Stift Quedlinburg en de stad Nordhausen verworven door aankoop. 
Tot 1701, was Brandenburg door het leger een aantrekkelijke bondgenoot, meer succesvol bij het verkrijgen van haar monetaire subsidies, dan dat het territoriale acquisities had gemaakt. Brandenburg verklaarde nooit zelf de oorlog, en niet ingezet voor de eigen beangen; het leger van Brandenburg werd gebruikt in conflicten die elders waren  ontstaan (vanuit Brandenburg zelf  gezien) in de hoop er zelf beter van te kunnen worden.

Binnenlands beleid. In 1654 waren de Brandenburg gebieden voor het laatst  bijeengeroepen. De prins-keurvorsten wilden als absoluut vorst besturren. De landgoederen van het Hertogdom Pruisen waren tegen het absolutisme; en de grote keurvorst had de leider van het verzet tegen de absolute regel in het hertogdom, kapitein von Kalckstein, in 1679 gearresteerd, veroordeeld en geëxecuteerd; Aangezien was absolute regel niet-betwiste. De prinselijke administratie inde belastingen zonder  daar goedkeuringvoor te vragen. De bezittende adel (de Junkers) werd het door de staat toegestaan  Gutsherrschaften te ontwikkelen, dat wil zeggen het uitoefenen van  controle over de jurisdictie van de gemeenschappen waar zij het land in handen hadden. De praktijk van Bauernlegen, dat wil zeggen het uitkopen van vrije landeigenaren (in een onvrijwillige proces en onder de werkewlijke waarde) zodat deze uiteindelijk lijfeigene werden           

Door de structuur van de gebieden ten westen van de rivier de Elbe  was een dergelijke praktijk daar niet mogelijk ; de adel had er minder controle over het land en daardoor kon er zich een andere economische   en sociale structuur ontwikkelen. 
De raison d'être van de staat lag in haar staand leger, bestaande uit 20.000 man in de fase van de oprichting  en oplopend tot 30.000 mannen in de 1680. Militaire dienst werd  niet als een dwingende plicht beschouwd, en theoretisch moesten  soldaten worden aangeworven op vrijwillige basis. Maar de beloning was laag, de voorwaarden waaraan soldaten moesten voorwaarden waren hard en de militaire dienst was impopulair. Dus werd bedrog en dwang werden gebruikt om mannen te dwingen in militaire dienst te gaan, zowel binnen de gebieden die bestuurd werden door de grote keurvorst respectievelijk zijn successor(s), en in het buitenland. Op dezelfde manier werd druk uitgeoefend op de edelen  om te dienen als officieren. Deserteurs werden  op brute wijze behandeld; als ze werden  gevangen genomen werden ze  door hun kameraden dood geslagen. Veteraan  werden vaak gebruikt als ambtenaren, leerkrachten enz., wat resulteerde  in een 'militarisering' van de samenleving. 
Toen Lodewijk XIV van Frankrijk het Edict van Nantes introk, veroorzaakte  dat  een massale uittocht van Hugenoten, de grote keurvorst was ingenomen met deze vluchtelingen (Edict van Potsdam 1685). De prins-keurvorsten beschouwd de nieuwe  bevolking als een positieve bijdrage aan het land,  Ook andere religieuze vluchtelingen werden het toegestaan  te emigreren. Religieuze tolerantie was,  een pragmatische instrument van het beleid ter bevordering van een uitbreiding van de bevolking. 
Sinds 1616 was Potsdam, naast Berlijn, woonplaats van de prins-keurvorsten, sinds 1701 koningen. Berlijn bleef de hoofdstad. In 1682 werd het getroffen door de pest; in 1709 Brandenburg, maar Berlijn werd gered door beschermende maatregelen. 

De economie. Met een dynastie die sinds 1613 Calvinistisch was en een  bevolking welke sinds 1539 Luthers was, werd het lutheranisme als enige staatsgodsdienst aanvaard,  met tegenzin, en met uitzondering voor de dynastie. Bij de vaststelling van de prinselijke absolutisme, voerde de keurvorst een beleid van niet inmenging in religieuze aangelegenheden; de dynastie streefde naar een beleid van religieuze tolerantie. Toen de grote keurvorst de Franse Hugenoten  vrijwillig aanvaardde(vluchtelingen die zijn calvinistische geloof deelden ) en minder hartelijk Joden; was de acetergrond daarvan  voornamelijk een economische. Deze immigranten brachten nieuwe vaardigheden in het land, bijvoorbeeld tabaksteelt, klokkenmakers enz.; tot 1745, werden 40 nieuwe gilden geregistreerd in Berlijn.       

De Brandenburg-versie van het mercantilisme benadrukte de bevolking van een land als de bron van zijn rijkdom; een actief beleid, gericht op het uitbreiden van de bevolking, door middel van het aantrekken van immigranten door landaanwinning (afvoer van moerassen), de Stichting van dorpen en zelfs steden, ondersteund door de invoering van nieuwe industrieën, werd voortgezet. De Hugenoten immigranten waren 10 jaar vrij van belastingen, het recht op het stichten van bedrijven, mochten zelf recht spreken over zaken die voorkwamen uit  eigen kring , kregen land om zich op te vestigen en kregen het recht om de handel te drijven die ze zelf wilden (dus voorrechten van bestaande gilden enz. werden  geschonden).

Het land Brandenburg-Pruisen kon  worden onderverdeeld in twee verschillende economische zones. De landen ten oosten van de rivier de Elbe (Brandenburg, verdere Pommeren, hertogdom in Pruisen) waren overwegend agrarische en relatief arme grond, het grootste deel van het land was in handen van de adel (Junkers) die alles onder controlehadden; de boerenmassa's was gereduceerd tot lijfeigenschap. Productiviteit was relatief laag; de boeren, die werden gedwongen te werken tot 5 dagen per weekvoor de nobele grondeigenaar, waren koppig. De steden die autonomie was geweigerd, zoals  de  economisch bloeiende steden buiten Brandenburg-Pruisen wel hadden genoten, en omdat de boeren in het omliggende platteland niet met veel geld hadden te besteden,  stagneerden deze steden.
Het grondgebied ten westen van de rivier de Elbe liet een een ander beeld zien. De verschillende gebieden kwamen relatief laat onder het bestuur van de Zollern; de adel was veel minder dominant. Mark had sommige steenkoolmijnen en een watermolen-aangedreven metaalindustrie; Ravensberg textielindustrie. De gebieden hadden een  meer verstedelijkt (op een 17e-eeuws manier) karakter; de economie was meer divers en levendiger. 

De immigranten kwamen uit regio's gelegen ten westen van de Elbe, uit de gebieden waar de economie divers was. Toen ze zich vestigden in Brandenburg of Pruisen, brachten ze vaardigheden mee, een ondernemende geest en een verwachting van persoonlijke vrijheid. 
In 1650 gaf keurvorst Friedrich Wilhelm het domein van Bötzow als een geschenk aan zijn echtgenote, Louise Henriëtte, dochter van Frederik Henrik van Oranje-Nassau; op Bötzow, die door de christenen  Oranienburg werd genoemd, richtte ze een agrarische tuin in waar experimenten met nieuwe gewassen etc. werden uitgevoerd. In 1677 kwam de hertog alchimist Johann Kunckel in dienst ; zijn lab bleek niet in staat goud en zilver te maken, maar produceerde  in 1685  glaswerk van kristal. In 1685, werd de beurs van Berlijn opgericht. 
De opening van de Spree-Oder Canal (27 km) in 1688 verbond de Elbe en Oder met elkaar  en aansluitende Hamburg met Breslau, en ontwikkelde Berlijn tot een belangrijk handelscentrum . In 1693 werden maten en gewichten gestandaardiseerd.

De oprichting door de Brandenburgs-Afrikaanse Compagnie, van koloniale buitenposten aan de Goud Kust  (Groot-Friedrichsburg enz.) was een poging om een aandeel te krijgen in de koloniale handel. De vennootschap werd voornamelijk eigendom van en gerund door Nederlanders; de haven stad van Pillau (in het Hertogdom Pruisen) was ongeschikt om als basis te functioneren. In oorlogstijd konden de koloniale bedrijven niet verdedigd worden, verzendingen niet beschermd, vanwege het ontbreken van een Marine. De uiteindelijke mislukking van het project, als gevolg van politiek/militaire redenen in plaats van economische aard, maakte dat de Zollern een haven wilden  verwerven als een poort naar de Noordzee (Emden, Oost-Friesland, in 1744). 
De Berlijn Stock Exchange werd opgericht in 1685. 

Demografie. Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was de bevolking van Brandenburg, Pommeren, Minden, Ravensberg, Kleve en Mark scherp gedaald. De markgraven van Brandenburg steunden dus beleid een van het actief aantrekken van immigranten. Joden, verdreven uit Wenen, in 1671, Waldenzen vanaf Piemont 1686, Mennonieten. Wanneer Frankrijk haar hugenoot minderheid in 1685 uitzette, verwelkomde markgraaf van Brandenburg hen (Edict van Potsdam 1685). C. 20.000 vestigde zich in Brandenburg-Pruisen. Vóór de komst van de Hugenoten had Berlijn het een inwoneraantal van 7.000; na 11.000. De gebeurtenis kan worden vergeleken met de toestroom van vluchtelingen in Amsterdam een eeuw eerder, een revitalisering van de stad Antwerpen. 

Culturele geschiedenis. Sinds 1616 was Potsdam, naast Berlijn, woonplaats van de prins-keurvorsten, sinds 1701 koningen. Berlijn bleef de hoofdstad. Het territoriale complex van Brandenburg-Pruisen bevatte drie universiteiten, Frankfurt/Oder, Königsberg en Duisburg (alle Lutherse).  De Universiteit van Halle werd in 1694 (Stichting, Berleburg) toegevoegd. 
De Joodse Gemeenschap van Berlijn werd in 1671 opgericht. 
Keurvorst Frederik III. (1688 - 1713) was minder zuinig als zijn vader. Hij genoot van het hofleven. In 1696 werd de Academie der Mahler-, Bildhauer-und Architectur-Kunst (Academie voor schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, moderne Akademie der Künste) opgericht, met zetel in Berlijn, in 1700 opgevolgd door de Kurfürstlich Brandenburgische Societät der Wissenschaften (electorale Brandenburg Genootschap voor de wetenschappen en geesteswetenschappen, later de Academie van Wetenschappen in Brandenburg genoemd), ook in Berlijn. 

 De  Hohenzollern Staat 1701-1740

Bestuur . Frederik III. (1688-1713, sinds 1701 koning van Pruisen) werd opgevolgd door Friedrich Wilhelm I. (1713-1740). 


Het buitenlands beleid. In 1701 brak de Spaanse Successieoorlog (-1714) uit, en Brandenburg, vanwege haar leger, was opnieuw een  bondgenoot. De keizer beloonde  Brandenburg , omdat Brandenburg  toetrad in een bondgenootschap tegen Frankrijk, het Hertogdom Pruisen werd het Koninkrijk Pruisen. Hij erkende ook de aanspraken van Pruisen op de erfenis van de provincies van Moers (1702) en Neuchatel (1707); in geval van Lingen (1702) en Tecklenburg (1707) claimde Brandenburg het bezit ervan.

Omdat  de titel van koning boven de andere titels ging, kwam de naam van Pruisen in gebruikt voor het complex van gebieden die geregeerd  werden door Friedrich I. en zijn opvolgers. In 1713 verwierf Pruisen als onderdeel van het vredesverdrag, Pruisisch Geldern(tot dusver Spaans). 

In 1713 stierf Friedrich I.  Hij werd opgevolgd door zijn zoon Friedrich Wilhelm I1713-1740), bijnaam van de soldaat koning. Hij was net als zijn grootvader, de grote keurvorst, zuinig en besteede  de overheidsuitgaven aan het leger. Tijdens zijn bewind werd het leger van 38.000 man uitgebreid naar 83.000 man. Maar de jaren van zijn bewind waren relatief rustig, alleen ondebroken door de grote Noordse Oorlog, waaraan Pruisen in 1715 ging deelnemen, en in welke Pommeren in staat werd gesteld om  controle te krijgen over  de haven van Stettin, en door de Poolse Successieoorlog 1733-1735, waaraan de Pruisische troepen deelnamen, aan de kant van de keizer.

Binnenlands beleid. Koning Friedrich I. (1688-1713, koning sinds 1701) stichtte de orde van de zwarte adelaar; Hij had het paleis in Berlijn gerenoveerd, en bouwde een nieuw paleis buiten de stad (Charlottenburg). 
Koning Friedrich  I stierf in 1713; Hij werd opgevolgd door Friedrich Wilhelm I (1713-1740), bijgenaamd Soldatenkönig (soldaat koning).

Net als zijn grootvader, hij richtte het beleid van de staat, op het leger. Hij was vooral dol op de Lange-Kerls, een regiment van uitzonderlijk  grote soldaten. Om  soldaten te rekruteren werd gebruikt gemaakt van bedrog, misleiding, druk en geweld, soms zelfs ontvoering. Strenge discipline werd toegepast, deserteurs barbaarse behandeld. Friedrich Wilhelm behandeld zijn eigen zoon, de toekomstige Friedrich de Grote, met een soortgelijke hardheid; Wanneer de jonge Friedrich, met een goede vriend, probeerde het land uit te te vluchten, liet koning had de vriend executeren en moest de jonge Friedrich toekijken. 

Het beleid van het aantrekken van immigranten, die religieuze tolerantie werd verleend, werd voortgezet; het meest opvallend waren de Mennonieten en Salzburg Exulants (Lutheranen; c. 18.000) in het land; Ze vestigden zich in Oost-Pruisen. Naast godsdienstige vluchtelingen probeerde de Pruisische regering  economische immigranten aan te trekken  en nam daarbij een aantal maatregel zoals een aantal jaren vrij van belastingen, vrijheid van militaire dienst en land subsidies

Friedrich Wilhelm bevorderde het basisonderwijs en deed pogingen tot hervorming van het onderwijs. Op zijn Hof introduceerde hij Spartaanse levensstijl; Hij verwachtte van  de ambtenaren strikte discipline, zoals men gewend was in het leger. Het landelijke bestuuradministratie werd gereorganiseerd, en een kamer van auditie werd ingesteld(1714). Een beleid van Bauernschutz (bescherming van de boeren)  begon in  (1709), met de bedoeling deze te beschermen tegen buitensporige corvee arbeid welke door de adel werd geeist, zodat de boeren zelfom productiever konden zijn. Friedrich Wilhelm verwachtte  te worden geïnformeerd over wat er in de districten van zijn rijk speelde; de edelen, die in hun respectieve districten heersten, werden omgezet in een dienst adel en moesten direct rapporteren aan de koning en zijn orders uitvoeren. Koning Friedrich Wilhelm krijgt de eer van de  vormgeving van de deugden van een Pruisische staatsdienaar en officer -zoals precisie, stiptheid, toewijding aan plicht. Beloning was laag, diensturen waren lang, zo´n 12 uur per dag, de eisen waren hoog in ruil daarvoor verstrekte de Pruisische staat hun ambtenaren en soldaten van de staat een baan voor hun hele leven.

In 1714 verbood Friedrich Wilhelm heksenprocessen; in 1728 beschuldigde Dorothea Steffin (Berlijn) zichzelf evan contact te hebben gehad met de duivel; Ze werd geestelijk instabiel verklaard en opgenomen in een asiel. 
In 1716 werd het Kadettenanstalt opgericht in Berlijn, een militaire academie voor Pruisische edelen. Hier werden de jonge edelen geïnspireerd door het esprit de corps van de Pruisische officieren
In 1740 was Pruisische het leger qua aantal het vierde van Europa, (83.000 man). 

De economie. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), leed Pruisen economisch. Meest verwoestend was de hongersnood die het Hertogdom Pruisen in  1709-1712 had getroffen. 

Koning Friedrich I. (1688-1713, koning sinds 1701) had het paleis in Berlijn gerenoveerd, en een nieuw paleis gebouwd buiten de stad (Charlottenburg). Zijn kroning als koning van  Pruisen in Königsberg was kostbaar, evenals de hofhouding  die hij in Berlijn er op na hield. Toen Frederik III in 1713 overleed, liet hij een staatsschuld achter.
Zijn opvolger, Friedrich Wilhelm, was zo zuinig,  zodanig dat hij hebzuchtig werd genoemd en een barbaar omdat hij het koninklijke entertainment aan het hof beperkte. Pruisen bleef het beleid, om religieuze vluchtelingen op te nemen, handhaven; Bovendien voerde Pruisen een van actieve politiek van immigratie van geschoolde personen. Aan de universiteiten van Halle en Frankfurt/Oder werd mercantilistische economie onderwezen.

De Brandenburgse Afrikaanse Compagnie had ernsitg geleden door de frequente oorlogvoering, en de opvolgers van de grote keurvorst had de Compagnie niet ondersteund op de manier waarop hij dat deed. In 1720 werden de bezittingen van de onderneming, vooral op de  Goud Kust (Groot-Friedrichsburg) verkocht aan de Nederlanders. 
In 1739, werd de beurs van Berlijn (beurs) opgericht. 
In 1740 had Pruisen in de  staatskas 10 miljoen taler. Onder Friedrich Wilhelm, werden 2/3 van de staat kosten uitgegeven aan het leger (83.000 man in 1740). 

Demografie. Een ernstige hongersnood in het Hertogdom Pruisen 1709-1712 leidde tot de dood van naar schatting 250.000 inwoners (41% van de bevolking). In 1732 accepteerde  Pruisen c.18,000 vluchtelingen uit Salzburg, die zich vestigden in het Hertogdom Pruisen. De bevolking heel  Pruisen in 1740 was 2,5 miljoen. In 1719 werd de eerste volkstelling  in Berlijn gehouden . Berlijn had een bevolking van  64.000 van wie 20% Hugenoten waren. 

Culturele geschiedenis. Koning Friedrich I. (1688-1713, koning sinds 1701) was het paleis in Berlijn gerenoveerd, een nieuw paleis gebouwd buiten de stad (Charlottenburg). De gebouwen zijn ontworpen en gebouwd door Andreas Schlüter en Johann Friedrich Eosander worden aangeduid als Pruisische barok. Zijn kroning als koning in Pruisen in Königsberg was rijkelijk, ceremonies werden gehouden over een periode van zes maanden. 
Koning Friedrich Wilhelm I. (1713-1740), had terwijl het snijden van de kosten van zijn Hof tot het absolute minimum en het verwerven van de reputatie van een barbaar Potsdam gerenoveerd na steden in Holland. Tijdens zijn regering, Duitslands bekendste ziekenhuis, het Charite in Berlijn, werd opgericht (1727). In het kader van Friedrich Wilhelm, werden 2000 nieuwe basisscholen opgericht; de soldaat koning bevorderd de onderwijsinstellingen opgericht door Berleburg augustus Herrmann Francke in Halle en de Kadettenanstalt (school voor cadetten, voorheen Knights Academie in Kolberg, verhuisde naar Berlijn 1716), was gebaseerd op de Francke beginselen. 

De Brandenburg-Pruisische Lutherse kerk verwierp het Piëtisme, een beweging die geprobeerd had zich in te zetten om van het individu in een betere christen te maken, en dat benadrukt door middel van  onderwijs. In Francke de weeshuizen, scholen en leerkrachten seminars, werden kinderen behandeld als gelijken, ondanks het beroep of de titel van hun ouders. De dynastie van Hohenzollern-Sigmaringen (Calvinisten sinds 1613) bevorderden het Piëtisme; onder de vluchtelingen aanvaard die door Pruisen waren opgenomen bevonden zich enkele van de toonaangevende Piëtisten, Francke (verbannen uit Leipzig, Saksen) en Philipp Jakob Spener, die in 1691 naar Berlijn verhuisde. 
Het Piëtisten ideaal  wijzigde het onderwijs  in Pruisen; studenten werden een gevoel van plicht - ingeprent zowel als christenen en als onderdeel van de Pruisische staat; er werd een broep op het het individu gedaan, kennis werd bevorderd. Hier werden de grondslagen gelegd voor de hervorming van de traditionele instellingen van onderwijs die zouden worden uitgevoerd onder Frederik de Grote, een generatie later. 
Aan de andere kant, vervreemd de sfeer vandaadkracht  en de verwachting van hard werken  in Pruisen anderen. Johann Joachim Winckelmann verliet Pruisen daaromen ontwikkelde zich tot  een beroemd historicus en archeoloog in ballingschap.

 Zie voor deel 4 Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 4