We hebben 188 gasten online

Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 5

Gepost in Midden en Oost-Europa

Pruisen  1786-1806 

Bestuur. Frederik de Grote stierf in 1786; Hij werd opgevolgd door Friedrich Wilhelm II. (1786 - 1797).

Buitenlands beleid. In 1787 streefden de Patriotten in de Nederlandse Republiek naar constitutionele hervorming. Wilhelmina von Preussen, vrouw van stadhouder Willem V, werd tijdens de reis door het land tegengehouden door een patriotische patrouille; Deze gebeurtenis was  het excuus voor een Pruisische expeditie om Nederland binnente vallen en  de oude orde te herstellen (1787). 
Onder Friedrich Wilhelm II bleef Pruisen haar anti-Oostenrijks  beleid voortzetten; Pruisische agenten provocateurs hitsten het verzet tegen keizer Jozef hervormingen op  in Hongarije en de Oostenrijkse Nederlanden, waar de Brabantse omwenteling van 1789 plaatsvond. 
In 1792 werd werden de vorstendommen van Brandenburg-Ansbach en Bayreuth door aankoop verworven. 

In 1792 besloten Pruisen en Oostenrijk een gecombineerde expeditie te organiseren om in Frankrijk de oude orde te herstellen, onder leiding van de hertog van Braunschweig (Brunswick) een Pruisische generaal. Dat was de eerste Coalitieoorlog (1792-1797)was begonnen. Omdat  de campagne in Frankrijk mislukte , besloot de Poolse Sejm tot een grondige hervorming van de Grondwet van het land - ten koste van de Poolse magnaten, die een beroep deden op  Catherine de Grote om in te grijpen. Pruisen en Rusland besloten tot de  tweede Poolse deling  in 1793, Pruisen wint Danzig, Thorn en "Zuid-Pruisen". In 1795, besluiten  Pruisen, Oostenrijk en Rusland tot de derde Poolse partitie, waarbij de Poolse staat van de kaart verdween; Pruisen kreeg "Neu-Schlesien" en "Neu-Ostpreussen", waaronder de Poolse hoofdstad Warschau.

In 1795 ondertekend Pruisen en Frankrijk het  Verdrag van Bazel. Pruisen verliet de coalitie en stond haar grondgebied op de linker oever van de Rijn (het grootste deel van het hertogdom Kleef, Moers, Obergeldern en Neuchatel) aan  Frankrijk af.

In 1796, bereikten Pruisen en Frankrijk overeenstemming  over de gewapende neutraliteit van Noord-Duitsland, onder leiding van Pruisen; Pruisen was compensatie beloofd voor het grondgebied dat ze op de linker oever van de Rijn had verloren. Tijdens de tweede coalitie oorlog van 1797-1801, bleef Pruisen neutraal. Pruisen sympathiseerde met het Verdrag betreffende maritieme Conventie van Staten aan de Oostzee, die  tsaar Paul van Rusland had voorgesteld  en ontworpen was om de Oostzee te blokkeren voor de  Britse marine. De Britse marine wraak nam wraak door de vernietiging van de Deense marine en Denemarken het Verdrag betreffende Maritieme Conventie  (1801) op te leggen. Met Russische en Franse steun ging  Pruisen over tot bezetten theElectorate van Hannover (in een dynastieke Unie verbonden met het Verenigd Koninkrijk; Hannover werd teruggegeven  aan  het Verenigd Koninkrijk in het Verdrag van Amiens).

In het Reichsdeputationshauptschluss  van 1803 kreeg Pruisen Essen, Werden, Limburg, Paderborn, Hildesheim, het grootste deel van de Princebisdom van Münster, de Eichsfeld (tot dusver deel van de Princebisdom van Mainz). 


In 1805 stond  Pruisen Ansbach af aan Beieren. In 1806 stond  Pruisen de rest van het hertogdom Kleef af aan het groothertogdom Berg; in februari 1806 bezetten  Pruisische troepen Hannover; het Verenigd Koninkrijk verklaarde de oorlog aan Pruisen (wat een eenzijdige aangelegenheid was omdat  Pruisenbijna geen marine had). Pruisenwas lang uit de derde Coalitieoorlog gebleven. Toen Frankrijk , in 1806, Pruisisch grondgebied bezet hield, en in onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk heeft aangeboden om Hannover aan Engeland te retourneren, verklaarde Pruisen de oorlog aan Frankrijk (9 oktober). De Pruisische troepen werden verslagen bij Jena en Auerstädt 14 oktober. Op 9 juli koning Friedrich Wilhelm III de ondertekening van de vredesvoorwaarden aan. Pruisen stond haar grondgebied ten westen van de rivier de Elbeaf, zoals  veel van haar winsten in de Poolse delingen en uit de afgestane gebieden, werden het Koninkrijk van Westfalen en het Groot-Hertogdom Warschau gevormd. 

Binnenlands beleid. Tijdens het jaar 1786-1807, werd het grondgebied van Pruisen in een buitengewoon tempo uitgebreid, en vervolgens  abrupt verminderd. De meeste van de verworven Pruisische gebieden waren slechts Pruisisch voor een beperkte periode van tijd - Zuid-Pruisen 1793-1807, nieuwe Silezië en nieuwe Oost-Pruisen 1795-1807, Danzig 1793-1807, waren de winsten van de Reichsdeputationshauptschluss (Essen, Werden, Limburg, Paderborn, het grootste deel van de Princebisdom  van Münster, de Eichsfeld) 1803-1807, Ansbach 1792-1806, Bayreuth 1792-1807, Hannover (1801) 1806-1807. Terwijl de integratie van deze gebieden in de Pruisische staat een aanzienlijk deel van de aandacht van de Pruisische regering opeiste , was de periode te kort  de inwoners van deze gebieden om te turnen in trouwe Pruisen. 

Frederik Willem II schafte een aantal impopulaire belastingenaf, en verving ze door andere, eveneens impopulaire belastingen. Hij benoemde   geestverwanten, de verwanten van zijn maitresse evenals collega's van het geheime genootschap van de Rosenkreuzers. Een van de laatste, theoloog J.C. Wöllner, werd benoemd tot minister van cultuur en rechtvaardigheid, en probeerde de Verlichting te bestrijden (Edict op religie 1788; een restrictieve Edict op censuur 1789). Tijdschriften die bekend stonden als voorvechters van de Verlichting , zoals Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek moesten hun publicaties staken (1794). Zelfs Immanuel Kant werd het onmogelijk gemaakt om te spreken of te schrijven over religie (1794).

In 1794 werd het Allgemeines Landrecht gepubliceerd, een code van het Pruisische recht, geldig in alle verschillende gebieden van de dynastie; een poging om het bestuur  van Frederik de Grote  in diskrediet te brengen. Alle scholen en universiteiten werden in 1794 tot staatsinstellingen verklaard

In 1797 stierf Frederik Willem II. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Friedrich Wilhelm III, geboren in 1770. Hij zette de door zijn vader benoemde minsters af en  en verbande zijn vader maitresses van het  Hof.

 Friedrich Wilhelm hield er  een burgerlijke levensstijl op na. Onder zijn ministers waren Karl August von Hardenberg (pm sinds 1804) en Graf Chistian Heinrich Kurt von Haugwitz (pm 1792-1804). Na de onrust onder de boeren in Silezië (1798) bevrijdde hij de boeren die  op het Koninklijke land woonden(1800); een plan om de lijfeigenen in het hele land te bevrijden mislukte vanwege de weerstand van de Pruisische adel. Friedrich Wilhelm III stond sympathiek  tegenover hervormingen, maar tot de ramp van 1806/1807, werden er weinig vernaderingen doorgevoerd. De  Inflatie in 1805 leidden tot rellen in Halle, die onderdrukt werden door het leger. 

De economie. Frederik de Grote was er in geslaagd een begrotingsoverschot van de staat  te realiseren en toch een van een groot staand  leger op de been te houden,  door de Pruisische bevolking zwaar te belasten. Zijn opvolger Friedrich Wilhelm II schafte  enkele van de minder populair belastingenaf , maar voerde andere weer in. Aan de maatregelen die door Friedrich Wilhelm II bestuur werden genomen  ontbrak een samenhangende economische filosofie. De grote, meestal tijdelijke territoriale acquisities leiden af van de werkelijke economische situatie; noodzakelijke hervormingen werden niet uitgevoerd, en overgelaten aan zijn opvolger.

De situatie van de lijfeigen boer vroeg om een oplossing. Met het verspreiden van revolutionaire propaganda, ontstond er  onrust onder de boeren in de Pruisische provincie Silezië (1798). Koning Friedrich Wilhelm III (vanaf 1797)was van plan om alle Pruisen de slaven te bevrijden, maar als gevolg van het verzet van Pruisische  de adel, konden alleen de lijfeigenen bevrijd worden die leefden op de  koninklijke domeinen (1799). 
In 1805 richtte Albrecht Daniel Thaer de Koninklijke Academie van landbouw op. Omdat er  weinig studenten waren  (oorlog), richtte hij zich op experimentele landbouw. 
De 1790es en vroege 1800es vonden niet alleen jarenlange frequente grenswijzigingen plaats , ze brachten  ook een gedeeltelijke aantasting  van recht en orde. In het Pruisische Mark  was de bevolking doodsbang voor rovers.

Terwijl de uitvoer van tarwe naar Engeland, voornamelijk uit de haven van Danzig, een  nieuwe recordhoogte bereikte (1796-1800), verslechterde , door de  hoge prijzen voor de menselijke voeding de situatie in Pruisen. De Industriële  revolutie begon rechtstreeks  invloed uit te oefenen op  Pruisen (eerste spinning jenny in Berlijn in 1791; begin van cokes productie in 1794-1796 in Opper-Silezië). In 1805 veroorzaakt hoge voedselprijzen een rel in de stad van Halle, die door de militairen moest worden onderdrukt. In 1796, werd de eerste bietsuiker commercieel  in Berlijn geproduceerd. In 1805, werden alle douane tarieven binnen het Koninkrijk Pruisen afgeschaft. 

Demografie. Als gevolg van territoriale winsten en verliezen, nam de bevolking van de Hohenzollern staat drastischtoe en nam weer af. 

Culturele geschiedenis. J.C. Wöllner, werd benoemd tot minister van cultuur en rechtvaardigheid theoloog J.C. Wöllner, werd benoemd tot minister van cultuur en rechtvaardigheid, en probeerde de Verlichting te bestrijden (Edict op religie 1788; een restrictieve Edict op censuur 1789). Tijdschriften die bekend stonden als voorvechters van de Verlichting , zoals Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek moesten hun publicaties staken (1794). Zelfs Immanuel Kant werd het onmogelijk gemaakt om te spreken of te schrijven over religie (1794). Wöllner werd ontslagen door koning Friedrich Wilhelm III  toen deze de troon besteeg (1797). 

In 1789 bezocht Mozart Berlijn, maar wees een aanbod af,  om  componist aan het Koninklijk Hof te worden. 
Onder Friedrich Wilhelm II  bouwde Carl Gotthard Langhans de Brandenburger Tor (1788-1791). Johann Gottfried Schadow beeldhouwde  de Quadriga, geplaatst op de top van de Brandenburger Tor. 

Kant publiceerde zijn 'Kritik der Urteilskraft' (1790); Wilhelm von Humboldt schreef Versuch, waarin hij  de werkzaamheden van de staat trachtte te omschrijven , waarin hij stelde dat de staat  haar activiteiten tot een minimum diende te beperken (1792); het manuscript werd pas in 1851 gepubliceerd. In 1795 publiceerde Kant 'Zum ewigen Frieden' (op eeuwige Vrede), waarin hij kritiek leverde op het Verdrag van Bazel. 
Met Friedrich Wilhelm III. werd het anti-Verlichting  beleid, geïntroduceerd door zijn voorganger, beëindigd. Met Frederik Willem III  een burgerlijke levensstijl  levend werd het hofleven minder extravagant en de salon van Rahel Levin Varnhagen werd  het centrum van het culturele leven in Berlijn. Henriette Herz was een andere beroemde salon. In 1803 publiceerde Ernst Moritz Arndt 'Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommeren und Rügen' (poging tot een geschiedenis van het lijfeigenschap in Pommeren en Rügen), een poging om de kwestie van de lijfeigenen aan te zwengelen.. 

Pruisen 1807-1815 

 Bestuur. Koning Frederik Willem III regeerde van 1797 tot 1840.

De functie van premier werd uitgeoefend door Christian Heinrich Kurt von Haugwitz (1806), Karl Friedrich von Beyme (1806-1807), Karl August von Hardenberg (1807), Heinrich Friedrich Karl vom Stein (1807-1808), Karl Friedrich Ferdinand Alexander von Dohna-Schlobitten (1808-1810), Karl August von Hardenberg (1810-1822). 

Het buitenlands beleid. De ramp van 1806/1807 had Pruisen teruggebracht tot ongeveer de helft van haar grootte (hoewel veel van de afgestane gebieden maar  korte tijd  had toebehoord aan Pruisen, en niet volledig geïntegreerd waren in de staat). Pruisen moest een beperking van haar leger accepteren naar 40.000 man; Pruisen werd door Franse troepen bezet, Pruisische  vestingen werden in bezit gehouden door Franse garnizoenen en Pruisen was verplicht  massale herstelbetalingen te betalen, het volledige bedrag was  nog steeds een kwestie van onderhandelingen.  Bovendien moest het betalen ook bijdragen betalen voor de bezettingstroepen. 

De militaire nederlaag en de financiële lasten die daaruit voortvloeiden - De Franse bezettingstroepen alleen al betekende de betaling van de exorbitante som - waardoor drastische hervormingen vereist waren. Frankrijk eiste het ontslag van minister Hardenberg, en kort daarna het ontslag van premier Freiherr vom Stein, die slechts een jaar de Raad had voorgezeten, was verantwoordelijk is voor een hervormingspaket die vorm moest geven aan de  de moderne Pruisische staat. Terwijl bij beide gelegenheden koning Friedrich Wilhelm III  tegen zijn zin mee moest, werd door de de opvolgers van Hardenberg en vom Stein  het  hervormingsbeleid voortgezet.
Toen keizer Francis, de Duitsers opgeriep, te strijden stijgen tegen de onderdrukking van Napoleon, waren onderdelen van het   Pruisische leger (Dörnberg, Freicorps Schill, de zwarte hertog van Braunschweig) daartoe bereid, maar de regering van Pruisen enhet  leger bleven trouw aan de  "alliantie" met Frankrijk.

In 1812 begon Napoleon zijn invasie van Rusland. Een Pruisisch leger onder generaal Yorck von Wartenberg moest  de Franse linkerflank beschermen. Wanneer eind 1812 de restanten van het Franse leger terugtrekken naar Polen, achtervolgd door een volledig intact Russische leger, overschreed generaal Yorck von Wartenberg  zijn opdracht en trok de Russische grens over,  Litouwen binnen, en tekende het Verdrag van Tauroggen (30 december 1812), waarin hij het Pruisische leger onder zijn commando (18.000 man) neutraal verklaarde. Militair een daad van ondergeschikt belang, maar het had een veel grotere politieke betekenis. Koning Friedrich Wilhelm III in Berlijn besefte dat de Fransen  hem mee naar Frankrijk konden nemen of hem elk moment onttronen; hij noemde de actie van Yorck von Wartenberg een geval van ongehoorzaamheid.

De militaire situatie vereiste dat de Fransen Pruisen ten oosten van de Vistula evacueerden; de Oost-Pruisische landgoederen richtten een nieuwe regering op en plaatsten  generaal Yorck von Wartenberg aan het hoofd ervan. Hij introduceerde een  verplichte militaire dienst en vestigde een Landweer (20.000 man, plus een reserve van 10.000 soldaten). Koning Friedrich Wilhelm III had  Berlijn verlaten en verhuisde naar Breslau (22 januari 1813), waar hij onder de bescherming van Russische troepen kwam. Op 28 januari ondertekenden Pruisen en Rusland een alliantie (Verdrag van Kalisz).  Formeel nam Pruisen nu deel aan de oorlog tegen Napoleon (bevrijdingsoorlog). In het deel van  Pruisen ten westen van de rivier de Oder waren nog Franse troepen, zoals enkele Pruisische forten ten oosten van die rivier. Verdere werden vrijkorpsen gevormd, die veel vrijwilligerstrokken, onder hen Lützows Freicorps,. Op 17 maart 1813 richtte koning Friedrich Wilhelm, zich in een adres  mein Volk (tot mijn volk) ïntroduceerd de verplichte militaire dienst en riep hen onder de wapenen. Generaal Yorck von Wartenberg  werd vrij van vervolging verklaard. De Landweer groeide uit tot een troepenmacht van 120.000 man; Scharnhorst en Gneisenau  waren verantwoordelijk  voor de reorganisatie van het Pruisische leger. De oorlog, uitgevochten in Brandenburg en Saksen, bracht geen beslissing. Napoleon won een aantal  schermutselingen en op 4 juni werd een wapenstilstand getekend, die tot 10 augustus standhield.

Gedurende  de laatste maanden bleef Oostenrijk  neutraal; in augustus, na het verstrijken van de wapenstilstand, namen Oostenrijk en Zweden deel aan coalitie tegen Frankrijk. Napoleon werd in de slag bij Leipzig van 16 oktober tot 19 oktober 1813 verslagen. De Confederatie van de Rijn viel uiteen, en een aantal van de Napoleontische bondgenoten liep naar de andere kant over.  Op 6 April 1814, deed Napoleon Bonaparte afstand van de troon. Onderhandelingen over het toekomstige politieke bestel van Europa begonnen, kort onderbroken door Napoleon's terugkeer in Frankrijk (de honderd dagen). In de laatste campagne tegen Napoleon, waren alleen de Britse en Pruisische troepen actief betrokken en beide deelden in de overwinning van Waterloo (de Pruisische troepen onder bevel van generaal von Blücher).

Op het Congres van Wenen werd Pruisen vertegenwoordigd door Karl August von Hardenberg (die in 1810 was teruggeroepen en tot eerste minister benoemd). Pruisen werd algemeen beschouwd als staande onder Russische invloed. Rusland en Pruisen stelden de deling van Frankrijk voor, terwijl Oostenrijk (Metternich) en Groot-Brittannië streefden naar door een streng behandeling van Frankrijk, om een Russische overheersing van het naoorlogse Europa tegen te gaan. In territoriale termen, Pruisen wilde heel Saksen,  Metternich wilde Saksen als een bufferstaat. Groot-Brittannië wilde dat Pruisen het Rijnland zou beschermen (vóór de Honderd Dagen, zelfs van België). Uiteindelijk  herwon Pruisen herwonnen de provincie Posen en het grondgebied van de Altmark, Magdeburg, Halberstadt, Neuchatel, Kleve, Mark, Minden-Ravensberg, de laatste groeide uit tot de Rijnprovince en de provincie van Westfalen. En het verkreeg de helft van Saksen, dat met Lusatia, de Altmark, Magdeburg, Quedlinburg en Pruisisch  grondgebied in Thüringen werd gevormd  tot de Pruisische provincie Saksen. Pruisen bestond weer uit twee grote stukken  grondgebied, die van elkaar gescheiden werden door een stuk  buitenlands grondgebied.

Binnenlandse politiek. De ramp van 1806/1807 hadden het grondgebied van Pruisen teruggebracht tot ongeveer de helft van haar grootte (hoewel veel van de afgestane gebieden alleen kort hadden toebehoord aan Pruisen, en niet volledig geïntegreerd waren  in de staat). Pruisen moest een  een beperking van haar legeraccepteren  naar 40.000 man.  Pruisen werd door Franse troepen bezet, Pruisische vestingen werden bezet gehouden door Franse garnizoenen en Pruisen had te verplichting tot het  betalen van massale herstelbetalingen, waarvan het volledige bedrag nog steeds een kwestie van onderhandelingen was; Bovendien moest het bijdragen levereen voor de bezettingstroepen. 
De militaire nederlaag en de financiële lasten die daaruit voortvloeiden , vereiste  drastische hervormingen. . Frankrijk eiste het ontslag van minister Hardenberg, en kort daarna het ontslag van premier Freiherr vom Stein, die slechts een jaar de Raad had voorgezeten, was verantwoordelijk is voor een hervormingspaket die vorm moest geven aan de  de moderne Pruisische staat. Terwijl bij beide gelegenheden koning Friedrich Wilhelm III  tegen zijn zin mee moest, werd door de de opvolgers van Hardenberg en vom Stein het hervormingsbeleid voortgezet.

Het beleid geïnitieerd door Freiherr vom Stein hield ook de Bauernbefreiung in  (bevrijding van de slaven, 9e 1807 oktober besloten). Burgers werd de aankoop toegestaan van  landgoederen van edelen . Een een administratieve hervorming werd doorgevoerd, raadslieden werden ministers, die  provinciale overheden oprichtte en een nieuwe Städteordnung (ordinnance voor steden) voorzag in zelfbestuur. Pruisen kreeg ook om een representatieve vergadering. Onder premier Karl August von Hardenberg werd  vrijheid van handel geïntroduceerd (1811), en werden  de Joden geëmancipeerd (1812). Scharnhorst was de drijvende kracht achter de hervorming van het leger (invoering van de verplichte militaire dienst 1813); in 1810 werd de Allgemeine Kriegsschule (militaire academie) opgericht. Wilhelm von Humboldt was verantwoordelijk voor de hervorming van het Pruisische hoger onderwijs; de Friedrich Wilhelm Universiteit van Berlijn (nu Humboldt-Univ.) is opgericht in 1810, de Universiteit van Frankfurt/Oder verplaatst naar Breslau in 1812. De universiteit kreeg de taken van onderzoek en onderwijs, en de vrijheid van beide werd uitgeroepen.

De economie. In 1806/1807, Pruisen moest niet alleen ongeveer de helft van haar grondgebied afstaan maar moest een Franse bezetting financieren en schade vergoeding betalen.

De wanhopige situatie noodzaakte een grondige hervormingsbeleid, waaronder de Gewerbefreiheit (vaak vertaald als de vrijheid van handel; de vrijheid van de keuze van een handel) in feite de privileges van de gilden afgeschaft.

De bevrijding van het lijfeigenschap en de opheffing van de beperkingen op de verkoop van  landgoederen van edelen (voorheen konden burgers ze niet kopen)het toestaan sociale mobiliteit (slaven niet langer gebonden aan het land) en de ontwikkeling van het moderne bankwezen (land als zekerheid voor bankleningen). Feodale contributie moesten worden afbetaald. Talrijke edele landgoederen van edelen  werden jaren verwaarloosd en in vervielen tot  ruïnes..

Om aan inkomsten te komen vaardigde de Pruisische staat een verordening (uit 1717) waardoor de blokkade op de verkoop van domeinen door de staat werd afgeschaft; ze werden grote schaal verkocht. Friedrich Harkort kocht het kasteel in Wetter (Ruhr), en vernderse het in een machine fabriek (1819). 
Een wet uit 1793 bepaalde dat  de koning van Pruisen het recht op bescherming van uitvindingen; in 1815 werd een technische dispuut opgericht, die werd belast met het verlenen van octrooien; de procedure was langzaam en alleen een paar patenten zijn toegekend in de vroegere jaren. 

Culturele geschiedenis. Geconfronteerd met de gevolgen van de militaire nederlaag door toedoen van Frankrijk, verklaarde koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen, dat  Pruisen de verloren gegane fysieke kracht moest vervangen door geestelijke kracht. Onder druk gezet door de zeer ongunstige omstandigheden, voerde een elite van trouwe Pruisische ambtenaren een reeks hervormingen door  die de staat grondig reorganiseerde, de samenleving en de economie. Zowel de hervormingen van 1807-1815, zowel  als de regel van de soldaten koning Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) en zijn zoon Frederik II. (1740 - 1786) droegen bij aan de vormgeving van de Pruisische esprit du corps die Pruisische officieren en ambtenaren inpireerde. 
Van groot belang is de onderwijshervorming door Wilhelm von Humboldt werd doorgevoerd, herdefiniëren van de universiteit als een centrum van onderwijs en onderzoek, en de vrijheid van dehet onderzoek. De Friedrich Wilhelm Universiteit in Berlijn, opgericht in 1810 (nu de Humboldt-Univ.) was om de model-Universiteit (zelf gemodelleerd naar de Univ. van Göttingen). In 1812 werd de Universiteit Frankfurt/Oder verplaatst naar Breslau, omgevormd tot een staatsinstelling en gereorganiseerd. De Univ. Duisburg moest worden overgenomen door de staat, gemoderniseerd en verhuisde naar Bonn in 1816; de Universiteit van Erfurt gesloten in 1813, omdat het aantal leraren in de meerderheid was en studenten in de minderheid zodat  de universiteit  niet meer in staat was om haar rekeningen te betalen. 

De Franse bezetting werd door velen als vernederend beschouwd; intellectuelen zoals Fichte, Ernst Moritz Arndt, Theodor Körner schreef drama's, toespraken, gedichten of traktaten waarin werd geappeleerd aan de Duitse natie om de onderdrukker te weerstaan. Met name Ernst Moritz Arndt  benadrukte de Duitse identiteit over Pruisische identiteit, en hij Frankrijk omschreef  als de aartsvijand van de Duitsers. Toen Frederik Willem III zijn volk opriep om de wapens tegen Napoleon op te nemen (1813), werd  zijn oproep beantwoord, niet alleen door Pruisen, maar ook door jonge mannen buiten Pruisen de grenzen. Deze vrijwilligers dieden te worden beloond voor hun diensten; ze hoopten op  Duitse eenwording en op een liberale grondwet. 
In Pruisen,verspreide zich naast een traditionele, praktischer en meer duidelijk omschreven Pruisische identiteit, een nieuwe, meer emotionele-romantische, minder duidelijk omschreven Duitse identiteit. Beide waren niet noodzakelijkerwijs elkaars tegenpolen, omdat men zich zowel Pruisisch als Duits kon voelen.

Zie voor deel 6 Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 6