We hebben 404 gasten online

Een geschiedenis van Zweden Deel 2

Gepost in Noord-Europa

Zweden 1523-1616

A.) buitenlands beleid

Als in 1523, de rebellen van Gustaaf Vasa kasteel Stockholm veroverden, en de Zweedse onafhankelijkheid werd hersteld, werden ze  ondersteund door een vloot van de stad Luebeck. De betrekkingen met Denemarken-Noorwegen bleven moeizaam. Unie koning Christian werd ook verbannen door de Denen, voor de periode van de Unie van Kalmar had men all eerder Deense koningen verdreven, Maar ze bleven altijd aanspraak maken op de troon van Zweden.

Dan de kwestie van het eiland Gotland. Het werd zowel door Denemarken als Zweden geclaimd, bezet gehouden door Soeren Norby, een man die loyaal was aan de afgezette koning Christian; Gotland, waarvan koopvaardijschepen waren aangevallen, werd in 1525 overvallen door een vloot van Luebeck en daarna werd teruggewonnen door Denemarken. 

De oorlog tussen Luebeck en Nederland (Habsburgse Nederlanden) in 1532 had Gustavus I Vasa de mogelijkheid geboden, om zowel zich van Luebeck  en van de de Zweedse schuld te ontdoen, simpelweg door te verklaren dat de laatste betaald was. Eerder dat jaar hadden Zweden en Denemarken samengewerkt, in een van poging van de afgezette Unie koning Christian II.', een opstand in Scania te organiseren, en zijn voormalige gebieden terug te vorderen. In 1534 vormde Denemarken en Zweden een alliantie gericht tegen Luebeck; de Luebeckers werden verslagen in 1535; de vrede werd getekend, waarbij Luebeck instemde met de kwijtschelding van de schulden van Zweden. In het Verdrag van Broemsebro (1541), met Denemarken, werden de Deens-Zweedse geschillen opgelost. 

In 1555 werd het Zweedse Finland binnengevallen door de Russen; in 1557 werd vrede gesloten zonder territoriale veranderingen. Toen de Livinoan ridders en de stad Reval onder druk van Rusland, Zweedse hulp vroegen in 1558, wees Gustavus I. dat af.

B.) binnenlandse beleid

Op het moment dat Gustavus I. Vasa in 1523 in Stockholm arriveerde, waren de Denen verdreven, maar ontbrak het Zweden aan een Grondwet. De Zweedse onafhankelijkheid werd al geclaimd sinds 1515, toen Zweedse gedelegeerden in onderhandeling met Christiaan II beweerden dat Zweden, zelf wetten, statuten en tradities had, en een buitenlandse koning niet konden accepteren. In 1523, werd de facto het onafhankelijke Zweden opgericht. 

Gustavus I. Vasa benoemde Olaus Petri in 1524, tot prediker in de Kathedraal van Stockholm . Hij stuurde aartsbisschop Johannes Magnus, een tegenstander van de Lutherse Reformatie, op een diplomatieke missie naar Polen; Toen riep hij 1527 de Synode van Vaewsteraas bijeen die de Lutherse Reformatie accepteerde.

Gustavus I was een pragmatische politicus; de Lutherse Reformatie voorzag hem van een kans om de staatsschuld te drukken, door de confiscatie van kerkelijke eigendommen; het hielp ook, op de lange termijn, met het versterken van de Zweedse nationale identiteit. Gustavus I. was nog sceptisch tegenover de hervormers; in 1533 ontsloeg hij Olaus Petri als bondskanselier (hij had hem benoemd 1531);  in 1540 beschuldigde hij hem zelfs van hoogverraad. In hetzelfde jaar richtte Gustavus I. de functie van Superintendant in van de Lutherse Kerk, om verzekerd te zijn van koninklijke controle.

 Gustavus beleid vertraagde het proces van de Reformatie. De kerk Ordinance, geschreven door Laurentius Petri, en met vermelding van het einde van het proces van Reformatie, werd goedgekeurd  in 1572. 
 In 1528 werd Gustavus I. officieel gekroond tot koning van Zweden. In 1540 werd Zweden een Erfelijke Monarchie (de riksfoerestaenders en de koningen werden eerder gekozen). 

Een boeren opstand in 1542-1543 in Smaaland, onder Nils Dacke, was eerst succesvol, maar werd neergeslagen. De Rijksdag van 1544 was de eerste reguliere bijeenkomst in 15 jaar. Hier werd de clerus als een aparte klasse beschouwd. Er waren nu vier klassen - geestelijkheid, adel, burgers en bondes (vrije boeren). Gustavus I slaagde erin de erfenis van zijn tweede geboren kinderen veilig te stellen.
De boerenopstand, onder Nils Dacke in 1542-43,  leek in een aantal opzichten op de Duitse Boeren-opstand, zoals de eis om terug te keren naar de oude  regeringsvorm; zij doodden Koninklijke baillifs, en haddden landgoederen van edelen afgebrand. In de Zweedse en Deense geschiedschrijving wordt Nils Dacke soms vergeleken met Robin Hood. 

C.) de economie

De campagne om de Zweedse onafhankelijkheid te herstellen , met behulp van de Luebeck vloot, was duur geweest. De Zweedse nationale schuld bedroeg in 1524 114,500 merken van zilver. Talrijke maatregelen werden genomen om de schuld te betalen zoals:

- extra belastingen (deze veroorzaken een opstand in Dalarna en Bergslagen in 1525; een andere opstand vond plaats in Smaaland en Vaestergoetland in 1529, en nog een andere  op Kopparberget in 1533),

- de annulering van financiële betalingen aan edelen,

- de confiscatie van tweede kerkklokken (1530).

De Lutherse Reformatie was een gelegenheid voor de kroon om de inkomsten te vergroten, nodig om de economische positie van de kroon op de lange termijn te versterken, door de confiscatie van kerkelijke eigendommen, met name de grote landgoederen van kloosters (sinds 1527). Dit beleid leidde in 1540 ertoe, dat zelfs de Lutheraanse hervormer Olaus Perti, sterk daartegen protesteerde; Koning Gustavus I Vasa reageerde door hem  van hoogverraad te beschuldigen

Toen Luebeck in oorlog was met Nederland (Habsburgse) in 1532, en steun vroeg aan Zweden, weigerde Gustaaf I. Vasa steun, maar verklaarde Zwedens schuld betaald en trok Luebeck's  handelsvoorrechten in. 
De latere decennia van Gustavus I bewind werden gekenmerkt, door een beleid gericht op handhaving van de vrede, de versterking van de instelling van het koningschap, en het beveiligen van de erfenis van zijn kinderen. Gustavus I. bevorderd de expansie van Zweden in de mijnbouw; agenten werden naar het continent gestuurd voor het werven van immigranten.  Op deze manier, zijn nieuwe technieken, zoals smeden (hameren) ingevoerd in Zweden. 

D.) intellectuele leven

Olaus Petri schreef talrijke publicaties, waaronder theologische, zoals een catechismus en een kroniek van de Zweedse geschiedenis. Aan de andere kant werden Zweedse onderwijsinstellingen, tot nu toe uitgevoerd door de kerk, zwaar getroffen door vergaande land confiscatie. De Universiteit van Uppsala werd in de 1530 ,zelfs gesloten toen de inkomsten niet langer voldoende waren.  Een direct gevolg was dat het Zweden ontbrak aan gekwalificeerde mannen, op gebieden zoals diplomatie, staat administratie enz.; de koning moest vertrouwen op buitenlanders in een mate die de 1540 worden aangeduid als "de Duitse periode".

 Zweden 1560-1611

A.) buitenlands beleid

In 1550 viel de staat Lijfland uit elkaar, en werd geconfronteerd met een Russische invasie. Terwijl de meeste inwoners van Lijfland zich wendden tot Polen, voor bescherming, aanvaarden de stad Reval en Harjumaa de Zweedse koning Erik als hun beschermer, een gebeurtenis die het begin van de Zweedse expansie in de Baltische regio betekende.

In 1563 voerde Zweden oorlog tegen Denemarken, Polen en Luebeck (de Noordse 7 jaar oorlog, 1563-1570). De Denen veroverden Älvsborg, de Zweedse toegang tot de Noordzee, die Zweden weer teniet deed door het betalen van losgeld. 

Een probleem ontstond er in 1587, toen de Zweedse kroonprins Sigismund Vasa, gekozen werd tot koning van Polen, en als voorwaarde voor zijn kroning, moest hij zich bekeren tot het katholicisme. In 1592 stierf zijn vader Johann III en Sigismund werd ook gekroond tot koning van Zweden, Polen en Zweden werden samengevoegd in de Dynastieke Unie.

Maar de Zweedse kerk en de adel vreesden dat Sigismund zou proberen, om opnieuw het katholicisme, met geweld door te voeren. Hij werd in 1600 afgezet. Sigismund bleef Polen regeren tot aan zijn dood in 1632. Nooit gaf hij zijn aanspraak op de Zweedse troon op; louter zijn bestaan werd als  een bedreiging gezien, door het Lutherse Zweden. Zweden had dus nu twee aartsvijanden, Denemarken en Polen. 
In 1595, werd een oorlog met Rusland afgesloten, met het tekenen van een nieuwe oostgrens van Finland. 

B.) binnenlandse beleid

In 1527 werd het Lutheranisme in Zweden ingevoerd, maar de Lutherse identiteit was niet grondwettelijk beveiligd. 
In 1569, in het midden van de Noorse 7 jarige oorlog, werd koning Erik XIII afgezet. 
In 1572 keurde de Synode van Uppsala een kerk Ordinance goed, geschreven door Laurentius Petri; daarin werd elke zondag en 32 extra dagen als officiële feestdagen erkend (ter vergelijking: Denemarken 1537 - zondag plus 16 vakantie). In 1576 werd een evangelieboek, het zogenaamde rode boek gepubliceerd, goedgekeurd door koning Johan, die zich tot het katholicisme had bekeerd in 1578. Toen de paus weigerde de voorwaarden te accepteren, waaronder hij aanbood het  katholicisme in Zweden weer opnieuw in te voeren, stapte hij over naar het Lutheranisme in 1579. 

Wanneer Sigismund Vasa, hij was  in 1587 gekozen tot koning van Polen, en groot gebracht als een katholiek (het geloof van zijn moeder), de Zweedse kroon erft in 1592, voelde de Zweedse Lutherse kerk zich bedreigd. In 1593  gegarandeerde Sigismund het Zweedse Lutherse geloof, de eerste keer dat de Lutherse kerk werd erkend als zijnde de Zweedse staatskerk. 

Maar de Lutherse geestelijkheid had geen vertrouwen in Sigismund, en ondersteunde zijn neef Karl. Sigismund (1599), werd afgezet en in 1604 werd Karl IX tot koning gekroond. In Linkoeping (1600) werden staatraadsleden, die koning Sigismund hadden gesteund, berecht voor verraad. Vier van hen werden veroordeeld en geëxecuteerd (het bloedbad van Linköping)

C.) de economie

In 1570 had Stockhlom net een inwoneraantal van ca. 9000. Karl IX richtte steden op zoals Karlstad, Mariestad, Götenborg,(1607, later door de Denen verwoest en opnieuw opgericht in 1629). De laatste stad was de belangrijkste haven van Zweden aan de Noordzee. 
Zweden was nog steeds een voornamelijk agrarische samenleving. De techniek was nogal primitief, het vruchtwisselingsysteem werd nog toegepast. De bevolkingsdichtheid was extreem laag. De bevolking voor Zweden (zonder Finland) was in 1570 naar schatting 750.000, en maakte nogal uitgebreid gebruik van de landbouwgrond, die in normale jaren voldoende voedsel opleverde. Zweden produceerde ijzer en koper, voor een groot deel bestemd voor de uitvoer. Internationale handel was voornamelijk verricht door buitenlanders. Zweden was minder afhankelijk  geworden van de kooplieden van de Hanze, toen Nederlandse en Engels kooplieden verschenen in de Oostzee. 

D.) intellectuele leven

In 1566 werd de Uppsala Universiteit heropend (was gesloten in de 1530), maar werd opnieuw gedwongen te sluiten in 1580, omdat de universiteit zich uitsprak tegen de invoering van een evangelieboek gesanctioneerd door de Kinh Johan in 1576. In 1593 werd de universiteit opnieuw geopend. De confiscatie van kerkelijke land door de kroon had de instellingen van onderwijs ernstig aangetast. 
Koning Johan (1569-1592) had de kastelen Kalmar en Gripsholm verbouwd, en omgezet in Renaissance paleizen. 

Zweden als grootmacht 1617-1660

Op 6 maart 1604, deed Duke John, zoon van Johan III van Zweden en broer van Sigismund III van Polen, formeel afstand van zijn erfelijke recht op de troon, Charles IX van Zweden bevestigd zichzelf als koning. De Rikstag gaat hetzelfde jaar ertoe over de machtsgroepen (geestelijkheid, adel, burgers en bondes (vrije boeren) alleen open te stellen voor beleidende protestanten en door katholieken uit te sluiten sluiten voor de opvolging van de troon, en verbood katholieken het bezit van een kantoor in Zweden aan te houden. Voortaan was elke rooms-katholieke beroofd van zijn landgoederen en verbannen uit het rijk. Het was tijdens de regering van Charles IX dat Zweden niet alleen een overwegend protestantse, maar ook een overwegend militaire monarchie werd. Deze wijziging betrof het hele beleid van Zweden voor de volgende honderd en twintig jaar, dateert uit een decreet van het Zweedse Parlement van Linköping, dat inging op het voorstel van Charles.  Elke provincie in het land moest voortaan een regulier leger hebben en onderhouden, bestaande uit een vast aantal infanterie en cavalerie ten behoeve van de staat. Hun onmiddellijke vijand was Polen, nu zowel dynastiek als territoriaal gekoppeld aan Zweden.

De strijd kreeg de vorm van een wedstrijd voor het bezit van de noordelijke Baltische provincies. Estland werd terugveroverd door de Zweden in 1600, maar hun vastberaden pogingen van 1601 –1609,  om een steunpunt te krijgen in Lijfland werden gefrustreerd door het militaire vermogen van de Grand Hetman van Litouwen, Jan Karol Chodkiewicz. In 1608 verplaatsen de vijandelijkheden zich naar  Russisch grondgebied. Aan het begin van dat jaar had Charles een alliantie gesloten met tsaar Vasili IV van Rusland tegen hun gemeenschappelijke vijand, de Poolse koning; maar toen, in 1610, Vasili werd afgezet door zijn eigen onderdanen, en het hele tsarenrijk leek te wankelen, veranderde het Zweedse beleid jegens Rusland van karakter.

Tot nu toe had Charles de zwakkere Slavische machten gesteund, tegen de sterkere; maar nu Rusland het slachtoffer driegde te worden, trachten Zweedse staatslieden, enige compensatie voor de kosten van de oorlog te behalen, voordat Polen de tijd had om een slag te slaan.

Er werd een begin gemaakt door het beleg en de inname van de County van Kexholm, in Russisch Finland op 2 maart 1611; op 16 juli werd het grote Novgorod bezet, en een overeenkomst gesloten met de magistraten van die rijke stad waarbij Charles IX's tweede zoon Philip moest worden erkent als tsaar, tenzij in de tussentijd vanuit Moskou, hulp kwam voor Groot-Novgorod

Maar nu alles afhing van een concentratie van krachten, was Charles voorstel onvoorzichtig, om van de titel van "Koning van de lappen van Nordland" te gaan voeren, (welke  tot de Deense kroon behoorde), bracht hem een oorlog met Denemarken, een oorlog die in de Scandinavische geschiedenis bekend staat als de Kalmaroorlog, omdat de Zweedse vesting van Kalmar het belangrijkste theater van de vijandelijkheden was. Maar het liep niet uit op een overwinning maar een regelrechte ramp  voor Charles IX van Zweden.

Nog erger, Charles zoon Gustavus Adolphus, trok in het tweede jaar van zijn regering,  de conclusie, door het Verdrag van Knäred, dat op 20 januari 1613 werd gesloten, dergelijke zware geldelijke verplichtingen bevatte en dergelijke intense haat van de Naties van Scandinavië  op Zweden, die eigenlijk terugging naar de bloedige dagen van Christian Tyrant, en de volgende twee eeuwen, het al  lang smeulende antagonisme tussen de twee Scandinavische staten de relaties zou bepalen.

De Ingrische oorlog

Het Russische probleem was gemakkelijker en meer eervol op te lossen. Als Novgorod voorlopig aan Zweden toehoorde, hadden Zweeds staatslieden voor een moment geloofd, in de totstandbrenging van een Trans-Baltische dominion naar het noorden uit te breiden tot aan Archangelsk en naar het oosten naar Vologda. Maar het feit dat de Russische natie zich schaarde rond de troon van de nieuwe tsaar, Michael Romanov, liet deze ambitieuze droom voorgoed verdwijnen

Aan het begin van 1616 had Gustavus zich de onmogelijkheid gerealiseerd van het partitioneren van Verenigd Rusland, terwijl Rusland de noodzaak erkende om de onoverwinnelijk Zweden af te kopen door sommige gebieden van het grondgebied af te staan. Door het Verdrag van Stolbovo op 27 februari 1617, gaf de tsaar aan de Zweedse koning, het graafschap Kexholm en Ingria, met inbegrip van het fort van Nöteborg (later Schlusselburg), de sleutel tot Finland. Rusland, deed anderzijds afstand van alle vorderingen op Estland en Livonia, en betaalde een schadevergoeding van 20.000 roebel. In ruil voor deze concessies, Gustavus hersteld Novgorod en erkend Michael Romanov als tsaar van Rusland.

In dezelfde periode waarin de uitbreiding van het Zweedse rijk in het buitenland plaatsvond, was er  ook een vreedzame ontwikkeling van de Zweedse grondwet. Gustavus Adolphus nam hiervoor zelf het initiatief. Nominaal bleef de Riksråd nog steeds de dominante macht in de staat; maar geleidelijk werd alle echte autoriteit overgebracht naar de kroon. De Privy Council verloor snel zijn oude karakter van een Grote Raad, die de semi-feodale landdelijke aristocratie vertegenwoordigde, en werd een bureaucratie die de belangrijkste kantoren van staat omvatte ten gerieve van de koning.

Het Zweedse Parlement  veranderde op hetzelfde moment van karakter. Terwijl in alle andere Europese landen, met uitzondering van het Pools-Litouwse Gemenebest en Engeland, de oude populaire vertegenwoordiging door standen helemaal was verdwijnen, groeide het in Zweden uit, onder Gustavus Adolphus, tot in een integraal deel van de Zeedse Grondwet. De Riksdag ordonnantie van 1617 tot een waardig nationale vergadering, volgens regel en orde.

Een lid de adel (eerste genaamd de Landmarskalk, of Maarschalk van het dieet, in de Zweedse Riksdag ordinance van 1526) werd nu regelmatig benoemd door de koning, als de woordvoerder van het huis van edelen, of Riddarhus, terwijl de vorst optrad als de woordvoerder of de Voorzitter van de drie lagere standen, de geestelijkheid, de burgers en de boeren. Uiteindelijk, koos elk van de drie lagere standen, zijn eigen talman of luidspreker. Bij de opening van elke sessie, gaf de koning de standen "Koninklijke proposities" of facturen aan , waarna door elke stand werd overgegaan tot bespreking in haar eigen aparte kamer. De reacties  werden geleverd aan de koning tijdens een latere zitting in het Congres. Wanneer ze onderling verschilden, koos de koning wat hem het beste leek. De rechten van het Zweedse Parlement werden gewaarborgd door de Konungaförsakran of verzekering gegeven door elke Zweedse koning bij de ambtsaanvaarding, garanderen de samenwerking van de standen in het werk van de wetgeving, en zij werden dan ook geraadpleegd over alle vraagstukken van buitenlands beleid. De koning bezat het initiatief; maar de standen hadden het recht van bezwaar tegen de maatregelen van de regering, aan het einde van elke sessie.

Het was ook tijdens Gustavus regering, dat we voor eerst het woord "Hemliga Utskottet" of geheim Comité voor de transactie van buitengewone zaken tegenkomen, waarvan de leden werden gekozen door de standen zelf. De door Gustavus Adolphus gehouden elf Riksdags, werden bijna uitsluitend besteed, aan het vinden van manieren en middelen, ter de ondersteuning van de toenemende lasten, van de Poolse en Duitse oorlogen.

De Poolse Oorlog en de slag van Stralsund

De oorlogen met Denemarken en Rusland waren bijna uitsluitend Scandinavische oorlogen, maar de Poolse oorlog was van wereldwijde betekenis. Het was in de eerste plaats, een strijd om de Baltische kust, en de strijd werd versterkt door de wetenschap dat de Poolse Vasas weigerden, het recht van Gustaaf II op de Zweedse troon te erkennen. In de ogen van de Zweedse koning, was de Poolse oorlog bovendien, een godsdienstoorlog.

Gustaaf zag de Scandinavische koninkrijken, als de twee belangrijkste pijlers waarop de evangelische religie steunde. Hun ruzie zou een deur openen in het noorden voorde Katholieke Liga en zo bijdragen aan de vernietiging van Denemarken en Zweden. Vandaar zijn alliantie met Denemarken te verdediging van Stralsund in 1628. Er was echter veel te overdreven. Het was  een feit dat het Pools-Litouwse Gemenebest geen gevaar betekende voor het protestantisme.

Sigismund drong halsstarrig aan, op zijn recht op de Zweedse kroon, en dat was een belemmering om te komen, tot het beëindigen van de oorlog die de Poolse dieet harte verachte en zeer succesvol belemmerde. Afgezien van de semi-impotent Poolse Hof, had geen verantwoordelijke Pool gedroomd van een overeenkomst met Zweden. In feite, tijdens de volgende regering van Ladislaus IV van Polen (1632–1648) voorkwamen de Polen dat de koning zich zou mengen in de Dertigjarige oorlog aan de katholieke kant.

De Poolse oorlog slepte zich acht jaar voort (1621–1629), was vermoeiend en duur. Zweeds Lijfland werd veroverd in het begin van 1626, en het theater van de vijandelijkheden werd overgeplaatst naar de Pruisische provincies van Polen. De vruchtbare en gemakkelijk verdedigbare delta van de Wisła werd nu bezet, en Gustavus zag het als een permanente verovering, zijn grote kanselier Axel Oxenstierna werd de eerste gouverneur-generaal. Maar voor de Zweden was de grens was bereikt. Alle verdere inspanningen van Gustavus werden gefrustreerd, door de superieure strategie van de Poolse strijdman Stanisław Koniecpolski, en in juni 1629 aanvaardde de koning het lucratieve Verdrag van Altmark. Door deze wapenstilstand behield Zweden voor zes jaar, het bezit van de Lijflandse veroveringen, naast Elbling, de Vistula delta, Braniewo in het westen, en Pillau en Memel in Pruisen, met het recht om tol te heffen op Pillau, Memel, Danzig, Labiau en Windau. Deze tolgelden brachten Gustavus in 1629 alleen al, 500.000 Riksdalers, een bedrag dat gelijk was aan de buitengewone subsidieverlening aan hem, door het Zweedse Parlement.

Het was voor deze oorlog dat het Zweeds oorlogsschip Vasa, dat zonk net buiten Stockholm, werd gebouwd. Het schip was slecht ontworpen: topzwaar met onvoldoende ballast, het kapseisde zodra het een wind sterker dan een briesje ondervond. Door het lage zoutgehalte van de Oostzee, bleek het wrak geleden te hebben en werd het in 1961 geborgen,  in verrassend goede staat verkerend. 

1630-1635 Zweedse interventie in de Dertigjarige Oorlog

Koning Gustaaf II Adolf van Zweden besloot zich in de strijd te mengen. Hij was van mening dat de nieuwe Habsburgse machtspositie aan de Oostzee een onacceptabele toestand was, en Zweden kon niet accepteren, dat het protestantisme in Duitsland vernietigd dreigde te worden. Op 4 juli 1630 landde Gustaaf Adolf met een sterk en goed uitgerust leger op het Pommerse eiland Usedom. Hij ontzette de nog dapper stand houdende Stralsubd en marcheerde op naar het katholieke restituterende Maagdenburg, dat door Tilly’s Ligaleger was ingenomen en met een zinloze actie volledig werd vernietigd, voordat de Zweden het bereikten.

Met de overwinning van Breiteveld (17-09-1631) begon Gustaaf Adolf een zegetocht door Duitsland, die hem in het bewustzijn van veel protestanten, tot op de dag van vandaag van hem een Messiaanse held maken. Het totale protestantse Duitsland verzamelde zich achter hem om zijn strijd om geloofsvrijheid en recht gestalte te geven. Van Bradenburg uit trok de Zweedse koning naar Mainz, veroverde Augsburg en in mei 1632 München; de afgezette Keurvorst Frederik V van Pflaz was het gegund, bij de intocht in de hoofdstad van zijn vijand Maximiliaan, erbij te zijn.

In deze, vanuit katholiek standpunt geziene noodfase, besloot Ferdinand II, opnieuw Wallenstein tot opperbevelhebber van de keizerlijke troepen te benoemen en verleende hem daarbij meer volmachten dan daarvoor. Op 16 november 1632 stonden de legers van Wallenstein en Gustaaf Adolf tegenover elkaar in de slag bij Lützen, waarbij de Zweedse koning om het leven kwam. Maar ook voor Wallenstein zou het de laatste confontatie worden: In februari 1634 werd hij – klaarblijkelijk in opdracht van de keizer, die Wallenstein er van verdacht hem mogelijk niet meer loyaal te zullen zijn – in het Boheemse Eger, door een huurmoordenaar neergestoken. Tuilly was reeds in 1632 in Beieren omgekomen; daarmee waren de drie grootste veldheren van de Dertigjarige Oorlog van het toneel verdwenen.

Zweden grijpt in 30 jarige oorlog

Zweden streed nu onder de leiding van zijn Rijkskanselier Axel Oxenstierna verder. De nederlaag van de protestantse generaals Horn en Bernhard von Sachsen-Weimar bij Nördlingen (06-09-1634) leidde echter tot de Vrede van Praag, waarbij de keizer in 1635 met de meeste protestantse Standen tot overeenstemming kwam. Op dit punt had de oorlog eigenlijk tot een einde kunnen komen, omdat de meeste tegenstellingen waren opgelost, of teruggevoerd naar de situatie van 1618.

Onttroonde vorsten (behalve Frederik V van de Paltz) werden weer in hun rechten bevestigd, het restitutie-edict opgeheven, en de buitenlandse troepen zouden naar hun respectievelijke landen terugkeren. Het calvinsime werd echter ook bij dit vredesverdrag niet als derde confessie toegelaten, wat tot gevolg had, dat enige buurlanden van Holland en enige Würtenburger gebieden zoals de landgraaf von Hessen-Kassel, sinds Frederich V gezien werd als leiding van het Duitse calvinisme, het vredesverdrag nie ondertekenden.

Vrede van Westfalen 1638

Zie voor hoofdstuk 3: Deel 3 Een geschiedenis van Zweden