We hebben 423 gasten online

Een geschiedenis van Zweden Deel 5

Gepost in Noord-Europa

De Unie op haar hoogtepunt 1844-1860

 Vlag van de Unie tussen Zweden en Noorwegen

De midden jaren van de 19e eeuw waren de vreedzame jaren voor de Unie. Alle symbolische vragen waren opgelost, Noorwegen kreeg meer invloed over het buitenlands beleid, het ambt van onderkoning of gouverneur bleef leeg of werd ingevuld door de Noorse Severin Løvenskiold, en de handel tussen de landen floreerde door middel van verdragen die de vrijhandel bevorderde en  tariefmuren  afschafte. De voltooiing van de Kongsvinger lijn, de eerste treinverbinding over de grens, versnelde aanziendlijk de communicatie. En  Zweden deed concessies op het gebied van gelijkheid tussen de landen. 

Oscar I van Zweden

Oscar I (geboren als Joseph François Oscar Bernadotte, 4 juli 1799-8 juli 1859) was koning van Zweden en Noorwegen van 1844 tot aan zijn dood op 8 juli 1859. Hij wilde geen radicale hervorming van de verouderde grondwet van 1809. Maar een van zijn eerste maatregelen was het invoeren van persvrijheid. Ook liet de eerste wet op weg naar gendergelijkheid in Zweden doorvoeren, toen hij in 1845 verklaarde, dat broers en zussen gelijke delen van een erfenis moesten krijgen. Maar het meest was  de wetgeving tijdens Oscar I regering gericht op verbetering van de economische positie van Zweden, en de Rijksdag en de standen.

In de buitenlandse politiek hing hij het beginsel van nationaliteit aan. In 1848 steunde hij Denemarken tegen het Koninkrijk van Pruisen in de eerste oorlog van Sleeswijk; plaatste Zweedse en Noorse troepen in Funen en Noord-Sleeswijk (1849–1850); en regelde de totstandkoming van de wapenstilstand van Malmö (26 augustus 1848). Hij was ook een diegenen die de integriteit van Denemarken waarborgde (het Londen Protocol, 8 mei 1852).

Zijn angst dat Rusland een stuk van de kust langs de Varanger Fjord zou willen inlijven, zorgde ervoor dat hij neutraal bleef, tijdens de Krimoorlog, en hij sloot een alliantie met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland en het tweede Franse Keizerrijk (25 November 1855) voor het behoud van de territoriale integriteit van Zweden-Noorwegen.

In het Storting (de Noorse volksvertegenwoordiging) ontstond geleidelijk aan een strijd tussen de vertegenwoordigers van de hogere functionarissen, die zich bezighielden met het bestuur, en de afgevaardigden van de boeren en de radicalen. De boeren waren al in 1833 in de meerderheid. Oscar I werd in 1857 ziek en liet zijn functies waarnemen door zijn zoon, de latere koning Karel XV. Hij stierf op 8 juli 1859 te Stockholm.

 De Unie 1860-1890

Karel XV van Zweden

Karel XV & IV ook Carl zie afbeelding rechts (Carl Ludvig Eugen); Zweeds en Noors: Karl (3 mei 1826 – 18 September 1872) was koning van Zweden (Charles XV) en Noorwegen (Charles IV) van 1859 tot aan zijn dood in 1872. Zijn regeerperiode was opmerkelijk door de  talrijke en ingrijpende hervormingen die hij zou doorvoeren. Zoals de gemeenschappelijke wet (1862), kerkelijk recht (1863) en strafrechtelijk gebied (1864) die werden aangenomen onder leiding van een koning, wiens motto was: Land skall med lag byggas - "Met recht zal het land worden gebouwd". Karel hielp ook Louis De Geer bij het hervormenvan van het Parlement van Zweden in 1866. Hij was een voorstander van vrijheid van vrouwen en liet de wet van wettelijke meerderjarigheid voor ongehuwde vrouwen in 1858 aannemen (zijn zus Prinses Eugenie werd de eerste vrouw die volwassen werd verklaard).

De eerste poging in 1859 Noorwegen om een partij op te zetten was geen succes, maar tien jaar later werd het eerste liberale blok gevormd. De eerste politieke partij van Noorwegen, de radicale Liberale Partij, werd in 1884 opgericht en haar politieke tegenhanger, de Conservatieve Partij, een paar maanden daarna.

Oscar II van Zweden

 Oscar II Frederik - zie afbeelding links- (Stockholm, 21 januari 1829 - 8 december 1907) was van 18 september 1872 tot zijn dood koning van Zweden en tot 18 november 1905 de koning van Noorwegen. Hij was de derde zoon van koning Oscar I van Zweden en koningin Josephine van Leuchtenberg. Via zijn moeder was Oscar een afstammeling van koning Gustaaf I van Zweden. Hij en Sophia werden tot koning en koningin van Noorwegen gekroond in de Nidaros-kathedraal in Trondheim op 18 juli 1873. Toen hij koning werd, nam hij de volgende lijfspreuk aan: Brödrafolkens väl / Broderfolkenes Vel ("Het welzijn van de broedervolkeren"). Terwijl de koning en het koninklijk hof gewoonlijk in Zweden resideerden, leerde Oscar toch vloeiend Noors spreken, en vanaf het begin realiseerde Oscar zich de essentiële problemen bij het onderhouden van de unie tussen Zweden en Noorwegen. De politieke gebeurtenissen die leidden tot de vreedzame ontbinding van de unie tussen Noorwegen en Zweden in 1905 werden aanzienlijk vergemakkelijkt dankzij de tact en het geduld van de koning zelf. Hij werd onttroond op 7 juni 1905 door het Noorse Parlement en hij deed zelf afstand van de Noorse troon op 26 oktober. Hij weigerde zelfs een aanbod van Noorse regering om een prins van zijn huis tot koning van Noorwegen te benoemen. Maar de betrekkingen tussen de twee landen werden hersteld vóór zijn dood; hij stierf in Stockholm op 8 december 1907.

Zijn grote intelligentie en zijn afstandelijkheid tegenover dynastieke zaken die van invloed waren bij de andere Europese vorsten gaf de koning waardevol aanzien als scheidsrechter in internationale vragen en kwesties. Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk van koningin Victoria, het Duitse Keizerrijk van keizer Wilhelm II en de Verenigde Staten van president Grover Cleveland, werd hij in 1889 benoemd tot Chief Justice van Samoa (voormalig West-Samoa), en hij werd opnieuw ingeschakeld om te bemiddelen in de politieke zaken van Samoa in 1899. In 1897 werd hij bevoegd om een vijfde scheidsrechter te benoemen, indien nodig, in het Venezolaanse geschil, en hij werd verzocht op te treden als scheidsrechter in het Anglo-Amerikaanse arbitrageverdrag dat werd vernietigd door de Amerikaanse Senaat. Hij won vele vrienden in het Verenigd Koninkrijk door zijn steun aan Groot-Brittannië ten tijde van de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), steun die werd uitgesproken in een verklaring, afgedrukt in The Times van 2 mei 1900, toen de Europese reacties op de Britse houding in dat conflict bijna universeel vijandig waren.

Invoering parlementarisme in Noorwegen

De grootste strijd tegen de Zweedse monarchie betrof de introductie van het parlementarisme, het constitutionele principe dat een regering de steun moet hebben van de volksvertegenwoordiging om aan de macht te kunnen blijven. Als voorwaarde hiervoor diende het Storting in 1874, 1879 en 1880 amendementen in op de grondwet, waarmee ministers toegang zouden krijgen tot de zittingen van het Storting. De koning weigerde keer op keer het voorstel  goed te keuren.

Hierdoor ontstond de vraag of voor grondwettelijke amendementen wel de goedkeuring van zowel de koning als het Storting was vereist. De regering en de conservatieve afgevaardigden waren van mening dat dit wel het geval was. De liberalen waren echter vastberaden de zaak op de spits te drijven door middel van een aanklagingsprocedure. Na een verkiezingscampagne in 1882 keerden de liberalen met 82 afgevaardigden tegen 32 conservatieven in het Storting terug. De regering van premier Selmer werd aangeklaagd en in 1884 veroordeeld tot een gedeeltelijk ambtsverlies, in de eerste plaats op grond van het advies aan de koning de grondwettelijke amendementen af te keuren. Na een periode met een conservatieve interim-regering zag de koning geen andere mogelijkheid dan de liberale leider, Johan Sverdrup, te vragen premier te worden. Het parlementarisme had eindelijk zijn ingang gevonden in Noorwegen.

Zweden 1890-1914 

In de Zweedse politiek was rond 1890, economisch beleid - vrijhandel of protectionisme, de dominante kwestie; in 1880, hadden de oude partijen zich gesplitst, nieuwe partijen werden gevormd, op basis van hun standpunt over deze kwestie. 
In 1889, werd, na Duitse model, een wet tegen agitatie en ongehoorzaamheid aangenomen, gericht tegen socialisme, de eerste SAP vertegenwoordiger werd gekozen in de tweede kamer in 1897, en ontplooide haar activiteiten buiten de parlementaire arena om. Sociaal beleidsmaatregelen werden opgenomen in een wet van 1900 die het werken van vrouwen verbood in de mijnen en tijdens de eerste 4 weken na de bevalling. In 1889 werd een wet ter bescherming van werknemers tegen ongevallen op het werk aangenomen. In 1891 kwam er een wet die staatssteun regelde voor een vrijwillige ziektekostenverzekering. Pogingen tot invoering van verplichte verzekeringen tegen ongevallen en pensionering mislukten. In 1913 werd een pensioenrecht aangenomen, dat voorzag in een klein pensioen voor  burgers ouder dan 67 jaar.

Belangrijke politieke eisen aan de politieke linkerzijde waren sociale kwesties zoals de verkorting van de werkdag, en een hervorming van de franchise wet. Het stemrecht in Zweden was complex, omdat het de rijken was toegestaan meerdere stemmen uit te brengen (die, was in plattelandsgebieden 'beperkt' tot 5.000 stemmen!). In 1909 lukte het  de liberale premier Karl Staff  een hervorming door te voeren van het mannelijkheid kiesrecht op basis van het beginsel één man één stem (nadat Finland kiesrecht voor beide geslachten in 1906 had doorgevoerd). De minimum leeftijd om te stemmen werd verhoogd van 21 tot 24, en burgers die niet volledig hun belastingen hadden betaald, in de drie jaar voorafgaand aan de verkiezingen, werden uitgesloten van deelname. Het stelsel van evenredige evrtegewoordiging werd ingevoerd.
In 1895 werd de Lantmannapartiet (Boerenpartij, 1895-1911) herenigd, en vormde de Folkpartiet (Stronnictwo Ludowe, 1895-1899). De Liberala Samlingspartiet (LSP, Verenigd liberale partij, 1900-1923) werd opgericht in 1900. In 1912 werden de eerste kamer van de nationale partij opgericht (1912-1934) en de boeren en burgers partij (1912-1934).
In 1903 werd de Landsföreningen foer kvinnornas rösträtt (Unie voor vrouwen actief kiesrecht) opgericht. 

In 1901 werd de verplichte militaire dienst van 90 dagen uitgebreid tot 240 dagen. 
Terwijl er een politieke beweging ter versterking van het leger (ondersteund, onder meer door populaire wetenschapper Sven Hedin) was geweest,  waren er veel supporters van het pacifisme in het land. Pacifist ondernemer-uitvinder en business tycoon Alfred Nobel, stelde in zijn testament, de Nobel vrede prijs in, die hij door Noorwegense Storting (Parlement) liet beheren op het moment van zijn dood in 1896. Pontus Arnoldsson, lid van de Zweedse tweede kamer van het Parlement, stelde in in 1883 een permanente neutraliteit voor van de Scandinavische landen (de wet werd niet aangenomen); in 1907 publiceerde hij een pamflet getiteld: "Is vrede in de wereld mogelijk?"; in 1908 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. 

Het buitenlandse beleid

Formeel werd door Zweden  een beleid van neutraliteit nagestreeft, waarbij nadruk vooral lag op goede betrekkingen met buurland Denemarken (co-member van de Scandinavische Monetaire Unie). De dynastieke Unie tussen Zweden en Noorwegen bleek in Noorwegen niet populair, en in 1905 het werd deze op vreedzame wijze ontbonden  en riep Noorwegen vervolgens de onafhankelijkheid uit.

Koning Oscar II. had sympathie voor Duitsland; de Duitse grondwet verstrekte de vorst een grotere mate van politieke invloed dan in de andere constitutionele monarchieën van West-Europa. Het Zweedse leger hadeen aantal Duitse adviseurs in dienst. Duitse beleidsvormen, zoals een protectionistische economisch beleid, sociaal beleid en anti-socialistische wetten, dienden als een model voor Zweedse partijen en politici. Bovendien, was Duitsland Zwedens belangrijkste handelspartner.
Vrije handelaren en vrije denkers hadden bezwaren tegen Duitse autoritarianisme en militarisme en  keken voor inspiratie naar Groot-Brittannië.
Zweden werd in het buitenlands beleid gedomineerd door de eerste ministers, zoals de liberale Karl Staff, die zich bewust waren van de militaire zwakte van het land en de militaire begroting onder controle wilden houden. Ze vermeden een avontuurlijke buitenlands beleid.   

De russificatie van Finland en de gevolgen van de Russische revolutie van 1905 wekten grote zorgen in Zweden. In 1908 werden het Baltische Zee Verdrag en Noord Zee Verdrag ondertekend door de aangrenzende landen. Zweden was een van de ondertekenaars vrede conventies van Den Haag van 1899 en 1907. 

Ontwikkeling van de economie

In het midden van de 19e eeuw was de economie van Zweden nog grotendeels gebaseerd op landbouw. Zweden, dat in de 17e eeuw een dominante rol gespeeld had, was destijds een van de armste landen van Europa. Hierdoor kwam er een grote emigratie opgang van Zweden die een beter bestaan zochten in andere landen zoals de Verenigde Staten. Zweden was zich ervan bewust geworden dat het, zeker vergeleken met Rusland, te klein was om militair veel te bereiken. Het zou niettemin sterk profiteren van de Industriële revolutie, die vanaf 1890 begon. waarbij het genereren van hydro-elektrische energie belangrijk was. Zweden was altijd al een leverancier van ijzer en vanaf 1890 steeg de export van ijzererts, hout, papier drastisch. Nieuwe ijzererts in open mijnen werden in het noorden in gebruik genomen. Tegelijkertijd daalde het aantal open ijzererts mijnen daalde drastisch, de traditioneel  kleinere mijnen waren niet meer niet in staat om te concurreren met de grote ondernemingen. 

In 1906 werdeen Zweeds-Duitse handelsverdrag getekend waarbij de protectionistische barriëres tussen de twee landen werden geslecht.
Met Dynamit had Nobel een internationale onderneming van wereldfaam gevestigd in Zweden. SKF, opgericht in 1907, had een monopolie op kogellagers, onmisbaar in treinen, auto's en een heleboel machines. In 1912 produceerde Axel Wenner-Gren de eerste elektrische stofzuiger. Scania begon met de vrachtwagen productie in 1902. Tussen 1895 en 1914 verdubbelde de industriële productie.

De Zweedse bevolking was in 1800 2,3 miljoen inwoners en steeg van 4.77 miljoen in 1890 tot 5.12 miljoen in 1900 en 5.50 miljoen in 1910. In Göteborg steeg de bevolking van 105.000 in 1890 tot 168,000 in 1910, Stockholm steeg van van 246,000 in 1890 tot 342,000 inwomers in 1910. 

Ontwikkling intellectuele leven

Vanaf  1885, bezocht Sven Hedin  Centraal-Azië (Perzië, de westelijke provincies van China, Tibet), en kreeg wereldfaam door zijn vele publicaties. 
In 1891 werd Skansen geopend als een openluchtmuseum. 
In 1901 werden de Nobelprijzen  voor de eerste keer uitgereikt. De Nobelprijs voor de Scheikunde voor 1903 werd toegekend aan Zweed Svante Arrhenius. De Nobelprijs voor de vrede werd in 1908 toegekend aan de Zweed Klas Pontus Arnoldsson. De Nobelprijs voor literatuur van 1909 ging naar Zweedse kinderboekenauteur  Selma Lagerlöf. De Nobelprijs voor Fysiologie/geneeskunde ging in 1911 naar de Zweed Allvar Gullstrand ,en in  1912 werd de natuurkunde prijs uitgereikt aan zijn landgenoot Nils Dalen. 
In 1905 werd de Unie  met Noorwegen ontbonden.

In 1906 werd de spelling van schriftelijke Zweeds hervormd. 
De Zweedse sportfederatie werd in 1903 opgericht. De Olympische spelen van 1912 werden in Stockholm gehouden. 
De eerste bewegende beelden, of film screening, werd  in 1896 Zweden in 1896 getoond, amper zes maanden nadat eerst werden getoond door de broers Lumiere in Parijs. Kort na de eerste bioscopen geopend waren, zoals de Saga in Kalmar, in 1906. 

Zie voor deel 6: Deel 6 Een geschiedenis van Zweden