We hebben 98 gasten online

Nederland

Hfst 5 Maastricht als centrum van economische activiteiten in de Middeleeuwen

Gepost in Maastricht

symbolische voorstelling tweeherigheid

Hoofdstuk 5: Conclusie

In mijn onderzoek springen twee zaken dudielijk naar voren toe, die voor het onderzoek naarr de economische betekenis van Maastricht zeer belangrijk zijn geweest. Allereerst de ligging aan de Maas en op de tweede plaats de ligging aan de belangrijke weg van Bavai via Tongeren naar keulen. Van romeinse nederzetting ontwikkelde de nederzetting zich onder andere daardoor tot een Merovingische en Karolingische nederzetting van betekenis. Via de numismatiek, die voor de kennis van de vroege Middeleeuwen een onmisbaar hulpmiddel is, heb ik kunnen vaststellen dat Maastricht tijdens de Merovingen en de Karolingen uitgroeit tot ecen handelscentrum van betekenis. Maastricht was naast bisschopsstad (tot 732) eveneens handelsnederzetting of ' Portus' . De 'betekenis van Maaetricht als ' Portus' wordt onderstreept door haar plaats onder de vijf tolkantoren, d ie het verkeer op de Maas, de Rijn en de Sein controleerden.

Uit de muntvondsten blijkt d at er handel werd gedreven met Friesland, Duitsland en Denmarken. Eveneens waren er handelscontacten met het Middellandse Zeegehied en met Midden-Frankrijk.

Na de aanvallen van de Noormannen in 881, waar Maastricht in tegenstelling tot Dorestad, zich al zeers poedig vanherstelde, nam de betekenis van de Maas als handels weg toe en de aloude handelsweg werd ook weer t gebruikt. Omdat er een zekere geldschaarste bestond werd de ontwikkeling van de handel belemmerd.

In de 11de eeuw echter bloeide de handel in Maastricht op als gevolg van een directe verbindingmet Gent en Brugge. Deze directe verbinding bleef de gehele Middeleeuwen door voor deMaastrichtse handel van grote betekenis. Via deze weg naar liet Oosten werd Maastricht in relatie ge bracht met de handelssteden aan de Rijn.

In de Late Middeleeuwen is Maastricht het middelpunt van handelswegen naarEngeland, Hongarije, Scandinavië, Duitsland en Frankrijk, De belangrijkste tak van niiverheid voor Maastricht in die dagen was echter de lakennijverheid. Deze was voor de export vanalles overheersende betekenis en zou dit tot ongeveer 1450 blijven.

Door de achteruitgang van Frankfort aan de Main trad toen een zekere achteruitgang , welke enigszins werd vertraagd, doordat men andere afzetgebieden vond, die echter de oude afzetgebieden niet konden evenaren. Naast de lakennijverheid stond ook de leer bewerking als een bloeiende nijverheid bekend,de bierbrouwerijen mogen hierbij ook niet vergeten worden.

Het gildewezen in Maastricht behoort tot de grootste in ons land. Maastricht was dus in de Late Middeleeuwen niet alleen een centrum van handelsactiviteiten maar eveneens een belangrijk nijverheidscenrum.

Tijdens de 16e eeuw trad er een geleidelijk een verschuiving op in het economische patroon van de stad. De textielnijverheid liep in betekenis verder terug en dit leidde tot economische achteruitgang.

De handel in Maastricht zou de nadelen gaan ondervinden van de ligging van Maastricht als twistappel tussen de mogendheden. In de drie eeuwen die zouden volgen zou Maastricht meer betekenis krijgen als militair strategische vestingsstad dan als economisch centrum van betekenis.

Zie voor literatuurlijst Literatuurlijst bij Maastricht als centrum van economische activiteiten in de Middeleeuwen