We hebben 189 gasten online

Nederland

Deel 3 Illegale blad De Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting

Gepost in Maastricht

 
de patriot

KATHOLIEKE DICHTERS.

BIJ gelegenheid van den verjaardag van den Führer citeerde de: Limburger Koerier, een vers van den dichter Gerard Wijdeveld. Opzettelijk en met zichtbaar genoegen vermeldde de redactie niet alleén de overname uit het mercantilistisch Handelsblad, maar vooral de letters R.K. (Roomsch-Katholiek) vóór den naam van den verzenmoker.

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op:

1e. Wij Iaten de redactie gaarne het onbenullige genoegen" om nog gedurende korten tijd de letters R.K. te misbruiken.

2e Wij.verzoeken haar om op den ingeslagen weg door te gaan en b.v. verschillende citaten te pÏaatsen van den R.K.

schrijver Zola of den niet minder R.K. Voltaire.De NSB-er Wijdeveld zal zich vereerd gevoelen in dergelijk gezelschap te verkeeren.

3e. Het vers zelf is een prul en getuigt van een verwaterd talent of poëtisch onvermogen. Geen der.,Zwijgende Dichters” zou dit niet zijn naam willen onderteekenen en het bewijst eens te meer niet hoeveel redenen zij hun 'sterm niet laten hooren in het koor ván hol-klinkendeleuzen en frazen.

De leugen kan niet bezielen!Het bedrog kan niet begeesteren!De valsche rethorika van het Nationaal-Socialismé met zijn infernale pathos kan alleen verblinden en verdwazen en Ieiden tot demagogische uitwassen berstensvol ridicuIiteit en geestejijke seniliteit.4e. De Limburger Koerier die reeds voor den oorlog een eigenwijze cultureele voorlichting gaf, bewees met de aanhaling van dit vers: haar onvermogen aan critischen zin,haar gemis aan goeden smaakhaar totale afwezigheid van kunstzin

5e De dichter Wildeveld is voor de poëzie verloren....Van hem leeft nog slechts een caricatuur die weldra tot vergetelheid

gedoemd is. De verzenmaker en consorten mogen de woorden Iezen en herlezen van een:

„Dichter bij de Genade Gods":

„Droomt niet van nieuwe vormen nieuwe banen,

Want iedre nieuwe orde vindt; den mensch;

De sterkste `.wetten blijven sile wanen'"~

En de herordening der dingen blijf een wensch

En deze aarde bIïjft een dal van tranen,

Vol woordenpraal en wapperende vanen:.. ……………………………………………………………………………………………

Maar ook dit dal, van tranen heeft een" grens! I .

DE DUITSCHE FILMS, . .

Waarom moeten wij Nederlanders en dus ook wij Limburgers en Maastrichtenaren geen Duitsche films gaan zien? OMDAT:

Deze producten cultureel zeer laag staan. Het artistieke gehalte minderwaardig is.

Wij ons niet bloot mogen stellen aan de verderfelijke zwart-wit injecties van onzevijanden, die met zichtbaar genoegen ons volksbewustzijn en bestaan ondermijnen.

Wij ons niet mogen laten infecteeren door een verderfelijke propaganda, waarvan onze vijanden weten, dat zij ons op den duur tot willooze en weerlooze slachtoffers maakt en dus doet ondergaan in het Nazi-zog.

Wij niet mogen vergeten dat duizenden van onze gezinnen In den zwaarsten rouw gedompeld zijn en gebukt gaan onder geestélijke en tijdelijke nooden, zoodat het weerzinwekkend genoemd moet worden om zich, zooals weleer de wulpsche Romeinen te verlustigen in „brood , (bloed) en spelen"...,

Het thema meestal vulgair blijkt en in strijd met de verheven zedelijke waarden; waardoor het, indruischt tegen onze 'godsdienstige beginselen en overtuiging. Denk b.v, aan de verheerlijking van den zelfmoord om een bedrieglijke eer tè redden;

aan de serie echtbreuken en ongeoorloofde verhoudingen.

aan de propaganda van het moderne heidendom;

aan de verderfelijke uitingen overras, bloed en bodem;

aan de naaktcultuur en andere decadente verwerpelijke verschijnselen die men zelfs bij ongeciviliseerde volken nog niet zou verontschuldigen.Wie gaan naar de bioscopen?

De onverstandigen, de opzettelijk blinden, de onbeschaafden: de bedorvenen naar geest en hart, de Nazi meIaatschen de .N.S.B.-pestlijders.

De mannen en vrouwen zonder overtuiging, zonder oprechte naasten liefde .

De gehuwden die geen zedelijken moed meer kennen, en niet in staat zijn om een offer te brengen.

De ongehuwden, met lichtzinnig en wulpsch gemoed die grif het venijn indrinken dat vijand en verrader hen opdienen,

De ouders zonder verantwoordelijkheidsbesef.

De kinderen die het vierde gebod, niet meer kennen.

De opgeschoten jongens én meisjes die verkering erop nahouden zonder trouwplannen of die meenen dat zij zich op het huwelijk niet behoeven voor te bereiden.

De lichtzinnige deernen die iederen avond opnieuw plezier najagen met een ander en alles verliezen wat hen tot sieraad strekt. Al deze oude en jonge menschen verladen zich tot het aanschouwen van humbug en dit nog wel in gezelschap van hun vijanden, onze Iandverraders, de zwarthandelaren' met hun handlangers en andere soorten oplichters, heulers met den brutalen slavendrijver, Iafaards en ander maatschappelijk gespuis.

Wij hebben de' eer U mede te deelen,dat ,”DE PATRIOT" plannen. ., overweegt, om een cineast aan te steIIen die dit „geacht publiek'' zal filmen, om hen na den oorlog aan de verachting prijs ,te geven.

DE COMEDIE

Gaat U ook naar de Comedie? Naar den Maastrichtschen Schouwburg?

Koestert U misschien belangstelling voor het Duitsché theater?

Of zweven Uw verlangens misschien naar de moppige stukken van „Hubeer zonder bon`' en het „Keend vaan MinckeIeer s'?

Hubeer' had anders danig succes bij het scheve-petjes-publiek en onze jeugdige vroeg-vrijende-blagen. Zijn geestigheden waren in ieder geval zonder bon, dus goedkoop plezier, of zooals U wilt een avondje uit; een mensen moet toch wat hebben nietwaar?

Wel ja, laten we toch Iachen, ook al bloedt de wereld uit vele wonden!' De arbeid wordt toch goed betaald in DuitschIand:......

Hij Iacht.. dus er Is veel vreugdelDe schouwburg wordt ontwijdt door, nieuwlichtersgezelschappen die vooral tevreden zijn met handen- en voetenapplaus.De muzen zijn verbannen: Het vrije woord gekluisterd. Nu geeft men surrogaattooneel..vervangingskluchten en bruine-hemden-ersatz: ._ ,

Onze schouwburg een móppentempel !

Leve de cultuurkamer ! Waardeer de voorlichting! Vooruit juich over, ons derde-rangs-troepje met zijn kundige spelers, ervaren rolvertolkers, prachtige karakteruitbeelders, sterk aanvoelende en meesleepende krachten ,wier spel getuigt van kundigheid en overgave.

Behoort U ook tot de Duitsch-vriendelijk-gezinde-bezoekers?

Telt U zich misschien ook tot het uitverkoren N.S.B.-publiek?Of bent U 'meer den lichtzinnigen onnadenkenden mensen die van tijd tot tijd eens 'een avondje uit moet hebben, een lollig uurtje, eenn fratsig ,verzetje, een luchtig kluchtje.

Als dit zoo is, hopen wij U na den oorlog niet in den schouwburg te ontmoeten en de spelers zullen dan Uw tegenwoordigheid niet op prijs steIIen.

,,DE SLAVINNEN VAN EUROPA'.

Diep geschokt en pijnlijk getroffen zijn wij door het, onzedelijk gedrag van vele vrouwen en meisjes, die met niets ontziende schaamteloosheid zich ophouden met Duitsche militairen van welken rang dan ook.

Zij spreiden een zedeloosheid ten toon., die wij nimmer hadden durven verwachten, zoodat' zij terecht ,.de slavinnen van Europa" genoemd kunnen worden. of ,,de blanke slavinnen van het Nazi-dom".

Vrouwen en meisjes plegen ontucht op een wijze die Beëlzebub niet kon droomen In zijn plannen.Gehuwde vrouwen plegen overspel en verloofde meisjes verbreken hun eerewoord om zich met den vijand in Iichtzinnigheid en wulpschheid af te geven. ..

Het Nazi-bruine-kuiten-smeersel kleeft niet alleen meer aan hun kuiten, maar zelfs aan hun verdorven zielen.De Heilige huwelijksbanden werden en worden verkrachtl .

Gezinnen vallen uit elkaar!Echtgenooten staan als vijanden tegenover elkaar!Verloofden zien hun toekomst vernietigd.Kinderen- roepen om hun moeders,` die dronken door de straten sIenteren aan de armen van soldaten, moeders die zich vergooien aan kazernepoorten en andere duistere hoeken van de onderwereld.Jonge meisjes leven tot schande van hun ouders en familieleden.

Zij geven zich over aan gijle genoegens langs de boorden van de Maas op de banken en grasperken onzer parken, in de ongure kroegjes der binnenstad, op en in de omgeving van St. Pietersberg, enz.

Hoevelen zijn er niet verkracht met hun vrijwillige medewerking tot ,,EERMOEDERS".Welker duivel vond in Gods naam dit gruwelijk woord uit?

Was het den slimmen Belial?

In` Lucifers danszaal vallen zij` dansende binnen „de slavinnen. van Europa" en satan pijpt de opening van het helledansfeest en slaat met - bokkenpoot de pauk der verdoemden...

Blanke slavinnen van het Nazi-dom!Uw uur is nabij!En Gods barmhartigheid komt misschien.., te laat...!In Neerlands roemrijke geschiedenis schrijven deze vrouwen en meisjes een der zwartste en meest walgelijkste bladzijden !

Zie voor deel 4: Deel 4 illegale blad De Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting