We hebben 195 gasten online

Officieel bezoek Mussert aan de stad Maastricht 13 augustus 1942

Gepost in Maastricht

 
bezoek Mussert aan Maastricht 13 augustus 1942

DE LEIDER kent zijn Volk en het Volk kent zijn LEIDER! Wij weten dit in Limburg, wij weten, dat Limburg steeds zijn bijzondere belangstelling heeft.
Hij heeft ons in ,1 9 3 4 de opdracht gegeven van het Zuiden een Bolwerk voor het Nationaal-Socialisme te maken. Wij hebben het gedaan en het Bolwerk verdedigd tegen alle aanvallen onzer tegenstanders. Wij zijn. daaruit telkens weer uitgevallen en hebben den zwaren strijd om de harten van ons Volk gevoerd! Wij weten, dat de strijd nog niet ten einde is, maar wij weten ook, dat aan het eind de overwinning staat!
Zoo doen wij verder onze plicht! Hier, in ons Gewest, daarginder aan het Oostfront, in Overheids- functies, in Winterhulp, in Arbeidsfront en Landstand en op alle andere punten, waar wij geroepen worden.

Onze vermoorde en gesneuvelde kameraden vechten in den geest in onze rijen mee voor VOLK EN VADERLAND!
Heel dit leger der Zwarte Soldaten groet zijn LEIDER nu hij op meer plechtige wijze ons Gewest bezoekt.
Zooals Limburg door onverbreekbare banden met het overige Nederland verbonden is, zoo staat de Beweging in Limburg onwrikbaar, trouw aan onzen eed, trouw aan onze belofte in de rijen van de N.S.B., achter den LEIDER!

Wij groeten U, LEIDER, en beloven U, dat Uw bezoek ons opnieuw zal versterken in onze liefde tot onze Volksgenooten en onzen wil hen allen onder Uw vlag te verzamelen tot heil van het nieuwe NEDERLAND in het nieuwe EUROPA!

Hou Zee!
M. D'ANSEMBOURG,
Gemachtigde van den Leider en
Commissaris der Provincie LIMBURG.

Welkom Leider

1942 voert U voor de eerste maal op semiofficieele wijze naar, ons gewest, naar 'onzen kring, naar onze hoofdstad..

Bij deze heugelijke gelegenheid is dit boekje samengesteld om U een inzicht te geven in het grootsch verleden van ons dierbaar Maastricht. Ik hoop, dat U verloren kwartiertjes zult vinden om dit boekje door te lezen en te herlezen.
U zult er in vinden niet alleen een verklaring voor de aanhankelijkheid van den Maastrichtenaar aan zijn geboorteoord, doch ook de hoop op een herleving van zijn stad tot voorbijen luister, bij de verwijding van onzen volkschen horizon, bij de geboorte van een nieuwen tijd.
Wij schamen ons niet geboren en getogen te zijn in het „donkere Zuiden", te minder waar de ooievaar ook U juist aan den Zuidelijken oever onzer rivieren heeft neergezet en wij U dus tot een der onzen kunnen rekenen!

Wij zuiderlingen zijn misschien wat minder gedisciplineerd dan onze Noorderbroeders, maar wij verheugen ons te meer op onzen blijden geboortegrond, zooals de Napolitaan in Italië en zooaIs de Ostmarker in het Duitsche rijk.

Wij zijn er trotsch op, dat o n z e voorvaderen de dietsche 'beschaving hebben gegrondvest en wij zijn er trotsch op, dat wij, nog altijd de hoeksteen vormen in het zuidelijke germaansche front, waarvoor de Romaansche wig op slechts eenige kilometers afstand door de eeuwen heen is blijven steken.

En al bedriegt de schijn van het oogenblik, ik ben er (en ik was er voor negen jaar reeds) van overtuigd, dat de tijd zal komen, dat ons goedwillende en volgzame Limburgsche volk U in Uw strijd voor, een vrij en trotsch Nederland zal volgen en als een gesloten blok achter U zal staan.

God zegene U en Uw werk!
Ir. J. J: H. VOS,
Kringleider van Kring Zuid-Limburg der N.S.B.

De Leider

De Leider komt naar Limburg.
De Leider ' komt naar Maastricht.

Meermalen reeds dit jaar waren drie bevlagde masten, hoog op den top van ons trotsche raadhuis geheschen, evenzooveel getuigen dat de strijd tot opheffing van ons volk niet aan onze stad voorbijgaat.

Maastricht, de oude, de eerbiedwaardige, de stad, waarin de historie van eeuwen leeft, meer dan in eenige andere stad van Nederland, wordt opgenomen in de dynamiek van den nieuwen tijd.

Zooals zij in het verleden steeds, dank zij haar bevolking mèt haar bewegelijken tintelenden geest, snel toegankelijk bleek te zijn voor al hetgeen voorbije tijden, nieuw en grootsch brachten, zoo zal onze stad straks zich met geest en hart bekennen tot de nationaal-socialistische idee, uitgroeien van thans ingesluimerde vesting tot breede uitvalspoort, waarlangs de gedachte en de daad van het nationaal-socialisme met den Maasstroom noordwaarts zullen uitvloeien tot heil en opheffing van steden en dorpen der Limburgsche Maasvallei.

Te lang was onze stad blootgesteld aan de gevaren van de culture-latine, culmineerend in de naoorlogsche neigingen tot annexatie bij Ia libre Belgique.

Thans zal onze stad zich weer bewust worden van haar Germaansche afstamming, en haar Germaanschen plicht, gebonden zoowel naar het Noorden als naar het Oosten en Westen door de ééne Germaansche idee zullen haar boeien geslaakt worden, waarmee de klein-staatsche waanbegrippen haar wisten in te snoeren. En daarmede zal onze stad weer teruggrijpen naar haar middeleeuwschen bloei en glorie en zullen de tijden van neergang, die Maastricht de laatste eeuw doormaakte, voorgoed tot het verleden behooren.

En Gij, Leider, zijt met Uwen strijd de garant van Maastrichts toekomst, en daarvoor de vlaggen hoog!
Breed uitwaaiend op den raadhuistop roepen zij U' het welkom toe, het welkom van de stad, die een Uwer trouwsten wil zijn.

Hou Zee!
Mr. L. PH. J. PEETERS,
Burgemeester van Maastricht.

Nota Bene:

Twaalf dagen na Musserts bezoek, vertrok op 25 augustus 1942 vanuit Maastricht, het eerste transport van Joodse inwoners van Limburg op weg naar de vernietigingskampen!
brouchure Mussert OL Vrouwebaseliek