We hebben 327 gasten online

Deel 1 Illegale blad De Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting

Gepost in Maastricht

 de patriot

De Patriot

door Jan Patriot

Terblijvende herinnering aan alle vormen van illegaal werk tijdens den oorlog, de bezetting die vier jaren, viermaanden en vier dagen duurde in onze stad Maastricht.

Opgedragen aan alle illegale werkers in de ondergrondse pers en berichtgeving, bij de evrzet- en sabotagetroepen, bij d egeestelijke en tijdelijke hulpverleening en bij alle andere vormen van illegaal werk;

Opgedragen tevens aan aller Maastrichtenaren die in krigsgevangenschap verblijven, in concentratiekampen of gevangenissen verzuchten, die uit hun positie of werkkring werden gestoten;

Opgedragen tenslotte aan alle onderduikers die een leven meesten leiden als kelderkluizenaars, kamer - of zoldergevangenen.

VOORWOORD

MAASTRlCHT, de oudste Christenstad van Nederland werd het eerste door de Duitsche horden overrompeld op 10 mei 1940 en Gode zij dank ook het eerste bevrijd het Amerikaansche leger op 13 en 14 September 1944. Onze aan historie en traditie, rijke stad, onze grijze nog 'gedeeltelijk omwalde en ondergangde veste met zijn kostbare kultuurmonumenten, kerken en juichende torens, met zijn religieuze en artistieke schat ten kende een periode van bruut geweld en onderdrukking, van vrijheidsberooving en slavernij, van menschenjacht en deportatie, van vordering, diefstal en plundering, van brood en huisroof op zoo’n ontaarde wijze als nooit in de menschengeschiedenis is voorgekomen.

Dat de vijanden hierbij nog hulp ontvingen van laffe en verraderlijke elementen, meestal a-sociale en anti sociale typen, blijft te betreuren al valt dit niet te verwonderen; want de heele geschiedenis door profiteerde het vroegere grauw en nu „het schuim der natie" van de eerelooze kluiven hen toegeworpen.

Jarenlang zagen wij onze heiligste rechten vertrapt en de zedelijke waarden geschonden; jarenlang werden wij behandeld als eerloozen en voortgedreven als slaven; jarenlang vloeiden er tranen en bloed uit oogen en wonden. Voor geen vader- en moederhart zelfs voor geen onschuldig kinderhart had den vijand gehoor.

Hoeveel bange klachten stegen er niet dagelijks op uit bittere monden en hoeveel vurige gebeden stegen niet ten hemel op om moed en kracht in de beproeving en het Iijden.God was ons echter, nabij en de Sterre der Zee met haar moederlijk beschermende mantel om ons heen, trooste ons, terwijl St. Servaas en St. Lambertus waakzaam toezagen, zelfs op het laatste oogenbiik toen de verslagen en terugtrekkende Nazi-bende het helsche vernietigingswerk voltooiden.

Maar... en dit strekt tot eere.:. Burgers van Maastricht en nu weer vrije Nederlanders:.: de Duitsche adelaarsklauwen hebben u niet geworgd en de Pruisenhiel heeft u niet kunnen vertrappen. Dit was een misrekening van het Nazi-regime. of de psychopathenkliniek in Berchtesgaden.

Dit was een totale mislukking ondanks alle propaganda-gebrul, Ieugenkanonnades, karavanen valsche beloften en kilometers lange verbodsbepalingen en dreigementen met de allerzwaarste straffen.

Nooit sloeg het Nazi -Narrendom`een flikkerender fiasco!! I `Moedige burgers, arm en rijk, zwak en sterk, stonden op hun post. Zij organiseerden en pleegden verzet: zij saboteerden en onttrokken zich aan opdrachten zij luisterden naar de radio en gaven berichten door mondeling en schriftelijk; zij waaschuwden menschen die gevaar liepen en hielpen hen spoorloos verdwijnen en, onderduiken; zij verspreiden lectuur en bezorgden distributie bescheiden; zij hielpen in geestelijken en tijdelijke nooden; kortom zij bestreden den vijand en vochten voor hun vaderland in alle stilte en bescheidenheid, met voorzichtigheid en waakzaamheid om geen onnoodige slachtoffers te laten vaIIen.Vele namen zijn onbekend en zullen verrnoedIijk onbekend blijven.

Eer en plicht spraken! Liefde en trouw waakten!

Zij zochten zich zelf niet, maar.:.Dienden God en Koningin!

Zij vochten voor hun Vaderland!

De verraders zullen hun rechtvaardige straf, moeten ondergaan.De lafaards kunnen nu geen Ieidende rolspelen en mochten er burgers zijn wier geweten als Christen of als vaderlander bezoedeld is; dan rust op hen de strenge plicht zich van deze smelten te zuiveren.Fiere en vrije burgers van Maastricht treed nu aan met eensgezindheid en vertrouwen voor de toekomst van ons Vaderland.

Waarom verschijnen deze artikelen, geheel zonder pretentie gebundeld, onder den naam van “De Patriot"?

Gaarne willen we deze vraagvoor u beantwoorden.

De schrijver wiI hiermede de Berichtgeving' en het MaandbIád “De Patriot” eeren.

Deze illegale uitgaven waren in Maastricht zeer populair, dat wil ook zeggen gewaardeerd en gevreesd. Gewaardeerd door allen die dank zij de berichten op de hoogte bleven van al het nieuws waarnaar zij dagelijks gretig uitzagen die in de artikelen moed en kracht vonden om het harde vijandige juk te blijven dragen tot aan het bittere einde dat eens komen zou; terwijl de aanvallen op vijanden en verraders den geest van rechtvaardigheid levendig hield.

Op de tweede plaats is het een kleine hulde voor den Patriot en Uitgever die samen met zijn: echtgenoote, onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden dit werk ter hand nam en' bleef volhouden ook nadat een der propagandistenten werd gearresteerd en zeven weken gevangenisstraf onderging. inderddad zoo zegt het Advertentieblad was het een “ eenvoudig Sergeantje van het nederlandsche lerger”, maar dan een, durven wij er aan toevoegen, waaraan velen een voorbeeld kunnen nemen.

Medewerkers en propagsandisten willen wij hierbij betrekken. Zij deden allen illegaal werk en trokken door de duisternis beschermd of zelfs in het volle daglicht op om stad en vaderland te dienen.

Het was bescheiden werk in een bescheiden vorm, toegegeven maar in honderden, exemplaren werden zij verspreid en door duizenden werden zij gelezen.Winst of andere oogmerken streefden wij niet na grondslag vormde de gratis verspreiding en belangIooze medewerking.

Tot slot' verschenen aI onze bijdragen in het maandblad waar zij de eerste publicatie vonden en den weg naar de lezers.De valsche Patriot die kennelijk van door ons aangevallen zijde kwam, bewees dat de klappen raak aankamen.

Inhoud en vorm moesten wij geheel aan de tijdsomstandigheden aanpassen. Daarom hebben wij aan den lezer slechts een vriendelijk verzoek om hiermede rekening te willen houden.

De Schrijver.

Zie voor deel 2: Deel 2 Illegale blad de Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting