We hebben 164 gasten online

Deel 5 illegale blad De Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting

Gepost in Maastricht

de patriot

DE OORLOG KOMT OVER U!

HET meest dramatisch uur in de wereldgeschiedenis was begonnen ...

De hatende farizeeër en de bloeddorstige Joden joelden" de verschrikkelijke woorden uit hun schor geschreeuwde kelen naar den hemel. „Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! De verschrikking viel niet meer te kèeren. Het schandhout werd op Golgotha geheven.

De Christus stierf verheven voor geheel de wereld en de duisternis viel in terwijl het voorhangsel van den tempel scheurde -- verschrikkelijk voorteeken van de ontbinding van het uitverkoren volkGods.....,

Eeuwen zijn sindsdien verstreken. Geslachten stonden op en vergingen. Oorlogen teisterden de wereld en volgden elkander op tot in deze dagen......

De rampvolste aller tijden beleven wij heden, in nooit gekende verschrikki ngen en teisteringen;en de dood maait met breeden zwaren zeisslag het leven weg:

· het leven van de ouden-van-dagen die vrede en rust meenden te vinden;

· het leven van de jong-geborenen die amper het levenslicht in de oogen dragen;

· het leven van weerlooze vrouwen en kinderen die om bescherming roepen naar de mannen en vaders, de natuurlijke en eerst aangewezen beschermers;

· het leven van de strijdenden van eiken leeftijd;

· het leven der soldaten die vechten voor de overwinning of voor een verloren zaak, Nog hoeren wij het geroep der opgezweepte duitsche mannen, der hysterie-dronken germaansche vrouwen en der opzettelijk misleide jeugd „om oorlog".

Ons oorlog hebt gij geroepen, wild, zooals een kudde wilde dieren: om oorlog hebt gij geroepen, verblind door hoogmoed en waanzin; verhard door valsche propaganda; zeIfvèrzekerd hebt gijgeroepen, vertrouwend op uw onverbrekelijke macht; en uw hartstochtelijke machtswellust zou u opzwepen tot een woest-woelende harde die den duitschen hiel zwaar zou trappen op andermansland en den duitschen klauw gruwelijk zou uitslaan naar de keel der volken, Om oorlog hebt gij geroepen en de oorlog kwam.

Uw legers rukten op en de vijandelijke tactiek en strategie liet u uitloopen en zegevieren en juichen:Gij dacht: oorlog voeren is voor ons slechts zegevieren ja,tot; op het oogenblik door, uw tegenstanders bepaald tot op het oogènblik van het onverbiddelijk HALT; nu het ogenblik; het verschrikkelijke niet meer te keeren oogenblik, dat de roep om oorlog over uw hoofden komt.

Nu hebt gij den oorlog die gij wildet, die gij afgeroepen hebt, die gij meende te winnen in een roes van een opmarsch!Het offensief is u reeds lang ontnomen.Het defensief is nog slechts een kwestie van tijd buiten u om..Het uur der ontgoocheling sloeg reeds in Afrika het uur der ontbinding grijnst u vanuit het Oosten aan de eigen landsgrenzen tegen.

De terugtocht is reeds lang begonnen in de lucht, op zee en op het vasteland!De vloot des doods teistert u vanuit de lucht met dood en vernieling ; de oorlog komt over uw hoofden: de geallieerden landlegers werpen u uit Italië en vielen Frankrijk binnen, waarin zij voor de tweede maal, volgens den maniak Hitler, het geen negen uur zouden volhouden: de oorlog komt niet al zijn verschrikkingen dagelijks kilometers dichter bij uw grenzen.

Uw geroep om oorlog eindigt in een vernieling die als eenvervloeking : uw hoofden neerbukt voor het zelf gekweekte kwaad van uw dol zinnigen haat.Uw leiders zijn machteloos en hopeloos ten bewijze waarvan zij in dwazen overmoed met den ondergang voor oogen nog overwinning schreeuwen.

Uw generaals kiezen de wijste partij en geven zich over en hun gevangenname voelen zij als een bevrijding uit den Hitler klauw den Himmler-greep en , Goebbels propaganda –gruwelstrop.

Reeds leven uw vrouwen en meisjes in duizend angsten dat hen wordt aangedaan, wat gij in de bezette gebieden met zooveel beestachtig genoegen hebt uitgevoerd. Reeds praten zij onder elkaar over deportatie en tewerkstelling buiten de grenzen van hun vaderland; ' reeds dragen zij alle angsten in voorgevoelens, die uw,slachtoffers reeds zoolang aan den lijve ondervindenHoe meer de oorlog komt over en aan uw grenzen, des te meer zult gij den vloek van den oorlog ondervinden en des te meer zult gij staan als ontgoochelden, wanhopigen en verlorenen.

Waar bli jft nu uw “eersten soldaat” Hitler die in het veldgrijs in de voorste linies zou meestrijden?

Waar blijven de andére kopstukken die u ter slachtbank Ieiden; de eersten der natie, te dom om te overwinnen en te dwaas om'- te capituleren.

In hun wanhoop houden zij u zoet met V 1 en spreken over '-V 2, terwijl de oorlog zich tastbaar naar uw Land beweegt.

Uw land wordt vervloekt om al het leed dat gij over de wereld gebracht hebt.

Aan deze vervloeking zult, noch kunt gij meer ontkomen.

Gij hebt uw eigen bevrijding en vrijmaking niet gewild;gij hebt willen zuchten onder het slavenjuk van de -psychopathen-kliniek 'uit Berchtesgaden waar zonder u en over u beslist wordt.

Hebt gij nu oorlog? .

De oorlog waarom gij geroepen hebt?

Hij zal zich nu aan u voltrekken en aan uw land: en de eigen nazaten zullen u straks vervloeken om uw verblindheid, uw dwaasheid. uw hartstocht, uw haat; om dé vernieling en ondergang die gij zelf hebt opgeroepen.

Schaamte en schande zal het nageslacht voelen omdat gij als volk u hebt laten knechten door uw Ieiders.

Gij zult den vloek moeten'dragen, den vloek van dezen oorlog die gij zelf hebt afgeroepen! ….

In Memoriam

ALPHONSE DRESEN

VRIEND, als een onbekende held zijt tij inden strijd gevallen In den strijd voor Uw ideaal; Uw overtuiging en voor alle geestelijke waarden die Uw verstand erkende en die Uw hart zoo diep waardeerde.

Geen vijand en geen cel brachten U aan het wankelen en zelfs de bedreiging van den dood kon U niet overwinnen. Sterk stond gij door Gods genaden, door de Iiefde van vrouw, kinderen, ouders en door de vriendschap van velen die voortdurend voor U baden met een klein sprankje hoop op gratie.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk ervoor Zijn H. Wil buigen wij hoofd en knie.Hij gebruikte Uwe vijanden als werktuigen om U den weg te bereiden naar het Hemelsch VaderlandHij nam U weg uit de ballingschap van dit met Ieed en bloed doordrenkte tranendal, waaronder wij nu nog dagelijks zuchten en weeklagen.

Nu leeft gij in het eeuwige , land zonder grenzen, in het Paradijs van den Vrede, in den Lusthof van Goddelijk geluk en wacht daar onze komst af.

Wat zouden wij U te vergeven hebben nu gij het offer van Uw Ieven voor ons allen gebracht hebtNiet gij moet ons, maar wij moeten U dankbaar zijn voor Uw heldhaftig voorbeeld dat getuigt van Uw oprechte persoonlijkheid;. Uw zedelijken moed en Uw beIanglooze opofferingsgezindheid.

De waárde van Uw Ieven wordt niet 'door Uwe 'en onze vijanden bepaald.De waarde van Uw dood kan alleen de Goddelijke Hand afwegen die het menschdom in twee kampen scheidt; de gezegende zijns Vaders en de 'vervloekten die verwezen worden naar het heIsche vuurVriend, rust in vrede

Wij bidden voor U en zullen Uwe nagedachtenis in eere houden voor het nageslacht .Vraag voor ons aan Moeder Maria de Sterre der Zee één spoedige en rechtvaardige vrede, vraag voor ons dat wij niet ten onder gaan in leugen en bedrog; door lafhartigheid en verraad door ontrouw aan God, Kerk en Vaderland.Uw vader- en vriendengroet, Uw mannen en broedergroet: Vaartwel....Beantwoorden wij met de woorden.. Tot weerziens.., Alphonse.... Tot weerziens na de ovenwinning en den vrede.

BESTUUR ZONDER WIJSHEID WORDT DOOR GOD GESTRAFT

De allerhoogste zal Uw werken ondervragen en Uw gedachten doorvorschen, daar gij. hoewel bedienaren van" Zijn Rijk, niet volgens gerechtigheid hebt geoordeeld en de wet der gerechtigheid niet hebt onderhouden, noch volgens den Wil Gods hebt gehandeld. Verschrikkelijk en onverwacht zal Hij U verschijnen, want een aller strengst oordeel zal worden geveld over hen die regeergen.Want voor den geringe is er barmhartigheid, maar de machtigen zullen hevig worden gefolterd. Want geen aanzien des persoon is er bij God en Hij zal niemands grootheid vreezen. Groot en klein immers heeft Hij gemaakt en gelijkelijk draagt Hij zorg voor allen, maar de sterkeren, wacht sterker kwelling. Tot U dus richt ik deze woorden opdat gij de wijsheid Ieert en haar niet ontrouw wordt Enc. van Z.H.. Paus Pius XII Pag .' 36—Cf.. Sap. VI, 23...

In het Evangelie van Lucas Iezen wij:

Ook soldaten ondervroegen Hem en zeiden: .En wij wat moeten wij doen?"

Hij zei hun: “Doet niemand overlast aan, maakt U niet aan afpersing schuldig en weest tevreden met Uw soldij."

. DE OORLOG

Een Mr In de 'rechten schrijft ons uit: ;,Ergens in Zuid-Holland":,

Geachte Redactie.

-Voor de lezers van de Patriot zend ik een kleine bijdrage in. De tijdsomstandigheden' en drukke werkzaamheden beletten mij een uitvoerige verhandeling te schrijven,

Ter zake Was en is deze oorlog voor Duitsland geoorloofd?Met andere woorden, voldeed de vijand aan de voorwaarden die krachtens recht en zedelijkheld moeten gesteld worden?

le: VERKLARING DOOR HET WETTIG GEZAG.

Ondanks alle garantie aan Nederland gegeven, ondanks hef dan zoo hoog geprezen, gegeven woord van den Fuhrer, werden onze'' grenzen geschonden en ons land door het meest brute geweld overrompeld, Van een oorlogsverklaring was geen sprake.

2e. EEN WETTIGE REDEN VERANTWOORDEND DE ONHEILSPELLENDE GEVOLGEN.

Nationaal en internationaal "moet Duitschland gebrandmerkt worden als schuldi g, dat een klein land met geen noemenswaardige verdediging, zonder de minste aanleiding in den oorlog betrokken heeft zoodat de rampzalige 'gevolgen " zeker onverantwoord genoemd moeten worden en komen voor rekening van den misdadigen moloch.

3e. POGINGEN TOT BIJLEGGING VAN HET GESCHIL. Tusschen Nederland en Duitschland bestond , geen geschil, dus kon er van bijlegging geen sprake zijn. Het geschil .is, door den vijand aangevangen met een daad van bruut geweld. Pogingen werden door de Duitschers en de Duitsche overheid niet in het werk gesteld en van vruchteloos pogen is heeIemaal geen sprake: Zonder meer kan worden aangenomen uit de feiten, dat een weer loos land, neutraal en vredelievend gestemd, aan de booze machten ten slachtoffer viel, hetgeen een schok van afgrijzen en gruwel over heel de wereld ontketende.

N. B 'De gegevens werden ontleend aan het Handboek van internationale moraal" in de vertaling van Dr. Fr, Schaepman onder supervisie van Prof. Dr. J. Kors, O.P. Het is een,uitgave van het Seminarie voor sociale wetenschappen van de" universiteit van Leuven, onder leiding van Prof Dr. F. van Goethem.De authentieke Fransche versie .,Code de Morale Internationale ' is een uitgave van de „Union Internationale d'études sociales" en verscheen mei imprimatur van Zijne Eminentie Kardinaal van Roey. Aartsbisschop van Mechelen en voorzitter van de Unie. In het Engels verscheen dit handhoek onder den titel„A code of international Ethics", uitgave van " The catholic social guild", Oxford. ' ' De vorm waarin wij deze gegevens publiceerden was slechts kameleon-tactiek.

4e GROOTE KANS OP WELSLAGEN.

Kans op het welsIagen van den oorlog bestond niet, al zullen de vijanden dit niet toegeven,' Het overrompelen der kleine staten was een kans die net eens berekend hoefde te worden: doch dit heet nog geen welslagen van het oorlogsdoel dat men zich gesteld had of meende zich te moeten stellen.De kans van Duitschland moet van den aanvang af op nihil gesteld worden. De feiten geven, ons nu reeds gelijk. Nat, Soc. Duitschland vecht voor een verloren zaak. .Het Afrika avontuur is afgelopen en kwam het rijk duur te staan. Inplaats van het hoogdravende: ,,Wij vernietigen op liet oogenblik de resten van het Sovjet-leger" hebben de Russen den vijand onbarmhartig teruggeslagen, terwijl de perspectieven in het Oosten er állersomberst uitzien..

5e. GOEDE BEDOELING

Het ware beter hier het zwijgen te bewaren, want als een voorwaarde niet in vervulling ging, dan is het wel de laatste. Deze oorlog werd begonnen en gevoerd met, een razernij en bezetenheid, met wraakzucht en wreedheid, met heerschzucht en overheerschingsdrift die zuivere en rechtvaardige bedoelingen ten eenenmale onmogelijk maken.Voor deze verklaringen zijn Iegio handelingen en feiten aanwezig en....... getuigen!

WAT MAG DE VIJANDIGE OF BEZETTENDE MACHT NIET DOEN?

In enkele alineas wil ik deze vraag zoo beknopt mogelijk beantwoorden voor de Patriotten. ,.

1.. Volgens het internationale recht en volgens de internationale zedenleer mag de bezettende macht' geen „slechte daden" stellen en nimmer kan zijn doel de middelen heiligen.

De vijand is dus nooit gerechtigd tot het plegen van verraad, tot het schenden van het gegeven woord, tot laster, tot moord. enz. Het Is en blijft steeds verboden onnoodige wreedheden te plegen. De wreedheid van den oorlog mag niet verder gaan dan het strikt noodzakelijke en wie deze wet breekt, schendt de rechtvaardigheid en de naastenliefde.

Wij aarzeIen niet om hier voor de geheele werelden voor de historie te getuigen 'dat de door haat verblindde en de door wreedheid verhardde duitsch bezettende macht zich in NederÍand gedragen heeft.. in strijd met de rechtvaardigheid en de naastenIiefde, in strijd met het internationale recht en de internationale zedenleer. Over het geheele land kan men getuigenissen verzamelen omtrent liet menschonwaardig gedrag en het menschonteerende optreden van de duitschers en vooral van de partijleden met hun verscheurende Bierinstincten. ' Wie de illegale pers in Nederland leest en kent vindt materiaaI in overvloed dat den vijand brandmerkt; onteert; hem belast met schande door geen bloed van , zijn zonen uit te wisschen.

2 Krijgsgevangenen hebben recht op levensbehoud dit valt niet te betwijfelen! Deze positief rechterlijke bepaling werd in 1907 door de Tweede Haagsche Conferentie aangenomen.Afgezien hiervan is absoluut vastgesteld en aangenomen, dat sedert het invoeren van de dienstplicht de soldaten of strijders voor onschuldig gehouden moeten worden.

3. De zedenwet verbiedt aan een oorlogvoerende partij het onmiddelIijk aanvaIIen van non combatanten of niet-strijders en de -terroriseering door het bombardeeren van open steden; het gebruik van gassen, het besmetten met baciIIen,° enz: Massamoorden door chemische en bacteriologische oorlogvoering zijn monsterachtige, wreedheden en sadistische gruwelen die zelfs dan niet geoorloofd 'zijn als- de 'scheiding'-tusschen :strijders en met –strijders moeilijk kan bepaald worden.Moordpartijen en afslachtingen overschrijden in elk opzicht de militaire doeleinden. Over een en ander schreef Taparelli in zijn ,,Saggio teoretico di diritto naturale L. VI,. CH. i, No. 1354: Het "vergiftigen van water het verspreiden van besmettelijke ziekten het gebruik van sommige te ver treffende hades=machines en van te vreede wapenen , dit alles is ongeoorloofd en strijdig met het volkerenrecht.

4. De bezettende of vijandelijke macht is 'verplicht. om: de openbare orde zoo goed mogelijk te handhaven- het openbare Ieven te herstellen en te waarborgen, de landswetten te eerbiedigen, behoudens in geval van onmogelijkheid - de bewoners niet tot krijgsverrichtingente 'dwingen tegen hun eigen land - de godsdienstige overtuiging te eerbiedigen - het leven der individuen te beschermen - de eer en de rechten van het gezin onaangetast te laten - het particulier eigendom niet in beslag te nemen.De bezetter mag geen gemeenschappelijke boete, opleggen aan de bevoIking voor individueele daden waarbij van gezamelijke aansprakelijkheid geen sprake is Wil willen het voor deze maal hierbij laten. Het is wenschelijk dat deze belangrijke punten onder de lezers verspreid worden te meer daar wij s’ vijands valschheid kennen. Mr. R.L.

Zie voor deel 6: Deel 6 illegale blad De Patriot te Maastricht tijdens de Duitse bezetting