We hebben 188 gasten online

Deel 23 Oorlog door de Eeuwen heen

Gepost in Serie Oorlog door de eeuwen heen

De slag bij Agincourt 1415

De ontwikkeling van Europa tussen 1350-1500

In de periode 1350-1500 vonden grote veranderingen plaats in de geschiedenis van Europa. Door voortdurende oorlogen werden grenzen van koninkrijken en andere entiteiten steeds opnieuw herzien, terwijl de gevolgen van de Zwarte Pest leidde tot economische, sociale en politieke gevolgen. Het was eveneens een periode van crisis in de Kerk, waar het schisma van de pausen had geleid tot het verlies van de mogelijkheden van het oude Latijnse christendom.

Westelijk en Centraal Europa

europa 1346

Vanaf 1337 werd bijna heel het westen van Europa het strijdtoneel tussen de prinsen van Valois en de Plataganet koningen van Engeland met betrekking tot de opvolging van de Capetiaanse koningen van Frankrijk. De uitkomst van de Honderdjarige Oorlog leidde tot een netwerk van allianties waardoor de Valois werden verbonden met Schotland en Castilie, de Plataganets met Portugal, en beide op wisselende momenten tot de Wittelbachs en Luxemburgse dynastiën van het Heilige Roomse Rijk. Deze allianties hielpen Schotland de onafhankelijkheid tegen Engeland te behouden.

Het stimuleerde eveneens de opkomst van een meer machtig Bourgondie welke erin slaagde de gewesten van de Lage Landen, eerst als een leen van Vlaanderen, daarna als een verbondene met de Platagenets, om uiteindelijk als erfgebied in Habsburgse handen te geraken. Het netwerk dat ontstaan was na de Honderdjarige Oorlog speelde een belangrijke rol in de strijd op het Iberische schiereiland welke resulteerde in het ontstaan van de Trastamara Dynastie van Castilie in 1369 en de Aviz dynastie van Portugal in 1385.

Een eeuw later, tussen 1474 en 1479, ontwikkelden zich twee monarchien die zeer ambitieuze expansionistische doeleinden hadden, in het geval van Portugal door maritieme expedities langs de kust van Afrika, en in het geval van Castilie and Aragon, in de verovering van het door de Moslims gedomineerde Granada(1480-1492).

Italië in de 15e eeuw

Italië in de 15e eeuw

Toen Frederik II in 1250 stierf kregen veel Italiaanse steden dank zij het evrval van het keizerlijek gezag de kans werkelijk autonoom te worden. Slechts een paar van de vele steden die soeverrein werden wisten hun vrijheid tot in de 15e eeuw te behouden. Italië werd toen dooor enkele machtige dynastieén geregeeerd, waarvan de Visconti's uit Milaan, wier hertogdom in 1450 overging op de Sforza's duidelijk het meeste succes hadden. De staat met de grootste reserves en het grootste potentieel was wellicht Venetië, dat na 1402 een stuk van Italië aan zijn koloniale rijk had toegevoegd. venetië ws een republiek met een aristocratische doge die voor het leven werd gekozen. de kerkelijek Staat had ook een gekozen hoofd. In de Florentijnse republiek verhulden de gekozen collegiale besturen na 1434 nauwelijks dat de echte macht bij de Medici's lag. In de loop van die eeuw werden de grenzen van die staten misschien betwist, maar de staten zelf namen een vaste positie in. Ze creërden een machtsevenwicht om de status quo te kunnen handhaven en de vreemdelingen van het lijf te kunnen houden. Toen die constructie in 1494 ineenstortte, ondergingen de grote en kleine Italiaanse statwen, venetië uitgezonderd, het bittere lot van een vreemde overheersing.

Italy ontwikkelde zich als een in essentie in zichzelf ontwikkelde politieke entiteit, met Milaan, Venecie en Florence die zich ontwikkelden als regionale terratoriale staten in het midden van de 15e eeuw. In het zuiden, de Tratamaraanse koning Alfonso V van Aragon voegde het koninkrijk van Napels toe aan zijn bezittingen in Sicilië, in1442, na een conflict met een Valais die het voor zich opeiste. Dit werd gevolgd, een halve eeuw later, met opnieuw een Valois-Trastamara stijd in de post 1494 oorlogen welke Italië veranderde in het slagveld van Europa. In de tussentijd had Napels een verbond gesloten met Milaan, Venetie en Florence en de Kerkelijke staat om sterk te staan tegen de buitenlandse interventie.

Duitsland en het Heilige Roomse Rijk, welke minder te lijden hadden van grootschalige oorlogsvoering dan andere gebieden, ontwikkelde zich als een netwerk van prinselijke en stedelijke lokale regimes. Het instituut van een te kiezen koning werkte als een samenbindende en vredelievende element en de keizerlijke titel ging door overerving in 1438 over van het huis van Luxemburg naar het Habsburgse huis.

Oost- en Noord Europa

Europa 1483

In Oost-Centraal Europa was de positie van de Luxemburgseen Habsburgse leiders, als heersers over Bohemen (vanaf 1310) en Hongarije(van 1387) aagetast door de opkomst van de Litouwse Jagiellon dynasty. Deze verkreeg het koningschap van Bohemen (1490-1526) en Hongarije (1440-1444) en van 1490-1526). In de Baltische regio waren de pogingen om de drie koninkrijken van Denemarken, Noorwegen en Zweden korte tijd succesvol met de creatie in 1397 van de Unie van Kalmar. Desalnietemin, controleerde de Oldenburg dynastie Denemarken en het grootste gedeelte van de westelijke Noordse wereld van Noorwegen tot IJsland.

Religieuze ontwikkelingen

In 1309 had de Franse Paus Clemence V zich in Avingnon gevestigd. De koninklijke stijl van het Pausdom had zijn hoogtepunt bereikt in 1378, kort nadat hij in Rome was teruggekeerd. Een discutabele pauskeuze splitste de kerk in twee delen en twee rivaliserende pausen - een in Avingnon en een in Rome, oefenden macht uit. Deze situatie bleef tot 1417 bestaan, toen het concilie van Constance (1414-1418) een nieuwe paus koos Martinus V. In die tijd was er in Uropa sprake van dissidente theologen die afweken van de Theologische leer en van anti- clericaal criticisme.

In Engeland waren het de Loollards, beïnvloed door John Wycliffe, die echter weinig voet aan de grond kregen. Maar in Bohemen echter waren het de Hussieten, geleid door John Hus, die zich ontwikkelden tot een revolutionaire beweging tegen de gevestigde orde. John Hus werd als ketter op de brandstapel gebracht, dit leidde tot de Hussieten oorlogen tegen het Heilige Roomse Rijk.

De Hussieten behaalden dramatische militaire overwinningen in 1420, maar de theologische en politieke uitwerkingen waren klein na de vrede-afspraken van (1434-1436).

Een groot probleem voor het pausdom kwam van de conciliebeweging. Deze ontwikkelde zich tot een constitutionele strijd tussen hervormingsgezinde geestelijken om de kerkelijke concilies te gebruiken (zoals dat van Constance) om de autoriteit van de Paus te verminderen en de eis van het pausdom tot restauratie van de pre-1378 orde van het kerkbestuur. De concialaristen echter moesten in 1449 hun nederlaag erkennen omdat een monarchaal pauselijke ideologie toch werd aanvaard.

De uitwerkingen van de zwarte Dood

De dramatische teruggang van de bevolking leidde tot een grote daling van de agrarische en ambachtelijke productie en handel. Het leidde eveneens tot kleinere en meer professionele legers, hoewel er een toename was van militaire schermutselingen, die op hun beurt uitingen waren van sociale botsingen en opstanden (waaronder de Jacquire opstand in Noord-Frankrijk in 1358, de Boerenopstand van 1381 in Engeland en een golf van stedelijke opstanden in het Noord-Westen van Europa, de Baltische regio en in Italië rond 1375-1385). De heffing van de oorlogsbelasting, was vaak de aanleiding voor de onrust, en van groot belang in de ontwikkeling van representatieve vertegenwoordigingen welke in de vorm van parlementen de opmaat vormden voor de verhoogde politieke activiteit door heel Europa.

Europese staten 1500-1600

Europa 1550

Kaarten van het 16e eeuws Europa lijken de suggestie te wekken dat de westelijke landen, Frankrijk, Spanje en Engeland, en de oostelijke landen, Polen en Rusland geconsolideerde en gecentraliseerde staten waren. Terwijl nogal wat kleine zelfstandige entiteiten werden samen gegroepeerd tot het Heilige Roomse Rijk.

In feite waren alle Europese staten sterk gedecentraliseerd en geregionaliseerd in 1500. Frankrijk bijvoorbeeld zag een toename van decentralisatie als provincies er in slaagden tijdens de Franse religie-oorlogen (1562-1598) zich aan de centrale controle te onttrekken.

Spanje bestond eigenlijk uit een unie van de koninkrijken Castilie en Aragon, terwijl Castilie zelf bestond uit en aantal samenwerkende koninkrijken. In 1512, annexeerde Ferdinand van Aragon het koninkrijk van Navarra, zonder het gedeelte in het noorden van de Pyrineën. Stabiliteit in Spanje berustte op de welwillendheid van de centrale regering in Madrid sinds 1560, daarmee de immuniteit en privileges van de koninkrijken niet te willen aantasten. Dat werd anders door de aanspraken van de Spaanse Habsburgers in 1580 toen Koning Philips II van Spanje ook koning werd van Portugal.

Polen was verdeeld in graafschappen en gouverneur-schappen die werden uitgeoefend door de adel, en was gebaseerd op twee aanspraken, door het koninkrijk van Polen en de groothertog van Lithouwen. Overeenkomsten die werden gesloten tussen 1569 en 1572 veranderden het koninkrijk in een te kiezen monarchie waarbij de macht van de koning was gelimiteerd door de Diet, bestaande uit senatoren en afgevaardigden.

Het Russische Imperium had zich gevormd tot een multi - etnisch Imperium na de kroning van Iwan IV in 1547. Het was ontstaan na de Verovering van de Tartaarse gebieden van Kazan en Astrahan vanaf 1550 en de expansie over de Oeral tot in Siberië vanaf 1580. Hoewel vaak met harde hand geregeerd, was er van een centraal bestuur echter geen sprake en werd het land zelfs tijdens 1564-1574 bestuurd door de tsaar in een persoonlijk domein was en de rest werd bestuurd door de adel (Boyaars) .

Het Heilige Roomse Imperium

In de 16e eeuw bestond in feite Het Heilige Roomse Rijk uit gebieden die gelegen waren ten noorden van de Alpen. De Italiaanse gebieden waren formeel een gedeelte van het Rijk, maar met het voortschrijden van de tijd werd dit van steeds van minder waarde.

De Zwitserse Confederatie had toestemming gekregen zich los van het Keizerlijke gebied te ontwikkelen (1499) en verkreeg in 1648 de juridische onafhankelijkheid.

Zwitserse confederatie

In 1500 en 1512 was de rest van Europa georganiseerd in Imperiale Gebieden met de bedoeling er belasting te heffen en recht te spreken. De Nederlanden werd gevormd door de Bourgondische gebieden, de noordelijke gewesten werden formeel erkend als onafhankelijk van het Habsburgse Rijk in 1648. Als gevolg van de Lutheraanse Reformatie werden veel van de kerkelijke gebieden geseculariseerd na 1520.

De basiswet van het Habsburgse Rijk, de Gouden Bul van 1356, die het de belangrijkste keurvorsten mogelijk maakten de keizer te kiezen, werd gemodificeerd door de aanname van het Verdrag van Augsburg van 1555 en garandeerde tevens aan de prinsen en de steden het recht tot het aanhangen van het Lutheraanse leer en erkende de secularisatie van kerkelijke bezittingen tot 1552.

Europese Dynastiën

De meeste Europse staten behoorden tot het bezit van dynastiën, en werden beschouwd als behorend tot de erfnalatenschap. De landen die onder het bestuur stonden van de koning van Spanje in de tweede helft van de 16e eeuw (Portugal, Castilie, Navarra, Catalonië, Napels en Sicilië waren het resultaat van erfelijke nalatenschappen tijdens de regering van de Habsburgse Keizer Karel V van 1519 tot 1558.

Op de Britse eilanden claimde Koning Hendrik VIII van Engeland de troon van Ierland in 1541, en in 1603 erfde Koning James VI van Schotland de Engelse kroon, zo drie koninkrijken onder een kroon brengend.

In het begin van de 16e eeuw, regeerde een tak van de Jagellonen dynastie in Centraal Europa over Polen-Lithouwen terwijl een andere regeerde over Bohemen en Hongarije. Hongarije was een van de grootste koninkrijken van de Late Middeleeuwen, en het was een Unie van Polen zelf met Croatië en gedeelten van Bosnië.

Nadat koning Lajos II was overwonnen door het Ottomaanse Rijk, door de slag van Mohacs in 1526, veel van zijn nalatenschap ging naar de Habsburgers doordat zijn zus trouwde met Ferdinand I, de broer van keizer Karel V.

Vanaf 1540 werd het grensgebied tussen de oostelijke Habsburgse gebieden en het Ottomaanse Imperium door een aantal gebieden gemarkeerd: Hongaars Transylvanie, Moldavië en Wallachie. Deze werden geregeerd door lokale prinsen en vertegenwoordigers van de sultan. In het noorden door de Unie van Kalmar van 1397, welke Denemarken, Noorwegen en Zweden samenbracht onder dezelfde koning, welke uit elkaar viel in 1523 met de samenvoeging van Zweden en Finland onder Gustaaf I Vasa.

Dynastieke oorlogen

De regerende vorstenhuizen van Europa hadden onderling familiale banden, maar deze konden niet voorkomen dat er oorlogen uitbraken. Die oorlogen werden meer gevoerd voor het behoud van de dynastieke titels dan voor het veroveren van territoriale gebieden.

Een voorbeeld hiervan was te zien in Italy waar het huis van Frankrijk en het Spaande huis van Aragon - welke rechten door erven waren overgegaan op de Habsburgse Karel V - claimden beide Napels in het zuiden en Lombardije en Milaan in het noorden. In Milaan, het rijkste deel van Italië, ging de strijd niet alleen over een nalatenschap. Frans I van Frankrijk verkreeg in 1500 de controle over Milaan, verloor deze in 1512 en veroverde het weer in 1515, maar Karel V accepteerde dit niet, wilde zijn macht tenminste niet afnemen in Italy.

De oorlog begon in 1521(de Fransen evacueerden Milaan in1522) en duurde tot de vrede van Cateau-Cambreses in 1559. Ondertekend door vertegenwoordigers van Henry II van Frankrijk en Filips II van Spanje, had de overeenkomst tot effect dat de Franse invloed in Italy werd geliquideerd, maar behielden de Fransen hun veroveringen in Lorraine - Metz, Toul en Verdun. Dit leidde tot een nieuwe internationale orde welke met enkele verbeteringen bleef bestaan tot het verdrag van Westfalen in 1648. In het volgende deel komen de ontwikkelingen in Italië itvoerig aan de orde.

Zie voor Deel 24 Oorlog door de Eeuwen heen: Deel 24 Oorlog door de Eeuwen heen