We hebben 274 gasten online

Deel 25 Oorlog door de Eeuwen heen

Gepost in Serie Oorlog door de eeuwen heen

 De slag bij Agincourt 1415

Deel 1: Ontwikkelingen in Brittannië

Inleiding: BC tot AD 871

De oorsprong van het koningschap in Engeland kan worden herleid tot de tweede eeuw voor Christus, toen Keltische en Belgische stamleden, emigreerden vanuit continentaal Europa, en zich vestigden in Groot-Brittannië, daarbij de plaats innemend van de oorspronkelijke bewoners. De kolonisten stichtten een aantal tribale koninkrijken, die zich uitstrekten zo ver noordelijk als Yorkshire, waar de krachtige Briganten (uit het gebied van de moderne Bourgondië) en Parisii (wiens naam overleeft in de stad Parijs, hun oorspronkelijke vaderland) de scepter zwaaiden. Andere koninkrijken omvatten die van de Iceni in East Anglia, de Catuvellauni verder naar het zuiden, de Cantii in de moderne Kent, de Atrebates en Regni in de moderne Hampshire en Sussex, de Dumnonii in Cornwall en de Silures aan de grenzen van SouthWales. Elk van deze stammen werd geregeerd door een koning (of soms een koningin) en bereikten een zekere mate van beschaving, waaronder het slaan van munten in goud, zilver en kopper, gebaseerd op de Griekse en Romeinse prototypes, en een levendige handel met kooplieden uit het Europese vasteland.

Verhalen over de rijkdom van Groot-Brittannië bereikten Julius Caesar tijdens zijn verovering van Gallië en hij besloot tot een expeditie om zichzelf te overtuigen. Het nieuws van zijn plannen bereikte de stammen in het zuiden van Groot-Brittannië, voordat hij arriveerde, waarop deze een coalitie vormden onder leiding van Cassivellaunus, koning van de Catuvellauni, wiens basisplaats in de buurt was van de moderne stad Wheathampstead in Hertfordshire,om een invasie te weerstaan. De tegenstand was zo succesvol dat Caesar, na twee opeenvolgenmde campagnes in opeenvolgende jaren, het verstandig achtte zich terug te trekken in september 54 v.Chr.

Romeinse campagnes in Engeland 43 tot 84

Cassivellaunus bleef nog meerdere jaren vreedzaam aan de macht. Hij verplaatste zijn hoofdstad naar Verulamium (St Albans) en werd bij zijn dood opgevolgd op door zijn zoon Andoco, gevolgd door Tasciovanus, de zoon of broer van Andoco. Zijn zoon en opvolger, Cunobelinus, was een machtige koning die de hoofdstad verplaatste naar Camulodunum (Colchester) en sloeg een munten in goud en zilver slaan. Het was pas na zijn dood in ongeveer AD 40 dat de Romeinen weer de verovering van Groot-Brittannië overwogen. De Romeinse keizer Claudius lanceerde zijn campagne in AD 43 en de verovering werd in negen jaar voltooid, en eindigende met de gevangenneming van Caratacus, zoon van Cunobelinus en leider van het verzet. De heersers van de andere Keltische stammen verklaarden zich loyaal aan Rome en mochten blijven als "client koningen '. De opstand van Boudicca (in de volksmond bekend als Boadicea), Koningin van de Iceni, in AD 61-2 was de laatste tegen de Romeinse overheersing en werd bijna succesvol.

Toch werd Groot-Brittannië een provincie van het Romeinse Rijk en zou dat meer dan driehonderd jaar blijven.Gedurende deze periode bleven tribale koningen de scepter zwaaien, hun namen worden bewaard in de genealogieën mondeling doorgegeven door barden en de eerst opgeschreven enkele eeuwen later. Het is al lang aangetoond dat orale traditie vaak opmerkelijk accuraat en vrij van de versieringen en interpretaties is, die in overvloedvoorkomen in de geschreven geschiedenis.

In het begin van de vijfde eeuw vertrokken De Romeinen uit Groot-Brittannië, toen, geconfronteerd met problemen aan de oostgrens van het rijk, de troepen daar meer nodig waren. Hadrian's Wall, die was opgericht om het noorden van Groot-Brittannië van de Pictische en Caledonian invallers te vrijwaren, was onbemand. De Britse koning Vortigern (een titel in plaats van een naam), bleek niet in staat om de aanvallers af te weren, en nodigde de Jutse kooplieden Hengest en Horsa uit om hem te helpen. Hij beloonde hen met een stuk land, maar ze keerden zich later tegen hem en verdreven de Britten uit Kent, en richtten de eerste van de Anglo-Saksische koninkrijken op.

In de loop van de volgende eeuw kwamen groepen van Angelen, Saksen en Juten in groten getale. Gaandeweg verdreven ze de Britten naar Wales en Cornwall en ontwikkelden zelf koninkrijken. De verhalen van de grote volksheld, de legendarische Koning Arthur, die het verzet leidde tegen de nieuwe indringers, behoren tot deze periode, maar het is bijna onmogelijk te ontwarren feit van fictie en hoewel Arthur waarschijnlijk een echte persoon was, het is zeker niet zeker of hij een koning was.

De Angelsaksische koninkrijken werd bekend als de heptarchie, "de regering van de zeven ', maar het aantal koninkrijken varieerde en er waren soms meer en soms minder dan dit aantal. Hoewel ze geheel onafhankleijk van elkaar waren, vormden de koninkrijken een losse confederatie onder leiding van een koning, bekend als de Bretwalda of de hoofd koning. Zeven van deze waren opgeschreven door de Eerwaarde Beda (672-735) in zijn Geschiedenis van de Engels kerk en volk, een waardevolle hedendaagse bron voor de vroege geschiedenis van Angelsaksisch Engeland.


Britse koninkrijken 800 na Chritsus

Britse koninkrijken 800 na Christus

Aan het eind van de 8e eeuw zeilden de Vikingen van hun Scandinavische thuisbasis naar de kusten van Brittanië,

Ierland en Frankrijk. Ze trokken niet alleen maar plunderend door Europa maar ze ontscheepten zich ook om gebieden te exploiteren en ze ontwikkelden een netwerk van handelsroutes en crieerden nieuwe staten. In het laatste gedeelte van de 8e eeuw zeilden de Noormannen naar de Setlands en Orkney eilanden. Dit was een kortere weg dan de kust van Scandinavië te volgen.

Veroveren en vestigen

Het eerste grote leger landde in 865 in Engeland en binnen vijf jaar ontwikkelden ze Northumbria, Mercia en Oost-Anglia.

Conquest and Settlement 865-892

De volgende zeven jaar volgden een serie van veldslagen op het enige overgebleven koninkrijk, Wessex, dat onder de leiding van Alfred de Grote er in slaagde deze te weerstaan en zelfs werd de Viking Grithrum bij Edington in 878 verslagen. De Vikingen kregen hun eigen gebied ten noorden van de rivier de Theems en dit gebied ontwikkelde zich als Danelaw. Niet tevreden met deze veroveringen keerden Vikingen terug naar continentaal Europa waar meer dan 13 jaar lang veldslagen plaatsvinden rond de rivieren in Noord-Frankrijk. Na een grote nederlaag bij de rivier de Dyle keerden een aantal Vikingen terug naar Engeland in 892, maar deze keer had Alfred de Grote geen kind aan hen.

De vorming van Staten

Danelow werd nooit een eenheidsstaat en omdat de Vikingen niet meer in grote hoeveelheden arriveerden na 900, nam het koningshuis van Wessex hun gebied over en crieerde het eerste verenigde koninkrijk van Engeland. Daar staat tegenover dat King Rollo’s nederzetting in Frankrijk, zich ontwikkelde tot het onafhankelijke graafschap Normandië.

Engeland een proces van centralisatie

Gedurende de 10 en 11e eeuw kregen de Angel- Saksische koningen te maken met pogingen van de Vikingen, die hun gebeid wilden veroveren, maar ze weerstonden deze aanvallen en er ontstond een centraal gecontroleerd bestuur. Een netwerk van ‘shires’ ontstond en men ontwikkelde een munt, waardoor men geregelde inkomsten verkreeg.

Conquest and Sttlements 892-911

De pogingen tot veroveringen van de Noormannen in 1066 leidden dus paradoxiaal tot een eenheidsstaat, en de autocratische rivalen werden uitgeschakeld waardoor William I en zijn opvolgers de meest gecentraliseerde en best geadministrateerde staat deden ontstaan in West-Europa. De Koninklijke macht profiteerde van de gecontroleerde expansie en de opbrengsten die dat met zich mee bracht.

Tijdens de 11e en de 13e eeuw veroverden de Engelse koningen Wales (voltooid in 1295) en Ierland (vanaf 1169) en probeerden hetzelfde te doen met Schotland, totdat ze werden verslagen in 1314 bij de slag van Bannenockburn.

De De Engelsen koningen breidden hun macht verder uit in Frankrijk. Tijdens de troonsbestijging van Henry II in 1154 heerste hij over Engeland en Normandië (uit de nalatenschap van zijn moeder), gebieden in het westen van Frankrijk (uit de nalatenschap van zijn Plategenet vader) en gebieden die hij verwierf door zijn huwelijk met Eleanar van Aquitane.

Kingdoms of France and Arles 1265

In 1265 regeerden de Capetiaanse koningen direct of indirect over grote gebieden van Frankrijk

De Late Middeleeuwen

Traditioneel wordt de periode na de Zwarte Pest gezien als een fase in de Middeleeuwen – een tijd van instabiliteit en conflict. Deze zienswijze is inmiddels wel achterhaald, omdat historici deze periode nu beschrijven als politiek en sociaal zeer gevarieerd.

peasants revolt 2

Het jaar 1381 zag Zuid-Oost Engeland, een grote opstand ontstaan, welke wel de ‘Boerenopstand’ wordt genoemd. Deze omschrijving geeft echter niet de juiste sociale omschrijving aan, want er was ook sprake van een significante stedelijke betrokkenheid.

Peasants Revolt 1381

De aanleiding was gelegen in pogingen van het bestuur van Essex om de niet betaalde Poll tax te innen, een nieuwe vorm van belastingheffing, welke in 1377 was ingevoerd. Maar de dieperliggende oorzaken waren de wijdverspreide frustraties door de pogingen van de landheren en hun ambtenaren, die de politieke en economische voordelen van de bevolking teniet wilden doen, door de demografische neergang veroorzaakt door de Zwarte Dood en de snelle verspreiding ervan door de graafschappen.

Dit kwam tot uiting door de moord op leidende figuren van Kerk en Staat, dat de elite beroerde, maar de rebellen weigerden te stoppen, ondanks een oproep van de jonge koning Richard II, en geen enkel van hun doelen werden bereikt.

Richard II

Dit portret van Koning Richard II is te vinden in Westminster Abby. Het is waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van de koning aan de Westminster Abbey op 13 oktober 1390 en is het eerste portret van een koning uit zijn eigen tijd.

Maar de afname van de bevolking betekende dat hoe dan ook de veranderingen zouden komen, zoals hogere lonen en meer zelfstandigheid voor de werkers. Sommige tijdgenoten, zich baserend op niet veel bronnen, legden een link tussen de ‘boerenopstand’ en religieuze dissidenten in Engeland. Een van deze dissidenten, die bekend werd als Lollardy, bekritiseerde de rijkdom van de kerk. Dit werd nog eens bevestigd in de geschriften van John Wycliff. Zolang Wycliff geschriften puur een rol speelden in het academische debat in Oxford, maakte men zich niet druk, maar toen zijn geschriften zich verder verspreidden werd de Kerk gealarmeerd en nam stelling ertegen omdat ze het als ketterij beschouwden.

De ‘dividing’- line tussen dit en de meer intensievere vorm van privé-spiritualiteit , ofschoon theologisch orthodox, kon uitgroeien tot een kritische en afwijzende actie van de institutionele Kerk. Met de term ‘Lollard’s’ wordt een veelheid van opinies bedoeld. De opvatting van de leidende clerus dat religieus dessentisme in de praktijk zou lijden tot sociale en politieke opstanden, zoals bleek uit de opstand van Lollard van 1414, hielp om de beweging te marginaliseren en het verspreidde zich niet naar het Engelse Zuid-Oosten en de Midlands.

Politieke conflicten

In zowel Engeland als Schotland was er in de vijftiende eeuw sprake van politieke conflicten, hoewel hedendaagse historici het beeld hebben bijgesteld van samenlevingen waarin sprake zou zijn geweest van ongecontroleerd geweld.

In Schotland was het probleem dat na de dood van Robert III in 1406, geen koning werd opgevolgd door een volwassen erfgenaam, en de als resultaat daarvan regerende minderheden geconfronteerd werden met pogingen om de macht te veroveren.

In Engeland was er eigenlijk een zelfde situatie. Er was een gorte minderheid, van Henry VI, maar het ging relatief ‘smootly’. Het probleem was echter een nieuw element van dynastieke onzekerheid, geintroduceerd door de afwijzing van Richard II, door zijn neef Henry van Lancaster in 1399. Richard had geen kinderen, en hoewel Henry zijn mannelijke erfgenaam was, was er een andere mogelijke claim op de troon in het gevolg van Edmund Mortimer, wiens neef en erfgenaam Richard, graaf van York, werd bestemd tot opvolger van Henry VI in 1450.

Ondertussen werd de nieuwe koning Henry IV geconfronteerd met toenemend eonrust in Engeland en Wales, in het laatste geval door de opkomst van Owain Glyndust, die probeerde van Wales een zelfstandig gebied te maken, maar daar niet in slaagde.

Na de dood van Henry IV slaagde zijn zoon Henry V erin veel overwinningen te behalen, waaronder de slag van Agincourt, de belangerijkste was, waardoor deze dynastie leek te zijn gered.

De dynastieke strijd

Henry V van Engeland

Koning Henry V van Engeland

In 1420 werd Henry V erkend als de erfgenaam van de troon van Frankrijk, waardoor zijn opvolger geconfronteerd werd met de onmogelijke taak hoe de Engelsen het konden realiseren controle uit te oefenen over heel Frankrijk. De oorlog domineerde de volgende 30 jaar, en liet duidelijk de incompetentie zien van de Lancastriaan Henry VI.

De Honderdjarige Oorlog
frankrijk 1176

Frankrijk 1176

Willem de Veroveraar bezat grote gebieden in Frankrijk(zie het kaartje). In gebieden van machtige leenmannen, zoals de hertog van Bourgondië, had de Franse koning weinig zeggenschap. Pas twee eeuwen later, na de Honderdjarige oorlog (1453), werden de Engelsen definitief uit Frankrijk verdreven. De Franse koningen zochten steun bij de steden om de macht van de hoge adel, hun leenmannen, te breken. Ze stelden ambtenaren aan die vanuit een centraal punt in Parijs ( Louvre) controle uitoefenden.

De Honderdjarige Oorlog ( 1337-1453)

Gedurende de Honderdjarige Oorlog, die werd uitgevochten tussen 1337 en 1453, raakten de deelnemende vorsten in hoge mate afhankelijk van huurlegers. In 1328 stierf de laatste directe afstammeling van het Capetingische geslacht, waarmee de opvolging overging op het huis Valois. Eduard III van Engeland (1327-1377), die toen nog niet eens meerderjarig was, was te zeer verwikkeld in binnenlandse politieke moeilijkheden om zijn eigen zwakke aanspraken op de Franse troon, die gebaseerd waren op zijn afstamming van Filips IV langs vrouwelijke lijn, te laten gelden.

Chronische conflicten over de Engelse bezittingen in Frankrijk bestonden echter al eeuwenlang en toen tien jaar later de noodlijdende Vlaamse lakenwevers, onder druk gezet door een Engels embargo op de uitvoer van wol, aanboden Eduard als koning van Frankrijk te erkennen, ging hij op die uitnodiging in.

Hoewel niet onafgebroken werd gevochten, duurde de daarop volgende Engels-Franse oorlog langer dan een eeuw en vernietigde in uitgestrekte gebieden het laatste restje welvaart dat in Frankrijk na hongersnood, pestepidemieën en de daarmee gepaard gaande economische crises, nog over was gebleven.

overwinning bij Sluis

De overwinning bij Sluis was een van de grootste overwinningen van de Engelsen in de eerste fase van de Honderdjarige Oorlog. Dit is een miniatuur uit het vijftiende -eeuwse handschrift van de Chroniques de Froissart. Wat de kroniek niet vertelt, is het aandeel van de Vlamingen in de Engelse overwinning. de Engelsenw aren met wassend tij het Zwin opgevaren en hadden de Franse vloot voor Sluis aangevallen; zodra het tij keerde, kwamen de Vlamingen vanuit de kleinere havens in het Zwin de Fransen in de rug aanvallen, zaaiden zo paniek en dreven de Fransen op de vlucht.

De Engelsen boekten aanvankelijk opvallend veel succes. Ze wonnen een belangrijke zeeslag bij Sluis in 1340 en marcheerden vervolgens voorwaarts, om in 1346 de Franse troepen bij Crécy te verslaan.

Enige jaren later werd Calais ingenomen. Ze hadden nu het Kanaal in handen en de eerste Engelse gouden munt werd in 1344 geslagen om de Engelse suprematie ter zee te gedenken. Er volgden nog overwinningen en in 1356, bij Poitiers in het midden van Frankrijk, namen Engelse troepen de onfortuinlijke koning Jan de Goede (1350-1365) gevangen en dwongen de Fransen om vrede te verzoeken. In 1360 gaf het Verdrag van Brétigny Eduard de volledige soevereiniteit over een groot gebied in Zuidwest-Frankrijk: bijna eenderde van het koninkrijk.

Hij bepaalde dat voor koning Jan het enorme losgeld van 3 miljoen schilden aan goud betaald moest worden. Dit losgeld werd nooit volledig betaald, maar de belastingmaatregelen die het bedrag moesten opleveren, waren een langer leven beschoren dan de krijgsgevangen koning zelf. Op den duur werden zij één van de voornaamste bronnen van inkomsten van de Franse kroon.

Tijdens de regering van Karel V (1364-1380) behaalden de Fransen korte tijd militaire successen. Bertrand DuGuesclin, een briljant veldheer uit Gascogne, maakte een eind aan de heldhaftige, maar rampzalige strategie van ridderlijke cavaleriecharges en mikte daarentegen op tijdwinst, door zich te verschansen binnen ommuurde steden, zijn kans af te wachten en de vijand bloot te stellen aan de vernietigende kracht van de elementen en de uithongering.

Deze tactiek was zo doeltreffend dat rond de tijd van Karels dood het grootste deel van Aquitanië heroverd was en de Engelsen waren teruggedreven naar een klein gebied rond Bordeaux in het zuiden en naar Calais en Ponthieu in het noorden.

Ontwikkeling Honderdjarige Oorlog

Door de ligging van Engeland ten opzichte van het continent en door hun maritieme kracht, waren de Engelsen in staat Noord-Frankrijk te domineren.

Karel V probeerde zijn erfgenaam te beschermen door het regentschap te verdelen onder verscheidene hoge edellieden om zodoende hun macht te beperken, en door hen te laten zweren geen buitenlandse oorlogen meer te voeren, maar dit haalde niets uit. Vrijwel onmiddellijk na de dood van de koning ging Lodewijk van Anjou er met de schatkist vandoor en trachtte het koninkrijk Napels te veroveren. Karel VI bleef achter met even weinig geld als hersens. De jonge vorst werd in 1388 meerderjarig en al vier jaar later krankzinnig.

Het politieke steekspel tussen de edelen sloot in Frankrijk bij voorbaat gemeenschappelijke militaire actie uit. In Engeland kwam echter, nadat in 1399 Richard II was afgezet, het huis Lancaster op de troon in de persoon van Hendrik IV (1399-1413). Diens zoon Hendrik V (1413-1422) was jong, energiek en krijgshaftig, en aangezien hij op legale wijze door erfopvolging aan de macht was gekomen - in tegenstelling tot zijn vader, die de kroon had gegrepen met hulp van de hoge adel - had hij meer vrijheid om zijn eigen besluiten te nemen. Hij bevestigde opnieuw de Engelse aanspraken op de Franse kroon, stak het kanaal over in 1415 en versloeg het leger van Karel VI vernietigend bij Agincourt (zie afbeelding)

de slag bij Agincourt 1415

Normandië lag nu open voor een systematische verovering. Toen hij in 1422 voortijdig stierf, hadden de Engelsen Bretagne en bijna geheel Frankrijk ten noorden van de Loire in bezit, evenals een groot gebied rond de stad Bordeaux. Het treurige erfdeel van Karel VII (1422- 1466) was zo gereduceerd, dat hij spottend de`koning van Bourges' werd genoemd, naar de kleine stad in het zuiden, waar hij zijn hofhouding had. Karel, in zichzelf gekeerd, lethargisch, laf en vol twijfel over zijn eigen legitimiteit, ontplooide weinig activiteiten om verbetering in zijn positie aan te brengen.

In 1428 zag de toekomst er somberder uit dan ooit. De Engelsen hadden hun veroveringen in Normandië en Noord-Frankrijk weten te consolideren en troffen voorbereidingen voor een veldtocht in het zuiden. Het eerste vereiste daarvoor was de inname van Orléans, de stad die de toegang tot Karels koninkrijkje beheerste.

De koning deed weinig om de belegerde stad te ontzetten, maar een boerenmeisje van nog geen twintig jaar, Jeanne d'Arc, hoorde stemmen, van God afkomstig, die haar opriepen om Frankrijk te redden. Ze vertrok uit Domrémy, het kleine boerendorpje waar ze geboren was, met haar opmerkelijk geloof en haar al even opmerkelijke gave van charismatisch leiderschap als enige bagage. Hoe ongelooflijk het ook moge klinken, zij slaagde erin het Franse hof te overreden haar een klein detachement soldaten af te staan. Ze ging op weg om Orléans te bevrijden en wonder boven wonder lukte haar dat ook. Hierna overreedde zij Karel om een tocht naar Reims te wagen teneinde daar in de kathedraal kroningsceremonieën te laten plaatsvinden, volgens de traditie van de Franse koningen voor hem. In de ogen van het werd de `koning van Bourges' de koning van Frankrijk.

De besluiteloze en aarzelende Karel talmde echter en verzuimde om het psychologische voordeel van het moment uit te buiten en de Engelsen het land uit te jagen. In plaats van te handelen, wachtte hij af, terwijl Jeanne in 1430 gevangen genomen werd, om een jaar voor een pro-Engels kerkelijk tribunaal wegens hekserij te worden berecht.

De koning die zijn koninkrijk aan haar te danken had, deed niets om de maagd te redden en stond in feite toe dat ze in 1431 door de Engelsen in Rouaan op de brandstapel werd gebracht.

Wat Jeanne tot leven had gewekt, kon niet op de brandstapel worden vernietigd. De Franse geestkracht was eindelijk weer ontwaakt en het lot nam een voor Karel gunstige wending.

laatste fase 100e jarige oorlog

Bourgondië, het rijke en machtige hertogdom aan de Franse oostgrens, had geruime tijd aan de kant van de Engelsen gestaan. In 1435 sloot de Bourgondische hertog Filips de Goede in Atrecht echter vrede met Karel VII en vanaf dat ogenblik vochten de Engelsen voor een verloren zaak.

In de daarop volgende achttien jaar kon Karel langzaam maar zeker zijn rijk heroveren en er zijn gezag doen gelden, totdat tenslotte in 1453 een eind kwam aan de Honderdjarige Oorlog.

Honderdjarige Oorlog en verder

Tijdens de lange jaren van oorlog was de behoefte aan wapens, oorlogsschepen en huursoldaten toegenomen, terwijl tegelijkertijd de noordelijke staten hun uitgaven voor diplomatieke doeleinden moesten vermenigvuldigen. Terwijl deze landen waren leeggebloed en uitgeput door de elkaar opvolgende krijgshandelingen, floreerden sommige steden in het zuiden.

Milaan profiteerde door de beste wapenrustingen van Europa te leveren, terwijl Genua en andere Italiaanse maritieme stadstaten huurlingen en oorlogsvloten verschaften. Dankzij deze buitenlandse winsten en door hun meer vreedzame inkomsten als leveranciers van luxegoederen, wisten veel Noord-italiaanse steden tijdelijk de grimmigste aspecten van de economische recessie, die volgde op de Zwarte Dood, te vermijden. Oude takken van nijverheid, gericht op massale produktie of wat daar in de middeleeuwen voor doorging, stagneerden en sommige stortten in, maar luxe-industrieën zoals de produktie van zijde, van fijn metaalplaatwerk en van goudsmeedwerk floreerden, net als de handel in edelstenen, koraal en exotische specerijen.

Door zijn rampzalige regering leefde de strijd om de dynastie weer op. Zijn scherpe cirticus, zijn neef Richard, graaf van York, was van mening dat hij in toenemende mate politiek geisoleerd was, in het bijzonder nadat zijn naam werd verbonden met Jack Cade’s opstand in 1450, die gericht was tegen de kring van adviseurs rondom de koning.

Toen als gevolg daarvan Engeland in een burgeroorlog terecht kwam, claimde Richard, graaf van York, dat hij de juiste Heer was om de troon te bezetten, een claim die zijn beslag kreeg door de zege van zijn zoon Edward op de Lancastrianen bij Towton in maart 1461, waardoor hij koning Edward IV werd. Hoewel de nieuwe koning succes had, bleef de dynastie na zijn dood in 1483, niet lang meer bestaan.

Koning Edward IV

Koning Edward IV van Engeland koning van 1461 tot 1470 en van 1471 tot 1483

De neergang werd ingeleid doordat zijn zoon Edward V, door zijn oom Richard, graaf van Gloucester, werd afgezet. Een maatregel die de Yorkisten zou splijten en de weg opende voor de opkomst van Henry Tudor als een rivaal voor de troon.

Volgens de Whelsman, althans volgens de tijdgenoten uit Wales, was Henry’s overwinning in Bosworth op 22 augustus 1485 van messiaanse gehalte, maar tegenwoordige historici beschrijven zijn overwinning meer als continuïteit, dan dat het een revolutie was.

Henry’s doel was het om de politieke stabiliteit te herstellen en de toekomst van zijn dynastie veilig te stellen. Zijn huwelijk met Elisabeth van York gaf hem enig krediet voor zijn claim op de troon en de meeste inwoners van York konden zich daarin vinden, maar alleen op het einde van zijn regeringsjaren was deze echt veilig omdat hij wars was van militair adverturisme. Toen Henry in 1509 overleed verkeerde de Kroon in een sterke financiële positie.

Koning Henry VII

Koning Henry VII van Engeland van 1485 tot 1509

De oorlog van Engeland in Frankrijk en de oorlog in Engeland zelf, betekende dat het weinig betrokken was in de affaires van zijn buren op de Britse eilanden.

Na Richard II campagne in Ierland in 1394-1395 en 1399, had geen enkele regerende middeleeuwse vorst een bezoek gebracht aan het gebied en het effectieve gezag ging in toenemende mate naar de Anglo-Ierse Lords. In 1460 verklaarde het Ierse Parlement dat het niet gebonden was aan wetten die in het Engelse Parlement waren aangenomen, en pas in 1494 werd het primaat van het Engelse Parlement weer hersteld.

In het grootste gedeelte van Ierland regeerden Gaellische Lords in complete onafhankelijkheid. Relaties met Schotland waren er relatief weinig behalve in de laatste jaren van Edward IV koningschap. De schotse koningen waren in de regel expansionistisch. James III huwelijk brachten de Orkney – en Shetland eilanden tot de Schotse kroon en koningen gedurende de hele periode stelden pogingen in het werk de Schotse Hooglanden meer direct onder de Schotse koninklijke zeggenschap te brengen. Dit leidde in 1493 uiteindelijk tot de vernietiging van het semi-onafhankelijke Gaellische graafschap van de eilanden, die de Hebriden meer dan een eeuw hadden bestuurd.

Het Noorden in de ‘War of the Roses’

Het noorden van Engeland wordt vaak gezien als het gebied dat niet helemaal onder controle stond van de middeleeuwse koningen van Engeland. Dan kwam niet alleen omdat de afstand tot Westminster groot was. Het was ook een grensgebied – in de late Middeleeuwen, Engelands enige grens met een ander land. De edelen die de leiding hadden in Schotland, verwachtten dat zij hun eigen legers konden handhaven ter bescherming van de regio tegen Schotse invallen. De grote families van de regio, de Nevilles en de Percys, werden een synoniem voor aristocratische macht.

In werkelijkheid echter, reikte het koninklijk gezag tot het Noorden, hoewel twee graafschappen, Durnham en Lancashire, geleid werden door Plantinages, waar de bisschop van Durham en de hertog van Lancaster de administratieve autoriteit uitoefenden, die elders door de koning werd uitgeoefend. Maar het koninklijk gezag verzwakte in de 1450er jaren, onderlinge spanningen en rivialiteiten begonnen uit te lopen op geweld, waardoor de families op zoek gingen naar steun waardoor het onvermijdelijk kwam tot een dynastieke strijd tussen de huizen van York en Lancaster.

Beide dynastieën hadden hun wortels in ht territoriale Noorden. Het heersende Huis van Lancaster, waar de onbeholpen Hendrik VI aan het hoofd stond,waren niet alleen Heren van Lancashire zelf, maar ook van grote delen van de Peenines en grote delen van de Midlands.

De noordelijke landen van het hertogdom York waren minder uitgebreid, geconcentreerd in het zuiden van Yorkshire.
Van de grote noordelijke families, de Percys (benoemd tot graven van Northumberland door Richard II in 1377) en de Cliffords (naar voren gekomen als toegewijde voorstanders van Lancaster), beide hadden familieleden verloren in dienst van de koning in de slag bij St.Albans in 1455.

De eerste 'battle' van de 'War of the Roses', St Albans, was in feite weinig meer dan een schermutseling, en het genereerde iets dat dicht bij een bloedvete kwam tussen de betrokken families. De andere grote Noordelijke familie, de Nevilles, waren intern verdeeld. Ralph Neville van Raby, eerste graaf van Westmorland, was tweemaal getrouwd. Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk erfde het graafschap, maar veel van het familiebezit ging naar Richard Neville, graaf van Salisbury, de oudste zoon uit het tweede huwelijk. Het was deze junior die politieke steun gaf aan Richard, hertog van York in de eind 1450. Salisbury stierf met York in de slag bij Wakefield in 1460, maar zijn zoon, Richard Neville, graaf van Warwick, de Kingmaker ', werd de voornaamste politieke bondgenoot van erfgenaam van York, de nieuwe koning Edward IV.

De dood van Northumberland in Towton, en de inbeslagname van zijn land, maakte dat de junior Nevilles geen rivaal meer had in het Noorden. Warwick’s jongere broers, John en George, werden respectievelijk graaf van Northumberland en aartsbisschop van York. Maar in de latere 1460’ s, werden de betrekkingen tussen Edward en Warwick koeler, en in 1470 en de graaf bracht de restauratie van Henry VI tot stand.

Dit duurde slechts een paar maanden, en de nederlaag en dood van Warwick en zijn broer John in 1471 door de hand van de zegevierende Edward IV leidde tot een herschikking van de macht in het Noorden. Edward had reeds, Henry Percy graafschap hersteld voor zijn familie, maar hij moest worden vervangen in 1470s door de broer van Edward, Richard, hertog van Gloucester.

Aan het gezag van de de hertog werd toegekend Warwick's noordelijke landen en ook de belangrijke zetel in het graafschap Lancaster in het Noorden. Andere noordelijke gebieden, inclucsief de Percys en de senior Neville lijn, kwamen binnen zijn invloedssfeer, met alleen de Stanleys in het noordwesten bleven buiten zijn invloed. In de vroege 1480’s Gloucester basis werd de springplank voor de Engelse aanvallen op Schotland, dat Berwick veroverde voor de Engels kroon, maar had ook voordelen voor Gloucester zelf, omdat het de graaf erfelijke bezit beloofde van het Schotse land, dat hij in staat was om te veroveren in de West March.

Toen in 1483 Clouchester de troon besteeg als Richard III, zagen sommige zuidelijke critici het als een triomf van het Noorden en de nieuwe bondgenoten van de koning werden rijkelijk beloond met confiscatie van opbrengsten van land in het Zuiden. Maar Richard koningschap maakte ook dat het Noorden -meer onder volledige en directe koninklijke controle kwam, omdat niet werd toegestaan dat een noordelijke edelman dezelfde rol zou gaan vervullen die hij zelf had genoten onder Edward IV - een besluit dat de graaf van Northumberland van hem vervreemde, omdat hij zichzelf zag als de natuurlijke kandidaat voor een dergelijke rol. De graaf droeg bij aan de nederlaag van Richard's op Bosworth, door hem niet bij te staan ter ondersteuning, en het was een andere Noordelijke familie, de Stanley’s, boos over de tussenkomst van Richard in het Noord-Westen, die de genadeslag toediende door hun troepen tegen de koning in te zetten. Het was het Noorden dat had geholpen om de troon te veroveren, maar ook het Noorden dat ervoor zorgde dat hij het koningschap binnen 26 maanden weer verloor.

Dit is het einde van Deel 1 De ontwikkelingen in Engeland

Zie voor Deel 26 Oorlog door de Eeuwen heen: Deel 26 Oorlog door de Eeuwen heen