We hebben 144 gasten online

Deel 31 Oorlog door de Eeuwen heen

Gepost in Serie Oorlog door de eeuwen heen

 De slag bij Agincourt 1415

De Napoleontische Oorlogen deel 1

Prelude op een revolutie

De 18e eeuw was een eeuw van grote veranderingen en ontwikkelingen. In veel opzichten was de periode tussen 1700 en 1800s kritisch in de creatie van de moderne tijd, markeerde de overgang van de renaissance en de Reformatie in de tijdperk van leeftijd van de wetenschap en imperia. Het was de eeuw waarin Europa de kennis over de onbekende wereld uitbreidde en filosofie en economie werden op steeds grote schaal toegepast. Het was ook een eeuw, waarin veel van de bestaande politieke regimes zichzelf niet meer sterk genoeg achtten om de krachten vande hervormingen tegen te gaan. De eeuw was begonnen met Frankrijk in oorlog dat met het grootste deel van Europa in oorlog was en eindigde in dezelfde geest, maar de aard van de twee oorlogen en de onderliggende spanningen erachter waren significant verschillend.

adam smithHet was de ontwikkeling van ideeën op het gebied van de economie, de wetenschap en de politiek dat in de 18e eeuw cruciaal was. Door schrijvers als David Hume en Adam Smith, auteur van Wealth of Nations, was de traditionele opvatting van de economie ingrijpend veranderd. In de filosofie, auteurs als Voltaire en Rousseau veranderden de relatie tussen individu en staat, terwijl wetenschappers als Joseph Priestley fundamenteel veranderenvan inzicht met betrekking tot menselijk begrip van de wereld en natuurlijke historie. Door de groeiende Europese exploratie van de planeet ontwikkelde zich steeds meer wetenschappelijke onderzoek van de wereld en zijn natuurlijke hulpbronnen.

De 15e en 16e eeuw bekend geworden als de Renaissance, de wedergeboorte van de kunst en literatuur, de 18e eeuw werd gedomineerd door de Verlichting - een geloof in de ontwikkeling van wetenschap, politiek en economie. De oude orde-het zogenaamde Ancien Regime-werd bedreigd. In landen als Rusland, onder Catharina de Grote, Pruisen, onder Frederik, en Oostenrijk, onder Maria Theresia, hadden de Structuren van de staat zich geleidelijk ontwikkeld tot "verlicht despotisme", met vorsten die stilzwijgend, uit tactisch oogpunt hervormingen doorvoerden, maar nooit een echte vermindering van hun macht wilden aanvaarden.

Het logische verlengstuk van veel van de filosofische ontwikkelingen van de 18e eeuw werd de revolutie, het toegenomende geloof in de rechten van de mens - zoals duidelijk blijkt in de geschriften van Tom Payne - waren echter vaak onverenigbaar met de bestaande orde. Engeland werd aan het eind van de 18e eeuw, geconfronteerd met een revolutie in zijn Noord-Amerikaanse imperium toen de 13 koloniën in opstand kwamen tegen koning George III en eisten ‘no taxation without representation’. Een land in Europa was misschien wel het allerminst geschikt om te hervormen maar het was ook het land waar krachten aanwezig waren om de hervorming die nodig was ook uit te voeren. – Frankrijk.

De Franse Revolutie

Spotprent Franse Revolutie

Spotprent op de standenmaatschappij. De boer met kapotte kousen en houten klompen aan zijn voeten, torst de geestelijke en de edelman op zijn rug. Op de kaarten die uit de zakken van de rijk geklede leden der bevoorrechte standen bungelen, zijn de prebenden en de pensioenen van de hoge geestelijkheid en de feodale afdrachten en belastingen aangegeven die de boeren moeten opbrengen.

Hoewel veel van de meest invloedrijke filosofen van de 18e eeuw van Franse afkomst waren , zoals Rousseau en Voltaire, was Frankrijk , ironisch genoeg, een van de slechts voorbereide landen om de politieke veranderingen, die zich ontwikkelden, verder gestalte te geven.

In de loop van de eeuw, hadden de overzeese ambities van Frankrijk in zowel Noord -Amerika en in India ernstige klappen opgelopen, door de Britten. In Noord-Amerika, na het Verdrag van Parijs in 1763 (naar aanleiding van de Zevenjarige Oorlog), werd Frankrijk gedwongen Quebec en de andere gebieden af te staan aan Groot-Brittannië, terwijl in India, door de Britten, onder Clive en Hastings, de macht van de Britse East India Company drastisch was uitgebreid, vaak ten koste van de Fransen en hun bondgenoten.

Na het lange bewind van Lodewijk XIV en Lodewijk XV (die hem opvolgde in 1715 en regeerde tot 1774) in Frankrijk, kwam het veel zwakkere bewind van vorst Lodewijk XVI en zijn gehate echtgenote, de Oostenrijkse prinses Marie Antoinette. De laatste is vooral bekend door haar schimpscheut "Let Them Eat Cake" toen zij werd geïnformeerd over de armoede en honger, waar een groot deel van de Franse bevolking onder leed.

lodewijkxv1 hfst 1 ten oorlog

Lodewijk XVI

In de 15 jaar tussen zijn troonsbestijging en de traditionele datum voor de Franse Revolutie, 1789, luisterde Louis XVI naar impopulaire ministers en zocht hij wanhopig naar manieren om de staat van de financiën te herstellen. Een van de meest invloedrijke ministers werd Necker, belast met de financiering van 1777 tot 1781 en opnieuw in 1788, onmiddellijk voorafgaand aan de revolutie. Ironisch genoeg, tijdens de eerste periode van Necker’s ambtsuitoefening sloten de Franse geallieerden zich in1777 bij de rebellen in Noord-Amerika aan, in hun strijd voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. De rebellen streefden naar vrijheid en gelijkheid, dezelfde thema’s die een echo terugvinden in het Frankrijk vanaf 1789 toen het ancien regime ineenstortte.

Bestorming Bastille

Bestorming van de Bastille op 14 juli 1789; de aanvallers brengen geschutsstukken in stelling.

Het succes van de Amerikanen bij het loskomen uit de koloniale heerschappij van Koning George III, alsmede de overdracht van filosofische ideeën tussen Noord-Amerikaanse denkers, zoals Benjamin Franklin, en hun Europese tijdgenoten, was cruciaal.

Net zoals de Amerikaanse Declaration of Independence in 1776 was dit het hoogtepunt van een periode van toenemende spanning en politieke verwarring, zoals dit ook gold voor de Franse Revolutie. Hoewel de werkelijke revolutie herdacht op 14 juli, het markeren van de bestorming van de Bastille in Parijs, was de periode vóór die datum van cruciaal belang voor de uiteindelijke desintegratie van de regering van Lodewijk XVI. Het keerpunt was de bijeenroeping van de Straten-Generaal, in Versailles op 5 mei 1789, de eerste keer bijeenkomend sinds 175 jaar.

Opening Staten Generaal 5 mei 1789

Opening van de Staten Generaal in de 'Salle des Menus Plaisirs in het paleis van Versailles op 5 mei 1789

 

De Staten Generaal was verdeeld in drie kamers, of Estates, de Derde Stand-in feite de middenklassen, onder voorzitterschap van Jean-Bailly verklaarde zich tot de Nationale Vergadering op 17 juni 1789. De Derde Stand eistte dat de andere standen ook meededen. Drie dagen later, op 20 juni, ontdekte de Derde Stand dat men de vergadering kamer had afgesloten; gingen naar een aangrenzende open zaal, en de leden legden daar de Eed van de kaatsbaan af, waarbij ze verklaarden niet uit elkaar te gaan tot er een nieuwe grondwet werd overeengekomen. Een week later droeg Lodewijk XVI de andere twee andere Standen op zich aan te sluiten bij de Derde Stand.

Europa in 1789

De angst echter dat de koning zou proberen om de besluiten van de Nationale Vergadering te ondermijnen leiddde tot een volksopstand, culminerend in de bestorming van de Bastille op 14 juli en tot de gevangenneming van de koning en de koninklijke familie door de Nationale Garde.

De volgende dag, werd de Commune van Parijs opgericht, onder Jean Bailly de burgemeester van Paris. Een van zijn eerste daden was de oprichting van een Nationale Garde, onder Marquis de Lafayette (een aristocraat die gediend had onder de rebellen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog), dat ondermijnde de positie van de koning nog verder, omdat het garandeerde dat de hervormers enige vorm van militaire steun hadden. Het tempo van de hervormingen steeg snel. Op 4 augustus schafte de Nationale Vergadering alle resterende feodale rechten van de adel af en op de 26e proclameerde de Nationale Assemblee de verklaring van de Rechten van de Mens.

Verklaring van de rechten van de mens en burger

De door de Grondwetgevende Vergadering op 26 augustus 1789 aanvaarde Verlaring van de Rechten van de Mens en de Burger, die later in de grondwet van 1791 werd opgenomen.

De verklaring, sterk gebaseerd op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en sterk beïnvloed door Benjamin Franklin (die in Parijs woonde), vormde de basis van de grondwet van 1791. Hoewel veel van de rechten in latere fasen van de revolutie weer vervielen, bleef het een belangrijke verklaring van het liberale beleid.
Lodewijk XIVI verbleef in het paleis van Versailles met zijn gezin, en het was te Versailles, op 5 oktober, dat een mars, die voornamelijk uit vrouwen bestond, protesteerde tegen de prijsstijging van brood. Het was deze mars, waar Marie-Antoinette haar gebrek aan inzicht in de werkelijke situatie toonde.

In november werden verdere hervormingen doorgevoerd. Op de 2e van de maand, werden op voorstel van de bisschop van Autun, Charles-Maurice de Talleyrand, alle kerkelijke goederen "ter beschikking van de natie" verklaard. Vijf dagen later verbood de Nationale Vergadering elk lid van de Algemene Vergadering het aanvaarden van een openbaar ambt onder de koning. Op de 12e vond een van de meest ingrijpende hervormingen plaats met de creatie van de 80 administratieve diensten; deze vormen nog steeds de basis van de lokale regering in Frankrijk vandaag.

Frankrijk, was echter nog steeds een monarchie, en op 14 juli 1790, op de eerste verjaardag van de bestorming van de Bastille (een gebeurtenis gekenmerkt door een grote demonstratie-La Fête de la Federation) aanvaardde de koning de nieuwe grondwet. In vergelijking met wat nog zou volgen, vertegenwoordigde 1790 de stilte voor de storm. Er ontstond een muiterij in agustus bij Nancy, die door het leger werd onderdrukt, en in september nam Jacques Necke ontslag, een van de meest bekwame ministers en vertrouweling van de koning.

Burke Reflections on the revolution

Na de Franse Revolutie, reageerden de Europese mogendheden verdeeld op de gebeurtenissen in Parijs. Aanvankelijk was er veel steun, vooral onder de intelligentsia, voor de omverwerping van een corrupt regime, maar ook traditionele hervormers, zoals Edmund Burke in Groot-Brittannië, waren geenszins ervan overtuigd dat de revolutie de sociale ongelijkheid in Frankrijk op zou lossen. Burke, in zijn Beschouwingen over de Franse Revolutie, was een van de meest uitgesproken tegenstanders van de revolutie, hoewel een ander Brit, Thomas Paine (misschien wel een van de meest invloedrijke politieke denkers van de late 18de eeuw), overtuigend pleitte voor een revolutie in zijn boek De Rechten van de Mens.

De reactie van de grote staten bepaalden uiteindelijk, het lot van het revolutionaire Frankrijk. In de aanloop naar de oorlog, bleek 1791 een cruciaal jaar, daarmee de ineenstorting van de onmiddellijke post-revolutionaire oplossing markerend. De geleidelijke verschuiving in de richting van een meer extreme oplossing werd aangetoond door zowel de verkiezing van Honore de Mirabeau (die voor stabiliteit had kunnen zorgen, maar hij stierf drie maanden later, 42 jaar oud) als voorzitter van de National Assembly op 29 januari en door het feit dat de menigte verhinderde dat de koning en zijn familie verhuisden naar hun kasteel in St Cloud op 18 April. Dit laatste voorval accentueerde dat de vorst een gevangene was van de Nationale Vergadering, en zou uiteindelijk leiden tot een van de belangrijkste gebeurtenissen van de Revolutie- de vlucht van de koning naar Varennes.

Spotprent Fr. Revolutie

De edelman en de priester zien met ontzetting hoe de op de grond liggende burger zijn ketens verbreekt en de wapens opneemt. Op de achtergrond wordt de Bastille gesloopt; de bestormers van de Bastile drgen op pieken de afgehakte hoofden van de commandant van de vesting, de Launay en van de voorman der kooplieden, De Flesselles.

De Mirabeau, die zowel geloofde in de monarchie, maar ook in de noodzaak van hervorming, wordt als volgt geciteerd op zijn sterfbed "Ik draag in mijn hart de begrafenis doodsklok van de monarchie". Hij had de koning vanaf het begin geadviseerd, om Parijs verlaten en zijn toevlucht te zoeken in een van de meer conservatieve delen van het land, eventueel Rouen, waar steun kon worden verkregen van de conservatieve katholieke en monarchistische krachten die nog bestonden. Op 21 juni 1791 vluchte de koning, samen met andere leden van de koninklijke familie en het huishouden, naar Metz, waar hij zich aansloot bij de troepen onder leiding van de Markies de Bouille. Boeren weigerden echter hen door te laten en Bouille's troepen slaagden er niet in de koning te redden en deze werd gedwongen naar Parijs terug te keren, naar de Tuilerieën op 25 Juni.

Hoewel de koninklijke familie nu meer dan voorheen gevangenen waren, zocht de Nationale Assemblee nog steeds naar een grondwet met de vorst aan het hoofd en dus ook de instemming van Louis XVI. Er vonden echter buiten Parijs gebeurtenissen plaats die de situatie beinvloeden.Op 6 juli 1791 gaf Leopold II, Keizer van het de Heilige Roomse Rijk, de Padia circulaire uit. Hierin riep hij de Nationale Vergadering op Louis XVI te steunen. Op dezelfde dag verklaarde de graaf d'Artois Koblenz tot het hoofdkwartier van de verbannen edelen uit Frankrijk-de zogenaamde emigranten. Een maand later, op 27 augustus, gaven de Pruisische en Habsburgse vorsten de Verklaring van Pillnitz af, waarbij zij verklaarden dat zij wilden interveniëren in Frankrijk om de monarchie te herstellen, met de steun van andere landen.

De Britse premier, William Pitt de Jongere, weigerde de verklaring te ondersteunen, waaruit blijkt dat Groot-Brittannië neutraal zou blijven in elke oorlog tijdens de Revolutie.

William Pitt

De houding van Pitt reflectereerde de Britse ambivalentie over de gebeurtenissen in Frankrijk, aan de ene kant, was men bezorgd dat de radicale maatregelen het de Kanaal over zouden steken, terwijl er aan de andere kant bij veel van de leidende politici symphatie was voor de aspiraties van de hervormers.

Frankrijk zag de verklaring als een onmiddellijke bedreiging. Op 3 september nam de Nationale Assemblee de nieuwe grondwet aan en transformeerde het land in een constitutionele monarchie.

Tien dagen later, annexeerde Frankrijk Avignon, een gebied dat al sinds de 14eeeuw in het bezit was van het pausdom.

Op de laatste dag van september werd de Nationale Vergadering ontbonden om plaats te maken voor een nieuwe wetgevende vergadering, die voor het eerst de volgende maand bijeenkwam. Een van de laatste handelingen van de Nationale Assemblee was vast te stellen wie in het nieuwe orgaan konden worden gekozen, ter vervanging van de oude leden. Dit had een echter tot resultaat dat veel van de ervaren hervormers, die invloed hadden gehad op de totstandkoming van de nieuwe grondwet, nu werden uitgesloten van het beïnvloeden van het nieuwe orgaan.

Gezien de toenemende dreiging vanuit het buitenland, was het geen verrassing dat een deel van de nieuwe vergadering, de republikeinse Girondijnen geleid door Brissot, Roland, zijn vrouw, Petion en Vergniaud-een directe oorlog tegen Oostenrijk hadden geëist. Op dat moment leidde dit nog niet tot een oorlog, maar het was een duidelijk bewijs dat de stabiliteit in Europa bedreigd werd. De vorst had, ondanks zijn positie, nog enige invloed; op 9 november, bijvoorbeeld, sprak hij zijn veto uit over een decreet van de Nationale Vergadering, waar bij de terugkeer van de emigranten uit het buitenland de doodstraf kon worden opgelegd.

Een aantal gebeurtenissen in het begin van 1792 leidde onverbiddelijk tot oorlog. Op 7 februari 1792 hadden Oostenrijk en Pruisen een alliantie gevormd. Op 1 maart, had Francis II Leopold II opgevolgd als Habsburgse vorst en in juli als keizer van het Heilige Roomse Rijk. Op 23 maart, kwamen de Girondijnen onder Jean Roland en Charles-François Dumouriez, aan de macht, en een maand later, op 20 april, verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk toen Oostenrijk weigerde verdragen af te schaffen die de Franse nationale veiligheid aantasten. Dit werd op 8 juli 1792 gevolgd, door de Franse oorlogsverklaring aan Pruisen. Veertien dagen later, op 25 juli 1792, verklaarde de hertog van Brunswijk, Karl Wilhelm, dat Parijs zou worden vernietigd door Pruisische troepen, indien de Franse koninklijke familie iets werd aangedaan.
In het binnenland, verslechterde de situatie snel voor de koning en zijn familie. Op 20 juni 1792, vóór het Pruisische ultimatum, bestormde een Parijse menigte de Tuilerieën, in reactie op de afwijzing door de koning van de wetten die door de Wetgevende Vergadering waren aangenomen, maar dit was slechts een kleine afspiegeling van de reactie van het volk in augustus, toen deze zich ervan bewust werd dat een Oostenrijks-Pruisische leger, aangevoerd door de hertog van Brunswijk, Frankrijk was binnengevallen.

Brunswick had 42.000 Pruisen, 29.000 Oostenrijkers en 6.000 Hessen onder zijn commando; normaal zou dit zijn gezien als een onvoldoende krijgsmacht om Frankrijk binnen te vallen, maar dit waren bijzondere omstandigheden. Op 19 juli viel hij de Franse legers in Sedan en Metz aan en daarna ging hij richting het fort van Longwy. Als gevolg van slechte voeding en tegenstand verliep de vooruitgang traag en Longwy werd pas op 20 augustus bereikt. Na een korte belegering, werd het fort veroverd en Brunswick leger verplaatste zich op 26 augustus in de richting van Verdun, omsingelde Verdun op 2 september, en Parijs werd nu ernstig bedreigd.

In Parijs volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Op 10 augustus, bestormde het gepeupel het paleis van de Tulerieën, vermoordden de bewakers en het gezag van de koning werd geschorst door de Wetgevende Vergadering.

Bestorming Tulerieën op 10 augustus 1792

De opstandige patriotten openen de bestorming van de Tulerieën op 10 augustus 1792 met artillerie-en geweersalvo's

Een nieuwe Commune van Parijs werd opgericht, ter vervanging van de vorige uit 1789, en de macht was nu in handen van de nieuwe Commune en de Wetgevende Vergadering. De koning en de koninklijke familie werden twee dagen later gevangen gezet. Het nieuws dat Verdun was gevallen, samen met het feit dat Lafayette op 19 augustus naar Oostenrijk was gevlucht (na zijn falen om een leger naar Parijs te leiden, om de ergste uitwassen van de revolutie te onderdrukken), leidde tot paniek in Parijs. Tussen 2 en 6 september 1792, werden meer dan 1.400 gevangenen afgeslacht - ironisch genoeg waren de meeste gewone criminelen in plaats van contrarevolutionairen – toen het gerucht ontstond dat de vijand zich al bij de poorten van Parijs bevond en dat er in Parijs een vijfde colonne in staat zou zijn, als tegenkracht tegen de revolutie op te treden.

De Wetgevende Vergadering reageerde militair te traag op de invasie, maar de algemene situatie verbeterde drastisch op 20 september, toen de troepen van Brunswijk, bij de Slag van Valmy door de Franse troepen onder leiding van Charles-François Dumouriez en Francois Kellerman, verslagen werden.

De slag bij Valmy

Battle of Valmy. 20 September 1792

Oorzaken van de nederlaag van Brunswick waren:

Ten eerste was de Franse artillerie al veel verbeterd, door de invloed van Gribeauval, en door een betere kwaliteit buskruit. In de tweede plaats, hoewel een deel van het Franse leger uit vrijwilligers bestond, was het grootste deel samengesteld uit ervaren officieren, van wie velen ervaring hadden opgedaan in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Dat in tegenstelling, tot de Pruisische troepen,die weinig ervaring hadden opgedaan. Hoewel de strijd technisch niet overtuigend was, hadden de Fransen het strategische voordeel, dat Brunswick positie in het gedrang kwam door een afgesneden aanvoerlijn vanuit Verdun. Als gevolg daarvan trok hij zich terug naar de Duitse grens. Franse troepen lieten Brunswick naar het oosten ontsnappen; omdat hun eigenlijke doel eruit bestond om de Oostenrijkse belangen in België aan te vallen.

Terug in Parijs, op hetzelfde tijdstip, werd Brunswijk verslagen, vervolgde de Wetgevende Vergadering het proces van hervorming, door het opheffen van religieuze orden en de instelling van het burgerlijk huwelijk en echtscheiding. Deze maatregelen waren echter de laatste besluiten van de Algemene Vergadering, het werd op 21 september vervangen door de Nationale Conventie. De volgende dag werd de monarchie afgeschaft en Frankrijk werd een republiek.

In november viel de regering van de Girondijnen, en werd vervangen door de Jacobijnen onder Georges Danton, en op 19 november, trachtte de Nationale Conventie de revolutie te exporteren, toen zij haar steun uitsprak aan een bevolking die hun regering omver probeerde tewerpen. De uitbreiding van de revolutie werd expliciet in het begin van december, toen, op de 5e van de maand, een revolutie, hoewel van korte duur, plaatsvond in Genève.
Gelijktijdig met de revolutie in Genève, begon in Parijs het proces tegen de koning. Dat kwam onder andere door de ontdekking in de Tuilerieën van een briefwisseling tussen de koninklijke familie en de Oostenrijkers, maar ook speelde de machtsstrijd tussen de verschillende revolutionaire groeperingen een rol. De uiteindelijke uitkomst stond eigenlijk al vast: de koning werd schuldig bevonden en door een meerderheid ter dood veroordeeld. Een poging om de uitvoering uit te stellen of gratie te verlenen werd verworpen, en op 21 januari 1793, werd de koning door middel van de guillotine geexecuteerd.

De vroege fasen van de oorlog

Na de nederlaag van Brunswick, traden de Franse troepen in het offensief. In september bezetten de Franse troepen Savoie en Nice in het zuiden, en annexeerden formeel Savoie twee maanden later. Begin oktober stak het leger van generaal Adam de Custine, in de achtervolging van het leger van Brunswijk, de Rijn over en veroverde de stad Mainz op 19 oktober. De Habsburgse macht in de Oostenrijkse Nederlanden - zoals België toen bekend stond - werd op 6 november 1792 vernietigd toen een Frans leger onder Dumouriez de Oostenrijkers versloegen in de Slag bij Jemappes en Brussel bezette.

Vluchtshrift op het doodvonnis van Lodewijk XVI

Vluchtschrift op het doodvonnis van koning Lodewijk XVI: 'Lodewijk verrader, lees uw oordeel '. De hand die door de muur breekt, schrijft de woorden die de profeet Daniël verklaarde voor de despoot Belsazar (Daniël 5: 26-27): God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden'. Onder de guillotine: 'Zij wacht op de schuldigen'.

De uitvoering van de executie van de koning leidde tot grote verontwaardiging in Europa, ook onder degenen die voordien sympathie hadden voor de Fransen. Op 1 februari 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Groot-Brittannië en de Nederlandse Republiek, die een maand daarna gevolgd werd door een oorlogsverklaring aan Spanje. De eerste reactie van Groot-Brittannië op de Franse oorlogsverklaring was het sluiten van een verdrag met Rusland en een verbod op alle Baltische handel met Frankrijk. En William Pitt begon op 11 maart met een politiek van de uitgifte van Financiële bonds om zo de fianciële ondersteuning van de potentiële bondgenoten in de oorlog met Frankrijk mogelijk te maken. Van oudsher had Brittannië fondsen ingesteld om oorlog in Europa door middel van financiering van bondgenoten mogelijk te maken, in plaats van het bezit van een groot staand leger en om de binnenlandse verdediging te verbeteren.

Na de Franse oorlogsverklaring, viel Spanje, op 7 maart 1793, het grondgebied van Navarra en Roussillon binnen. Ook elders begon de oorlog zich in het nadeel van Frankrijk te ontwikkelen.

Chales Francois Dumourier

Charles Francois Dumouriez

In de Oostenrijkse Nederlanden werd Dumouriez op 18 maart verslagen bij de Slag van Neerwinden, door het Oostenrijkse leger onder leiding van Friedrich Josias, prins van Saksen-Coburg.

Door de nederlaag kregen de Oostenrijkers weer de controle, en op 5 april liep Dumouriez over naar de Oostenrijkers. Met de oorlogsverklaring op 26 maart van het Heilige Roomse Rijk tegen Frankrijk, was het revolutionaire Frankrijk nu in strijd met alle grote mogendheden van West-Europa.

Binnenlandse onrust

Juist toen de oorlog tegen de Fransen begon, verslechterde de binnenlandse situatie in Frankrijk en bleef zich verslechteren na de terechtstelling van Lodewijk XVI. In de pro-monarchistische regio van La Vendee, begonnen conservatieve krachten met een opstand tegen Parijs, en werd tot later in het jaar voortgezet. Hoewel ze faalden in hun pogingen Granville gevangen te nemen, in de buurt Cherbourg, en de Britten niet in staat waren om te hulp te komen werden de rebellen verslagen bij de slag van Cholet op 17 oktober 1793 en, ten slotte in de slag bij Le Mans op 12 december. Op de dag na de nederlaag bij Neerwinden,werd een nieuw lichaam in Parijs opgericht - het Comite van Openbare Veiligheid – dat onder leiding stond van de Jacobijn, Georges Danton. Zes weken later sloot zich een andere revolutioniar bij het Commite aan, Louis St Just. 

De bedreiging van de republiek was al reëel in grote delen van Frankrijk. In Lyon, waar de handel in de zijde-industrie was ingestort, kwam in mei de Nationale Garde in opstand en de rebellen werden bijgestaan door mensen die op 2 juni uit Parijs waren gevlucht, volgend op de arrestatie van de overlevende Girondijnen. De rebellen namen de burgemeester gevangen en ongeveer 20 lokale Jacobijnen werden afgeslacht. De haven van Toulon kwam in opstand en werd op 28 augustus door royalisten overgegeven aan de Britten onder admiraal Sir Samuel Hood. De opstand in Lyon ging door tot oktober, waarna de centrale overheid de stad weer heroverde, de rebellen vluchtten of werden afgeslacht. In december 1793 gaf Toulon zich uiteindelijk over; een van de redenen die leiden tot de nederlaag waren de zware bombardementen geinitieerd door een jonge officier, Napoleon Bonaparte, die zou uitgroeien tot een van de spilfiguren van de periode.

De militaire mislukking, benadrukt door het verraad van Dumouriez, zou leiden tot de val van de Girondijnen op 02 juni 1793 toen hun leider, Jacques Brissot, werd gearresteerd. De ultieme triomf van de Jacobijnen resulteerde in de periode die bekend staat als 'The Terror' Het Comite van Openbare Veiligheid, onder Marie Jean Herault de Sechelles, introduceerde een nieuwe grondwet op 24 juni; met een wetgevende kamer en algemeen kiesrecht voor mannen.

Sotprent over de Terreur

Spotprent met als onderwerp De Terreur

De directe aanleiding voor de Terror was de moord op Jean Paul Marat, een vooraanstaand lid van de Jacobijnse fractie. Op 13 juli 1793 werd hij, terwijl hij in bad zat dood gestoken door een 25-jarige aristocraat, Charlotte Corday. In een macabere demonstratie, werd zijn lichaam op de volgende dag tentoongesteld aan de menigte op en de reactie kwam snel. De opsluiting van alle verdachten werd bevolen en vertegenwoordigers reisden heinde en verre om potentiële contra-revolutionairen op te jagen, terwijl op hetzelfde moment de dienstplicht voor alle ongehuwde mannen tussen de 18 en 25 voor de militaire dienst inging. In bepaalde delen van Frankrijk bleef de Terreur relatief beperkt; maar elders vonden grote aantallen een bloedig einde. In Parijs werd Marie-Antoinette ter dood gebracht door middel van de guillotine in oktober 1793 en op 31 oktober, 21 toonaangevende Girondijnen, met inbegrip van Brissot en Vergniaud, na een showproces van een enkele dag. Andere vooraanstaande Girondijnen, zoals Roland, Condorcet en Petion, ontsnapten aan een soortgelijk lot door het plegen van zelfmoord. Een van de leiders van de Jacobijnse terreur werd Maximilien-Francoise Robespierre, die op 27 juli lid was geworden van het Comite van Openbare Veiligheid, waarna hij de effectieve leider werd.

robespierre

Militaire successen en de Binnenlandse Strijd

Terwijl de binnenlandse situatie verder verslechterde, begonnen op het slagveld voor de Franse troepen de eerdere tegenslagen te keren. De Pruisische troepen, onder leiding van de hertog van Brunswijk, namen op 23 juli 1793 Mainz in en Franse troepen werden gedwongen om Duitsland te verlaten, terwijl in augustus Britse troepen landden in Toulon. Een nieuwe Franse offensief, onder leiding van generaal Jean Houchard, werd gelanceerd in België en een Britse leger, geleid door de Hertog van York, werd verslagen in de Slag bij Hondschoote.

Binnen Frankrijk, in de tweede helft van 1793, was er sprake van een overwinning op de rebellen in La Vendee en op Lyon, alsook de uitzetting van de Britten uit Toulon. Dit werd gevolgd door een overwinning door generaal Louis Hoche's over de Oostenrijkse troepen onder generaal Dagobert Wurmser in Weissenberg, Elzas, op 26 december. Deze overwinning dwong de Oostenrijkers zich opnieuw terug te trekken over de Rijn.

Danton marat en Robespierre

Danton, Marat en Robespierre

Maar in het binnenland werd de machtsstrijd binnen de verschillende revolutionaire groeperingen voortgezet. Op 4 maart gaf de leider van de sansculottes Jacques Hebert opdracht tot een revolutie tegen Georges Hebert Danton. Hoewel hij zijn doel niet bereikte had hij Danton’s positie in gevaar gebracht en zowel hij als Camille Desmoulins werden het slachtoffer van Robespierre’s ambities en de voortschrijdende terreur, en werden op 5 april 1794 geexecuteerd door middel van de guillotine. Twee maanden later, op 10 juni,werd de Prairialwet aangenomen; deze verhoogde de macht van de rechtbanken en resulteerde in een nieuwe golf van massa-executies. Daarnaast werd de conventionele kalender vervangen door een nieuwe, gedateerd vanaf het begin van de Revolutie.

Op 19 april 1794 ondertekenden de Britten en de Pruisen het Verdrag van Den Haag, waarbij Groot-Brittannië toezegde geld beschikbaar te stellen voor 60.000 Nederlandse en Pruisische soldaten in de oorlog tegen Frankrijk; en opnieuw was het beleid van Groot-Brittannië om huurlingen te subsidiëren in Europa, en tegelijkertijd een actieve bestrijding van de oorlog op zee. Op 1 juni 1794, versloeg de Royal Navy onder leiding van Lord Howe de Franse vloot in de Slag in het Engels Kanaal, nabij Brest. Op het land waren de Fransen meer succesvol. Op 18 mei 1794, versloegen de Fransen, onder de leiding Charles Pichegru, een gecombineerd Brits en Oostenrijks leger onder leiding van Friedrich Josias in Tourcoing, in het noordwesten van Frankrijk. Dit werd gevolgd door de verovering van Charleroi en de Oostenrijkse Nederlanden, op 25 juni. De volgende dag, werd Friedrich Josias, die verslagen was in Charleroi de vorige dag, opnieuw verslagen, deze keer door het leger van Jean-Baptiste Jourdan's in Fleurus.

De Oostenrijkse troepen trokken zich daarop terug uit België. Verder naar het zuiden, vielen Franse troepen, in juni 1794, binnen in de Spaanse grensdistricten van Catalonië en Guipuzcoa, terwijl vier maanden later een noordelijke leger onder Jean Moreau de Rijn weer de oevers van de Rijn bereikten.
In het binnenland, keerde het tij zich tegen de ambitieuze Robespierre. Op 27/28 juli -9 Thermidor – resulteerde een samenzwering onder leiding van gematigden tot de val van Robespierre en de afschaffing van de Parijse Commune, zowel Robespierre en Louis St Just werden geexecuteerd. Dit luidde het begin in van een nieuwe fase van de Revolutie in - Matig republicanisme - die duurde tot oktober 1795. Met de val van Robespierre en de sluiting van de Jacobijnse Club (op 11 november 1794 als gevolg van aanvallen door de anti-revolutionaire krachten-de `Jeunesse doree '), keerde de revolutie terug naar de meer liberale beginselen van de vroege dagen, ondanks de oppositie van de Parijse bevolking.

De nieuwe grondwet - de derde - werd goedgekeurd door de Conventie op 22 augustus 1795. De Grondwet regelde dat het land werd bestuurd door een tweekamerstelsel met een uitvoerende "Directoraat" van vijf. Het was het Directoraat dat de teugels van de macht overnam in november 1795. De nieuwe grondwet werd aangevochten door middel van een opstand wanneer, op 5 oktober 1795, rebel royalisten probeerden de macht te grijpen in de opstand van 13 Vendemiaire. De opstand werd neergeslagen door Barras en Bonaparte; wiens stevige verdediging van de revolutie hem hielp naar een grotere bekendheid.

Tegen de tijd dat het Directoraat aan de macht kwam, had de militaire situatie zich grotendeels opgelost. Op 25 oktober 1794 werden door Pruisen vriendschappelijke stappen ondernomen.
Dit werd in december uitgebreid want zowel Pruisen en Spanje stonden open voor vrede toen Frankrijk, op de 27e van de maand, met het leger van Pichegru, de Nederlandse Republiek binnenviel. Op 19 januari bezette Pichegru Amsterdam, veroverde de Nederlandse vloot op Texel, en de rest van het land volgde snel. De Franse controle over de Nederlandse Republiek was nu totaal; op 16 mei 1795 had het land, nu bekend als de Bataafse Republiek, een alliantie getekend met Frankrijk.
Op 9 februari 1795, sloot Toscane vrede met Frankrijk, terwijl op 15 februari, de laatste royalistische aanhangers in La Vendee vrede sloten met de Republiek in de Vrede van La Jaunae. Op 5 april ondertekenden Pruisen en Frankrijk het Verdrag van Basel, die de Franse territoriale winsten erkenden tot en met de westelijke oever van de Rijn, waarin ook de versterkte positie van de Pruisen naar het oosten werd bevestigd. Franse invloed in de Lage Landen werd verder versterkt op 25 juni 1795 bij de overgave van Luxemburg.

Op 27 juni 1795, ondernamen de Britten een tweede inval op het Franse vasteland ter ondersteuning van pro-monarchistische groepen en werden ondersteund door emigranten die eerder waren gevlucht naar Groot-Brittannië, toen een leger landde bij Quiberon, in Bretagne. Deze invasie was echter van korte duur en werd al snel verslagen door een Frans leger onder Lazard Hoche. Op 27 juli, een maand later, tekende Frankrijk een vredesverdrag met Spanje. In het begin van september, leden de Fransen een kleine militaire tegenslag toen de Oostenrijkse troepen onder aartshertog Karel Jean-Baptiste Jourdan versloeg langs de oostelijke oever van de Rijn. Later in de maand stak Jourdan opnieuw de rivier en op 20 september bezette Pichegru Mannheim. Op 1 oktober, werd de Franse controle over de Oostenrijkse Nederlanden formeel door middel van annexatie. En op 24 november versloegen de Franse troepen onder Barthelemy Scherer de Oostenrijkers in de Slag bij Loano in Noord-Italië.

Zie voor deel 2 van de Napoleontische oorlogen deel 32 van Oorlog door de Eeuwen heen: Deel 32 Oorlog door de Eeuwen heen