We hebben 325 gasten online

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 1

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 1

Hoe veranderde de industrialisatie de economische en sociale structuur van de Verenigde Staten en Nederland en welke rol speelde de overheid daarin?

Vragen inleiding Hoofdstuk 1:

1)Wat verstaan we onder Industrialisatie?

2) Noem 2 negatieve kanten van de Industrialisatie.

3) Zijn er ook positieve kanten aan de Industrialisatie?

Deelvraag module 3 Hoofdstuk 1:

Wanneer brak de Industrialisatie in Nederland en de VS door en wat veranderde er daardoor in de samenleving?

Onderdeel 1.1: Economische ontwikkelingen in Nederland

1) Schets de situatie in Nederland in 1870.

2) Kunnen we in Nederland spreken van grote fabrieken?

3) De kindersterfte in het eerste levensjaar was groot. Toon dat aan.

4) Omschrijf de woonomstandigheden.

5) Het voedsel werd verschrikkelijk eenzijdig genoemd. Waarom?

6) Waarom begon de gegoede burgerij zich het lot van de armen wat meer aan te trekken?

7) Wanneer vond de doorbraak van de industrialisatie in Nederland plaats en in welke industrie het eerst.

8) Welke rol vervulde daarbij Nederlands Indië?

9) De industrie ontwikkelde zich niet in het Westen maar elders. Waar en waarom was dat zo?

10) Welke rol vervulde het Westen van ons land wel en welke ontwikkeling in 1890 droeg daar aan bij.

11) Wanneer begon de omzet van de consumptieartikelen te stijgen en voor welke bevolkingsgroep?

12) Geef voorbeelden van tot ontwikkeling komende groot- industrieën in Nederland.

13) De vraag naar arbeid in de industrie ging hand in hand met de vermindering van de arbeid in de agrarische sector. Toon dat aan!

Onderdeel 1.2 : Arm en Rijk

1) Toon aan dat de levensstandaard in 1900 was gestegen ten opzichte van 1860

2) Er was echter sprake van een ongelijke verdeling van de welvaart. toon dat aan!

3) Wat merk je op ten aanzien van de gemiddelde leeftijd?

4) Omschrijf de maatschappelijke lagen in de Nederlandse bevolking rond 1900.

5) Hoe bleek het Nationale Inkomen verdeeld?

Onderdeel 1.3 : Reacties op Industrialisatie en schaalvergroting.

1) De overheid hield in 1887 een parlementaire enquête. Welke?

2) Wat was de conclusie van die parlementaire enquête?

3) Hoe wilde men de ellende van de arbeiders bestrijden?

4) Wat wordt bedoeld met de organisaties waren pragmatisch?

5) Naast socialistische vakbonden werden er ook confessionele vakbonden opgericht. Waarom?

6) Wat is een staking?

7) Noem de grootste staking va begin 1900. Had deze succes?

8) Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

9) Wie was de oprichter van de SDAP in 1894?

10) Wat was het doel van de SDAP?

11) Waar verkreeg de partij politieke invloed?

12) Noem twee redenen waarom de SDAP landelijk nog geen politieke invloed kon doen gelden.

13) Waar streden de vrouwen uit de burgerij naar?

14) Wat zijn abolitionisten?

15) Schets de situatie van de 'burgerlijke ' vrouwen ten opzichte van die van de arbeidersvrouwen.

Onderdeel 1.4 De rol van de overheid.

1) Door de industrialisatie ontstond een nieuwe middenklasse. welke was dat en hoe vertaalde zich dat politiek?

2) Was de afzijdigheid van de overheid nog wel te verdedigen?

3) Hoe stond het met de sociale wetgeving?

4) Noem 3 politieke kwesties waarin men nog met elkaar van mening verschilde.

Onderdeel 1.5 Economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten

1) Schets de omstandigheden in de Verenigde Staten in 1865.

2) Wat werd steeds moeilijker voor de emigranten?

3) Wie is John D. Rockefeller?

4) Alle voorwaarden voor de ontwikkeling van Big Business waren aanwezig. Noem er vier.

5) Toon aan dat ook de landbouw zich ontwikkelde.

6) Wat verstaan we onder Trusts? Noem er een paar.

7) Nam de verstedelijking toe?

Onderdeel 1.6: Arm en rijk

1) Beschrijf de inkomensontwikkeling in de periode tussen 1860 tot 1914.

2) Toch was er sprake van grote inkomensongelijkheid. toon dat aan.

Onderdeel 1.7: Reacties op industrialisatie en schaalvergroting

1) Ondanks het pragmatisme 'idealiseerde' men de samenleving. Hoe?

2) Noem de succesvolste vakbond en hoeveel leden had men in 1917?

3) Wie was Jane Addams en waardoor werd ze vooral bekend?

Onderdeel 1.7: De rol van de overheid

1) Hoe keken de eerste staten aan tegen de rol van de overheid en wat was daarvan de consequentie?

2) Welke rol vervulde de Progressive Movement?

3) Noem twee presidenten die de rol van de overheid vergrootten.