We hebben 469 gasten online

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 3

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 3

Welke factoren bepaalden na de Tweede Wereldoorlog de schommelingen in de economie van beide landen?

3.1 Amerika:demobilisatie en Fair Deal

1) Waar ontstond in Amerika in de Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan?

2) Wat betekende het einde van de Tweede wereldoorlog voor de rol van Amerika?

3) Wie was president F. D. Roosevelt opgevolgd en waardoor kwam dat?

4) Hoe werd de New Deal voortgezet?

5) Geef twee redenen waarom de president zijn nieuw beleid niet kon verwezenlijken?

6) Omschrijf het ontstaan van de Babyboom.

7) Wie profiteerden het meest van de nieuwe welvaart?

8) President Eisenhower schafte de verworvenheden van de New Deal niet af? Toch was hij een Republikein. Leg dat eens uit!

9) Hoeveel procent van de Amerikanen leefden nog onder de armoedegrens en welke bevolkingsgroep was daarbij het grootste slachtoffer?

3.2 Welvaart en onbehagen: de jaren zestig

1)President J.F.Kennedy kon zijn plannen niet goed uitvoeren. Waardoor kwam dat?

2) President J.F.Kennedy werd vermoord. Wanneer was dat?

3) Hoe heet het programma van president Lyndon B. Johnson?

4) Waartegen kwamen vooral jongeren in opstand?

5) Waarom ging het begin jaren zeventig mis met de wereldeconomie?

6) Wat verstaan we onder Stagflatie?

7) President Reagan's economische politiek werd 'Reaganomics' genoemd. Leg die politiek eens uit.

8) Welke president lukte het om de economie weer gezond te maken?

3.3 Wederopbouw in Nederland

1) In 1950 was de oorlogsschade grotendeels hersteld. Noem de 3 belangrijkste factoren die daartoe hebben bijgedragen en licht deze toe.

2) Beschrijf de rol van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad.

3.4 Welvaart en veranderingen

1) Beschrijf de ontwikkelingen in de 20 jaar na 1953.

2) Wat verstaan we onder een geleide loonpolitiek?

3) Wat zijn rooms-rode kabinetten en wie was daar premier van?

4) Hoe heet de Nederlandse variant van de Welvaartsstaat en omschrijf dat begrip.

3.5 De jaren zeventig en tachtig: grenzen aan de groei.

1) Noem 3 specifieke problemen voor Nederland?

2) Hoe reageerde het kabinet den Uyl?

3) Schets de toename van de werkeloosheid.

4) Welke rol speelden de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig van de twintigste eeuw? Gebruik in je antwoord het begrip 'poldermodel'.

5) Wat kun je opmerken ten aanzien van de arbeidsproductiviteit in Nederland?

3.6 Amerika en Nederland naast elkaar

1) Wat valt op als je kijkt naar Nederland en de VS in hun ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog?

2) Memo merkt op "maar .... schijn bedriegt". Licht dat toe.

3) "Een ding staat echter als een paal boven water" Wat?