We hebben 213 gasten online

Vragen en antwoorden bij onderdeel Midden Oosten

Gepost in Gesloten vragen

 

1)      Verklaar de titel van het thema ‘het Midden Oosten Honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek’

Antwoord: Eerst stond de strijd tussen Arabieren en Palestijnse vluchtelingen tegenover Engeland en Frankrijk centraal daarna werd de regio speelbal in de Koude Oorlog. Ook na de Koude Oorlog is er strijd tussen de staat Israël en de Palestijnen.

2)      Wanneer was het westen niet meer weg te slaan uit het Midden-Oosten?

Antwoord: Na de openeing van het Suezkanaal in 1869 en de vondst van de eerste olie rond 1900

3)      Welke staten worden in het thema Midden Oosten tot het Midden-Oosten gerekend?

Antwoord: De huidige staten Turkije, Syrié, Libanon, Israël, Jordanië, Egypte, Irak, Iran, saodie-Arabië met zijn zuiderburen en d eGolfstaten.

4)      Toon aan dat het Midden-Oosten de bakermat was van oude culturen en godsdiensten

Antwoord: Egypte: pyramiden;  Mezopotamië: landbouw en spijkerschrift Godsdiensten: Jodendom, christendom en Islam.

5)      Zet het optreden van de imperialistische mogendheden in de juiste volgorde:

a)      Suezcrisis, b) Mandaatregeling van het Midden-Oosten; c) Opening Suezkanaal; d) VN verdelingsplan voor het Palestina; e) Sykes-Picot verdrag; f) Balfourdeclaration.

Antwoord: c,e,f,b,d,a,

 

Hoofdstuk 1: Het Midden Oosten

6)      Waaruit bleek dat het Ottomaanse Rijk een machtig Rijk was?

Antwoord: Het Ottomanse Rijk breidt zich gedurende enkele eeuwen uit en bereikte een grote omvang. Het hield eeuwenlang stand en is uitgerust met een sterk leger.

7)      Welke moderne vraagstukken vinden hun oorsprong in de liquidatie van het Ottomaanse Rijk aan het einde van de 1e Wereldoorlog? 5 vraagstukken noemen!

Antwoord: 1) De inmenging van de westerse landen; 2) de onvervulde nationale aspiaties van de Arabieren; 3) De opdeling van de Arabieren, tegen wil en dank, over meerdere staten; 4) De kwestie van de Armeense genocide; 5) Nationale rechten van de Koerden.

8)      In de achttiende eeuw brokkelde de Ottomaanse macht snel af. Noem daarvoor 6 oorzaken.

Antwoord

1)      Een groeiende technologische acherstand op het westen;

2)      De opkomst van Rusland;

3)      Economisch raakte het ottomaanse Rijk op de achtergrond;

4)      Veel van de sultans in de 18e en 19e eeuw misten leidersschapskwaliteiten;

5)      In de 19e eeuw ontwaakte er onder de niet-Turkse onderdanen een vurig nationalisme;

6)       Het opkomende Imperialisme.

 

9)      Het Ottomaanse Rijk werd ‘de zieke man van Europa genoemd’. Verklaar waarom dat zo was.

Antwoord: Het Rijk viel om uiteenlopende oorzaken uit elkaar. Het werd institutioneel gezien steeds zwakker en qua omvang (grondgebied en bevolking) kleiner en kleiner. Het was poltiek en economisch in de greep van de Europese mogendheden.

10)   Wat maakte van de regio in de twintigste eeuw een van de voornaamste conficthaarden in de wereldpolitiek?

Antwoord: Het strategische Suezkanaal en de strategische oliereserves in de regio.

11)   Wie stichtte het genootschap het ‘Comité van eenheid en Vooruitgang’en waarnaar streefden ze?

Antwoord: Turks-nationalistische officieren van het Ottomaanseleger. Ze streefden naar modernisering van de staat en afschaffing van voorrechten voor buitenlandse ondernemers.

12)   Geef twee redenen waarom de Britten Egypte tot protectoraat reduceerden.

Antwoord: De Britten wilden vaste voet in Egypte en het Midden-Oosten houden vanwege het Suezkanaal dat de afstand naar de koloniën verkorte en de aanwezigheid van olie.

13)   Leg aan de hand van het Turkse nationalisme uit dat de nationalisten vaak ten koste van anderen een claim op de staat leggen.

Antwoord: Volgens fanatieke Turkse nationalisten was er geen plaats meer voor nationalisten met een eigen taal en cultuur. Zij meosten geturkificeerd worden.

14)   De visie van de Jong-Turken ten aanzien van het westen is ‘ambivalent’ te noemen. Leg dat eens nader uit.

De Jong-Turken koesterden een tweezijdig gevoel voor het Westen. Aan de ene kant haten ze de Europeanen om hun overheersing. Aan de andere kant bewonderden de Jong-Turken de Europeanen om hun techniek en vooruitgang.

15)   Noem twee oorzaken voor de genocide op de Armeense bevolking.

Antwoord: 1) De Turken verdachten de Armeniérs van hulp aan de Russen; 2) Armeniérs moesten volgens d eJong-Turken geturkificeerd worden.

16)   Beschrijf de overeenkomst tussen Mac Mahan en Hoessein Ibn Ali.

Antwoord. Hoesseins leger zouden in opstand komen tegen d e Jong-Turken. In ruil daarvoor ontving Hoessein van Mac Mahan de belofte dat hij van de Britten een onafhankelijk koninkrijk mocht stichtten op het Arabische schiereiland en in Syrië en Irak.

17)   Achter de rug van de Arabieren om sloten de Britten het Sykes-Picot verdrag. Wat spraken ze met wie af?

Antwoord: Ze spraken in het geheim af om samen met Frankrijk het Midden-Oosten onder hun hoede te nemen. Frankrijk zou invloedssferen in Libanon en Syrië krijgen en de Britten een landverbinding tussen de Middenlandse Zee en de Perzische Golf, ongeveer het gebied van palestina tot en met Irak.

18)   Wat was het resultaat van het Verdrag van Sèvres?

Antwoord: De Arabieren kregen geen koninkrijk. Hun gebieden werden losgemaakt van het Ottomaanse Rijk, en kwamen in Fras-britse handen. Frankrijk kreeg het beheer over Syrié en Libanon. Grott-brittannië over Palestina en Irak.

19)   Wat zijn mandaatgebieden en geef daar een voorbeeld van.

Antwoord: Een mandaatgebied is een gebied dat een land uit naam van de Volkenbond mag besturen. Voorbeeld: Frankrijk: Syrië en Libanon.

20)   Geef een beschrijving van vier  hervormingen die Kemal Ataturk doorvoerde.

Antwoord: 1) de scheiding van Kerk en Staat, 2) de invoering van een seculier onderwijsssysteem, 3)   het sluiten van de islamistische gerechtshoven, 4) Het Arabische schrift werd door het latijnse vervangen.

21)   Geef twee verklaringen waarom de Joden in grote delen van Europa in de 19e eeuw minder gediscrimineerd werden dan in de eeuwen daarvoor.

Antwoord: de mensenrechteidealen van de Verlichting werden toegepast in d egrondwetten van Europese landen. De Joden konden daardoor integreren in de samenlevingen.

22)   De stichting van de staat Israël in 1948 was het gevolg van een groot onrecht. Wat was dat onrecht?

Antwoord: Het antisemitisme dat leidde tot de Holocaust.

23)   ‘Geboren uit onrecht, gegrond op onrecht’. Leg dat eens uit

Antwoord: Het onrecht van de Holocaust leidde tot de oprichtng van d estaat Israë. Deze oprichting leidde tot  onrecht  ten opzichte van de palestijnse bewoners.

24)   Waarom vonden er aan het eind evan de negentiende eeuw wederom bloedige jodenvervolgingen plaats?

Antwoord: Door het opkomend nationalisme van Franse, Russen en andere Europese volken.

25)   Wat waren vier  motieven van de Balfourverklaring van 1917?

Antwoord:

1)      In regeringskringen in Londen leefde medelijden met de slachtoffers van het anti-semitisme;

2)      De Britse regering zat in de oorlog dringend verlegen om geld;

3)      De Britten zagen in het Zionisme een ondersteuning van hun imperialistische ambities;

4)      Chaim Weizmann, een vooraanstaand zioniste en chemicus, had de Britse regering egholpen met de vervaardiging van aceton, een synthetische onmisbare grondstof voor dynamiet.

 

26)   De Balfourverklaring bevatte onverenigbare beloftes. Welke waren dat?

Antwoord: En de stichting van een Joods-nationaal tehuis en het waarborgen van de ‘niet-Joodse gemeenschappen’.

27)   Hoe kwam het dat Joden en Arabieren tijdens het Britse mandaat tegenover elkaar kwamen te staan?

Antwoord: de Arabieren in Palestina waren in de ban van het nationalisme geraakt. 2) Het werd zichtbaar dat Joden en Arabieren aparte leefgemeenschappen zouden vormen, waarbij d e Joden een veel hogere organisatiegraad toonden.

28)   Hoe konden de immigratiewetten van de VS en Canada tijdens de terreur van Hitler invloed hebben op de Arabisch-Joodse verhoudingen in het midden van de jaren dertig?

Antwoord: men handhaafde in de VS en Canada strenge immigratiewetten. Hierdoor vluchten meer Joden onder de dreiging van het nationaal-socialisme naar Palestina. Door het grote aantal kamen de tegenstellingen op scherp te staan.

29)   Beschrijf de reden voor de totstandkoming door de Britten van het Witboek.

Antwoord: De Britten zagen de oorlog met Hitler aankomen en wilden goede relaties met de Arabieren onderhouden vanwege d eolievoorziening.

30)   Beschrijf een gevolg van het Witboek voor de Joden.

Antwoord: de Joden raakten hun toevluchtsoord kwijt juist in de periode dat het nationaal-socialisme een bedreiging vormde en de VS en canada hun grenzen sloten.

Hoofdstuk 3 Arabieren tegen Israël

31)   Waarom zijn de Nassaristen en de Baathisten progressief te noemen?

Antwoord: Ze zijn progressief te noemen omdat ze in tegenstelling tot de conservatieve dynastieke staten hervormingen doorvoerden om de situatie in hun land te verbeteren en hun positie t.o.v. andere landen te versterken.

32)   Welke invloed heeft de Koude Oorlog op de Suezcrisis uitgeoefend?

Antwoord: Door de koude oorlog waren de verhoudingen op scherp komen te staan. Egypte had de baden met de SU aangehaald. Militaire acties konden dus een actie van de VS uitlokken. De VS wilde dit niet en greep in.

33)   Geef een omschrijving van de zesdaagse Oorlog

Antwoord: Israël schakelde de luchtmacht van Egypte, Syrië en Jordanië uit. Daarna uitschaekling grondtroepen. Egypte-Syrië en Jordanië. Israël veroverde : de Negevwoestijn, Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Golanhoogvlakte en Oost-Jeruzalem.

34)   Geef een omschrijving van de Yom-Kippoeroorlog

Antwoord: Op grote Verzoendag in oktober 1973 vielen de legers van Syrië en Egypte Israël aan . Egypte vormde een bruggehoofd in de Sinai en er werde uiteindelijk een wapenstilstand gesloten.

35)   Wat is de inhoud van resolutie 242 van de Veiligheidsraad?

Antwoord: 1)de erkenning van de terratoriale integriteit in het Midden-Oosten; 2)Beeindiging conflict en terugtrekking binnen d egrenzen van voor de Juni-oorlog; 3) rechtvaardige regeling vluchtelingen vraagstuk.

36)   Wat is de Juiste chronologische volgorde:

1)      Camp-David akkoord; 2) Suezcrisis; 3) Yom-Kipperoorlog; 4) Juni-oorlog; 5) VN-plan opdeling Palestina.

Antwoord: 5, 2, 4, 3, 1.

37)   Welke gebieden werden in de zesdaagse oorlog door Israél veroverd en op wie?

Antwoord: de Sinaï en de Gazastrook op Egypte, Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op Jordanië en de Golanhoogvlakte op Syrië.

38)   Wat hield het Camp-David-akkoord in?

Antwoord:

1)      Wederzijdse erkenning

2)      Vredesverdrag: israél zou de Sinaï teruggeven en israél zou vrijelijk door het Suezkanaal en de golf van Akaba mogen varen

3)      Israël stemde in met beperkte vorm van zelfbestuur voor de Palestijnen in bezet gebied.

39)   Likoed is van mening dat Judea en Sammaria voorgoed bij Israël hoort! Waarop baseert men dat?

Antwoord: Volgens het Oude testament horen Judea en Sammaria bij Israël.

40)   De PLO streed voor het recht van de Palestijnen op een eigen staat. Toch kwam de PLO in conflict met Jordanië. Waarom?

Antwoord: De PLO dreigde in Jordanië de macht over te nemen waardoor koning Hoessein niets anders over bleef dan militair in te grijpen.

41)   Wat verstaan we onder Intifada en wanneer ontstond deze?

Antwoord in 1987: Opstand van de Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook tegen de Israelische bezetting.

Hoofdstuk 4

42)   Hoe wilde de Sjah van Perzië zijn land hervormen?

Antwoord:

1)      Een grootscheepse landbouwhervorming doorvoeren.

2)      Analfabetisme uitroeien.

3)      Bouw van hospitalen en industrieën.

4)      Vrouwen kregen beter toegang tot opleidingen en banen.

43)   Waar verzette de belangrijkste geestelijk ayatollah Khomeini zich tegen?

Antwoord: tegen de secularisering van de wetgeving; wees de westerse koers af.

44)   Waarom wordt de islamitische revolutie in Iran een conservatieve omwenteling genoemd?

Antwoord: Het was een poging de klok terug te draaien. De bron van de islam werd het oriëntatiepunt van de samenleving. Dit heet fundamentalisme.

45)   Hoe noemen we de regeringsvorm van Iran:

Antwoord: Theocratie.

46)   Welke maatregelen nam de regering van Khomeini?

Antwoord:

1)      De voormalige politici werden geëxecuteerd, anderen ontvluchtten het land.

2)      Voor misdadigers kwamen zware straffen.

3)      Bioscopen werden gesloten, alcoholgebruik en prostitutie verboden.

4)      Vrouwen moesten de chador dragen en de zedenpolitie waakte daarover.

47)   Geef drie voorbeelden van overeenkomsten tussen de politiek van de Jong-Turken en die van de Baath-partijen.

Antwoord: Evenals de Baathpartijen moderniseerden en seculariseerden de Jong-Turken de samenleving. De ideeën waren gebaseerd op gelijkheid. Beide zeer nationalistisch.

48)   Om welke drie redenen brak in 1980 de Iran-Irak oorlog uit?

Antwoord:

1)      Ruzie over de grensrivier die naar de zee leidde, de Shat- al Arab

2)      De eeuwigdurende twist tussen Arabieren en perzen.

3)      De wens van Irak om een klap toe te brengen aan het Sjiitische fundamentalisme in Iran, dat het bestuur als bedreiging ervoer.

49)   Hoe bracht Iran de islam in stelling?

Antwoord: Iran zette kindsoldaten in; Iran kondigde een jihad, een heilige oorlog tegen Saddam in.

50)   Er is sprake van twee golfoorlogen. Welke zijn dat?

Antwoord: De Irak-Iraanse oorlog en de inval van Irak in Koeweit.

51)   Wat hielden de Oslo-akkoorden in?

Antwoord: 1) Wederzijdse  erkenning van Israël en de PLO 2) De Palestijnen zouden in gebieden in Gaza en de Westoever gedeeltelijk  zelfbestuur krijgen.

52)   Geef vijf oorzaken voor het mislukken van het Osloproces

Antwoord:

1)      Zelfbestuur van de Palestijnen leidde tot gedeeltelijk zelfbestuur en fragmentarisering van het gebied.

2)      Premier Rabin wordt door een Joodse extremist doodgeschoten

3)      Arafat wilde niet alleen autonomie voor de Palestijnen op de Westoever en de Gazastrook , maar ook het recht van de palestijnen op terugkeer naar de gebeiden waar hun ouders in 1948 waren verdreven.

4)      Beide groepen claimen de stad Jeruzalem.

5)      De Israeísche premier wilde de beste stukken in de Westoever behouden en bood de overige 95% aan Arafat aan.

53)   Verklaar waarom zowel het WTC als het Pentagon voor deze acties werden uitgekozen door de terroristen op 9/11.

Antwoord: Het waren symbolen van de Amerikaanse samenleving. Het WTC stond symbool voor de Amerikaanse economische macht en het pentagon symbool voor de militaire macht van de VS.