We hebben 80 gasten online

Vragen en antwoorden bij het thema Made in China

Gepost in Gesloten vragen

Vragen en antwoorden bij het thema Made in China

 

invloedsferen

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

feniks thema made in china VWO

1) De Mantsjoes vestigden in 1644 de Quing-dynastie. Waarom was er geen verzet tegen deze indringers?

Antwoord: Men nam alles over van de Chinese cultuur.

2) Wie werden bedoeld met de ‘duivels overzee’?

Antwoord: Buitenlandse mogendheden.

3) Noem 3 kenmerken van het traditionele China.

Antwoord: 1) een strakke Hiërarchie; 2) de klasse van de Mandarijnen; 3) de keizer was de zoon des hemels.

4) Waarom draaide het vooral in het Confucianisme?

Antwoord: Om de ordening van de samenleving en de rol die het individu daarin diende te vervullen.

5) Waarom vormden natuurrampen een bedreiging van het ‘Mandaat des hemels’?

Antwoord: Volgens de volgelngen van Confucius waren natuurrampen een uiting van de woede van de hemel als de keizer tekortschoot.

6) Waar werden de Mandarijnen verantwoordelijk voor?

Antwoord: 1) Voor de handhaving van de openbare orde; 2) Ze traden op als rechter; 3) Ze inden de belastingen.

7) De Chinese economie was zelfvoorzienend. Toch was het bezit van landbouwgrond niet goed verdeeld. Toon dat aan!

Antwoord: De rijke boeren en pachtheren vormden 10% van de bevolking maar bezaten 75% van de landbouwgrond.

8) Waarom spraken de Chinezen over hun land als ‘het Rijk van het Midden’?

Antwoord: Zij vonden hun rijk het beschaafde middelpunt van de wereld.

9) Wat wordt bedoeld met ‘rauwe’ en ‘gekookte barbaren?

Antwoord: Met 'rauwe barbaren' wordt bedoeld volken die geen enkele verwantschap hadden met de Chinese cultuur. Met 'gekookte barabaren'wordt bedoeld volken die delen van de Chinese cukltuur hadden overgenomen.

10) Beschrijf het Tribuutstelsel.

Antwoord: Het tribuut was een rituele belasting in de vorm van kostbare producten uit het gebied waarover de vreemde koning heerste. Door een gezant net tribuut naar het Chinese Hof te sturen liet een heerser blijken dat hij bereid was de opperheerschappij van de Chinese keizer te erkennen.

11) Omschrijf in je eigen woorden op welke manier het tribuutstelsel de centrale positie van de keizer in het wereldgebeuren symboliseerde.

Antwoord: de leerling dient dit in eigen woorden te doen.

12) Welke regels golden voor de vreemdelingen van een factorij?

Antwoord:

1) Ze mochten slechts een klein deel van het jaar in de handelspost verblijven.

2) Tijdens het verblijf mochten ze de handelspost niet verlaten.

3) Er mochten zich geen vrouwen ophouden.

4) Europeanen mochten alleen handel drijven met twaalf door de overheid aangestelde handelaren.

13) Waarom accepteerde de Chinese overheid de invoer van Opium, door de Engelsen in China niet?

Antwoord: a) De illigale handel vormde een bedreiging van de Chinese Volksgezondheid. b) De Chinese overheid liep grote sommen invoerbelasting mis.

14) Wat was de inhoud van het verdrag van Nanjing?

Antwoord:

1) In vijf havens mochten de Engelsen handel drijven.

2) De Britse inwoners vielen onder de Britse wet.

3) De Britten kregen een permanente handelspost in Honkong.

4) China erkende de diplomatieke gelijkwaardigheid van Engeland.

15) Wat was de uitkomst van de Tweede Opiumoorlog?

Antwoord: a) Het aantal verdragshavens werd uitgebreid; b) Er werd een Brits gezantschap in Beijing geopend.

16) Wat hield het begrip extra territorialiteit in?

Antwoord:Hier gold niet het Chinese recht maar het recht van de Europese landen.

17) Waardoor brak de Taiping-opstand uit?

Antwoord: a) Buitenlanders werden voor vergrijpen te mild gestraft; b) De regering kreeg de schuld van de extraterritorialiteit.

18) In China gingen voorzichtige stemmen op China naar westers voorbeeld te moderniseren. Waarom was dat?

Antwoord: Het was duidelijk gebleken dat China niet tegen de moderne Westerse militaire middelen was opgewassen.

19) De beweging van de Zelfversterking had een aantal gevolgen. Welke?

Antwoord:

1) Er werden vertaalscholen opgericht waar Chinezen buitenlandse talen leerden.

2) Er werden gezanten naar het Westen gezonden.

3) Er werd een voorzichtig begin gemaakt met de modernisering van het Chinese leger en een eigen wapenindustrie.

20) In tegenstelling tot Japan moderniseerde China niet in snel tempo. Toon dat aan!

Antwoord: a) De Chinezen namen maar enkele westerse instellingen over; b) Het onderwijs werrd onvoldoende vernieuwd om op eigen inzicht verdere moderniseringen door te kunnen voeren.

21) Korea was China’s belangrijkste tribuutstaat. Met wie kwam China over Korea in conflict en wanneer?

Antwoord: Met Japan in de Japans-Chinese oorlog (!894-1895)

22) Beschrijf de inhoud van het verdrag van Shimonoseki.

Antwoord:

1) China moest een oorlogsschatting betalen;

2) Toestaan dat Korea onder Japanse invloed kwam;

3) Goedvinden dat de Japanse industrie zich in China vestigde;

23) Wat hield de Bokseropstand in?

Antwoord: Westerse benaming voor de opstandelingen in China. Deze richtten zich eerst tegen het Mandsjoebewind. Later echter tegen de Westerlingen.

24) Soen Yat Sen ging in zijn denkbeelden uit van Drie Volksbeginselen. Noem deze!

Antwoord:

1) Het beginsel van het nationalisme;

2) Het beginsel van de macht van het volk;

3) Het beginsel van het welzijn van het volk.

25) Verklaar de tegenstelling tussen de Kwo Min tang en generaal Yuan Shikai.

Antwoord: Generaal Yuan Shikai regeerde als een dictator, terwijl de KMT een democratisch bewind nastreefde.

26) Toon aan dat er na de dood van generaal Yuan Shikai een verwarde periode voor China aantrad.

Antwoord: China werd overheerst door verschillende Warlords die voortdurend met elkaar in oorlog waren.

27) China hoopte dat het door de deelname aan de Eerste Wereldoorloginternationale erkenning zou krijgen. Is dat ook

gelukt?

Antwoord: Nee, integendeel. Engeland koos in Versailles de kant van Japan en erkende Japans aanspraken op de provincie Shandong. Dit leidde in China tot een storm van protest.

28) Wat was de reden van de oprichting van het Eerste Verenigde Front en wie werkten er in samen?

Antwoord: Het was een poging om de nationale eenheid in China te herstellen. De KMT en de CCP werkten erin samen. De CCP gebruikte de samenwerking ook om groter te worden.

29) Waarom eindigde het Eerste Verenigde Front?

Antwoord Tsjang Kai Tsjek keerde zich tegen de communisten en liet in de straten van Shanghai communistische leiders executeren.

30) Wat was de oorzaak van de Lange Mars van Mao?

Antwoord Tsjang Kai Tsjek probeerde de door Mao opgerichte Chinese Volksrepubliek in te sluiten en te overmeesteren. Mao en zijn aanhangers trokken daarom weg en maakten een tocht van 12.000 km dwars door het Chinese binnenland.

31) Waardoor ontstond het Tweede verenigde Front en waardoor eindigde dit?

Antwoord Door de inval van japan in China. Het front eindigde toen Japan capituleerde.

32) Wanner werd de soevereiniteit van China internationaal erkend?

Antwoord De Chinese soevereiniteit werd internationaal erkend in 1943 toen de laatste westerse landen hun Chinese concessies opgaven.

33) Welke rol vervulde het Rode leger in de ontwikkelingen in Yan’an?

Antwoord Het Rode leger vervulde de drievoudige rol van strijdmacht, ideologische voorhoede en productiemacht.

34) De CCP hield vast aan het industrieproletariaat als voorhoede van de revolutie. Wat was Mao ’s oordeel daarover?

Antwoord Mao was van oordeel dat de boeren de voorhoede moesten vormen van de revolutie.

35) Vergelijk het marxistisch-leninisme met het maoisme.

Antwoord

Marxistisch-leninisme: in de tussenfase wordt de rol van de proletariërs overgenomen door de partij welke een dictatuur van de partij vestigde.

Marxistisch-Maoisme: Ook hier waren het geen proletariërs die de revolutie gestalte geven. Mao wilde in de tussenfase dat de boeren de leiding zouden nemen. Dus eigenlijk een dictatuur van de boeren. In de praktijk was de uitkomst echter dat de partij een dictatuur vestigde. Lijkt dus op het leninisme maar met een uitzondering. Mao wilde dat er permanent revoluties zouden plaatsvinden.

36) China werd onder leiding van Mao een totalitaire staat. Wat wordt daarmee bedoeld?

Antwoord Daarmee wordt bedoeld dat alles ondergeschikt gemaakt werd aan de verwezenlijkling van Mao´s richtlijnen.

37) Waarom werden massacampagnes door de Chinese overheid georganiseerd?

Antwoord Deze werden georganiseerd om de bevolking bekend te maken met de communistische ideeèn en te zorgen dat de mensen met de oude tradities braken.

38) Beschrijf de oorzaak en de gevolgen van de Grote Sprong Voorwaarts.

Antwoord Omdat de ontwikkeling van de landbouw tegenviel, de productie was minder gegroeid dan gehoopt, werd tot een gedwongen collectivisatie besloten. Oprichting volkscommunes. een gevolg was dat grote delen van het platteland door hongersnood werd getroffen . Miljoenen stierven er van d ehonger. De Grote Sprong Voorwaarts mislukte dus.

39) Beschrijf de Grote Proletarische Culturele Revolutie.

Antwoord Rode Gardisten vielen alle vormen van revisionisme aan. Mao´s Rode boekje werd leidraad. Mao´s tegenstanders werden in het openbaar bekritiseerd en vernederd. het land raakte totaal ontregeld. het Volksbevrijdingsleger moest de orde weer terugbrengen.

40) Na Mao ’s dood kondigde de CCP vier moderniseringen aan.. Beschrijf deze.

Antwoord

1 landbouw2 Industrie3 Wetenschap en technologie4 Defensie

41) Waarom ontstonden Speciaal Economische Zones?

De joint - ventures mochten geen deel uit maken van de binennlandse economie daarom bracvht men die onder in de Speciaal economische zones.

42) Wat waren de gevolgen van de snelle economische groei van China?

1 Nieuwe industrieèn trokken mensen uit de oude provincies aan.

2 Het hukoe systeem werd doorbroken3 Toenemende corruptie4 Toenemnde onvrede over de mistoestanden.

43) Deng Xiaoping, de opvolger van Mao, was bevreesd dat in China een volksopstand zou uitbreken na de val van de

Berlijnse muur. Hoe voorkwam hij dat?

Hij pleitte ervoor dat China de economische groei op alle manieren zou bevorderen, door meer ruimte te geven om de richtlijnen van de centrale overheid op lokaal niveau te interpreteren en aan te passen.

44) Hoe trad de overheid in 1989 op tegen het bourgeois liberalisme?

Bloedig beeindiging door het Rode leger van de studentenbezetting Plein van de Hemelse Vrede.

45) Geef twee voorbeelden waaruit blijkt dat er ook keerzijden aan het Chinese succes zijn.

1 Ongelijke verdeling van de welvaart.

2 Slecht functioneren van het rechtssysteem.