We hebben 214 gasten online

I-Historische termen

Gepost in Historische termen

I Historische termen- en begrippenlijst

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

Iberisch schiereiland Het huidige Spanje en Portugal.
Ibn Batoeta Een moslim uit Marokko die leefde in de 14e eeuw en die onder het motto 'Neem nooit dezefde weg terug'tussen 1325 en 1351 een enorme reis heeft gemaakt door onder andere Noord-Afrika, Perzië, Egypte, Palestina, Syrië, Irak en centraal-Azië. Zijn reisverhalen zijn opgetelend door Ibn Juzayy
IBRD (Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling). Ook Wereldbank genoemd; deze organisatie van de VN verstrekt leningen vooral aan ontwikkelingslanden, om de welvaart in de wereld te verhogen.
Icoon Afbeeldingen meestal van Christus, heiligen of engelen, geschilderd volgens vaste regels, meestal op hout.
Ideologie Samenhangend geheel van ideeën over de macht die een staat (de overheid) op de samenleving mag uitoefenen. b.v. socialisme; liberalisme
IJzeren Gordijn Term van Churchill, voor het eerst gebruikt in 1946,te Fulton V.S., waarmee hij een denkbeeldige grens aangaf tussen communistische staten en kapitalistische staten.
Illegale pers Ondergrondse kranten en pamfletten die zonder toestemming van de machthebbers worden verspreid.
Illigaliteit Verzamelnaam voor alles wat met het ondergrondse verzet te maken heeft.
ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) Organisatie van de VN die streeft naar betere arbeidsverhoudingen in de wereld.
IMF (Internationaal Monitair Fonds) Organisatie van de VN die de financiële samenwerking regelt tussen de lidstaten met het doel hun welvaart te verhogen.
Imperialisme Het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door gebieden van andere volken te veroveren.
Impeachement Speciale procedure waardoor het Congres de president en andere hoge functionarissen kan afzetten, als er sprake is van ongeoorloofde handelingen. Het Huis van Afgevaardigden beslist over de beschuldiging. De Senaat velt (met tweederde meerderheid) het eindoordeel.
Imperium Een rijk dat bestaat uit de oorspronkelijke staat en een verzameling onderworpen staten. Een groot rijk onder de heerschappij van een keizer of van één volk. In de Oudheid meestal hetzelfde als Imperium Romanum.
Inactieven Zij die niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.
Indianen Oorspronkelijke bewoners van Amerika.
Indianenoorlogen Reeks van oorlogen en schermutselingen in de periode 1860-1890(1876 bij Little Big Horn River; 1890 bij Wounded Knee), tussen het federale leger en Indianenstammen die niet naar reservaten wilden.
Indian National Congress(later Congress Party) Partij opgericht door een kleine groep westers geschoolde Indiërs met als doel hervormingen in Brits-Indië tot stand te brengen.
Indian Removal Act Deze wet gaf aan President Jackson de nodige financiële middelen om met Indianenstammen verdragen af te sluiten teneinde hun te dwingen zich ten westen van de Mississippi te vestigen.
Indirect bestuur (Indirect rule) Bestuursvorm waarbij de Europese machthebbers het bestuur in hun kolonie regelden in samenwerking met plaatselijke heersers.
Indirecte democratie Alle beslissingen worden genomen door gekozen vertegenwoordigers van de burgers. Dit gebeurt bijvoorbeeld in ons land
Indo-China Historische naam voor het oostelijk deel van Achter-Indië ( Laos, Vietnam, Cambodja), dat tot 1954 koloniaal gebeid van Frankrijk was. De dekolonisatie in dit gebied had grote invloed op de Franse politiek in Europa.
Indonesië Republiek die in 1945 werd gesticht, door Soekarno en Hatta, op het grondgebied van Nederlands-Indië. In de 19e eeuw werd de naam alleen door wetenschappers gebruikt als geografische aanduiding van de archipel. vanaf de jaren 1920 gebruikten veel nationalisten de naam ook in politieke betekenis
Indo-rock De eerste echte rock-and-roll van Nederlandse bodem werd gemaakt door veelal Haagse bands met jongens met een Indonesische achtergrond.
Indo's (Indische Nederlanders) Nakomelingen uit huwelijken of relaties tussen Nederlandse vaders en Indonesische moeders.
Industrialisatie Verandering van een samenleving waarin landbouw het belangrijkste middel van bestaan is naar een samenleving waarin de industrie het belangrijkste is.
Industrie Het maken van producten met behulp van machines in fabrieken.
Industriële Revolutie Periode waarin de landbouw voor de meeste mensen in Europa als belangrijkste middel van bestaan verdrongen werd door de industrie. De veranderingen waren zo groot dat men spreekt van een revolutie.
Industriële samenleving Een samenleving waarin de meeste goederen in fabrieken worden gemaakt en waarin de meeste mensen in steden wonen.
Ín Effige Gehangen' Bij verstek tot de dood veroordeeld.
INF-akkoord Afkorting van 'Ineremediate Nuclear Forces'. Akkoord dat in 1987 tussen de Sovjet-Unie en de VS werd gesloten ter vermindering van nucleaire wapens. Ze spraken af alle kernwapens met een bereik van 500 tot 5000 kilometer te vernietigen.
Infanterie Soldaten te voet.
Inflatie Waardevermindering van het geld, veroorzaakt doordat de hoeveelheid geld in omloop sterker stijgt dan de productie. Inflatie veroorzaakt vaak een spiraal van prijs- en loonstijgingen. Geldontwaarding waardoor je voor hetzelfde geld steeds minder kunt kopen.
Informateur Moet in opdracht van het staatshoofd onderzoeken welke partijen met elkaar een regeerakkoord kunnen sluiten.
Inlands Bestuur Het inheemse koloniale bestuur in de 19e en 20e eeuw in Nederlands -Indië, uitgeoefend door regenten en plaatselijke hoofden. In de praktijk werd het Inlands Bestuur steeds meer een uitvoerder van het Nederlandse beleid.
Inquart, Seys Oostenrijker die na de capitulatie van Nederland door Duitsland door de Duitsers als leider van Nederland werd benoemd tijdens de Duitse bezetting.
Inquisitie Kerkelijke rechtbank van de Katholieke Kerk en Katholieke koningen om ketters op te sporen en te berechten.
Inquisitoir Stelsel Strafproces waarbij de verdachte voorwerp van onderzoek is en niet gelijkwaardig aan de aanklager. Het Nederlands strafproces is inquisitoir tot aan de behandeling op de terechtzitting.
Irrigatielandbouw Door de kunstmatige bevloeiing van water vergrootte men de opbrengst van de landbouw.
Insularisme Het gevoel van de Antilianen dat ze meer bewoner van hun eiland zijn dan Antilliaan.
Integratie Het opnemen van personen uit een ander land of cultuur in een samenleving.
Interbellum De periode tussen de beide wereldoorlogen; voor Nederland 1918-1940.
Interconfessionaliteit Aanduiding van vormen van samenwerking tussen personen of groepen van verschillende geloofsovertuigingen. Door de verzuiling werden diverse vormen van interconfessionaliteit ernstig bemoeilijkt
Internationaal Hof van Justitie Eén van de hoofdorganen van de VN. Het Hof behandelt rechtszaken die door de staten worden voorgelegd. het Hof zetelt in den Haag.
Internationale concurrentiepositie Prijsverhouding van Nederlandse en buitenlandse producten. Naarmate de Nederlandse producten goedkoper zijn dan de buitenlandse zal men in het buitenland eerder geneigd zijn de Nederlandse goederen te kopen.
Internationale Vrouwenraad (IVR) Opgericht in 1888, die een overkoepelend orgaan wilde zijn voor alle vrouwenorganisaties in de hele wereld. Nam gematigde standpunten in.
Inter-Aziatische handel Aziatisch handelsnet. De VOC streefde naar een machtspositie in de handel tussen Aziatische landen om met de winsten de retourvloten naar Nederland te financieren
Internal Improvements Voorstel van het Congreslid Henry Clay om de Amerikaanse infrastructuur te verbeteren door het aanleggen van wegen en kanalen.
Internationaal Tribunaal Internationaal gerechtshof dat de belangrijkste oorlogsmisdadigers berechtte. dat vond plaats in Neurenberg en Tokio.
Interneren Iemand in een kamp, vaak concentratiekamp, opsluiten.
Interpellatie Het recht van de Volksvertegenwoordiging om vragen te stellen aan de minster, die daarop moet antwoorden.
Interpretatie Het beeld dat iemand over een deel van het verleden heeft en/of laat zien.
Inundatie

Het onder water zetten van delen van land door de dijken door te steken; toegepast als verdedigingsmaatregel. Werd door de Watergeuzen gebruikt tegen de Spanjaarden.

Invasie Grote militaire inval in een land.
Invloedssfeer (Koude Oorlog) gebied dat na WO II bevrijd is door één van de drie Geallieerden en waar de bevrijder de grootste invloed behield.
Ionische bouwstijl Griekse stijl van tempelbouw. En Ionische tempel heeft slanke zuilen. de zuilen staan op een voetstuk. Ze hebben aan de bovenkant versieringen in de vorm van krullen
IRT
Interregionaal Recherche Team; samenwerking van Rechercheteams uit verschillende politietressorts. Vooral bekend geworden door de parlementaire enquête o.l.v. het overleden kamerlid van Traa.
   
   
Islam Letterlijk 'onderwerping aan de wil van God'. Monotheïstische godsdienst gebaseerd op de Koran, het woord van God dat aan de profeet Mohammed werd geopenbaard. de moslims geloven in eé'n ondeelbare God. Ze zetten zich af tegen de Heilige Drie-eenheid van de christenen en beschouwen Christus als een mens en niet als de zoon van God. de plichten van de Islam zijn de vijf zuilen:
  • de geloofsbelijdenis: Allah is de enige God en Mohammed is zijn profeet;
  • vijf maal bidden per dag met het gelaat naar Mekka;
  • het geven van aalmoezen;
  • van zonsopgang tot zonsondergang vasten in de maand ramadan;
  • zo mogelijk eens in het leven een pelgrimstocht maken naar Mekka.
Isolationisme Politiek van een land die erop is gericht zo weinig mogelijk buitenlandse verplichtingen aan te gaan.
Interruptie Een opmerking of vraag van een spreker in de Tweede Kamer wanneer een ander aan het woord is.