We hebben 238 gasten online

J-Historische termen

Gepost in Historische termen

J Historische termen- en begrippenlijst

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

Jaarmarkt Grote markt die ieder jaar op bepaalde dagen in een stad wordt gehouden.
Jaarmarkten van Champagne De Internationale markten die jaarlijks in de Franse streek van de Champagne gehouden werden en waar handelaren uit Noord- en Zuid -Europa elkaar ontmoetten en hun waar verhandelden.
Jackson, Andrew (1767-1845) President van 1829 tot 1837 en fel tegenstander van federale bemoeienis met het maatschappelijk leven.
Jacobs, Aletta In Nederland studeerde zij als eerste vrouw aan de universiteit. Ze werd arts en een van de kopstukken van de eerste feministische golf. Jacobs was voorzitter van de Vereniging voor vrouwenkiesrecht en medeoprichter van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Streed ook voor geboortebeperking.
Jagers-verzamelaars Groep mensen zonder vaste woonplaats die leeft van jacht en het verzamelen van gewassen.
Jalta Plaats op de Krim, waar Churchill, Roosevelt en Stalin in februari 1945 een conferentie hielden over de toekomst van Europa. Met 'Jalta' wordt meestal de conferentie bedoeld.
Jalta-conferentie Bijeenkomst van de geallieerden in februari 1945 waar onder meer werd afgesproken Berlijn in vier sectoren te verdelen. Later is Jalta het symbool geworden van de tweedeling van Duitsland en Europa.
Java-oorlog Oorlog die Nederland tussen 1825 en 1830 uitvocht tegen de Javaanse prins Dipo Negoro. de hoge kosten van de oorlog maakten de vraag actueel hoe Indië winstgevend gemaakt kon worden.
Jefferson, Thomas (1743-1828) Voornaamste opsteller van de Onafhankelijkheids-verklaring van 1776. Derde president van de VS (1801-1809). Hij ontwikkelde denkbeelden over de ' yeoman farmer' als hoeksteen van de vrije, gedecentraliseerde samenleving en was voorstander van staatsonthouding en 'States Rights'. Aanhangers noemden zich Republikeinen. Werd in 1790 minister van Buitenlandse Zaken en kwam toen in conflict met minister Hamilton. Jefferson was de leider van de Anti-federalisten terwijl Hamilton juist voor een sterk federaal gezag was. Werd in 1801 de derde president van de VS.
Jeugdorganisaties De verzuilde jeugdorganisaties, zoals de AJC, verloren in de loop van de jaren vijftig in de vorige eeuw aanhang en invloed op de jeugd.
Jeugdstorm Jeugdafdeling van de NSB; moest alle verboden jeugdorganisaties vervangen.
Jezjov, Nikolaj, Tussen 1936 en 1938 topman van de NKVD onder wiens verantwoordelijkheid de zuiveringen plaatsvonden.
Jezuïeten Kloosterorde in de Katholieke Kerk.
Jim Crow-wetten Wettelijke regelingen in het Zuiden van de VS waardoor blank en zwart op alle mogelijke gebieden werden gescheiden (segregatie).
Jinnah (Mohammed Ali) (1876-1948) Het ontstaan van Pakistan is vermoedelijk het werk van Jinnah geweest. Hij wist de moslims in India te verenigen in de Moslim Liga, die in 1940 een eigen Moslem-staat, Pakistan eiste.
Joden Oorspronkelijk: inwoners van het bijbelse rijk Juda in het tegenwoordige Israël. Vanaf de 6e eeuw voor Christus verspreidden de Joden zich over de hele wereld. Vanwege het eigen geloof werden de Joden eeuwenlang door moslims en vooral christenen vervolgd (antisemitisme).
Jodendom De oudste monotheïstische godsdienst gebaseerd op het geheel van de door God aan het joodse volk geopenbaarde regels en voorschriften, zoals deze zijn opgetekend in de Tora. In tegenstelling tot de christenen geloven de joden dat de Messias nog moet komen.
Jodenster Vanaf mei 1942 moesten de joden op hun kleding zichtbaar een gele ster dragen met daarop het woord Jood. Het was een middel om hen van de overige bevolking te kunnen onderscheiden.
Jodenvervolging In het algemeen vervolging van Joden in de loop der eeuwen in veel landen. In het bijzonder de vervolging van de Joden door de nazi's die uitliep op de moord op ongeveer zes miljoen Joden.
Johnson, Lyndon B. President van de Verenigde Staten van 1963 (als opvolger van de vermoorde J.F.Kennedy) tot 1968. de democraat Johnson had zijn zinnen gezet op een kostbaar en ingrijpend programma van sociale hervormingen, de Great Society, maar raakte vanaf de eerste week van zijn presidentschap verwikkeld in de Vietnam oorlog, die steeds meer geld en aandacht kostte. Het was Johnson die in 1965 geen andere optie zag dat een rechtstreekse, 'beperkte', oorlog. Verbitterd over het stempel die Vietnam op zijn politieke agenda en reputatie had gedrukt, besloot hij zich in 1968 geen tweede maal kandidaat te stellen voor het presidentschap.
Joodse Raad Ingesteld door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog om de maatregelen tegen de Joden te kunnen uitvoeren met behulp van de Joden zelf. Opgericht op bevel van de Duitsers direct na de Februaristaking. Taak was het handhaven van orde en rust onder de joden. In feite werd het een werktuig in Duitse handen om de isolering, plundering, concentratie en deportatie van joden zo soepel mogelijk te laten verlopen door een deel van die taken aan hen over te laten in ruil voor (tijdelijke) verzachting van de maatregelen en bescherming van de leden en medewerkers ervan.
Junglecommando Kleine groep Bosnegers die, geleid door Ronnie Brunswijk in 1986 een guerrilla in Oost-Suriname begon.
Junkers Klasse van adellijke grootgrondbezitters in Pruisen, vooral in Oost -Pruisen, die een enorme politieke, sociale en militaire macht bezaten in het koninkrijk Pruisen, en door de overheersende positie van Pruisen, in het keizerrijk Duitsland.
Jurisdictie
Letterlijk rechtspraak, meestal gebruikt in de betekenis van competentie of rechtsmacht, de bevoegdheid van de rechter om zich met de aan hem voorgelegde geschillen bezig te houden. Een derde betekenis is die van het Ressort, het gebied waarin een rechter bevoegd is.
Juridische ongelijkheid
Situatie waarbij er sprake is van wettelijke ongelijkheid van personen. Er bestaan dan bijvoorbeeld verschillen in rechten en plichten tussen verschillende klassen en standen, tussen manen en vrouwen, of tussen stedelingen en bewoners van het platteland.
Jurisprudentie
Uitspraken van rechters waarin uitleg wordt gegeven aan wetten.
Justitia
Bij de Romeinen de godin van het recht. Zij werd afgebeeld met als attributen een blinddoek, een weegschaal en een zwaard.