We hebben 344 gasten online

M-Historische termen

Gepost in Historische termen

M Historische termen- en begrippenlijst

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Een verlicht genootschap dat zich de verspreiding van kennis en deugd ten doel stelde. Het in 1784 opgerichte Nut was al gauw veruit het grootste genootschap van het land. Het kreeg een massale aanhang onder de burgerij. In 1800 had het al 3700 leden, verspreid over 52 afdelingen in het hele land. In 1850 waren er 300 afdelingen en 13.700 leden. De organisatie speelde een grote rol bij de 'volksverlichting' in het algemeen en het onderwijs bijzonder. Het deed dat door prijsvragen, lezingen, discussieavonden, adviezen aan de regering, de oprichting van voorbeeldscholen en de uitgave van schoolboekjes. Daarnaast probeerde het Nut ook de spaarzaamheid en verlichting onder de volksklasse te bevorderen door de oprichting van bibliotheken en volksspaarbanken.
Machismo Het haantje de voorste willen spelen van veel mannen.
Machtigingswet Wet die Hitler toestond (machtigde) om te regeren zonder controle van het parlement (aangenomen op 23 maart 1933).
Machtsvacuüm Gebied waar geen enkele partij macht kan uitoefenen.
Maerlant, Jacob van Een dichter, waarschijnlijk geboren voor 1235 in Damme (in de buurt van Brugge), die met zijn werk de kennis van d egeleerden voor een groter publiek toegankelijk probeerde te maken. Hij integreerde nieuwe kennis die hem via zeelieden ter ore was gekomen met het bestaande wereldbeeld. Enkele bekende werken van zijn hand zijn 'Der nature bloeme' en 'Spieghel historiael'.
Magie Iets doen waarvan men denkt dat het een 'geheimzinnige' kracht heeft. Op die manier probeert men iets te bereiken wat normaal niet goed zal lukken
Magistraat Bestuur of bestuurder van een stad.
Maginot-Linie Franse verdedigingslinie langs de Frans-Duitse grens tussen Longwy en Basel, aangelegd in 1929-1934 en genoemd naar de Franse minister van oorlog Andre Maginot. Deze linie werd als onneembaar beschouwd, maar bleek bij de Duitse aanval op Frankrijk in mei 1940 nagenoeg nutteloos omdat de Duitsers om de linie heen trokken en Frankrijk vanuit de Ardennen aanvielen.
Malaise Slapte in zaken; nare toestand.
Maliënkolder Hemd van kleine metalen ringetjes dat bescherming bood tegen de vijandelijke wapens.
Malthus, Thomas Engelse econoom die waarschuwde voor de gevolgen van de groei van de bevolking. “Essay on the Principle of Population": Boek van Thomas Malthus waarin hij beschreef dat de bevolking toenam via de rekenkundige reeks 1,2,4,16,32.64, 128 enz. en de voedselvoorziening via de rekenkundige reeks 1,2,3,4,5,6,7,8,9, enz. Dit zou ernstige gevolgen hebben en dus was hij voor geboortebeperkende maatregelen
Mammoetwet In 1963 kwam er een nieuwe regeling voor het voortgezet onderwijs tot stand. Deze wet, die vooral het werk was van de KVP-politicus Cals, kreeg door zijn grote omvang de naam Mammoetwet.
Mandaatgebied Gebieden in de wereld die na de Eerste Wereldoorlog onder toezicht kwamen te staan van door de Volkenbond aangewezen landen.
Mandeville, Jan van Vermoedelijk een Engelsman die leefde in de 14e eeuw. Hij beweerde in 1322 op reis te zijn gegaan, waarbij hij veel landen en streken zou hebben aangedaan.
Mandement, Bisschoppelijk Officieel bisschoppelijk schrijven aan de gelovigen over zaken van geloof en zeden.
Manifest Destiny In 1845 door John O'Sullivan geïntroduceerde term die nadruk legde op de roeping van de blanken het hele continent te beschaven in opdracht van christendom en vooruitgang.
Mansholt, Sicco Was van 1945 tot 1975 minister van Landbouw van Nederland. Vanaf 1958 bekleedde hij diverse functies in de Europese gemeenschappen. Hij is bekend geworden door het plan Mansholt, waarin voorstellen werden gedaan tot sanering en modernisering van de Europese landbouw. Het trad in 1972 in werking.
Manus, Rosa (1881-1942) Belangrijke, maar niet op de voorgrond tredende, joodse vrouw in de nationale en internationale vrouwenorganisaties voor vrede en kiesrecht. Een van de oprichters van het IAV. In de oorlog opgepakt en in een concentratiekamp overleden.
Man Vrouw Maatschappij (MVM) Organisatie die streed voor gelijke rechten voor vrouwen.
Mao ZeDong

Leider van de communistische partij van China die door middel van zijn Lange Mars en de burgeroorlog tegen de Kwo Min Tang er in 1949 in slaagde zijn doel, de stichting van de Volksrepubliek China, te verwezenlijken

Margaretha van Parma Onwettige dochter van Karel V (1522-1586, landvoogdes in de Nederlanden (159-1567), moeder van de latere landvoogd Alexander Farnese (Parma). Na jarenlange druk van de hoge edelen ( o.a. Willem van Oranje) verloor Margaretha haar belangrijke steun Granvelle. Op 5 april 1566 boden 400 edelen haar het Smeekschrift aan: verzachting van de Plakkaten. Margaretha gaf toe. In de zomer volgde de Beeldenstorm en na aanvankelijk toegeven organiseerde zij de onderdrukking van de opstandigheid,. In de herfst van 1567 kwam Alva met zijn Spaanse troepen en na een maand is hij de nieuwe landvoogd.
Maria Stuart 1631 - 1660 Henrietta Maria Stuart was de oudste dochter van koning Karel I van Engeland. In 1641, op haar tiende, trouwde zij met de 14-jarige zoon van de Nederlandse stadhouder Frederik Hendrik, Willem. Maria kwam in 1642 naar Den Haag. In 1650 overleed haar echtgenoot, een paar dagen voordat zij hun zoon ter wereld bracht, Willem III. Maria richtte zich op de opvoeding van haar kind, maar werd gedwarsboomd door haar schoonmoeder, Amalia van Solms, die probeerde Willem onder haar invloed te krijgen. Nadat in 1649 hun vader was terechtgesteld, steunde Maria haar broer Karel II in zijn strijd om de Engelse troon. In 1660 vertrok zij naar Engeland om Karels kroning bij te wonen. Zij overleed daar op een paar maanden later aan de pokken.
Marionettenregering Regering die in naam zelfstandig is, maar in feite ondergeschikt is aan buitenlandse grootmacht. De Amerikanen steunden in de Koude Oorlog marionettenregeringen in de Derde Wereld. Een ander voorbeeld zijn de communistische regimes in Oost-Europa, die hun orders vanuit Moskou kregen.
Maritale macht Macht die een echtgenoot heeft over vrouw en kinderen. Tot 1956 was de gehuwde vrouw 'handelingsonbekwaam'.
Markgraven Oefenden toezicht uit in de grensmarken.
Markteconomie Economie waarbij de bedrijven producten maken die klanten willen hebben.
Marron Slaven in Suriname die wegliepen en in het oerwoud van Suriname een leven in vrijheid opbouwden.
Marshall-hulp In 1947 kondigde de Amerikaanse minister ban buitenlandse zaken een omvangrijk hulpprogramma voor Europa aan. Door leningen en schenkingen zou de Europese economie weer op de been worden geholpen. Amerikaans hulpprogramma voor Europa; alleen West-Europa aanvaardde deze hulp. Economisch onderdeel Truman -doctrine.
Marseillaice De naam van het Franse volkslied.
Mars naar Rome Mars van Italiaanse fascisten naar Rome (1922), waarna Mussolini de opdracht kreeg een regering te vormen.
Marx, Karl Wetenschapper die in de 19e eeuw de theorie van het communisme nader uitwerkte. Volgens Marx zou een revolutie een einde maken aan de uitbuiting van de arbeiders door het kapitalisme. Het einddoel van het communisme was de klassenloze samenleving.
Marxisme-Leninisme De theorie die Karel Marx in de negentiende eeuw ontwikkelde en door Lenin is uitgewerkt. Het marxistisch-Leninisme is in de Sovjet-Unie de grondslag voor het bestuur van het land en te voren politiek. Een belangrijke toevoeging is: de dictatuur van het proletariaat wordt namens het proletariaat uitgeoefende door de communistische partij. Dus een dictatuur van de partij.
Marxistisch-Leninistische Wereldrevolutie Revolutie gepropageerd door Lenin waarbij hij ervan uitging dat in alle landen de marxisten de revolutie zouden leidden tegen de kapitalisten.
Massaconsumptie Door de groei van de algemene welvaart in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd het voor erg veel mensen mogelijk producten aan te schaffen die vroeger alleen voor de welgestelde bereikbaar waren.
Massapers Zie populaire pers.
Massaproductie Het vervaardigen van grote aantallen precies dezelfde producten.
Massavernietigingswapens Wapens als atoomwapens en raketten met gif die grote aantallen slachtoffers veroorzaken.
Massive Retaliation In 1954 nam de NAVO de strategie Massive Retaliation, massale vergelding aan. Een Sovjetaanval zou altijd beantwoord worden met onbeperkte inzet van kernwapens. deze strategie was in de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer te handhaven, omdat het kernwapenarsenaal van de Sovjet-Unie toen te sterk werd. Een kernoorlog zou daardoor zeker leiden tot wederzijdse vernietiging. (Mutal Assured Destruction), MAD)
Mataram (rijk) Éen van de oude Indonesische rijken (1600-1757).
Matoeari's Een groep Marrons in Suriname.
Maurits van Oranje 1567 - 1625Na de moord op zijn vader Willem van Oranje werd de 18-jarige Maurits in 1585 door Holland en Zeeland benoemd tot stadhouder en bevelhebber van leger en vloot. Later werd hij ook in de andere gewesten (behalve Friesland) als stadhouder aangesteld. In 1590 kreeg Maurits het bevel over leger en vloot van de Republiek. Zijn reorganisatie van het leger werd een voorbeeld voor de rest van Europa. Maurits was bovendien een uitmuntend veldheer, die de Spaanse troepen uit de Republiek verdreef. In 1609 werd een wapenstilstand met Spanje gesloten. De vervolging van politieke tegenstanders tijdens het bestand met Spanje hebben zijn naam echter geen goed gedaan.
Mauthausen Een concentratiekamp van de Duitsers in het huidige Oostenrijk.
'Max Havelaar' Titel van het boek van Eduard Douwes dekker (1820-1887), gepubliceerd in 1860, onder het pseudoniem Multatuli. In Max Havelaar verwerkte Douwes Dekker zijn ervaringen als assistent-resident op Java. Hij uitte scherpe kritiek op de wantoestanden in de tijd van het Cutuurstelsel. Mede onder invloed van dit boek kwam de ethische politiek tot stand.
Maximiliaan

Keizer Heilige Roomse Rijk en vader van Karel de V.

McCarthyisme Senator Mc Carthy ontketende in 1950 een heksenjacht tegen communisten die hij overal in de Amerikaanse samenleving ‘ontmaskerde’. Werd vooral ingegeven door de angst voor het ‘rode gevaar’.
McLeod Bethune, Mary (1875-1955) Vooraanstaande zwarte vrouw. Lid van de National Administration, tevens voorzitter van de National Council of Negro Woman. Een van de eerste zwarte vrouwen die in een hoge functie beneomd werd.
McMillan Britse conservatieve regeringsleider van 1957-1963.
Medicijnman Iemand die volgens de aanhangers van een traditionele godsdienst beschikt over geneeskundige gaven.
Meerjarenplannen Plannen voor de productie over een aantal jaren, opgesteld door de regering in een communistisch economisch systeem.
Megalithische culturen Zijn culturen waarvan de mensen grote (monumentale) bouwwerken van zwerfkeien ( megalieten) maakten.
Mehr Democratie Wagen Leus waaronder de SPD vanaf 1969 als regeringspartij een meer progressieve koers in de binnenlandse politiek nastreefde.
Mein Kampf Boek dat Hitler schreef in 1923 waarin hij al zijn ideeën en opvattingen uiteenzet.
Mekka geboorteplaats van Mohammed en daarom een belangrijke islamitische bedevaartsplaats. Elke moslim gaat eens in zijn leven op bedvaart naar Mekka.
Melbourne-race Vliegwedstrijd in 1934 tussen Londen en Melbourne waaraan de KLM met 'de Uiver' deelnam.
Melting Pot Smeltkroes van rassen, volkeren en culturen, waarin naar verwachting de onderlinge verschillen op den duur minder zichtbaar zouden worden.
Memorie van Antwoord Schriftelijke reactie van de regering op het Voorlopige Verslag van de Kamer.
Memorie van Toelichting Geschreven toelichting bij een wetsvoorstel.
Mening Een opvatting over mensen of zaken, die meestal niet of moeilijk is te bewijzen
Mensenrechten Ook vaak rechten van de mens genoemd; het zijn rechten en vrijheden die ieder individu toekomen, bedoeld om het individu te beschermen tegenover de macht van d eoverheid.
Mensjewieken De Russische communisten die langs parlementaire weg het communisme in Rusland wilden invoeren. Tussen februari en oktober 1917 speelden ze een grote rol. In de jaren twintig verdwenen de Mensjewieken van het politieke toneel.
Merovingers

Frans koningsgeslacht dat van 431-751 over het Frankische Rijk regeerde.

Mesopotamië Komt uit het Grieks en betekent tussen de rivieren. men bedoelt er het huidige Irak en delen van Syrië en Iran mee.
Mestiezen Nakomelingen van blanke vaders en indiaanse moeders in Latijs-Amerika.
Metoikos Inwoner van Athene uit een andere stad. Had geen stemrecht.
Met voorbedachte rade Met opzet, willens en wetens een delict plegen.
Michielsgestel, Sint Een interneringskamp voor bekende Nederlanders tijdens de Duitse bezetting.
Middelburgse Commercie Compagnie Onderneming die slaven van Afrika vervoerde naar Suriname.
Middeleeuwen Tijd van 500-1500. Deze term is pas in de Renaissance in gebruik genomen. Men dacht dat de tijd toen had stilgestaan. nu denken we daar anders over.

Is onder te verdelen in: Vroege Middeleeuwen: 500-1000 Tijd van Monniken en Ridders; Hoge Middeleeuwen: 1000-1300 Tijd van Steden en Staten; Late Middeleeuwen: 1300:1500 Tijd van Steden en Staten.

Middenklasse Inkomensgroep die door beroep en of arbeid zich los had gemaakt van de lagere klassen
Militair Gezag Militair gezagsapparaat, ingesteld op 19 juli 1944 om belangrijke bestuurstaken in bevrijd Nederland te vervullen; doel was het voorkomen van een gezagsvacuüm en een goede communicatie met de geallieerde autoriteiten; hoofd was generaal Kruls.
Militarisme Het idealiseren van het militaire, niet alleen in de strijdkrachten, maar ook daarbuiten. Militarisme plaats het leger en al de waarden die daar belangrijk zijn op een voetstuk; moed, discipline, gehoorzaamheid, eer, geweld, kameraadschap, veroveringsdrang, mannelijkheid, meedogenloosheid, hiërarchisch denken. Het militarisme heeft in de geschiedenis een lange en bloedige traditie. Militaire successen stonden aan de wieg van het een geworden Duitsland. Het keizerrijk streefde naar militaire suprematie ook op zee. In twee wereldoorlogen heeft het militarisme bewezen een destructieve kracht van de eerste orde te zijn. Ook : het overwaarderen van militaire macht en alles wat er mee te maken heeft.
Miljoenen van Deli, de Een pamflet uit 1902 waarin de mistoestanden onder de koelies op Sumatra aan de kaak werden gesteld. 'de miljoenen van Deli' leidde tot een overheidsonderzoek
Ministerie van Maatschappelijk Werk In 1952 op aandrang van de KVP opgericht departement, voor het bevorderen van de sekse- en gezinspolitiek via bestaande, meestal confessionele instellingen van maatschappelijk werk. de verzuiling op dat gebied werd dus bevestigd.
Ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda (Duitsland) Ministerie dat onder leiding van Goebbels een coördinerende rol speelde bij de gelijkschakeling in Duitsland in de periode 1933-1945.
Militarisme Het overwaarderen van alles wat met militaire macht te maken heeft.
Minaret Toren bij een moskee van waaraf de moslims opgeroepen werden tot het gebed.
Minister Lid van de regering en hoofd van een ministerie.
Ministeriële verantwoordelijkheid De regel dat de koning niets kan doen zonder dat er een minster ter verantwoording kan worden geroepen door het parlement. Dat is zo sinds de grondwetsherziening van 1848.
Minister zonder portefeuille Een minister die geen 'eigen' departement heeft.
Ministerraad Wekelijkse vergadering van alle ministers.
Minstreel Een rondreizende zanger.
Misoogsten en prijsstijgingen Veel mensen leefden in de 16e eeuw op de rand van het bestaansminimum. Als door het mislukken van de oogst, het afsluiten van de aanvoer van graan of zelfs alleen de dreiging van de afsluiting van die aanvoer de prijzen gingen stijgen, was er voor zeer velen sprake van acute nood. Graanhandelaren hielden hun graan vast om de prijzen verder op te drijven, honger en opstandigheid keken om de hoek. In 1565-1566 was zo'n periode van prijsstijgingen, honger en opstandigheid (Beeldenstorm).
Missie, Missionarissen Bekering tot het christendom door Katholieke geestelijken.
Missionaris Een geestelijke die naar andere volken trekt om die tot zijn godsdienst te bekeren.
Missouri Compromise In 1820 gesloten overeenkomst die - uitgezonderd Missouri - slavernij in het westen verbood ten noorden van de breedtegraad 36"30", de lijn in het verlengde van de zuidgrens van Missouri. Maar omdat het evenwicht tussen wel- en niet-slavernij staten werd verstoord, werd Maine op voorstel van Henry Clay als zelfstandige staat afgescheiden van Massachusetts, zodat er wel weer een evenwicht was. Ook werd de rest van de Louisiana Purchase met het oog op de toekomst verdeeld in een zuidelijk gebied met slavernij en een noordelijk gebied zonder slavernij.
Mitterand Socialistische president van Frankrijk 1981 tot 1995.
Moderaten Letterlijk zijn dit gematigden. Er wordt een politieke groepering van de patriotten mee bedoeld die tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) weliswaar unitaristisch gezind waren, dus voor de eenheidsstaat waren, maar tegelijkertijd reserves hadden tegen het politieke programma van de unitaristen. Ze waren bijvoorbeeld voor een meer algemeen stemrecht, dus ook voor de politieke tegenstanders, de Oranjepartij. Zij werden ook wel 'slijmgasten' genoemd.
Modern Imperialisme Fase in de geschiedenis van het kolonialisme tussen ca. 1890 en 1910. Kenmerkend is de uitbreiding van het Nederlandse gezag over de gebieden die daarvoor alleen in naam onder Nederlands gezag stonden. Het imperialisme maakte een einde aan de 'politiek van de onthouding'.
Moderne gezin De leefeenheid die aan het eind van de negentiende eeuw steeds wijder verbreid werd: vader en moeder in liefde verbonden met elkaar en met hun kinderen; beslotenheid in huiselijke sfeer. Daar tegenover staat het traditionele gezin: zakelijker, meer naar buiten gericht en met meerdere personen dan ouders/kinderen.
Moderne Vormgeving Vormgeving, die door b.v. stroomlijning en/of gebruik van nieuwe materialen, zoals beton, breekt met de traditie.
Modjopahit (rijk) Één van de oude Indonesische rijken (1200-1527).
Moederbond Grootste vakbond van Suriname.
Moederschapsideologie een samenstel van ideeën over de rol van d evrouw als moeder. haar hoofdrol lag thuis, in het egzin en het was vooral een zorgende en keosterende rol.
Mohammed ( 570-632)De belangrijkste profeet volgens de islam aan wie God door de engel Gabriël zijn woord heeft geopenbaard.
Molukkers (Zuid-) Molukken Indonesische militairen, hun gezinnen en nakomelingen, afkomstig van het eiland Ambon. De militairen hadden in Nederlandse dienst gevochten en werden in 1951 naar Nederland overgebracht.
Monarchie Staat met een vorst (monarch) aan het hoofd.
Mongoolse Rijk Het rijk dat in het begin van de dertiende eeuw gesticht werd door de Mongolen, een volk van stepperuiters uit Centraal-Azië.
Monnet Franse zakenman en politicus. Omtwerper van het plan Schuman. Van 1952 tot 1965 voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.
Monniken Mannen die in kloosters leven.
Monopolie Alleenrecht. De Republiek gaf de VOC en de WIC het recht als enige met een bepaald gebied handel te drijven.
Monotheïsme Een cultuur waarin men maar één God vereert.
Monroeleer Door de Amerikaanse president Monroe in 1823 verkondigde opvatting 'Amerika voor de Amerikanen'. Monroe wilde met zijn verklaring de vrijheidsstrijd in Latijns-Amerika steunen en hij keerde zich tegen Europese inmenging in Latijns-Amerika.
Monsterverbond Is eigenlijk een verbond van partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar tot dan toe bestreden hebben. B.v. aanduiding van het verbond tussen de westelijke geallieerden en de Sovjet-Unie in de strijd tegen Nazi-Duitsland.
Monsterverbond Officieel Unie der Opposities, in 1928 gesloten bondgenootschap tussen de liberale en de katholieke oppositie in de zuidelijke gewesten tegen de regering van Willem I. Uitte zich in grootse petitiebewegingen die de politieke spanning in het zuiden verhoogden. Waardoor Willem I onder grote druk kwam te staan; Een verbond tussen twee eigenlijk zeer tegenstrijdige 'partijen', omdat de conservatieve katholieken meestal niets moesten hebben van de progressieve liberalen.
Moord
Delict dat bestaat uit het opzettelijk en met voorbedachte rade doden van een ander.
Moreel verval
Overheid kerken en instellingen van jeugd en gezinszorg maakten zich zorgen over de kwalijke gevolgen van oorlog en bezetting, maar ook van industrialisatie, welvaartsgroei en verstedelijking.
Moren Arabieren die tegen het einde van de 7e eeuw bijna geheel Spanje veroverden.
Morozov, Pavlik Veertienjarig jongetje dat volgens de propaganda zijn vader aangaf bij de geheime dienst en kort daarna door enkele koelakken werd vermoord. De propaganda maakte van Pavlik een volksheld.
Moskee Gebouw waar moslims samenkomen om Allah te aanbidden.
Moslimfundamentalisten Radicale stroming binnen de islam, die iedere aanpassing aan het Westen afwijst.
Moslims Aanhangers van de Islam. Letterlijk: 'zij die zich onderwerpen aan God'.
Montesquieu De grondlegger van de 3 deling van de macht in een staat in de wetgevende- de uitvoerende- en de rechtelijke macht. Deze verlichtingsfilosoof schreef hierover in zijn boek “Over de geest der Wetten van 1748.
Motie Uitspraak van de Eerste of Tweede Kamer, waarin een wens of opvatting tot uitdrukking wordt gebracht. deze uitspraak is niet bindend. Een minister kan zo'n uitspraak 'naast zich neerleggen'.
Motief Doel dat wordt nagestreefd.
Muham-Madiyah(de weg naar Mohammed) Organisatie opgericht door Indonesische progressieve moslims. Spande zich in voor het onderwijs en welzijn, predikte de islam en bestreed het christendom en het plaatselijk bijgeloof.
Muiterij Gemeenschappelijk, aak gewapend verzet van ondergeschikten in het leger.
Mulatten Nakomelingen van Europese vaders en Afrikaanse moeders(Latijns-Amerika).
Mulder, Catherina (Kaat Mossel) ( 1723-1798)Oranjegezinde mosselmeid, die met financiële middelen van Willem V anti-patriotse onlusten aanwakkerde; speelde een vooraanstaande rol bij de onlusten in 1783-1784.
Multinational Bedrijven met vestigingen en werknemers verspreid over de hele wereld. b.v. Unilever, Shell.
Mummie Lichaam van een dode dat is bewerkt om bederf tegen te gaan.
'München 1938' Verdrag tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië waarbij ten koste van Tsjecho-Slowakije overeenstemming werd bereikt over het afstaan aan Duitsland van het Sudetenland. Het zogenaamde verraad van Munchen.
Muntstelsel Alle munten samen vormen het muntstelsel (in de Middeleeuwen bijvoorbeeld de munten van een stad, van een edelman of een koning).
Museum Gebouw waarin kunstwerken en voorwerpen uit het verleden worden bewaard.
Mussert Hij was de oprichter en leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. Werd na de oorlog ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Mythe Verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden (mensen die als held werden vereerd). Ook: Waanvoorstelling die algemeen ingang vond.
Mythologie Verzameling mythen van een volk.