We hebben 92 gasten online

U-Historische termen

Gepost in Historische termen

U Historische termen- en begrippenlijst

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

Uitvoerende macht Bevoegdheid om wetten uit te voeren.
Ulbricht, Walter Tot 1971 partijleider van de SED, en daarmee de eerste man van de DDR.
Ultimatum Een laatste dringen eis aan de tegenstander; komt deze het ultimatum niet na dan wordt het dreigement dat in het ultimatum verwoord staat, uitgevoerd.
Ultra's De meest extremen onder de Colons in Algerije en in het Franse leger. Zij wilden Algerije ten koste van alles Frans houden; extremisten.
Uncle's Tom's Cabin Bestseller uit 1852 van de abolitioniste Harriet Beecher Stowe over het lot van de slaven in het zuiden.
Underground Railroad Geheime organisatie die slaven hielp naar het noorden of naar Canada te vluchten.
UNESCO Organisatie van de VN die zich vooral bezighoudt met de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het onderwijs.
UNHCR Wereldvluchtelingenorganisatie van de VN.
UNICEF Organisatie van de VN die zich inzet voor kinderen, vooral in ontwikkelingslanden en in landen waar oorlog wordt gevoerd.
Unie De staten van de VS vormen samen een verbond (Unie), ook federale regering genoemd.
Unie van Atrecht De zuidelijke gewesten die in 1579 de kant van Spanje kozen.
Unie van Utrecht De zeven Noordelijke gewesten die in 1579 de strijd voerden tegen Spanje.
Uniformverbod Verbod ingesteld in september 1933, gericht tegen de geüniformeerde afdelingen van de NSB.
Unitaristen Ook wel unitariërs genoemd. Ze waren bij het begin van de Bataafse Republiek voorstanders van één ondeelbare staat en dus tegen een losse confederatie van verschillende gewesten.
Universiteit Komt van het woord 'Universitas', dat gilde betekent. In de beginjaren waren de universiteiten gilden van leermeesters en studenten. Later groeiden ze uit tot instellingen van wetenschappelijk onderwijs.
Urbanisatie
Benaming van de groei van steden. Met de groei van de bevolking, de opkomst van de industrie en de crisis in de landbouw kreeg de urbanisatie of verstedelijking in het laatste kwart van de negentiende eeuw en ook daarna een enorme impuls. Steden die tientallen jaren nauwelijks gegroeid waren, kregen een grote toestroom van mensen te verwerken. Overbevolking in oude wijken en bouw van nieuwe wijken waren onder andere het gevolg.
USSR (Unie van Socialistische Sovjet Republieken) Zie Sovjet Unie.
Uitvoerende macht De regering van ons land