We hebben 78 gasten online

Meerkeuzevragen Politiek en Staatsinrichting in Nederland en Europa

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen Politiek en Staatsinrichting in Nederland en Europa

 

1)Wie gaf volgens de grondwet van 1848 leiding aan het bestuur?

 

a.Staten generaal

b.De ministers

c.De koning

d.De tweede kamer

 

 

 

2)Nederland heeft de constitutionele monarchie te danken aan:

 

a.Montesquieu

b.Thorbecke

c.Koning Willem I

d.Koning Willem 11

 

 

 

3)De Eerste Kamer bezit de rechten van:

 

a)initiatief en interpellatie

b)enquête en amendement

c)amendement en initiatief

d)interpellatie en enquête

 

 

 

 

4)De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door:

 

a.de leden van de Tweede Kamer

b.het Nederlandse volk

c.de leden van de Provinciale Staten

d.deze worden niet gekozen maar door de koningin benoemd

 

 

 

 

5)De oudste politieke partij van het land is:

 

a.ARP

b.VVD

c.KVP

d.SDAP

 

 

 

 

6) Evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd in:

 

a.1880

b.1848

c.1815

d.1917

 

 

 

 

7)Zet in de juiste volgorde:

 

a.Beatrix, Juliana, Emma en Wilhelmina

b.Juliana, Beatrix, Emma en Wilhelmina

c.Wilhelmina, Emma, Juliana en Beatrix

d.Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix

 

 

 

 

 

8) Het richt van amendement is:

 

a.Het recht van de koning om een wet in te dienen

b.Het recht van het parlement om een wetsvoorstel te wijzigingen

c.Het recht van een kamerlid om de minister ter verantwoording te roepen

d.Het recht van het kabinet om de koning vragen te stellen

 

 

 

 

9)Welke partijstroming was de vorige eeuw vooral betrokken bij de opbouw van de parlementaire democratie?

 

a.socialisten

b.liberalen

c.confessionelen

d.anti-revolutionairen

 

 

 

 

10)Welk kabinet heeft de minste binding met de Tweede Kamer

 

a)extra-parlementair kabinet

b)demissionair kabinet

c)zakenkabinet

d)nationaal kabinet

 

 

 

11)Het CDA is ontstaan uit:

 

a)KVP-ARP-SGP

b)CHU-KVP-ARP

c)ARP-RPF-SGP

d)KVP-CHU-RPF

 

 

 

 

12)WAT IS FOUT?

Een ander woord voor Eerste en Tweede kamer is?

a)Parlement,

b)Kabinet

c)Staten Generaal

d)Volksvertegenwoordiging.

 

 

 

 

13)De wetgevende macht in Nederland berust bij:

 

a)Kroon en Staten Generaal

b)Staten generaal

c)Volksvertegenwoordiging

d)Regering

 

 

14)het CDA is een:

 

a)omroepvereniging

b)een katholieke partij

c)een liberale partij

d)een confessionele partij

 

 

 

15)Een ander woord voor Eerste en Tweede Kamer is:

 

a)parlement

b)regering

c)kabinet

d)ministerie

 

 

 

 

 

16)Voor het optreden van de koningin tijdens een staatsbezoek is volgens de grondwet:

 

a)Zijzelf verantwoordelijk

b)De Staten-Generaal verantwoordelijk

c)De regering verantwoordelijk

d)Zijzelf en de regering verantwoordelijk

 

 

 

 

 

17)Onder Anti-these van Kuyper verstaan we:

 

a)samenwerking van katholieken en protestanten

b)samenwerking tussen liberalen en socialisten

c)alle gelovigen moeten zich verenigen tegen de ongelovigen

d)alle ongelovigen moeten zich verenigen tegen de gelovigen

 

 

 

 

18)met soevereiniteit in eigen kring bedoelde Kuyper:

 

a)Socialisten moesten niet samenwerken met confessionelen

b)Liberalen en socialisten waren elkaars tegengestelden

c)Dat het katholieke volksdeel zich binnen de eigen kring moest terugtrekken

d)Dat het protestantse volksdeel zich binnen de eigen kring moest terugtrekken

 

 

 

 

19)Met Verzuiling bedoelen we:

 

a)het herontdekken van de oudheid

b)het neoclassicisme binnen de architectuur

c)het leven binnen het eigen wereldje

d)een combinatie van pacificatie en anti-these

 

 

 

 

20)Troelstra was de leider van

 

a)de SDB

b)de SDAP

c)de SGP

d)de RKSP

 

 

 

 

21)Een Formateur is

 

a)Een door de Tweede Kamer benoemde persoon die een kabinet samen moet stellen

b)Een door het parlement gekozen persoon om een kabinet samen te stellen

c)Een door verkiezingen gekozen vertegenwoordiger van het kabinet

d)Een door de Koningin benoemde functionaris om een kabinet samen te stellen

 

 

 

22)Met Rooms-Rood wordt bedoeld:

 

a)Een regeringssamenwerking tussen christenen en liberalen

b)Een regeringssamenwerking tussen liberalen en socialisten

c)Een regeringssamenwerking tussen protestanten en katholieken

d)Een regeringssamenwerking tussen katholieken en socialisten

 

 

 

 

23)Het Mandement van 1954 was:

 

a)Een regeringsverklaring over het Staatshoofd

b)Een bisschoppelijke verklaring die stemmen op socialisten verbood

c)Een bisschoppelijke verklaring die stemmen op liberalen verbood

d)Een bisschoppelijke verklaring over deelname katholieken aan sportwedstrijden.

 

 

 

 

24)Welke partij past hier niet bij:

 

a)D 66

b)PSP

c)SDAP

d)PPR

 

 

 

 

25)Welke stelling is onjuist:

 

a)Monisme en dualisme kunnen best samengaan

b)Socialisten van de PvdA zijn voor Parlementaire democratie

c)Liberalen zijn voor vrijheid en democratie

d)PSP was tegen de atoombom

 

 

 

 

26)Met secularisering bedoelen we:

 

a)het versterken van de band tussen politiek en samenleving

b)het loslaten van de band met de kerken in het dagelijkse leven

c)het ontstaan van een verzuilde samenleving

d)het loslaten van de politieke oude verbanden.

 

 

 

 

27)De constitutionele parlementaire democratie werd ingevoerd in:

 

a) 1880

b) 1848

c) 1815

d ) 1917

 

 

 

 

28)Het kiesstelsel in Nederland heet:

 

a.kiesdeler

b.districtenstelsel

c.evenredige vertegenwoordiging

d.maximumstelsel

 

 

 

 

29)Ministeriele verantwoordelijkheid geldt voor:

 

a. alles wat de ministers doen

b. alle leden van het parlement

c.alle leden van de vertegenwoordigende lichamen

d.alle leden van het koninklijk Huis

 

30)Het richt van interpellatie is:

 

a.Het recht van de koning om een wet in te dienen

b.Het recht van het parlement om een wetsvoorstel te wijzigingen

c.Het recht van een kamerlid om de minister ter verantwoording te roepen

d.Het recht van het kabinet om de koning vragen te stellen

 

 

 

31)Welke stelling is juist:

 

a.Socialisten accepteren de parlementaire democratie

b.liberalen willen nooit samenwerken met socialisten

c.confessionelen waren eerst socialisten

d.anti-revolutionairen zijn anti koninklijk huis.

 

 

 

 

 

32)Er kwam een einde aan het HARMONIEMODEL door:

 

a)De loonstijgingen in de quartaire sector

b)Het ontstaan van nieuwe partijen

c)De nacht van Schmelzer

d)Het einde van de samenwerking tussen katholieken en protestanten.

 

 

 

 

33)Nieuw Links was een actiegroep binnen:

 

a)PvdA

b)KVP

c)PSP

d)ARP

 

 

 

 

34)De eerste Feministische golf werd beëindigd door:

 

a)Het totstandkomen van het wettelijk huwelijk

b)De echtscheidingswet

c)Het invoeren van het actief en passief kiesrecht voor vrouwen

d)Opheffen van het werkverbod voor getrouwde vrouwen

 

 

 

 

35)Met privatiseren werd bedoeld:

 

a)lagere overheden namen taken over

b)taken afstoten naar het bedrijfsleven

c)alles overlaten aan het particuliere initiatief

d)samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

 

 

 

 

36)Decentralisatie was beleid van:

 

a)Kabinet Lubbers

b)Kabinet Cals

c)Kabinet Van Agt

d)Kabinet Den Uyl

 

 

 

37)het Paarse kabinet bestaat uit de volgende partijen:

 

a)PvdA en VVD

b)PvdA, VVD en Groen Links

c)PvdA, D 66 en Groen Links

d)PvdA, D 66 en VVD

 

 

38)De Europese Unie:

 

a)Is een economisch samenwerkingsverband van alle Europese landen

b)heeft een interne markt

c)gebruikt de euro als betaalmiddel

d)is helemaal geïntegreerd

 

 

 

 

39)Met het verdrag van Maastricht werd:

 

a)het integratieproces verder doorgevoerd

b)werd de Unie uitgebreid

c)een Unie leger niet meer mogelijk

d)het integratieproces stopgezet

 

 

 

 

40)De Europese commissie is:

 

a)de raad van ministers

b)het Europese parlement

c)het dagelijks bestuur van de Unie

d)het ambtenarenapparaat van de Unie

 

 

 

 

41)Met subsidiariteit wordt bedoeld

 

a)het verkrijgen van Europese subsidies

b)men zich niet moet bemoeien met dingen die beter nationaal kunnen worden geregeld

c)men zich wel moet bemoeien met dingen die op nationaal niveau niet kunnen worden geregeld

d)het verder tegengaan van uitbreiding van de Unie

 

 

 

 

42)Het Europese Parlement heeft niet:

 

a)een wetgevende functie

b)een controlerende functie

c)een vragenrecht

d)een enquêterecht

 

 

 

 

43)De Europese Raad bestaat uit:

 

a)de ministers van de lidstaten

b)de vakministers van de lidstaten

c)de regeringsleiders van de lidstaten

d)de vakministers en de regeringsleiders van de lidstaten

 

 

 

 

44)Zet in de juiste volgorde:

 

a) EEG, de Unie, EGKS, Euratom

b)EGKS, EEG, Euratom en de Unie

c)EGKS, de Unie, EEG , Euratom

d)Euratom, EGKS, Unie, EEG

 

 

 

45)Zet in de juiste volgorde van ontstaan:

 

a)SDAP, KVP, RKSP, VVD

b)VVD, KVP, RKSP, SDAP

c)SDAP, RKSP, KVP, VVD

d)VVD, SDAP, KVP, RKSP

 

 

 

46)Zet in de juiste volgorde:

 

a)Willem II, Troelstra, Den Uyl, Lubbers

b)Lubbers, Den Uyl, Troelstra, Willem II

c)WillemII, Den Uyl, Lubbers, Troelstra

d)Troelstra, Willem II, Den Uyl, Lubbers

 

 

 

47)Zet in de juiste volgorde:

 

a)Evenredige vertegenwoordiging, districtenstelsel, harmoniemodel, conflictmodel

b)Districtenstelsel, harmoniemodel, evenredige vertegenwoordiging, conflictmodel

c)Harmoniemodel, districtenstelsel, evenredige vertegenwoordiging, conflictmodel

d)Districtenstelsel, evenredige vertegenwoordiging, harmoniemodel, conflictmodel.

 

 

 

 

48)De Eerste Kamer is een onderdeel van:

 

a)Parlement

b)Departement

c)Koningshuis

d)Ministerie

 

 

 

49)De Tweede Kamer heeft:

 

a)100 leden

b)150 leden

c)175 leden

d)225 leden

 

 

 

50)Een coalitie is:

 

a)een samenwerkingsverband van partijen in een regering

b)de oppositie in het parlement

c)alle partijen die samenwerken in het parlement

d)de samenwerking binnen een regering