We hebben 99 gasten online

Meerkeuzevragen Ned-Indië-Indonesië

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen Ned-Indië-Indonesië

 

1 De Adat vindt zijn oorsprong in de/het:

a.Islam

b.Hindoeïsme

c.Natuurgodsdiensten

d.Boeddhisme

2 Cargadoors zijn:

a.scheepsbevrachters

b.havenvorsten

c.adellijke heren

d.VOC-kooplieden

3. De VOC werd opgericht om:

a.de onderlinge concurrentie te versterken

b.de onderlinge krachten te bundelen

c.Indië te bezetten

d.Samen te werken met de Engelsen en Portugezen.

4. Wat hoort niet bij de rechten van de V.O.C. ?

a.alleenrecht op handel op Indonesïe

b.verdragen sluiten met Portugal

c.oorlog voeren in Indië

d.Nederzettingen stichten

5 Wat is waar over Jan Pieterszoon Coen ? :

a.Hij plaatste het grootste deel van de bevolking van Banda over vanwege contractbreuk.

b.Hij stichtte Djakarta op de puinhopen van het verwoeste Batavia.

c.Hij stichtte de VOC in 1602

d.Hij wilde dat de VOC de handel tussen India, de Indonesische Archipel en de Chinese zee zou beheersen.

6 Na de oorlog met Engeland raakte het VOC-bestuur in Batavia in geldnood omdat:

a.de Engelsen de verbinding blokkeerden.

b.men een verbod kreeg de opgestapelde goederen op de vrije markt te verkopen.

c.Willem V toestemming gaf aan de Engelsen om de specerijen op ta halen.

d.Het cultuurstelsel niet meer werkte

7 Daendels is bekend geworden om:

a. de aanleg van de Grote Postweg en de reorganisatie van het ambtenarenapparaat.

b. de reorganisatie van het ambtenarenapparaat en het neerslaan van de Molukse

opstand.

c.de invoering van het cultuurstelsel en de aanleg van de Grote Postweg.

d.Het neerslaan van de Molukse opstand en de reorganisatie van het ambtenarenapparaat.

8 Het engelse bestuur werd bekend door de invoering van:

a.nieuwe belastingen

b.het cultuurstelsel

c.landrente

d.herendiensten

9 De Java-oorlog werd gewonnen dankzij:

a.het KNIL

b.de Javaanse opstand

c.een list

d.een massale moord op de inwoners van Banda.

10 Wie had (den) in Nederland de meeste moeite met het Cultuurstelsel ?

a.de liberalen

b.de christen-democraten

c.de socialisten

d.de koning

11 In het Binnenlands bestuur stond onder de gouverneur:

a.de resident

b.de regent

c.de controleur

d.de gouverneur-generaal

12 Het cultuurstelsel werd vervangen door:

a.de ethische politiek

b.de oprichting van de KPM

c.de agrarische wet

d.de herendiensten 

13 De koelies werden vooral aangetrokken op de plantages van

a.Java

b.Sumatra

c.Atjeh

d.De Molukken

14 De ethische politiek werd vooral ingegeven door:

a.economische overwegingen

b.schuldgevoel

c.religieuze overtuiging

d.socialistische gevoelens 

15 Wat was geen factor voor de opkomst van het Indonesische Nationalisme.

a.De Russisch-Japanse oorlog van 1904

b.De Eerste Wereldoorlog

c.De Russische revolutie

d.De afschaffing van slavernij in de VS 

16 "Deze vereniging streefde naar gelijkmatige ontwikkeling van de Javaanse bevolking d.m.v. een combinatie van westerse kennis en Javaanse cultuur."

Deze woorden slaan op:

a.Boedi Oetomo

b.Indische partij

c.Sarekat Islam

d.ISDV

17 Wat was geen kenmerk van de P.N.I. ?

a.men streefde naar vereniging van alle nationalistische bewegingen.

b.Men wilde samenwerken met de koloniale overheid op weg naar meer democratie

c.Bij redevoeringen maakte men gebruik van begrippen en symbolen uit de Wayang

d.Men wilde de onafhankelijkheid van Indonesië zo snel mogelijk doorvoeren

18 Wat kun je de petitie Soetardjo niet noemen.

a.gematigd

b.nationalistisch

c.radicaal

d.redelijk

19 Welke stelling is onjuist met betrekking tot de romoesja's:

a.Ze zijn geronseld

b.Ze verrichten slavenarbeid

c.Ze versterkten het nationalisme

d.Ze stierven massaal

20 Pemoeda's zijn

a.vrijwillige soldaten

b.opstandige jongeren

c.dwangarbeiders

d.pro-Japanse nationalisten

21 Wie hadden de meeste angst tijdens de Bersiapperiode?

a.de Japanners

b.de Javanen

c.de nationalisten

d.de Nederlanders.

22 Welk gebied vormde een deelstaat in de VSI ?

  1. Borneo
  2. Sumatra
  3. Nieuw- Guinea
  4. De Molukken

23 Wat was uiteindelijk doorslaggevend voor het besluit tot de 1e politionele actie ?

a.een militaire reden.

b.een politieke reden

c.een economische reden

d.een diplomatieke reden

24 De tweede politionele actie werd beëindigd door:

a.een nederlaag

b.een overwinning

c.diplomatiek overleg

d.een VN-resolutie

25 Nieuw Guinea bleef na de soevereiniteitsoverdracht nog bij Nederland door:

a.de weigering van koningin Juliana dit gebied af te staan

b.doordat dit gebied nog in handen was van de KNIL

c.doordat er anders geen grondwetswijziging mogelijk was om Indonesië zelfstandig te maken

d.omdat Soekarno op dat moment geen belangstelling had voor dit gebied.