We hebben 142 gasten online

Meerkeuzevragen Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

 1. 1.Waarom viel Frankrijk in september 1939 Duitsland niet aan ?
  1. a.Omdat het Duitsland niet de oorlog had verklaard.
  2. b.Omdat men zijn aandacht richtte op steun aan Polen
  3. c.Omdat men zich niet had voorbereid op een aanvalsoorlog
  4. d.Omdat men geen steun kreeg van Groot-Brittannië
 1. 2.Wat speelde een rol bij de Duitse aanval op Nederland ?
  1. a.De Nederlandse neutraliteitspolitiek.
  2. b.Het belang van de Rotterdamse haven
  3. c.De anti-Duitse houding van de Nederlandse regering
  4. d.Het feit dat Nederland een groot koloniaal rijk had.
 1. 3.Welk van de volgende landen was NIET neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog ?
  1. a.Zweden
  2. b.Spanje
  3. c.Noorwegen
  4. d.Portugal
 1. 4.Wie leidde Vichy-Frankrijk ?
  1. a.De Gaulle
  2. b.Mussolini
  3. c.Pétain
  4. d.Franco
 1. 5.Tijdens de Battle of Britain hield Engeland stand dankzij:
  1. a.de sterke vloot
  2. b.de regering Chamberlain
  3. c.het wonder van Duinkerken
  4. d.het beschikken over radar.

6. Welke factor speelde GEEN rol bij operatie Barbarossa ?

 1. e.Lebensraum
 2. f.Het niet-aanvalsverdrag
 3. g.De strijd tegen jodendom
 4. h.Het anti-communisme

7 Hitler kreeg in Rusland de grootste tegenstand van

 1. a.De Russische bevolking
 2. b.Het goed getrainde leger
 3. c.Het joodse verzet
 4. d.Het Russische klimaat
 1. 8Er kwam een einde aan de Nederlandse neutraliteitspolitiek
  1. a.toen Duitsland ons land aanviel
  2. b.toen Koningin Wilhelmina naar Londen vluchtte
  3. c.toen Nederland lid werd van de Grote Alliantie
  4. d.Toen Japan Nederlands-Indië bezette.

9 Het bondgenootschap tussen Duitsland, Italië en Japan heette :

 1. a.het anti-Kominternpact
 2. b.de As
 3. c.de internationale
 4. d.de Centralen

10 Toen Stalin een tweede front ging eisen in Europa deed hij dit omdat:

 1. a.hij ontevreden was over de hulp bij Stalingrad
 2. b.hij de militaire voortgang in Zuid-Italië te langzaam vond gaan
 3. c.hij zwaar teleurgesteld was over het effect van D-day
 4. d.hij ontevreden was over de afloop van de conferentie van Teheran

11 Het Ardennenoffensief was:

 1. a.een onderdeel van de bevrijding van Nederland
 2. b.een Amerikaanse doorbraak in de winter van 1944/45
 3. c.een Duits tegenoffensief
 4. d.een opstand van het Belgische verzet ter ondersteuning van de bevrijdingsactie na D-day

12 Wat was voor Nederland de hoofdreden om te capituleren in mei 1940:

 1. a. de vlucht van de koninklijke familie naar Engeland
 2. b. de dreiging om het bombardement van Rotterdam op andere steden toe te passen
 3. c. tegenstand bleek zinloos omdat hulp van de geallieerden uitbleef
 4. d. het aftreden van het kabinet

13 Duitsland had 3 doelstellingen met Nederland: welke hoorde daar niet bij ?

 1. a.gebruik maken van de Nederlandse economie
 2. b.een springplank voor een aanval op Engeland
 3. c.nazificatie van de Nederlanders
 4. d.deportatie van de Joden

14 Waarom werd de Nederlandse Unie opgericht ?

 1. a.om naar Nederlandse saamhorigheid te streven
 2. b.om de NSB te versterken
 3. c.om tegen de Duitsers te protesteren
 4. d.om met de Duitsers samen te werken.

15 Wat past niet bij gelijkschakeling ?

 1. oprichting van het Nederlands Arbeidsfront
 2. Oprichting van de Jeugdstorm
 3. Oprichting van de NSB
 4. Opschorting van het parlement

16 Wat was het gevolg van de februaristaking

 1. a.Instelling van de Joodse Raad
 2. b.Razzia onder Joden en wegvoering naar Mauthausen
 3. c.Besluit tot endlösung van Joden
 4. d.Executie van Joden door speciale Einsatzgroepen.

17 Wat was geen illegaal dagblad ?

 1. a.de Volkskrant
 2. b.het Parool
 3. c.c. Trouw
 4. d.d. Vrij Nederland

18 De oorzaak van de April – meistaking in 1943 was :

a. het besluit om Joden vanuit Westerbork naar Polen te deporteren.

 1. b.de invoering van een verplicht persoonsbewijs
 2. c.de verplichte tewerkstelling van krijgsgevangen in Duitsland.
 3. d.De oproep hiertoe van het oorlogskabinet in Londen.

19 Accommodatie is een ander woord voor

 1. a.passief verzet
 2. b.actief verzet
 3. c.actief meewerken met de Duitse doelstellingen
 4. d.het aanpassen aan de Duitse bezetter

20. Wat was geen onderdeel van de uitgangspunten van het Atlantisch Handvest ?

 1. a.het zelfbeschikkingsrecht van volkeren
 2. b.de vrije toegang tot de zeeën
 3. c.de oprichting van een militair samenwerkingsverband
 4. d.internationale geschillen zouden niet meer gewapenderhand uitgevochten moeten worden.

21. Tijdens de conferentie van Teheran werden ook afspraken gemaakt over de grenzen

van een bepaald land.

Het betrof:

 1. a.Polen
 2. b.Italië
 3. c.Japan
 4. d.Tsjechoslowakije

22 Bij de onderhandelingen tijdens de Tweede wereldoorlog was voor Churchill vooral

welk gebied van strategisch belang ?

 1. a.Polen
 2. b.Palestina
 3. c.De Middellandse zee
 4. d.De Noordzee

23 Truman was tijdens de conferentie van Potsdam zeer wantrouwend tegenover Stalin.

Dit kwam doordat Stalin :

 1. Het zelfbeschikkingsrecht toepaste in Polen
 2. Gebieden had ingelijfd
 3. Een cordon sanitaire aan het opbouwen was.
 4. Het had laten afweten bij de slag om Berlijn.

24 Hieronder staan twee stellingen t.a.v. de processen in Neurenberg en Tokyo

I Internationaal recht ging boven Nationaal recht

II Internationaal recht gold ook voor personen

 1. a.I en II zijn juist
 2. b.I en II zijn onjuist
 3. c.I = juist ; II = onjuist
 4. d.I = onjuist; II = juist

25 De uitdrukking IJzeren Gordijn was afkomstig van

 1. Churchill
 2. Stalin
 3. Attlee
 4. Truman

26 De Trumandoctrine werd afgekondigd n.a.v. de situatie in:

 1. a.Berlijn
 2. b.Korea
 3. c.Griekenland
 4. d.Oost-Europa

27 Als Stalin het heeft over economisch imperialisme van de VS, dan bedoelt hij vooral :

 1. a.de Trumandoctrine
 2. b.de containmentpolicy
 3. c.het Marshallplan
 4. d.de Amerikaanse luchtbrug

28 Aanleiding voor de blokkade van Berlijn was:

 1. a.de westelijke bezettingszones kregen gezamenlijk een nieuwe munt
 2. b.West-Duitsland sloot de toegangswegen naar Berlijn af
 3. c.Stalin kwam met een boycot van het Marshallplan
 4. d.De oprichting van de NAVO

29 Het belangrijkste gevolg van de blokkade van Berlijn was:

 1. a.de Koreaoorlog
 2. b.de westelijke bezettingzones kregen gezamenlijk een nieuwe munt
 3. c.de oprichting van de NAVO
 4. d.de heksenjacht tegen communisten door senator McCarthy

30 Welk land heeft geen vetorecht in de Verenigde Naties ?

 1. a.Duitsland
 2. b.Frankrijk
 3. c.De USSR
 4. d.China

31 Het McCarthyisme was vooral het gevolg van:

 1. a.de Russische atoombom
 2. b.de machtsovername van Mao
 3. c.de blokkade van Berlijn
 4. d.de oprichting van het Warschaupact

32 Wat was GEEN gevolg van de Koreaoorlog ?

 1. a.versterking van de NAVO
 2. b.overgang naar de Rollback-policy
 3. c.Russische boycot van de Verenigde
 4. d.Herbewapening van West-Duitsland

33 Een bewijs voor de Russische vreedzame coëxistentiepolitiek was de

politiek ten opzichte van:

 1. a.Hongarije
 2. b.de Suez-crisis
 3. c.Oostenrijk
 4. d.Oost-Duitsland

34 Wat was de aanleiding voor Castro om in 1961 militaire steun aan Rusland te vragen:

 1. a.het Amerikaanse U2-vliegtuig dat foto’s had gemaakt
 2. b.de mislukte invasie in Varkenbaai
 3. c.de omsingeling door de Amerikaanse marine
 4. d.de Amerikaanse boycot

35 Welke concessie deed de VS na afloop van de Cubacrisis

 1. a.zij accepteerden de raketbases op Cuba
 2. b.zij trokken raketten terug uit Turkije
 3. c.zij hieven de blokkade van Cuba op
 4. d.zij accepteerden de Berlijnse muur

36 Het verdrag tegen verspreiding van kernwapens heet:

 1. a.het non-proliferatieverdrag
 2. b.het kernstopakkoord
 3. c.het Salt-I verdrag
 4. d.het Helsinki-akkoord

37 Hoe probeerden de VS in de jaren ’70 de USSR onder druk te zetten ?

 1. a.door Zuid-Vietnam te steunen.
 2. b.door toenadering te zoeken met China
 3. c.door te gaan samenwerken met Oost-Europa
 4. d.door middel van het SDI-programma

38 De Verenigde Staten gingen hulp geven aan Vietnam op grond van :

 1. a.de Trumandocrtine
 2. b.de Roll-backpolicy
 3. c.de dominotheorie
 4. d.het non-proliferatieverdrag

39 Van betekenis voor de terugtrekking van de VS uit Vietnam was/ waren vooral:

 1. a.de invloed van de televisiebeelden
 2. b.het verloren Tet-offensief
 3. c.de enorme kosten
 4. d.de VS werd niet gesteund door de Verenigde Naties

40 Oost-Europa kwam in 1989 in opstand tegen het communisme.

Van invloed hierbij was vooral de mening van Gorbatsjov over de/het :

 1. a.perestrojka
 2. b.glasnost
 3. c.Breznjewdoctrine
 4. d.Warschaupact