We hebben 112 gasten online

Meerkeuzevragen hekserij en heksenvervolging

Gepost in Meerkeuze vragen

 

  1.       Witte magie is

a.       bedoeld als hekserij

b.      verering van de duivel

c.       godsdienstig bedoeld

d.      gericht op een positief resultaat

 

  2.     Op  bovenstaande afbeelding zie je een voorbeeld van

a.       zwarte magie

b.      witte magie

c.       een heksensabbat

d.      duivelsverering.

 

  3.      Onder volkscultuur verstaan we

a.       de manier waarop mensen vorm geven aan het dagelijks leven

b.      een verfijning van de elitecultuur

c.       het gevoel dat mensen bij elkaar horen                          

d.      de cultuur van de boeren en ambachtslieden

 

4.       Velen meenden dat de duivel zou winnen in de 15e – 17e eeuw.

 Welk antwoord omvat de meeste redenen waarom men dat dacht.

a.       revoluties, overstromingen, hongersnood

b.      epidemieën, godsdienststrijd en opvolgingskwesties

c.       godsdienstoorlogen, epidemieën en hongersnood

d.      hongersnood, revoluties, inflatie en overstromingen

 

  5          Voor het ontstaan van heksenwaan in Europa waren  voorwaarden nodig. Welke van de volgende hoort daar niet bij?

a.       de gedachten over duivelverering

b.      de invloed van het geloof

c.       de ideeën over witte en zwarte magie

d.      een nieuwe aanpak van het strafprocesrecht  

 

6            Volgens de kerkvaders waren duivels:

a.                  vooral boze geesten

b.                  goden van heidense godsdiensten

c.                  overspelige vrouwen

d.                 protestantse tegenstanders

 

  7            Alchemisten waren vooral op zoek naar:

a.       het ware geloof

b.      een manier om goud te maken

c.       een middel om de duivel te bestrijden

d.      medestanders in de strijd tegen ketters

 

 8            De rechters bij de inquisitie waren vooral:

a.       dominicanen

b.      augustijnen

c.       franciscanen

d.      katharen

  9        Kenmerkend voor de rol van de inquisitie t.a.v. de duivelverering was:

a.       ze pakten de duivelverering aan of het een georganiseerde godsdienst was

b.      ze beschouwden de duiververering als een straf van God

c.       ze brachten magie en duivelvering samen

d.      ze gaven vooral aandacht aan individuele verering van de duivel

 

  10    Het begin van de grootschalige heksenvervolging kwam vooral door

:a.       de ketterbestrijding

b.      de publicatie van handboeken

c.       de geschriften van de kerkvaders

d.      het geloof in zwarte magie

 

  11    Wat is een juiste bewering over de heksensabbata.    

 a. dit was een onderdeel van de elitecultuur

b.      het was een voorchristelijke vruchtbaarheidscultus

c.       het gewone volk geloofde er niet in

d.      de georganiseerde duivelcultus was een verzinsel

 

  12    Het accusitoire proces gaat uit van

 a.       een onderzoek

b.      een bewijs

c.       een aanklacht

d.      een overheidsactie

 

  13   Na 1550 vond vervolging van heksen vooral plaats

 a.       door de inquisitie

b.      door de rijksoverheid

c.       door wereldlijke rechtbanken

d.      door kerkelijke rechters    

 

14        Wat is fout: het humanisme

a.       Is onderdeel van de elitecultuur

b.      Ontstaat in de periode rond 1600

c.       Is een stroming in de wijsbegeerte en de letterkunde

d.      Grijpt terug op de klassieke oudheid

 

  15        De grootste  heksenvervolgingen in Duitsland vallen samen met de/het

a.       contrareformatie

b.      dertigjarige oorlog

c.       opkomst van het protestantisme

d.      humanisme

 

  16       Een van de economische oorzaken was de inflatie:Deze werd veroorzaakt door de:

a.       godsdienstoorlogen

b.      epidemieën

c.       ontdekkingsreizen

d.      industrialisatie

 

  17       De heksenvervolgingen kom je vooral tegen in:

a.       Duitsland

b.      Frankrijk

c.       Polen

d.      Spanje en Itali

 

  18         De volgende vraag gaat over de heksenprocessen in de Republiek            

Het aantal was bijna te verwaarlozen. Dit kwam door:

1.      oorlog met Spanje

2.      de geringe inflatie

3.      het rechtssysteem

4.      de handelscontacten 

Welke combinatie is goed

:a.                  1 en 3

b.                  2 en 4

c.                 1 en 4

d.                 1 en 2

 

  19         Hoeveel terechtstellingen van heksen waren er in Europa.

a.                  omstreeks 10.000

b.                  omstreeks 50.000

c.                  omstreeks 100.000

d.                 omstreeks 250.000       

 

20         Gegeven:1.   Vrouwen  werden dommer beschouwd   2.   Vrouwen waren minder geïnteresseerd in seks 3.  Vrouwen hadden meer verzorgende beroepen 4.   Vrouwen stierven vaker in het kraambed 

Welke oorzaak is er voor het grootschalige aantal vrouwen dat beschuldigd werd van hekserij?

a.                  1 en 2

b.                  1 en 3

c.                  2 en 3

d.                 3 en 4

  

21         Bij  empirisme gaat het vooral om

a.       waarnemingen

b.       verstand

c.       geloofsovertuiging

d.       logisch nadenken

  

22           Volgens Balthasar Bekker in ‘de betoverde wereld’ werden allerlei ziekten veroorzaakt door:      

         

a.       hekserij

b.      empirisme

c.       godsdienstige oorlogen

d.      natuurlijke oorzaken

 

  23.       Welke van de onderstaande stromingen droeg niet bij aan de afname van het geloof in heksen?

a.. empirisme           

 b.  occultisme                 

c.  rationalisme

d. verlichting

 

  24         1. Amerika         2. Rusland  3. Duitsland     4. Jaren 20       5. Jaren 30           

Wat past het best bij de Red Scare.

a.       1 en 4

b.      2 en 4

c.       2 en 5

d.      3 en 5      

 

25         In het toneelstuk “The Crucible” vergeleek Arthur Miller de heksenjachten in zijn tijd  met de heksenvervolgingen in Salem Massachusetts. Op welke heksenjacht doelde hij?  

a.       de Jodenvervolgingen in Duitsland

b.      de  Red Scare

c.       Het mcCarthyisme

d.      De zuiveringen door Stalin  

 

 26        Bij de verschijning van de Duitse vertaling van het boek Depraestigiis daemonum (1563) van Johannes Wierus, schreefFuglinus uit Bazel dit in het voorwoord.‘Mijn waarde, waar zijn we in onze tijd toe gekomen! Datmen oude, hard werkende, verkommerd rondscharrelendeslonsjes, ja hun bezems, potten en stinkende lorren – ik hadbijna iets anders gezegd – vreest. Foei, foei toch, wat eenschande! Tovenaars, gifmengers, enz. enz., die willens enwetens des duivels bondgenoten zijn, laat men vrijuit gaan,arme oude totebellen, heksen genaamd, … moeten op debrandstapel.’ Fuglinus was een:

a.       inquisiteur

b.      humanist

c.       spiritist

d.      wereldlijk rechter