We hebben 120 gasten online

Hoofdstuk 6: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Hoofdstuk 6

Standpunten politieke partijen op een rijtje

In dit hoofdstuk willen we weergeven hoe verschillende politieke partijen over processen die met immigratie te maken hebben denken. We willen politiek links en politiek rechts met elkaar vergelijken. Voor de volledigheid betrekken we ook een middenpartij in dit onderzoek. Door duidelijk de verschillende standpunten te beschrijven hopen we na het verwerken van dit deelonderwerp een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de denkbeelden van de partijen. Bovendien hopen we dat we kunnen begrijpen waarom de partijen juist zo over immigratie en alles wat daaromheen hangt denken.

6.1 Politiek midden over immigratie

CDA over asielbeleid

immigratie cda


Het CDA vindt dat asielbeleid rechtvaardig moet zijn. Iedereen die wordt vervolgd en beter bestaan op wil bouwen in Nederland zou recht moeten hebben op asiel. Vreemdelingen die naar Nederland komen om andere redenen, moeten zich aan het beleid houden dat streng en helder is voor deze mensen. Als vreemdelingen asiel hebben aangevraagd moeten deze procedures snel worden afgerond, zodat ze duidelijkheid krijgen over hun verblijf in Nederland. Voor de vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben moet een goed terugkeerbeleid komen. Asielzoekers die meewerken aan het realiseren van hun terugkeer, hebben recht op een vergoeding om te wonen in Nederland. Het CDA denkt dat een Europees asielbeleid kan voorkomen dat asielzoekers en mensensmokkelaars massaal naar het meeste gunstige land vertrekken. De partij is van mening dat verblijfsaanvragen op medische gronden sneller moeten worden afgehandeld. Als een vreemdeling medisch beter behandeld kan worden hier dan in het land van herkomst, dan moeten wij medische hulp verlenen. Asielzoekers die op hun verblijfsstatus wachten kunnen in aanmerking komen om zich te scholen en om te werken. Ook hebben deze mensen recht op een goede opvang. De IOM, Internationale Organisatie voor Migratie, moet zorgen voor een goed terugkeerbeleid. Dit houdt onder andere in dat de samenleving mee moet werken om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen te laten vertrekken. Door de samenleving mee te laten helpen wordt de samenwerking tussen overheid en andere organisaties versterkt. Via diplomatieke vertegenwoordiging van andere landen zouden afspraken gemaakt moeten worden over het zo snel mogelijk afhandelen van aanvragen voor vervangende reis- en identiteitsdocumenten. Als een vreemdeling na 8 dagen nog geen document heeft gekregen, zal de periode dat hij/zij op het document moet wachten worden verlengd. Gedurende de periode dat vreemdelingen moeten wachten op een document hebben ze recht op opvang. Door een gezamenlijk Europees optreden kan evenwicht worden bereikt tussen de gewenste immigratie en bescherming van vluchtelingen en vervolgde bevolkingsgroepen. Veel mensen vluchtten uit hun land omdat het daar niet veilig is. Internationale afspraken zijn nodig om deze mensen een zelfstandig bestaan te bieden. De weg om terug te keren moet verbeterd worden. We moeten deze mensen niet opsluiten in kampen waar ze jarenlang moeten verblijven. Door migratie moet een optie worden.

[1] CDA over integratie


Het CDA vindt belangrijk dat er in de Nederlandse samenleving ruimte is voor verschillende religieuze, culturele en etnische achtergronden. De wet is voor iedere burger gelijk. Elke burger heeft rechten, maar is ook verantwoordelijk om voor zichzelf en familie te zorgen. Burgers van Nederland moeten respect hebben voor elkaar. Rechten als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof gelden voor iedereen, dus ook voor moslims.
De inburgering moet zich richten op economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Als een vreemdeling in Nederland een beter bestaan op wil bouwen, dan moet je voor jezelf en je gezin kunnen zorgen. We moeten allemaal aan de maatschappij deelnemen. Sinds een aantal jaar moeten immigranten verplicht een inburgeringcursus volgen en mogen pas naar Nederland komen als ze voor deze cursus zijn geslaagd. Ronden ze de cursus niet succesvol af, dan krijgen ze geen verblijfsvergunning maar een boete. Er wordt door de overheid veel geld besteed aan deze inburgeringcursussen. Er is een nieuw plan om het volgen van lessen op school te combineren met een stageplek. Het Kabinet wil dat 60.000 vreemdelingen per jaar dit traject gaan volgen om beter te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.
Het CDA heeft bereikt dat gemeenten niet-ingeburgerde allochtonen die langer in Nederland zijn een inburgeringcursus aan te bieden. Ook zouden ze de Nederlandse taal moeten leren. Deze allochtonen zijn verplicht de inburgeringcursus te accepteren. Het CDA wil een vorm van inburgeren voor gezinnen met kinderen uit EU-landen die zich voor lange tijd in Nederland willen vestigen. Deze mensen hebben het recht om zich overal te vestigen binnen de EU en zijn niet verplicht tot inburgering zoals bij immigranten uit niet EU-landen. Gemeentes kunnen alleen een aanbod doen om een inburgeringcursus te volgen. Deze mensen zijn niet verplicht om deze cursus te volgen. (Huwelijks)partners, die een immigrant uit het land van herkomst over kan laten komen, hinderen het integratieproces in Nederland. Via het huwelijk is het voor deze mensen gemakkelijk om aan een verblijfsvergunning te komen. Daarom zouden daar strengere eisen aan gesteld moeten worden. Bij gezinshereniging moet een buitenlandse partner uit een land dat geen lid is van de EU ouder zijn dan 21 jaar. Hiermee wil de overheid voorkomen dat mensen zich op jonge leeftijd iets laten opdringen waar ze de gevolgen niet van inzien. Ook moet deze partner minstens 120% van het minimumloon verdienen, zodat ze niet afhankelijk zijn van een uitkering. [2]


[1] Raad van Kerken Nederland (2006), ‘Standpunten van politieke partijen over asielbeleid, (arbeids)migratie en integratie’, http://www.raadvankerken.nl/?b=105 24-11-09
[2]Toorenburg, M. van (2008), ‘integratie’,

http://www.nieuwegein.cda.nl/nieuwegijn/cda+standpunten.aspx?I=154 23-11-09

6.2 Politiek links over immigratie

PvdA over asielbeleid

immigratie pvda


De PvdA vindt een streng en rechtvaardig asielbeleid belangrijk. Er moet bescherming worden geboden aan echte vluchtelingen. Doordat er een blijvende stijging was van het aantal die naar Nederland vluchtten, wilde de PvdA de vreemdelingenwet aan gaan passen. Mensen die voor gevaar van eigen leven vluchtten naar een Nederland mogen niet zomaar teruggestuurd worden naar het land van herkomst en zouden een verblijfsstatus moeten krijgen. Vreemdelingen die bijdragen aan het bedrijfsleven of de wetenschap krijgen makkelijker een verblijfsvergunning en komen eerder in aanmerking om hun gezin over te laten komen uit het land van herkomst. De Partij van de Arbeid is van mening dat Nederland vluchtelingen moet blijven opvangen die de bescherming echt nodig hebben. De partij was blij met het generaal pardon dat in 2006 is ingevoerd. Het vluchtelingenverdrag van Genève en de internationale mensenrechtenverdragen moeten de basis blijven vormen van het asielbeleid. De partij vindt het belangrijk dat er gezamenlijke afspraken over het asielbeleid in Europa komen. De onderhandelingen om tot een Europees asiel- en vreemdelingenbeleid te komen verlopen moeizaam. De PvdA verwacht van de Nederlandse regering dat ze een actieve rol gaan spelen om asiel- en vreemdelingen beleid te ontwikkelen wat voor alle lidstaten van de Europese Unie geldt. Ook zou de Nederlandse regering organisaties en overheden moeten steunen om conflicten op te lossen en vluchtelingen op te vangen. Het is belangrijk dat er ontwikkelingsprogramma’s komen voor vluchtelingen die moeten terugkeren naar het land van herkomst.

PvdA over illegalen

De partij pleit ervoor om meer onderzoek te doen naar illegalen om deze groep te verminderen. Illegaliteit gaat vaak samen criminaliteit en uitbuiting.[1]
De PvdA is ervoor om criminele illegalen te laten vertrekken. Illegalen die worden opgepakt bij overtredingen komen nu vaak na een vreemdelingenbewaring op de straat terecht. De partij is ervoor om deze mensen op te sluiten of op te vangen voor uitzetting. De PvdA vindt wel dat kinderen die ouders hebben die illegaal in Nederland verblijven niet de dupe mogen worden van het feit dat hun ouders geen verblijfsvergunning hebben. Ieder kind heeft recht op onderwijs dus ook kinderen met illegaal in Nederland verblijvende ouders. Ook medische zorg moet beschikbaar zijn voor deze mensen.

De EU als immigratiecontinent

De PvdA is van mening dat wij als Nederland moeten erkennen dat we net als de VS een immigratieland zijn. Volgens de gewestgroep uit de PvdA achterban is: ‘Europa is een


[1] http://www.pvda.nl/standpunten/standpunten/A/Asielbeleid.html

immigratiecontinent dit moeten landen in de EU onderkennen.’
[1]Veel mensen met een dubbele nationaliteit komen naar Nederland om zich hier permanent te vestigen. De gewestgroep heeft daarom aan de PvdA gevraagd of ze een stelling durven te nemen tegen de simplistische houding die veel Nederlandse politieke partijen hebben over immigratie. Je kunt de grenzen niet gaan sluiten, maar het is wel mogelijk om een streng beleid te voeren. Dit beleid kan de positieve effecten van immigratie voor Europa benadrukken. De gewestgroep wil weergeven dat immigratie positief bijdraagt aan de dynamiek van de Westerse samenleving. Ook leveren immigranten een economische en culturele bijdrage aan Europa. Racisme en xenofobie zouden niet meer voor mogen komen.

6.3 Politiek rechts over immigratie

Belangrijke standpunten van de PVV

immigratie  pvv


De PVV is van mening dat er een quotum moet worden ingevoerd voor maximaal 5000 vluchtelingen per jaar. Omdat immigratie een groot probleem met zich meebrengt voor de Nederlandse samenleving, zou de partij een immigratiestop van tenminste 5 jaar in willen voeren. De partij wil via een aangescherpt vreemdelingenbeleid voorkomen dat er door de immigratiestop een problematische instroom van migranten plaatsvindt. De PVV vindt dat ieder persoon slechts één niet-westerse partner mag laten overkomen. Een vreemdeling die een partner of een familielid uit het buitenland over wil laten komen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De verblijfsgever mag geen crimineel misdrijf hebben gepleegd. De partij is ook van mening dat zelfstandig verblijf van een familielid of partner uit het land van herkomst eigenlijk pas na tien jaar mag gelden i.p.v. na 3 jaar. Als een familielid of partner deze zelfstandigheid heeft gekregen, mag de migrant op zijn/haar beurt ook een partner uit het land van herkomst halen. Hiermee wil de PVV het ‘sneeuwbaleffect’ verminderen. De groei van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland wordt hiermee tegengegaan. Immigratie kost de Nederlandse samenleving veel geld. Veel allochtonen zijn namelijk afhankelijk van een uitkering. De PVV vindt daarom dat iedereen die een partner uit het buitenland haalt, een waarborgsom van €10.000 moet betalen. Als de migrant binnen 10 jaar van zijn/haar verblijf dan beroep doet op publieke middelen, wordt de waarborgsom ingehouden. Gezinsmigratie mag volgens de partij alleen mogelijk zijn voor (huwelijks) partners en voor kinderen beneden de 15 jaar. Deze partners zouden 24 jaar of ouder moeten zijn. Hiermee willen ze de kans dat ouders hun kinderen in een huwelijk dwingen afnemen. [2]

[1]Muijen, M. van (2003), ‘notitie asiel- en immigratiebeleid’ http://www.gewestzuidholland.pvda.nl/nieuwsbericht/119 24-11-09

[2] Fritsma, Sietse & Wilders, Geert (2007), ‘Achttien maatregelen om de stroom echt in te dammen’, http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121, 9-12-09

PVV en Wilders

De aanhangers van de PVV partij hopen dat Wilders gaat regeren. Het eerste punt waar Wilders iets aan zou moeten doen is een stop zetten op immigratie. Immigranten met een crimineel verleden en immigranten die de Nederlandse taal niet beheersen moeten worden uitgezet. Hiermee bespaart de overheid veel geld. Dit geld kan men dan gebruiken om de belastingen te verlagen of om meer snelwegen aan te leggen. Er is niet veel kritiek op Wilders. Soms overdrijft hij teveel over de Islam, is onzorgvuldig met zijn taalgebruik en vindt zich slachtoffer van de gevestigde partijen. De anti-moslimfilm ‘Fitna’ viel tegen bij zijn aanhangers. Volgens sommigen is ´politiek een publiciteitsshow geworden en is Wilders een raspoliticus.´[1] Volgens Wilders blijven vreemdelingen toestromen. ‘De grootste groep wordt gevormd door gezinsvorming en gezinshereniging. Ook zijn er een groot aantal illegalen in Nederland. Doordat de deur in Nederland open staat, komen er meer eerste generatie allochtonen ons land binnen.’
[2]Opmerkelijke meningen PVV kiezers

Marc Poelman, 47 jaar, is van mening dat de PVV niet racistisch is. En ook niet antimoslim. Als een moslim integreert en zijn religie beleeft in de privésfeer is Wilders niet tegen hen. Het probleem is alleen dat ze niet integreren. Poelman vindt dat de politiek deze situatie niet helemaal serieus neemt. Sommige immigranten zijn van plan om een belangrijke positie in het Nederlandse beleid te krijgen, dat ziet de politiek niet. Aanhangers van Wilders lopen niet blind achter hem aan. Het gaan hen niet alleen om hun eigen belang, ze zijn oprecht begaan met de samenleving. Kiezers missen in andere partijen het leiderschap. Ze vinden Wilders anders dan Fortuyn, die juist heel intellectueel was. Wilders durft te zeggen wat hij vindt. ‘Alles is een beetje links. En links is meer doen voor een junk die in de goot ligt dan voor de keihard werkende man met veel geld.’[3]
‘De PVV heeft veel conservatieve elementen, maar het is geen conservatieve partij. Wel heeft Wilders het vaak over homorechten’, volgens SGP-lid Wilco Boender(35 jaar)[4].
Andere aanhangers van Wilders voelen zich door hem geïnspireerd, omdat Wilders duidelijk zijn mening laat horen over de islam, Marokkaanse ‘rotjongens’ en moslims die niet integreren. Zijn aanhangers ergeren zich aan het gedrag van deze groepen mensen. Ze vinden het goed dat vreemdelingen hun eigen geloof behouden, maar dit hoeft niet in het openbaar zichtbaar te zijn. Het wetboek van Nederland moet de leidraad zijn en blijven. Veel aanhangers van de PVV zeggen ervaring te hebben met overlast van jongeren of de islamitische intolerantie. Verpleegkundige, Jeroen Bonte, zegt bij het verlenen van zorg geen onderscheid te maken tussen zijn patiënten. Het irriteert hem als moslimvrouwen hem de deur wijzen, omdat hij een mannelijke arts is. Ook vindt hij het vervelend als zijn patiënten geen Nederlands spreken. Onverzekerde buitenlanders die in het ziekenhuis terechtkomen


[1] Derix S. Luyendijk W. Mat J.(2009), ‘Waarom Wilders?’, in: NRC handelsblad, 26 september-2 oktober 2009, p17
[2] Fritsma, Sietse & Wilders, Geert (2007), ‘Achttien maatregelen om de stroom echt in te dammen’, http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121, 9-12-09
[3] I Derix S. Luyendijk W. Mat J.(2009), ‘Waarom Wilders?’, in: NRC handelsblad, 26 september-2 oktober 2009, p14
[4] Idd p14
kosten ongeveer 1.500 euro per dag. Dit geld zou de overheid niet mogen uitgeven aan deze profiteurs. [1]
Jordy, een fel aanhanger van de PVV, is van mening dat buitenlanders Nederland hebben bezet. Hij is het helemaal eens met Geerts uitspraken over de islam. Hij zegt daarover: ‘De islam is het grootste gevaar voor de wereldvrede, het is een religie van haat. We moeten niet een cultuur importeren die vrouwen minderwaardig vindt en homoseksualiteit een ziekte.’[2]
Wilders’ aanhang bestaat niet alleen uit randfiguren en laagopgeleiden, maar ook uit hoogopgeleiden. De PVV wordt gezien als een partij waarin je vrij je mening kunt uiten.

6.4 Conclusie:

We hebben in dit hoofdstuk gekozen voor 3 partijen met een andere visie. We dachten dat we ze zo het beste konden vergelijken. We hebben voor de partij PVV gekozen, omdat we het artikel van het NRC handelsblad erbij wilden betrekken. De andere twee partijen hebben we gekozen, omdat we over die partijen het meeste wisten. Het is ons duidelijk geworden dat de partijen verschillend denken over immigratie en alles wat daaromheen hangt. Het CDA is van mening dat het asielbeleid rechtvaardig moet zijn. We moeten elkaar de ruimte geven om te kunnen integreren. Iedereen is voor de wet gelijk. De PvdA is van mening dat er een streng en rechtvaardig asielbeleid moet zijn. De stroom illegalen moet verminderd worden. Nederland moet gaan inzien dat het een immigratieland is zoals de VS. De PVV is van mening dat er een quotum moet komen op het aantal vluchtelingen. Het vreemdelingenbeleid moet daarom ook aangepast worden. Er moeten strengere regels gaan gelden voor vreemdelingen in Nederland. Het is voor ons duidelijk geworden dat politiek rechts vooral tegen immigratie is. Politiek links en midden vinden immigratie geen groot probleem, maar er zou wat aan verbeterd kunnen worden. We hebben begrepen hoe de partijen over dit onderwerp denken.


[1] I Derix S. Luyendijk W. Mat J.(2009), ‘Waarom Wilders?’, in: NRC handelsblad, 26 september-2 oktober 2009 P16

[2] Idd, p12

Zie verder hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?