We hebben 172 gasten online

Bijlage 1: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Interview Tofik Dibi, GroenLinks

immigratie groen links

Voor deze bijlage zijn we naar Den Haag geweest. We vonden het interessant om te weten hoe een politicus tegen immigratie aankeek. We vonden het erg leuk dat we een interview mochten houden met Tofik, omdat zijn ouders niet van Nederlandse afkomst zijn. Hijzelf is geboren in Nederland, maar wij verwachten dat zijn kijk op immigratie zal anders zijn dan autochtone Nederlanders. Op het moment is hij 29 jaar.Tofik is namens GroenLinks sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voordat Tofik Kamerlid was, was hij actief in de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, in zijn eigen buurt Bos en Lommer en bij de bewonersorganisatie ‘Thuis is Eigen Toekomst’. Wij vroegen hem wat de Turkse Arbeidersvereniging inhield. Hij vertelde ons dat hij op het begin ook niet wist wat de vereniging inhield. Een goede Turkse vriend van hem had een oom die lid was van deze Arbeidersvereniging. Het was een organisatie van Turkse arbeiders die samenkwamen om op te komen voor de rechten van de Turkse arbeiders. Hij was een van de initiatiefnemers van de demonstratie ‘Stop Bush’, van het landelijk Actiecomité ‘Genoeg is Genoeg’ en van ‘Allemaal Anders Allemaal Gelijk’.[1] Ook vertaalde hij Turkse stukken naar het Nederlands en hielp buitenlandse arbeiders met inburgeren. Hij is ongeveer één jaar lid geweest van deze organisatie.

In september 2006 kwam hij op de zevende plaats van de lijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toen hij zich opgaf als kandidaat-Kamerlid deed hij dat meer voor de grap, maar de kandidatencommissie zag tot zijn verbazing een politiek talent in hem. Toen hij net in de Kamer actief was heeft hij ooit gezegd dat hij zich schaamde voor de politiek en voor de uitspraken die door sommige politici werden gedaan. Wij vroegen hem waar hij zich dan voor schaamde. Hij vertelde ons dat het woord politici belangrijk was in zijn omgeving. Politici zijn verantwoordelijke mensen die alles horen te weten. Hij hoorde tot zijn verbazing veel uitspraken van ministers en Kamerleden die nergens op sloegen. Deze mensen riepen te makkelijk bepaalde dingen en maakten vaak grote fouten. Ze zouden volgens Tofik eerst goed moeten nadenken wat ze nou eigenlijk willen zeggen.

Tofik Dibi zegt vanuit zijn achtergrond zich te richten op het vergroten van de kansen van (allochtone) jongeren in grote steden. Omdat de ouders van Tofik niet van Nederlandse afkomst zijn vroegen we hem of hij in de Tweede Kamer ooit last had van negatieve opmerkingen van andere kamerleden vanwege zijn Turkse afkomst. Hij vertelde ons dat hij zich altijd presenteert als Nederlander, hij voelt zich 100% Nederlander. Van Kamerleden krijgt hij niet zoveel last , maar hij krijgt soms na een debat over immigratie- en integratiebeleid vervelende mails. In deze


[1] Schrijver onbekend (2008), ‘Tofik Dibi’, http://nl.wikipedia.org/wiki/Tofik_Dibi, 16-12-09

mails schrijven tegenstanders dat hij ‘op moet rotten uit de Kamer, omdat hij alle Turken naar Nederland wil halen’. Tofikvertelde dat hij niet de enige was die dit soort mails ontvangt. Ook Geert Wilders heeft hier last van . Tofik probeert zo veel mogelijk als Nederlander over te komen. Hij vindt het niet nodig dat mensen onderscheid gaan maken op basis van afkomst. Maar omdat hij van Turkse afkomst is, wordt hij toch soms raar aangekeken.

Tofik Dibi zit anno 2009 in de commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jeugd en Gezin en de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen voor GroenLinks. In 2008 werd hij door de parlementaire pers verkozen als ‘Politiek Talent van 2008’.
Op 13 januari 2008 werd hij aangehouden door de politie, omdat hij in een betoging met Internationale Socialisten tegen Geert Wilders posters verspreidde met daarop de foto van Geert Wilders en de tekst: ‘Extremist- brengt u en de samenleving ernstig schade toe’. Wilders reageerde op zijn arrestatie door te zeggen dat de politie Dibi nooit had mogen oppakken en onmiddellijk had moeten vrijlaten. Ook raakte hij in 2009 in conflict met Ahmed Marcouch over het uitzetten van twee Marokkaanse criminelen zonder geldige verblijfsvergunning. Tofik Dibi zou zich volgens Marcouch maar aan moeten melden bij Geert Wilders.

Tofik streeft een ideaal na. Hij wil dat Nederland een ontspannen land wordt waar mensen genieten van de onderlinge verschillen. Dit ideaal is moeilijk te verwezenlijken, omdat je mensen niet kunt dwingen om op een bepaalde manier te gaan denken. Veel mensen met buitenlandse ouders voelen zich thuis in de Nederlandse samenleving. Hij vindt dat immigranten dhet steeds beter doen in Nederland. Ze kunnen een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit moet de Nederlandse overheid onder ogen gaan zien. Immigranten zouden een oplossing kunnen zijn om het vergrijzingsprobleem op te lossen. Dit zullen vooral allochtonen zijn, omdat het aandeel van de autochtone bevolking hiervoor niet groot genoeg is. Tofik wil Nederland duidelijk maken dat allochtonen een grote rol zullen gaan spelen in de Nederlandse samenleving.

GroenLinks wil dat de EU het initiatief gaat nemen tot een internationaal verdrag over de opvang van klimaatvluchtelingen. Wij wisten niet zo goed wat klimaatvluchtelingen waren en vroegen daarom naar uitleg. Tofik vertelde ons dat klimaatvluchtelingen een nieuw verschijnsel was. Het zijn vluchtelingen die door klimaatveranderingen, vooral veroorzaakt door rijkere landen met hoge bedrijvigheid die veel schadelijke gassen uitstoten, naar het westen trekken. Deze landen kunnen de klimaatveranderingen niet tegengaan, omdat ze geen geld hebben om bijvoorbeeld de dijken te verhogen. Deze landen krijgen te maken met extreme droogte en overstromingen. De mensen vluchten naar een andere plek toe. In de gebieden waar de mensen heentrekken, kan ruzie ontstaan tussen de mensen die er al woonden. Nederland moet proberen om deze conflicten tegen te gaan, omdat de vluchtelingen uiteindelijk in Nederland terecht zullen komen.

Ires smits, Tofik Dibi en Jori Luttikhold

Iris Smits, Tofik Dibi en Jori Luttikhold
Wij vroegen aan Tofik Dibi of hij immigratie een verrijking vond voor de Nederlandse samenleving. Hij vertelde ons dat hij immigratie nooit heeft gezien als een verrijking voor de Nederlandse samenleving. Immigratie kan een land sterker maken, maar dan moet er wel een goede mentaliteit heersen in dat land. Immigratie gaat vaak gepaard met ruzies, angst en onwetendheid. Daar moet rekening mee worden gehouden. We hebben de vreemdelingen nodig, vooral met de vergrijzing, maar we moeten opletten wie we binnenhalen. Nederland is al heel lang een immigratieland, niet alleen gastarbeiders maar ook vluchtelingen zijn door de jaren heen naar Nederland gekomen. Deze brachten allemaal een andere cultuur mee. Volgens Tofik moet de Nederlandse overheid zich vooral gaan richten op de gastarbeiders die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Hij is dus voorstander van een selectiever beleid.

Tofik is van mening dat Nederland een gastvrij land is voor immigranten. Maar dit gastvrije wordt steeds minder en hier moet wat aan gedaan worden. Er zijn in 2009 veel debatten geweest over het immigratiebeleid. Na Denemarken voert Nederland het strengste beleid. Tofik kan leven met het huidige immigratiebeleid, het hoeft volgens hem niet strenger te worden. Hij vond de maatregelen die onder Rita Verdonk zijn genomen erg goed. Hij zou graag willen dat er één Europees immigratiebeleid zou komen. Dit beleid moet streng en rechtvaardig zijn met een oogje op oorlogsvluchtelingen. Ieder land moet solidair zijn tegenover elkaar en ieder land moet rechtvaardig zijn. Tofik vindt het niet kunnen dat een vreemdeling die in Nederland geen verblijfsvergunning kan verkrijgen naar bijvoorbeeld België gaat en daar wel een verblijfsvergunning kan krijgen. Als een vreemdeling in België een verblijfsvergunning heeft gekregen heeft hij/zij automatisch recht op verblijf in heel Europa. Dit zou niet mogelijk moeten zijn.[1]

Tofik vindt dan ook dat niet iedereen Nederland binnen mag komen. Dan zou bij wijze van spreken de hele wereld naar Nederland kunnen komen. Dat kan Nederland als klein land niet aan. Vandaar dat Nederland een streng toelatingsbeleid voert. Als de grenzen van Nederland open werden gegooid, zouden velen hiernaartoe komen om een beter bestaan op te bouwen. Hij snapt goed dat immigranten naar Nederland komen. Want als jij in hun situatie zou zitten zou je ook een zo goed mogelijk leven willen opbouwen in een ander land. Vandaar dat Nederland selectief moet kijken naar diegene die Nederland binnen willen komen. Mensen die op de vlucht zijn voor hun leven zouden net zolang opvang moeten krijgen totdat het weer veilig is in het land van herkomst.

Volgens Tofik zou Nederland goed naar Amerika moeten gaan kijken. Mensen die hier komen om te werken kunnen een bijdrage leveren aan Nederland. De strenge regels die in Nederland gelden, beperken deze bijdrage. In Nederland spreken ze niet over het

[1] Schrijver onbekend (2009), ‘Tofik Dibi’, http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/dibi_tovek/index.jsp 16-12-09

immigratieland Nederland. De algemene tendens is nu dat Nederland tegen immigratie is. Amerika laat juist duidelijk merken dat het een immigratieland is. Ze bieden iedereen de mogelijk om een beter bestaan op te bouwen. Dit valt wel te verklaren met het feit dat Nederland een relatief klein land is tegenover Amerika. Nederland is welvarender dan Amerika, waardoor arbeiders in Amerika harder nodig zijn dan in ons landje. Maar Nederland heeft buitenlandse arbeiders nodig voor de toekomst om de vergrijzing op te kunnen vangen. Deze arbeiders zijn een verrijking voor de economie.
 
Wij vroegen aan Tofik wat hij van Geert Wilders vond. Hij vertelde ons dat hij niets meer voelde bij zijn uitspraken, omdat hij er aan gewend was. Hij en Geert verschillen als dag en nacht. Hij vindt het wel goed dat Geert Wilders zijn mening over immigratie kan verwoorden. Maar de maatregelen die hij neemt en wil nemen, zijn te extreem volgens Tofik en doen pijn aan zijn hart. Volgens Tofik wordt Nederland te arm als alle immigranten zouden vertrekken. Geert Wilders zou beter na moeten denken over de dingen die hij beweert.
 
Omdat we ook een onderdeel hebben over de inburgeringscursus in ons werkstuk hebben we de mening van Tofik gevraagd over deze cursussen. Hij vond dat er erg veel domme vragen werden gesteld in de toelatingstest zoals: ‘Wat geef je je buurvrouw cadeau als ze jarig is?’. Maar het is een goed initiatief van Nederland.
 
Het belangrijkste is dat ze de Nederlandse taal beheersen. Nederland is een voorbeeld voor andere landen wat betreft de inburgeringscursussen, maar aan deze cursussen kan nog veel verbeterd worden.
 
Immigranten die de cursus hebben afgerond hebben vaak moeite met het vinden van een baan. Vaak komen deze mensen in een isolement terecht. Ze komen nauwelijks de deur nog uit. Tofik vindt het belangrijk dat de vrouw wordt betrokken in het arbeidsproces. Vrouwen doen vaak geen moeite om te gaan werken. Ze moeten een duwtje in de rug krijgen. Eigenlijk zou iedere vreemdeling na de inburgeringscursus moeten doorleren totdat ze een bepaald niveau hebben bereikt. Er zijn veel vreemdelingen die het Nederlands niet begrijpen en dus maar niet gaan werken. Hierover zijn tegenwoordig veel debatten over in de politiek.
 
Tofik vertelde ons dat hij enkele weken geleden een integratiemanifest had geschreven: ‘Zo 2001’ waarin hij aangeeft dat het debat over integratie volledig is vastgelopen. Er zit geen vooruitgang in het debat. Het gaat steeds over hetzelfde. Dit manifest is ondertekend door duizenden mensen die allemaal het klimaat voor vreemdelingen positiever willen maken. Er moet nagedacht worden over de toestand om achterstanden weg te werken. Hij moet geduld hebben met zijn manifest, want het is de vraag of er iets mee gedaan wordt. Hij heeft wel hoop, omdat velen moe zijn van de discussie die over immigratie wordt gevoerd. Deze discussies lopen altijd dood.Tofik Dibi vindt het belangrijk dat er meer jongeren in de politiek komen. Vandaar dat hij een interview met ons wilde houden. Hij vroeg aan ons of we het eindresultaat op wilden sturen. Hij wenste ons veel succes met de afronding. Het was een erg interessant gesprek en we zijn er zeker wijzer van geworden.