We hebben 242 gasten online

Bijlage 2: Immigratie in Nederland, een verijking of verarming ?

Gepost in Praktische opdrachten

Bijlage 2

Immigratie, zo gezegd zo gedaan?

Voor dit extra deelonderwerp hebben we gebruikgemaakt van informatie van 2 mensen die iets van immigratie afweten. We hebben iemand uit Amerika en iemand uit Nederland bij dit onderzoek betrokken. Zo hopen we een conclusie te kunnen trekken of de gevonden informatie bij hoofdstuk 8 in overeenkomst is met de informatie die we uit de praktijk hebben verkregen.

Magret Cook, Amerika

Magret Cook is 10 jaar geleden naar Amerika vertrokken om daar te gaan werken. Ze heeft jarenlang in Nederland voor Cordstrap gewerkt. Bij Cordstrap krijgen de medewerkers de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd naar Amerika te gaan om kennis op te doen. Magret heeft dat ook gedaan. Tijdens haar verblijf in Amerika heeft ze haar man leren kennen. Nu woont ze 10 jaar in Amerika. Via de tante van Ires zijn we achter haar e-mailadres gekomen. We hebben haar een enquête toegestuurd om erachter te komen hoe zij over immigratie in Amerika denkt.
Magret vindt Amerika een gastvrij land voor immigranten. Amerika is een multiculturele samenleving en gedraagt zich daar ook zo naar. Ze is wel van mening dat de Amerikaanse overheid goed moet kijken wie ze allemaal binnenlaten, omdat niet iedere vreemdeling recht heeft op een verblijf in Amerika. Ze geeft toe dat vaak vooral getinte vreemdelingen worden gediscrimineerd op basis van afkomst. Ze vindt dat er over het algemeen veel getinte daklozen zijn in Amerika. Toen Magret naar Amerika was vertrokken werd ze goed ontvangen door de Amerikaanse overheid. Veel vreemdelingen vertrekken naar Amerika om een beter bestaan op te bouwen. Magret vindt dat deze vreemdelingen niet terug hoeven te keren naar het land van herkomst als de situatie gunstig is in hun land. Deze mensen hebben namelijk een bestaan opgebouwd in Amerika. Ze vond het belangrijk dat ze haar eigen cultuur mocht behouden, omdat ze helemaal alleen naar een vreemd land ging. Zo had ze nog een beetje houvast in de nieuwe samenleving.
Ze vindt het belangrijk dat Amerikanen zich aanpassen aan de nieuwkomers die naar hun land vertrekken. Alleen zo kan er sprake zijn van één samenleving. Het valt haar op dat immigranten die geen verblijfsvergunning hebben gekregen in de illegaliteit belanden. Vaak worden criminele feiten gepleegd door de getinte onderklasse. Ze vindt dat immigranten over het algemeen makkelijk aan een baan komen in Amerika dan in Nederland
Vroeger was het makkelijker om Amerika binnen te komen. Nu wordt dat steeds moeilijker. Amerika is selectiever met het toelaten van vreemdelingen. Magret moest lang wachten op haar verblijfsvergunning. Gelukkig was dat voor haar geen probleem, omdat ze bij haar toekomstige man kon intrekken.
Amerika vindt het volgens haar niet zo belangrijk om een gelijkwaardige samenleving te bereiken. Etnische minderheden krijgen vaak niet de kans om zich volwaardig te kunnen ontplooien.
Ze vond het belangrijk dat ze een inburgeringcursus moest doen. Ze vond het interessant om meer over de Amerikaanse waarden en normen te weten te komen. Ze kon zich makkelijk aanpassen aan de Amerikaanse samenleving, omdat ze al eerder in aanraking was gekomen met het land en ze beheerste de taal goed. Ze vond dat ze over het algemeen positief werd ontvangen op haar nieuwe werkplek in Amerika.
We hadden Magret ook gevraagd of ze haar mening wilde geven over Geert Wilders en Theo van Gogh, maar van deze personen had ze nog nooit gehoord. Wel wist ze wat de PVV was. Ze wist dat deze partij vooral tegen immigranten was. Deze partij zou volgens haar eens beter naar de situatie waarin immigranten verkeren moeten kijken.

Jo Juffhause, Nederland

De vrouw van Jo is werkzaam bij een inburgeringcursus. We vonden hem een geschikte kandidaat voor dit onderwerp, omdat hij waarschijnlijk dagelijks iets te horen krijgt over immigranten. Vandaar dat we zijn enquête bij dit hoofdstuk wilden betrekken. Hijzelf is werkzaam in de wereldwinkel.
Jo vindt dat Nederland geen gastvrij land is. Nederland is geen multiculturele samenleving. Niet iedereen zou Nederland binnen mogen. Hij vindt dat vreemdelingen vaak last hebben van discriminatie, maar ze worden wel geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Als de situatie in het land van herkomst weer goed is, hoeft een immigrant niet terug te keren naar het land van herkomst, vindt hij. Ze zijn eenmaal in Nederland gevestigd en hebben hier een bestaan opgebouwd. Het is belangrijk dat vreemdelingen hun cultuur behouden, dat is een houvast aan de nieuwe samenleving. Ook is het belangrijk dat autochtone Nederlanders zich aanpassen aan de allochtone Nederlanders.
Het is een feit dat immigranten die geen verblijfsvergunning krijgen belanden in de illegaliteit. Het is niet zo dat immigranten moeilijker aan een baan komen dan andere mensen, denkt Jo. Vaak nemen ze eerder een baan aan, omdat er veel baantjes zijn die autochtone Nederlanders niet willen doen. Hieronder verstond Jo baantjes als werken op het land, in de kas in fabrieken enz. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen zouden voorrang moeten krijgen op een woonruimte, omdat ze erkend zijn door de Nederlandse samenleving. Immigratie hoeft voor de overheid geen financieel probleem te zijn, omdat vreemdelingen eigenlijk pas naar Nederland mogen komen als ze over genoeg middelen van bestaan beschikken.

Jo vindt dat het vroeger makkelijker was om Nederland binnen te komen, maar het wordt nu steeds moeilijker door allerlei regeltjes en wetten. Ook zouden immigranten minder lang moeten wachten op een verblijfsvergunning. De wachttijd is nu veel te lang. Tijdelijk asiel is goed geregeld in Nederland en huwelijkspartners kunnen zonder moeite overkomen naar Nederland.
Jo is het ermee eens dat het Nederlandse integratiebeleid is gericht op het bereiken van een gelijkwaardige samenleving. Etnische minderheidsgroepen in Nederland moeten gelijke volwaardige kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien. Jo vindt dat de inburgeringcursus een goed initiatief is van de Nederlandse samenleving. Zijn vrouw heeft hem verteld dat ze immigranten goed helpen bij het proces van inburgeren, omdat inburgeren niet voor iedereen gemakkelijk is. Het belangrijkste vindt Jo dat vreemdelingen de Nederlandse taal beheersen, kunnen lezen en schrijven. Kortom dat ze zich kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Jo vindt dat radicale moslims het beeld verslechteren van de Nederlandse samenleving. Deze groep is zeer selectief maar ze verpesten het wel voor de moslims die niet radicaal zijn. Hij is van mening dat iedereen mag zeggen wat hij/zij vindt over immigranten zolang deze meningen niet kwetsend zijn. Vrijheid van meningsuiting is dus goed, maar er moet wel opgelet worden wat er wordt gezegd.

Conclusie

We zijn erachter gekomen dat Magret en Jo verschillend denken over het proces van immigratie in het land waar ze verblijven. Het is niet zo dat Magret naar Amerika is vertrokken om de Amerikaanse droom waar te maken. Ook niet om een beter bestaan op te bouwen. Ze kwam tijdens haar werk in Amerika een leuke man tegen waar ze bij is gebleven. Dat is dus ook een reden om naar een land te verhuizen. Wel is het duidelijk dat op sociaal gebied de dingen in Nederland beter zijn geregeld. Je wordt goed geholpen tijdens het proces van integreren. Amerika kan dan wel beseffen dat het een immigratieland is, maar ze zouden de immigranten beter moeten helpen. Het blijkt ook dat het tegenwoordig in beide landen moeilijk is om binnen te komen.

Zie verder bijlage 3 Bijlage 3: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?