We hebben 119 gasten online

Bijlage 3: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Bijlage 3

Enquête-uitslag immigratiebeleid in Nederland

In deze bijlage willen we aangeven wat de uitkomst was van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd. We hebben een enquête gemaakt voor 6-vwo leerlingen. In deze enquête werden aan de leerlingen een aantal stellingen voorgelegd over immigranten in de Nederlandse samenleving. Boven aan de enquête hebben we kort uitgelegd wat immigratie in Nederland inhoud, zodat leerlingen die geen geschiedenis in hun pakket hebben ook wisten waar het over ging. We hebben 25 reacties teruggekregen (16 meisjes en 9 jongens) en dit is het resultaat:

Immigratie in Nederland

Immigratie speelt al jaren een rol in de Nederlandse samenleving. We zijn een populair land om een beter bestaan op te bouwen. Door de nieuwe wetgeving is het niet eenvoudig om als buitenlander in Nederland te blijven. Economische vluchtelingen worden vaak het land uitgezet. Immigranten die met een Nederlander zijn getrouwd krijgen het moeilijk om bij hun partner te blijven, omdat deze huwelijken vaak om economische motieven worden gesloten. Veel Nederlanders met een partner van buiten de EU moeten in een ander EU-land een nieuw bestaan op gaan bouwen. Het nieuwe vreemdelingenbeleid zorgt er voor dat steeds minder immigranten in Nederland worden toegelaten. Maar er is sprake van vergrijzing in Nederland, wat opgelost kan worden door de import van goedkope arbeidskrachten. Het is dus een probleem dat van twee kanten moet worden bekeken.
Door middel van deze enquête willen we te weten komen hoe leeftijdsgenoten over immigratie in Nederland denken. Naar aanleiding van de antwoorden willen we een conclusie trekken over het integratiebeleid van Nederland. (j= jongen 6vwo, m= meisje 6vwo) Vraag mee eens mee oneens
1. Vreemdelingen misbruiken onze gastvrijheid j: 4 m: 3 j: 5 m: 13
2. Veel immigranten liegen om een verblijfsvergunning j: 6 m: 8 j: 3 m: 7
te krijgen.
3. De partner van de immigrant mag zonder moeite een j: 2 m: 4 j: 7 m: 12
Nederlands paspoort krijgen.
4. Immigranten moeten zich volledig aanpassen aan de j:2 m: 6 j: 7 m: 10
Nederlandse cultuur.
5. De zelfstandigheid van de huwelijkspartners j: 1 m: 2 j: 8 m: 14
moet worden beperkt.
6. De huwelijkspartner krijgt een verblijfsrecht j: 3 m: 2 j: 6 m: 14
pas na 10 jaar, omdat ze niet integreren in de samenleving.
7.Immigranten die wachten op een verblijfsvergunning, j: 3 m: 7 j: 6 m: 9
hebben recht op sociale voorzieningen zoals: huursubsidie.
8. Immigranten mogen slechts een aanvraag doen voor een j: 6 m: 15 j: 3 m: 1
verblijfsvergunning. Wordt deze afgekeurd, dan moeten ze
terug naar het land van herkomst.
9. Immigranten die een crimineel feit hebben gepleegd, j: 5 m: 10 j: 4 m: 6
moeten worden uitgezet.
10. De vreemdelingenwet wordt onvoldoende uitgevoerd. j: 6 m: 9 j: 3 m: 7
11. Er moet een einde komen aan de Nederlandse immigratie. j: 2 m: 6 j: 7 m: 10
12. Er zijn teveel immigranten in Nederland, Nederland is vol. j: 3 m: 3 j: 6 m: 13
13. Er moet een wereldwijde afspraak komen over de hoe- j: 6 m: 7 j: 3 m: 9
veelheid immigranten die jaarlijks mogen worden toegelaten
in een land.
14. Er moet gekeken worden naar de achtergrond van de j: 7 m: 14 j: 2 m: 3
immigrant en naar aanleiding daarvan moet worden besloten
of hij/zij mag blijven.
15. Als de situatie in het land van herkomst gunstig is, j: 4 m: 6 j: 5 m: 8
moet de immigrant terugkeren.
16. Wij als Nederlanders mogen geen vooroordelen hebben over j: 3 m: 13 j: 6 m: 3
etnische bevolkingsgroepen.
17. Discriminatie op basis van vooroordelen, j: 8 m: 14 j: 1 m: 2
zou niet voor mogen komen.
18. Nederland is een goed immigratieland. j: 8 m: 9 j: 1 m: 7
19. Nederland moet openstaan voor vluchtelingen, j: 9 m: 16 j: 0 m: 0 die écht opvang nodig hebben.
20. Als een immigrant niet de Nederlandse taal wil leren, j: 9 m: 13 j: 0 m: 3
moet hij/zij terugkeren naar het land van herkomst.
21. Immigranten die op basis van gezinshereniging in Nederland j: 9 m: 15 j: 0 m: 1 vestigen, moeten slagen voor een inburgeringexamen.
22. Criminele feiten worden vaak gepleegd door mensen j: 6 m: 11 j: 3 m: 6
met een andere etnische afkomst.
23. Hoogopgeleiden/welvarende mensen mogen zich altijd j: 5 m: 2 j: 4 m: 14
in Nederland vestigen (brain drain).
24. Getinte jongeren veroorzaken vaak overlast en men is er j: 6 m: 13 j: 3 m: 4
bang voor.
25. We moeten ons meer aanpassen aan immigranten, j: 1 m: 0 j: 8 m: 16
dan immigranten aan ons.
26. Nederland moet een strenger immigratiebeleid krijgen. j: 7 m: 10 j: 2 m: 6
27. Nederland moet haar eigen identiteit gaan erkennen. j: 6 m: 10 j: 3 m: 6
28. Er mogen geen immigranten deelnemen aan de politieke j: 2 m: 4 j: 7 m: 12
besluitvorming van Nederland.
29. Moskees zijn overbodig. j: 3 m: 3 j: 6 m: 13
30. Nederlanders, zoals Theo van Gogh, mogen geen pikante j: 2 m: 5 j: 7 m: 11 opmerkingen maken over het geloof van immigranten.
31. Nederland moet tolerant blijven tegenover vreemdelingen j: 9 m: 11 j: 0 m: 5 32. Gezinsher32.Gezinshereniging belemmert de integratie in de j: 6 m: 8 j: 3 m: 8
in de Nederlandse samenleving.
33. De 33. De generaal pardon had nooit moeten worden ingevoerd. j: 3 m: 10 j: 6 m: 6 [1] Conclusie enquête onder de jongens
De jongens waren het over het algemeen met elkaar eens. Ze vonden bijvoorbeeld dat partners niet zomaar een Nederlands paspoort mogen krijgen. Ze hoeven zich niet compleet aan de passen aan de Nederlandse cultuur, maar ze zouden geen recht moeten hebben op een voorziening als ze moeten wachten op een asielaanvraag. Er hoeft geen einde te komen aan de Nederlandse immigratie, maar een wereldwijde afspraak over de hoeveelheid immigranten die binnen gelaten mogen worden is wel nodig. Ze vinden Nederland over het algemeen een goed immigratieland. Vluchtelingen die echt opvang nodig hebben zouden zonder moeite Nederland binnen moeten kunnen komen.
Bij een aantal stellingen was de uitkomst verschillend:
- Vreemdelingen misbruiken onze gastvrijheid
- Immigranten die een crimineel feit hebben gepleegd moeten worden uitgezet
- Als de situatie in het land van herkomst gunstig is, moet de immigrant terugkeren
- Hoogopgeleiden/ welvarende mensen mogen zich altijd in Nederland vestigen
Hieruit valt te concluderen dat over een aantal stellingen de meningen erg verschillen. Het is maar net hoe je tegen de situatie aankijkt. Het is natuurlijk niet eerlijk dat immigranten met een hoge opleiding wel worden binnen gelaten in Nederland en immigranten die voor gevaar van eigen leven komen worden teruggestuurd. Maar van de andere kant stimuleren de welvarende en hoogopgeleiden de Nederlandse economie. En dit is gunstig in tijden van crisis. Als in land van herkomst de situatie gunstig is, dan zou een immigrant eigenlijk terug moeten keren. Maar wat als de immigrant hier een bestaan heeft opgebouwd en een baan heeft. Moet deze immigrant dan ook terug naar het land van herkomst. De meningen van de jongens zijn hierbij erg verschillend. Als een immigrant een crimineel feit heeft gepleegd zou hij/zij eigenlijk het land moeten worden uitgezet. Dit omdat ze zich niet aan de grondwet van de Nederlandse samenleving hebben gehouden. Als een immigrant zich in Nederland vestigt moet hij/zij zich aanpassen aan de normen en waarden die hier gelden. Doet hij/zij dat niet, dan is verblijven in de Nederlandse samenleving niet mogelijk. Iets meer dan de helft van de jongens was het hier mee eens. Een vreemdeling zou dan uitgezet moeten worden. Maar ook bij deze stelling was de uitkomst ongeveer gelijk. Iets minder dan de helft antwoordde tegen te zijn.
Sommige vreemdelingen liegen om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland. Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze worden vervolgd in eigen land terwijl dit helemaal niet waar is. In werkelijkheid willen ze een beter bestaan opbouwen. De Nederlandse overheid is hier niet streng genoeg voor. We laten te makkelijk mensen in Nederland. Het is een feit dat sommige vreemdelingen onze gastvrijheid misbruiken om een verblijfsvergunning te krijgen. Het merendeel van de jongens was het hier mee oneens, terwijl ze bij de volgende stelling (immigranten liegen om een verblijfsvergunning te krijgen) bijna allemaal eens waren. We konden hieruit concluderen dat ze vinden dat vreemdelingen wel degelijk onze gastvrijheid misbruiken.
[1] Enquête-vragen ontleend aan het gehele werkstuk. We hebben uit verschillende hoofdstukken stellingen gehaald. Conclusie enquête onder de meiden
De meiden verschilden bij veel stellingen van mening:
- Veel immigranten liegen om een verblijfsvergunning te krijgen
- Immigranten die wachten op een verblijfsvergunning, hebben recht op sociale voorzieningen zoals: huursubsidie
- Immigranten die een crimineel feit hebben gepleegd moeten worden uitgezet
- Er moet een wereldwijde afspraak komen over de hoeveelheid immigranten die jaarlijks moeten worden toegelaten
- Als de situatie in het land van herkomst gunstig is, moet de immigrant terugkeren
- Nederland is een goed immigratieland
- Nederland moet een strenger immigratiebeleid krijgen
-Nederland moet haar eigen identiteit gaan erkennen
- Gezinshereniging belemmert de integratie in de Nederlandse samenleving
- De generaal pardon had nooit moeten worden ingevoerd

Ook de meiden van 6 vwo denken dat sommige immigranten liegen om een verblijfsvergunning te krijgen. Ze vonden dat sommigen onze gastvrijheid misbruikten. Enkele meiden vinden dat sommige immigranten onze gastvrijheid misbruiken. Maar het merendeel was oneens met deze stelling. Dit valt te verklaren met het feit dat sommigen vinden dat vreemdelingen soms wel moeten liegen, omdat ze alles hebben achtergelaten in het land van herkomst en een beter bestaan willen gaan opbouwen in een nieuw land. Ze zullen er dan ook alles aan doen om zich in dit nieuwe land te kunnen vestigen.
Immigranten die wachten op een verblijfsvergunning zitten vaak in asielcentra. Deze mensen hebben evenveel recht op sociale voorzieningen als autochtone Nederlanders. Hierover waren de meiden het niet met elkaar eens. Hierover valt te zeggen dat immigranten pas recht op sociale voorzieningen hebben als ze te horen hebben gekregen dat ze zich echt in onze samenleving mogen vestigen.
Als een vreemdeling een crimineel feit heeft gepleegd zou deze moeten worden uitgezet. De meeste meiden vinden dat dit moet, vanwege het niet houden aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.
Er wordt gepraat over een wereldwijde afspraak over de hoeveelheid immigranten die jaarlijks mogen worden toegelaten in een land. Hiermee willen ze immigratie tegengaan, eens stop zetten op de continue immigratiestroom. Hierover valt te discussiëren, omdat sommige landen heel groot zijn en andere juist heel klein. In sommige landen zijn vreemdelingen hard nodig, omdat er sprake is van vergrijzing. Volgens veel meiden is Nederland ‘nog niet vol’.
De meeste vinden dat een immigrant niet terug hoeft te keren naar het land van herkomst als de situatie daar gunstig is. Dit vonden de jongens ook. Toch zijn een aantal meiden het hier niet mee eens. Immigranten zouden naar een ander land trekken om aan de slechte situatie die in het land van herkomst speelt te ontkomen. Is deze situatie verbeterd, dan zouden ze terug moeten keren. Immers daar zijn ze geboren.
Velen vinden Nederland een goed immigratieland. Immigranten worden geholpen op allerlei gebieden. Ze krijgen opvang als ze nog niet meteen antwoord hebben gekregen op hun aanvraag. En ze hebben recht op sociale voorzieningen tijdens de periode dat ze moeten wachten op hun aanvraag. Daarom wordt Nederland vaak gezien als een goed immigratieland, maar ook vooral omdat er veel vrijheid heerst in ons land .Toch vinden sommigen
land. Toch vinden sommigen dat Nederland nog een boel dan verbeteren. Er zou beter gekeken moeten worden naar de situatie waarin de immigrant verkeerd in eigen land, om de toestroom van immigranten die hier komen om een beter bestaan op te bouwen te verminderen. Het immigratiebeleid zou dus aangescherpt moeten worden. Bovendien zou de eigen identiteit moet worden aangescherpt.
Veel immigranten die naar Nederland zijn gekomen om te werken, laten op gegeven moment hun familie overkomen. Deze vreemdelingen belemmeren de integratie in de Nederlandse samenleving, omdat ze vaak in het huishouden terechtkomen. Contacten met de buitenwereld zijn daardoor gering. Hierover waren de uitkomsten gelijk. Sommigen vinden het juist belangrijk dat gezinshereniging mogelijk is, om problemen onder de immigranten te voorkomen. Iedereen zou recht moeten hebben op een normaal bestaan in het land waar je verblijft. Hier hoort ook de familie bij.
In 2007, onder de nieuwe regering, werd er een Generaal Pardon ingevoerd. Dit betekende dat iedereen die vóór de invoering van de Vreemdelingenwet van 2001 asiel had aangevraagd in Nederland, alsnog een verblijfsvergunning kreeg. Het officiële beleid is erop gericht zoveel mogelijk de instroom van immigranten te beperken door middel van een streng asielbeleid en door aan gezinshereniging hoge eisen te stellen. Van immigranten wordt geëist dat ze integreren. Ze mogen hun eigen cultuur behouden, als dit geen conflicten oplevert met de Nederlandse normen en waarden.[1] Veel meiden vinden dat het Generaal Pardon nooit had mogen worden uitgebvoerd. Dit valt te verklaren uit het feit dan velen de vraag stellen waarom deze immigranten wel mogen worden toegelaten en andere niet. Waarom worden deze immigranten bevoordeeld en andere juist benadeeld? Over deze stelling valt veel te discussiëren. Je kunt het van de ene kant niet eerlijk vinden, maar van de ander kant deze mensen wachten al meer dan 6 jaar op een verblijfsvergunning. Dit is wel erg lang. Wij denken dat de regering duidelijkheid heeft willen geven aan deze mensen.

Algemene conclusie:
Over het immigratiebeleid in Nederland valt veel te discussiëren. Er moet nog heel wat veranderd worden aan dit beleid om het voor iedereen goed te doen. Altijd wordt wel een groep benadeeld. Toch vinden we met zijn allen dat immigranten mogen worden toegelaten als ze in gevaar zijn voor eigen leven. Er moet dus goed gekeken worden naar de achtergrond van een vreemdeling. Als een immigrant de Nederlandse taal niet wil leren, zou deze terug moeten keren. In Nederland verblijven, is aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Maar de Nederlanders moeten allemaal tolerant blijven tegenover vreemdelingen.


[1] http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/geschiedenis/124-themas-methode-feniks/51-samenvatting-thema-feniks-hoofdstuk-5-nederland-immigratieland.html 18-11-09