We hebben 196 gasten online

Bijlage 4: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Bijlage 4

Enquête-uitslag immigranten in de Nederlandse samenleving

In deze bijlage willen we laten zien wat de uitkomst was van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd onder een groep van 20 immigranten van verschillende nationaliteiten. Niet alle immigranten waren in staat om de enquête zelfstandig te maken en daarom hebben we sommige vragen vergemakkelijkt en nader toegelicht aan de immigranten. Met behulp van deze enquête hebben we onderzocht hoe immigranten over Nederland denken. We hebben ze stellingen voorgelegd over het Nederlandse immigratiebeleid, over het Nederlandse integratiebeleid, over het gedrag van Nederlanders t.o.v. immigranten en over allerlei andere dingen. Met de antwoorden van de enquête willen we proberen een beeld te schetsen over hoe de immigranten in Nederland denken over Nederland.
Stelling:

Algemeen:

eens neutraal oneens

1. Nederland is een gastvrij land voor immigranten. 9 4 7

2 Nederland is een multiculturele samenleving en ze gedraagt
zich daar ook zo naar. 15 2 3

3. Nederland zou iedere immigrant binnen moeten laten, zelfs 4 0 1
als deze man/ vrouw hiervoor geen rede heeft.

4. Immigranten hebben vaak last van discriminatie. 11 3 6

5. Immigranten worden over het algemeen goed geaccepteerd 7 2 11
in de Nederlandse samenleving.

6. Als de situatie in het land van herkomst weer gunstig is, 1 0 19
zou een immigrant moeten terugkeren.

7. Het is belangrijk dat immigranten hun eigen cultuur mogen 17 2 1
behouden in de nieuwe samenleving.

8. Nederlanders moeten zich ook een beetje aanpassen aan 16 0 4
immigranten.

9. Immigranten die hun plaats in Nederland niet kunnen vinden, 7 4 9
belanden vaak in de illegaliteit.

10. Immigranten komen over het algemeen moeilijker aan een
baan dan Nederlanders. 11 3 6

11. De Nederlandse overheid moet vluchtelingen die een 6 1 13
verblijfsvergunning hebben gekregen voorrang geven op een
woonruimte.

12. Immigratie kost de overheid veel geld. 4 5 11

Naar Nederland: eens neutraal oneens

13. Vroeger was het makkelijker om Nederland binnen te komen, 11 4 5
maar nu wordt dit steeds moeilijker. Dit is slecht.

14. Immigranten moeten vaak lang wachten op hun 13 2 5
verblijfsvergunning. Dit is slecht en moet wat aan gedaan worden.

15. Tijdelijk asiel (tijdens het wachten op een verblijfsvergunning) 13 3 4
is goed geregeld in Nederland.

16. Huwelijkspartners zouden zonder problemen naar 20 0 0
Nederland over moeten kunnen komen. Integratie: eens neutraal oneens

17. Het doel van het Nederlandse integratiebeleid is het bereiken 12 2 6
van een gelijkwaardige samenleving. Daarin moeten de etnische
minderheidsgroepen die in Nederland zijn gelijke volwaardige
kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien. Dit komt ook in de
praktijk voor.

18. De inburgeringcursus is een goed initiatief van Nederland. 13 0 7

19. De Nederlandse overheid helpt immigranten goed bij het 10 2 8
integratieproces.

20. Integreren in Nederland is niet erg gemakkelijk. 15 1 4

21. Immigranten moeten de Nederlandse taal (behoorlijk) 17 0 3
beheersen.
Nederlanders over immigranten:

22. Nederlanders zijn over het algemeen positief over 5 3 12

immigranten.

23. Radicale (moslims) verslechteren het beeld van Nederlanders 12 2 6
over immigranten.

24. Nederlanders, zoals Theo van Gogh, mogen niet in het 8 3 9
openbaar negatieve opmerkingen maken over immigranten.

25. Geert Wilders gaat te ver met zijn uitspraken, hij overschrijdt 20 0 0
de grens van vrijheid van meningsuiting.

26. Het Burka-verbod van Geert Wilders is een goed initiatief. 1 2 17

27. Mensen die op de PVV stemmen hebben vaak geen idee 18 1 1
wat immigranten door hebben gemaakt, voordat ze naar
Nederland kwamen.

Conclusies:

Algemene stellingen:

Bij de algemene stellingen zijn de immigranten het over het algemeen met elkaar eens. Ze vinden bijvoorbeeld dat Nederland inziet dat ze een multiculturele samenleving is en zich daar ook zo naar gedraagt. Ook zou Nederland niet zomaar iedere immigrant moet binnenlaten. Een vrouw uit Indonesië (die sinds 1965 in Nederland was en hier is opgegroeid), die ook de enquête ingevuld had, vertelde ons dat ze in het verleden mensen ontmoet had die zonder reden naar Nederland wilden komen. Deze immigranten logen om aan een verblijfvergunning te komen. Ze vindt dat absoluut niet kunnen. Ze vindt het goed dat een land open staat voor immigranten, maar dan mogen zij er geen misbruik van maken. Ook vinden immigranten dat ze vaak last hebben van discriminatie en dat ze over het algemeen niet goed geaccepteerd worden in de samenleving. Bovendien komen ze minder snel aan een baan dan autochtone Nederlanders. Bijna geen enkele immigrant vindt dat wanneer de situatie in het land van herkomst gunstig is hij/ zij terug moet keren. De vrouw uit Indonesië vond dat zoiets onmenselijk is als je al jaren in Nederland verblijft. Ze vertelde dat wanneer zij nu terug zou moeten keren dan zou ze weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Ze is gewend aan de Nederlandse cultuur en ze zou niet zo weer over kunnen stappen op de Indonesische cultuur. Immigranten vinden het belangrijk dat ze hun eigen cultuur kunnen behouden en ze vinden zelfs dat Nederland zich ook een beetje aan hen moet aanpassen. Vluchtelingen die naar Nederland komen en die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten voorrang krijgen op een woonruimte, vinden de meeste immigranten. De vrouw uit Indonesië was het hier ook mee eens. Ze vertelde dat het niet alleen in belang van de immigranten was, maar ook voor autochtone Nederlanders. Als de vluchtelingen een huis krijgen dan zullen ze sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Ze komen zo eerder in contact met autochtone Nederlanders dan wanneer ze in een opvanghuis zitten met andere vluchtelingen. De immigranten denken over het algemeen dat immigratie de overheid niet zoveel kost.

De meningen verschilden bij 2 stellingen heel erg:

- Nederland is een gastvrij land voor immigranten.
- Immigranten die hun plaats in Nederland niet kunnen vinden, belanden vaak in de illegaliteit.

Naar Nederland:

Ook bij dit onderdeel zijn de immigranten het over het algemeen met elkaar eens. Ze vinden dat het slecht is dat je als immigrant Nederland niet meer zo gemakkelijk binnenkomt, vergeleken met vroeger. De vrouw uit Indonesië vertelde dat zij eigenlijk zonder problemen naar Nederland kon komen. Nu is dat niet meer zo. Ze vindt dat erg slecht, want vaak is de situatie van de immigranten die hierheen willen komen al niet goed en dan wordt vaak ook nog vaak hun verblijfsvergunning afgewezen. Ook vinden de immigranten dat het een slechte zaak is dat vluchtelingen vaak lang op een verblijfsvergunning moeten wachten, maar daarentegen is het tijdelijk asiel wel goed geregeld. Alle immigranten vinden dat huwelijkspartners zonder problemen naar Nederland over moeten kunnen komen. 

Integratie:

Ook bij dit onderdeel waren de immigranten het met elkaar eens. Het Nederlandse integratiebeleid probeert een gelijkwaardige samenleving te bereiken waarin etnische minderheidsgroepen gelijkwaardige kansen moeten krijgen om zich te ontplooien. De meerderheid van de immigranten vindt dat je dit in de praktijk goed terug ziet. De vader van de vrouw uit Indonesië heeft een winkel geopend (Toko Fajar) in Deurne. Ze dacht dat haar vader hier geen problemen mee heeft ondervonden met de Nederlandse overheid of de autochtone Nederlanders. De immigranten vinden dat de inburgeringcursus een goed initiatief is van de Nederlandse overheid. Ook vinden ze dat je de Nederlandse taal behoorlijk moest beheersen als je naar Nederland komt. De vrouw uit Indonesië vertelde dat het niet handig is als je een taal niet goed beheerst. Communicatie is erg belangrijk vond ze, vooral wanneer je met mensen samen moet werken. Veel immigranten vinden dat het niet gemakkelijk is om te integreren in de Nederlandse samenleving. Bij deze stelling verschilde de meningen van de immigranten nogal:
- De Nederlandse overheid helpt immigranten goed bij het integratieproces.

Nederlanders over immigranten:

Ook in dit onderdeel waren de immigranten het grotendeels met elkaar eens. Ze vinden dat autochtone Nederlanders over het algemeen niet erg positief zijn tegenover immigranten. Veel immigranten zijn het oneens dat de radicalen moslims het beeld verslechteren van immigranten. Een man uit Turkije had als opmerking bij deze stelling gezet dat het niet alleen maar de radicale moslims waren die het beeld verslechterden, maar vooral bijvoorbeeld mensen als Geert Wilders. Hij vond dat als er iets erg gebeurd was door een radicale moslim dan werd dit meteen opgeblazen. Dat is ook een beetje de schuld van de media. In Nederland lopen ook wel gekken rond, maar daar wordt niet zoveel van gezegd. Alle immigranten vinden dat Geert Wilders te ver gaat met zijn uitspraken. Ook met zijn Burka-verbod zijn ze het oneens. De PVV zien de meeste immigranten als een partij die niet nadenkt over wat immigranten mee hebben gemaakt, voordat ze naar Nederland kwamen. Over deze stellingen waren de immigranten het niet echt met elkaar eens:

- Nederlanders, zoals Theo van Gogh, mogen niet in het openbaar negatieve opmerkingen maken over immigranten. De vrouw uit Indonesië is het hier niet mee eens. Ze vindt dat autochtone Nederlanders best opmerkingen mogen maken en ook in het openbaar, als ze maar niet kwetsend zijn.

Algemene conclusie:

Over het algemeen zijn de immigranten het behoorlijk met elkaar eens. Ze vinden dat Nederland een multiculturele samenleving is en zich daar ook (probeert) naar te gedragen. De overheid doet allerlei dingen om mensen beter te laten integreren, dat vinden de immigranten wel goed, maar ze zeggen daarbij dat ook dat ondanks de hulp van de overheid integreren in Nederland niet gemakkelijk is. Ze worden niet door iedere Nederlander met open armen ontvangen en de meeste hebben wel eens ooit met discriminatie te maken gehad. Dat komt volgens de meeste door invloedrijke personen die anti-immigrant zijn en dingen die ontzettend opgeblazen worden, wanneer er een immigrant bij betrokken is. Ondanks dat zijn de immigranten over het algemeen wel positief over Nederland.

Zie verder bijlage 5 Bijlage 5: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?