We hebben 205 gasten online

PO Deel 1 De Eerste Wereldoorlog

Gepost in Praktische opdrachten

met dank aan Sandra van Mill lio

verschrikkingen loopgraaf

Taakeisen:

Wat:

Beantwoorden van vragen naar aanleiding van een documentaire, gezamenlijk maken van een krantenvoorpagina, schrijven van een krantenartikel

Waarom:

- de Eerste Wereldoorlog is zeer belangrijk geweest voor de Europese verhoudingen en voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.

- oefenen in het schrijven van een artikel waarbij inleving en standplaatsgebondenheid van belang zijn.

Hoe:

In totaal zijn er acht lessen voor dit onderwerp. In de eerste vier lessen wordt er gekeken naar de documentaires en worden de vragen gemaakt en nagekeken. Vervolgens zijn er twee lessen om zowel gezamenlijk als individueel aan de krantenvoorpagina te werken. Na een les waarin mogelijke problemen nog opgelost kunnen worden volgt in de achtste en laatste les van dit blok een proefwerk over de stof uit het stencilpakket én de documentaires.

Beoordeling: Voor de gehele voorpagina krijg je een groepscijfer. Voor het krantenartikel een individueel cijfer. Het gemiddelde van deze twee cijfers vormt een SO-cijfer. Je wordt dus beoordeeld op zowel je individuele als op de gezamenlijke kwaliteiten! Werk dus nauwkeurig en volgens afspraken samen.

Het proefwerk bij dit onderwerp bestaat uit de informatie in deze stencils en de kennis uit de documentaireserie.

Opbouw lessen:

Datum

Wat doe ik in de les?

Huiswerk

Les 1

Uitleg, documentaire 1, maken vragen 1

Maken vragen 1

Les 2

Nakijken vragen 1, documentaire 2, maken vragen 2

Maken vragen 2

Les 3

Nakijken vragen 2, documentaire 3, maken vragen 3

Maken vragen 3

Les 4

Nakijken vragen 3, documentaire 4, maken vragen 4

Maken vragen 4

Les 5

Nakijken vragen 4, vormen groepjes ‘Krant’

Zelf in te delen

Les 6

‘Krant’

Zelf in te delen

Les 7

Begin les inleveren voorpagina, stellen van vragen

Leren proefwerk

Les 8

proefwerk

 

Documentaires

Uit deze documentaires haal je de noodzakelijke kennis. Je gaat de komende lessen vier documentaires bekijken over de Eerste Wereldoorlog.

Bij deze documentaires horen vragen. Deze maak je individueel. Het is de bedoeling dat aan het begin van de lessen 2 tot en met 5 de leerlingen aan de hand van antwoordbladen de opdrachten bij de documentaires nakijken.

Opdracht Krantenvoorpagina

Je docent maakt zelf groepjes van vier leerlingen. Het is de bedoeling dat je samen met je groepsleden een voorpagina voor een krant maakt. Deze krant is geschreven in het jaar 1914, het eerste oorlogsjaar. Je schrijft vanuit een Nederlands, Frans, Engels, Russisch, Oostenrijk-Hongaars, Duits, Italiaans of Amerikaans perspectief. Het is dus de bedoeling dat je je zo goed mogelijk probeert in te leven in de situatie in je land in het eerste oorlogsjaar. Let wel, je schrijft gewoon in het Nederlands! De docent zal de landen onder de groepjes verdelen.

Elke voorpagina hoort een plaatje, kaartje, foto of spotprent te bevatten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de site www.blikopdewereld.nl

Ook heeft je docent een pakketje plaatjes die je mag gebruiken. Daarnaast dienen er vier berichten op de voorpagina te staan over bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen, meningen van politieke leiders, burgers in de oorlog, soldaten aan het front, vrouwen thuis, veroveringsslagen, etc. Het moet natuurlijk passen binnen de historische gebeurtenissen van je land, maar verder mag je je fantasie gebruiken! Geef het artikel een sprekende titelkop. Het krantenartikel wordt vervolgens individueel beoordeeld. Dus ook al is het een groepsopdracht, naast een groepscijfer voor de gehele voorpagina krijgt elk groeplid ook een individueel cijfer voor het krantenartikel. Het gemiddelde van het groepscijfer en het krantenartikel vormen een SO-cijfer.

Toets

De stof uit deze stencils vormen samen met de opdrachten bij de documentaireserie de toetsstof.

Leerdoelen:

Na verwerking van de stof uit het boek en het bekijken van de visuele bronnen moet je de volgende doelen kennen en kunnen:

·Oorzaken geven voor het uitbreken van WOI (nationalisme, militarisme,

imperialisme en bondgenootschappen)

·De twee bondgenootschappen noemen en weten waaruit ze bestaan.

·De aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog uitleggen.

·Het uitbreken van WO I uitleggen als een domino-effect, te beginnen bij Servië.

·Het Von Schlieffenplan uitleggen.

·Het begrip ‘ein frischer, fröhlicher Krieg’ uitleggen.

·Twee - Frontenoorlog uitleggen.

·Loopgravenoorlog uitleggen.

·De invloed van de industrialisatie op het geweldgebruik in de oorlog uitleggen.

·Manier waarop de burgerbevolking bij de oorlog betrokken raakte uitleggen.

·De onbeperkte duikbotenoorlog uitleggen.

·De manier waarop de VS bij WO I betrokken raakten uitleggen.

·De invloed van de revolutie in Rusland op WO I uitleggen.

·De manier waarop er een einde is gekomen aan WO I uitleggen.

Vaardigheden:

·De verschillende landen, fronten en bondgenoten op de kaart aanwijzen.

·Naar aanleiding van een documentaire vragen beantwoorden.

·Samenwerken in groepjes

·Inleving in een persoon uit een andere tijd en een ander land.

·Standplaatsgebondenheid. (kijken naar het verleden vanuit een mening of

denkwijze van iemand uit die tijd)

·Schrijven van een artikel, dat historisch juist is

·Samenstellen van een krantenpagina

Ga verder naar Deel 2 van deze praktische opdracht: PO Deel 2 De Eerste Wereldoorlog