We hebben 437 gasten online

Videobeelden dvd nr. 4 CSE 1992-1993 Europese Intergatie 1945-1990

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

CSE 1992-1993 Europese Intergatie 1945-1990 Duur 1:47 uur

Deel 1 "EEN SOORT VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA" 1945 - 1954

Programmabeschrijving

* Na de Tweede Wereldoorlog is het bittere noodzaak een plan te ontwerpen voor een verenigd Europa. De gedachte aan ooit weer een gewapend conflict tussen Europese landen is onverdragelijk.

* De voormalige Britse oorlogsleider Churchill neemt in een rede (1946) in ZUrich het initiatief: 'De Europeanen moeten een soort van Verenigde Staten van Europa oprichten'.

* De verdere machtsvergroting door de Sowjetunie moet volgens Churchill in zijn speech aan de Amerikaanse universiteit van Fulton tot staan worden gebracht; het IJzeren gordijn heeft een deling van Europa als gevolg.

* President Truman besluit West-Europa te hulp te komen met de z.g. Marshall-hulp. Het geld is niet bedoeld voor de afzonderlijke landen, maar voor Europa als geheel. De Marshall-hulp stimuleert hiermee de Europese samenwerking.

* De staatsgreep in Praag (1948) maakt de tweedeling van Europa een feit en de oprichting van de Organisatie van Europese Economische Samenwerking tot een zuiver Westeuropese aangelegenheid.

* Prof. Dr. H. Brugmans ziet terug op zijn ervaringen in de beginjaren van de Europese Beweging en vertelt over zijn herinneringen aan het Europees Congres in Den Haag (1948).

* Het concrete vervolg op dit Haagse congres is de oprichting van de Raad van Europa die, zoals Brugmans in zijn commentaar aangeeft, weinig macht had omdat er geen Europese regering was. Met name Frankrijk en Groot-Brittannië hebben grote moeite met het overdragen van nationale bevoegdheden aan een Europese instantie.

* De Raad van Europa raakt in het slop. Vanuit die situatie krijgt het streven naar Europese integratie nieuw leven ingeblazen dankzij het door Jean Monnet voorbereide plan. Schuman maakt het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wereldkundig op 9 mei 1950.

* Brugmans becommentarieert waarom Engeland uiteindelijk afziet van deelname aan de EGKS.

* De spanningen tussen Oost en West nemen toe door de oorlog in Korea. In West-Europa is men bang voor een Russische inval. Biedt de een jaar eerder opgerichte NAVO wel voldoende bescherming daartegen? Moet Duitsland ook geen bijdrage leveren aan de verdediging van West-Europa, ondanks de huiver voor de herbe-wapening van Duitsland?

* Uit Frankrijk komt het plan voor een specifieke Europese defensie in de vorm van een Europees leger waarvan ook de Bondsrepubliek deel van kan uitmaken. Het ontwerp-verdrag wordt door de zes EGKS-landen ondertekend maar door het Franse parlement niet geratificeerd. Daarmee is de EDG van de baan.

Deel II DE EUROMARKT 1954 - ± 1970

Programmabeschrijving

* De samenwerking in de EGKS blijkt een groot succes te zijn. Reden om die samenwerking uit te breiden tot meer economische sectoren naast kolen en staal. Als voorbeeld zou de al bestaande Benelux kunnen dienen. De Nederlandse minister Beyen maakt hiervoor een plan.

* Prof. Dr. H. Brugmans legt uit wat het plan Beyen inhoudt en becommentarieert het.

* Het model voor de gemeenschappelijke instellingen van de Europese Economische Gemeenschap in oprichting.

* Euratom.

* De commissie Spaak aan het werk en onderhandelingen over deelname aan de EEG.

* Ondertekening van de Verdragen van Rome in 1957.

* Mr. J. Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken, over de betekenis van de EEG.

* De instellingen van de EEG vergeleken met die van de EGKS: de Europese Commissie heeft beduidend minder bevoegdheden dan de Hoge Autoriteit.°

* Groot-Brittannië gaat met zes andere Westeuropese landen die ook geen lid zijn van de EEG over tot de oprichting van de EVA (Europese vrijhandelsassociatie) .

* President De Gaulle wil naast de twee grootmachten een onafhankelijke Europese Unie (plan-Fouchet).

* Bouw van de Berlijnse Muur.

* Oud-minister Luns over het Nederlandse belang bij de toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG.

* 1961: onverwacht Brits verzoek tot toetreding tot de EEG. De onderhandelingen hierover gaan moeizaam voort totdat president De Gaulle zijn veto over de toetreding uitspreekt (1963).

* Vriendschappelijke relaties tussen Frankrijk en de Bondsrepubliek.

* De Europese Commissie doet voorstellen tot verbetering van de besluitvorming in de EEG.

* Frankrijk wijst het besluiten bij meerderheid in de Raad van Ministers af en blijft een half jaar uit EEG-vergaderingen weg (lege stoel).* Luns over het Akkoord van Luxemburg.

* Voorjaar 1968: revolte in Parijs en andere Europese hoofdsteden.President De Gaulle treedt af. Pompidou treedt aan (1969).* Topconferentie in Den Haag en Franse houding maken Britse toetreding mogelijk.

* Uitbreiding van de EG met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Deel III STAGNERENDE INTEGRATIE ± 1970-1985

Programmabeschrijving

* Voor de oprichting van de EEG waren de inkomens van de boeren in Europa onzeker. Daarin komt verbetering door de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

* Dr. S. Mansholt, voormalig landbouwcommissaris, over de beweegredenen en doelstellingen van dit EEG-beleid.

* De per land verschillende landbouwregelingen worden vervangen door een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een belangrijk aspect hiervan is het prijsbeleid.

* Dr. S. Mansholt geeft enkele voorbeelden van problemen die zich voordeden bij de bepaling van het gemeenschappelijke beleid. Door te geven en te nemen kwamen de lidstaten zover.

* De eerste jaren is het EG-landbouwbeleid een groot succes met evenwel het gevolg van overproduktie. Deze wordt voor een belangrijk deel door de EG opgekocht. De landbouwbegroting slokt hierdoor bijna drie-kwart van de EG-begroting op.

* Maatregelen om de te grote produktie in te perken leveren voortdurend protesten op van de boeren.

* K. Dijkstra als aktieleider bij de protestdemonstratie in Den Haag, februari 1990.

* De oliecrisis in 1973/74 laat zien dat er nog nauwelijks sprake is van een echte Gemeenschap. De overige lidstaten laten het erbij zitten als Nederland wordt getroffen door de Arabische olieboycot.

* De totstandkoming van het Verdrag van Lomé in 1975 betekent een verbeterde handelspositie op de EG-markt voor de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara en enkele landen rond de Stille Oceaan en in het Caribisch gebied.

* Voorbeeld van een ontwikkelingssamenwerkings-project in Ivoorkust.

* Eind jaren zeventig zit er nauwelijk meer fut in de EG.

* Directe verkiezingen voor het Europees Parlement moeten hierin verbetering brengen. De eerste vinden plaats in 1979.

* De indeling van het EP in politieke fracties levert de parlementariërs bij stemmingen weleens moeilijkheden op als zij een keus moeten maken tussen de belangen van hun land of die van de Gemeenschap als geheel.

* De bevoegdheden van het EP zijn gering en zijn van weinig invloed op de besluitvorming waarbij de Raad van Ministers het laatste woord heeft.

* P. Dankert, Europarlementariër, over het 'de mocratisch gat'.

* Toetreding van Griekenland in 1979 tot de Europese Gemeenschap.

Deel IV OP WEG NAAR 1992.

Programmabeschrijving

* Met name het vrachtwagenvervoer ondervindt veel hinder van de douane-formaliteiten aan de grenzen, en tijd kost geld.

* Aan de Duitse grens gaat de overgang nog betrekkelijk eenvoudig, aan de buitengrenzen van de EG, dus ook bij de Oostenrijkse grens, moet de chauffeur vele loketten langs om de benodigde stempels te krijgen.

* Aan de Italiaanse grens zijn er vaak vertragingen door stakingen.

* Om de grensformaliteiten te omzeilen wordt in sommige gevallen de trailer op de trein gezet en in het land van bestemming per truck verder gereden. Douane-controle vindt dan al in Nederland plaats.

* In de Gemeenschap nieuwe stijl zullen deze grensperikelen tot het verleden behoren. Voor deze nieuwe stijl is in 1986 gekozen als uitweg uit de voortdurende stagnatie in de Europese Gemeenschap.

* De verkiezingen van het Europese Parlement in 1984 waren hiervan een uitdrukking. De Europese burgers hebben een zeer negatief beeld van Europa.

* De in 1985 aantredende Commissie o.l.v. Jacques Delors kiest voor een nieuwe aanpak, een pakket van voorstellen dat op de topconferentie van regeringsleiders wordt besproken.

* De Europese akte is een aanvulling op het Verdrag van Rome.Art. 13 van de Akte: De Gemeenschap neemt de maatregelen die nodig zijn om stapsgewijs te komen tot de oprichting van de interne markt.

* Premier Lubbers reageert tevreden op de uitkomst van de topconferentie.

* Het Parlement vindt de uitbereiding van zijn bevoegdheden onvoldoende.

* De ondertekening van de Europese Akte, ook door Spanje en Portugal, de zojuist toegetreden lidstaten.

* Het plan van de Interne Markt.

* De kostenbesparingen: het rapport Cecchini.

* Een ondernemer over de kansen bij een grote Europese Markt.

* Bijna 300 maatregelen, in het Witboek genoemd, dienen de bestaande obstakels van de binnenmarkt op te ruimen. In de lidstaten bestaan verschillende normeringen voor produkten. Deze moeten worden geharmoniseerd vóór 1 januari 1993.

* De zorg om het bestaande Nederlandse sociale stelsel van voorzieningen wordt steeds groter.

* Vakbondsleider Stekelenburg uit zijn zorg hierover.

* Koningin Beatrix in troonrede 1990 over een sterk Europa met doelmatige instellingen.

* Uitspraken van gasten in deze serie over hun verwachtingen ten aanzien van de toekomst van de Europese integratie.