We hebben 417 gasten online

Dr.Giebbels en het Commanderijcollege Deel 1 Schorsing een zwaktebod

Gepost in Onderwijs

Docent geschiedenis, Henk Giebels Commanderij college in Gemert, geschorst in verband met publicatie in Eindhovens Dagblad

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

Vrijheid van meningsuiting en schorsing geschiedenisdocent Commanderij College Gemert

De voorzitter van het college van bestuur van het Commanderij College te Gemert (rector Van Diesen) schreef in het Eindhovens Dagblad een opiniestuk met als titel 'Mooie woorden maar slecht ideeën'. In het bewuste artikel veegt hij de vloer aan met 1e graads docenten 'die het contact met de hedendaagse jeugd, de geweldige generatie Einstein, verloren is. Dat hun wijze van lesgeven leerlingen niet meer kan boeien'. Docent geschiedenis Henk Giebels reageerde op 16 september 2007 in het Eindhovens Dagblad met 'Van gedram wordt een school niet beter', waarin hij stelling nam tegen een aantal opmerkingen van zijn rector Van Diesen. Dat resulteerde erin dat Henk Giebbels door zijn werkgever werd geschorst omdat hij met zijn reactie op het artikel van zijn rector 'Het Commanderij geschaad heeft". De redactie van het Eindhovens Dagblad omschreef de reactie van de werkgever als 'Een zwaktebod'. 'De schorsing van Giebels door het Commanderij College is in dat opzicht een zwaktebod. De school ziet de kritische reactie op zijn beleid door een 'eigen' docent als het bevuilen van het eigen nest. Dat is een primaire reactie. Daarbij, hoeveel eerstegraadsdocenten van het Commanderij College zouden zich geschoffeerd kunnen voelen door het artikel van hun eigen rector die hen wegzet als arrogante academici die niet vooruit te bewegen zijn? In een volwassen discussie gaat het om uitdelen en incasseren, ook als de argumenten voor sommige betrokkenen niet altijd even welgevallig zijn. Sancties zijn pas van toepassing als de grenzen van het betamelijke zijn overschreden en dat is hier niet het geval. Giebels' kritiek op het beleid van zijn school is dermate ernstig dat die een serieus gehoor verdient. Ook op het Commanderij College zelf'. Daar sluit ik me van harte bij aan.

Zie hieronder in chronologische volgorde de loop van de gebeurtenissen

Mooie woorden, maar slechte ideeën

door Martien van Diesen voorzitter college van bestuur Commanderij college in Eindhovens Dagblad

Met alle gretigheid van de wereld is de vereniging Beter Onderwijs Nederland ingesprongen op de berichtgeving vanuit de commissie van mijnheer Rinnooy Kan. Deze rechtse denktank beweert namelijk, dat de beloning van docenten moet aangepast worden aan het opleidingsniveau van leerkrachten.

Leden van het eveneens reactionaire BON hapten daar meteen op in. Zij vermomden hun eenzijdige ideeën, liever gedachten, nog een beetje met de toevoeging, dat het niveau niet door de instapstatus van de docent bepaald wordt, maar door het continu op peil houden van de vakinhoudelijke kennis van de leraar.

Alleen: de (bestuurs)leden van de BON verwisselen, zoals zij dat al geruime tijd doen, een aantal begrippen met elkaar.

Op de eerste plaats beperken Bonners zich consequent tot de groep eerstegraders die zich graag op de borst klopt met de tekst: ‘ik ben eerstegrader, dus ik heb niveau’. Dat niveau acht ik echter bijzonder bedenkelijk, sinds ik een eerstegrader, fanatiek lid van de BON, heb horen beweren, dat het plaatsen van eerstegraders naast tweedegraders, hetzelfde is als een chirurg vergelijken met een vuilnisman.

Men heeft het niet over niveau, maar over status. In het Nederlandse onderwijs wordt bijvoorbeeld in het vmbo door zogenaamde tweedegraders een grotere prestatie neergezet dan door op een automatische piloot vanuit het verleden doorkabbelende Bonners. Door lieden die terugwillen naar het onderwijs van vroeger, zogenaamd omdat het toen beter was.

In werkelijkheid omdat het hen minder moeite kostte, Maar oud onderwijs aan moderne jeugd in een nieuwe wereld lijkt met meer werk voor Sysifus. Het vmbo bijvoorbeeld is het laatste decennium een schoolsoort geworden waar we met onbeteugelde trots naar kunnen kijken, omdat het niveau van lesgeven daar gigantisch hoog is. Het zou een redding zijn voor het havo-vwo als dat moderne vakmanschap daar ook als norm zou gelden

Daarmee komen we op de tweede begripsverwarring bij onze heren. Vakinhoudelijke scholing voor een docent is absoluut geen scholing in het vak dat zij geven, maar in het vak dat zij uitoefenen: het docentzijn. Het hart voor goed onderwijs staat immers voor de klas (ik citeer hen zelf). De laatste inzichten van de analytische meetkunde kunnen niet verhullen, dat met name eerstegraders het contact met de hedendaagse jeugd, de geweldige generatie Einstein, verloren is. Dat hun wijze van lesgeven leerlingen niet meer kan boeien.

Het gaat immers niet alleen om het leren, maar ook om het stimuleren tot leren. En dat is geen ‘nieuw leren’. Nee, dat is Erasmus.

Daarnaast is het onderwijs zeker in die zin veranderd, dat het solistisch voor-de-klas-staan alleen maar contra-produktief werkt. De docent die alleen als wiskundige of classicus bezig is achter de gesloten deur van zijn lokaal, is een risicofactor voor ons onderwijs. Met elkaar zullen docenten vorm moeten geven aan de verantwoordelijkheid voor het leren van de jeugd.

Van elkaar zullen zij moeten leren wat de beste aanpak is om opgroeiende kinderen gretig te maken naar kennis, naar vaardigheden. En in dat kader is het niveau niet onbelangrijk, zoals Bonners vaak beweren, nee, het gaat juist om alle leerlingen te brengen op het hoogste niveau dat zij bereiken kunnen. En met een zo hoog mogelijk niveau van vakmanschap bij docenten.

Leerkrachten moeten inderdaad permanent blijven leren. Een diploma, van welke graad dan ook, is alleen maar een toegangsbewijs voor het onderwijs. Docenten zullen voortdurend hun niveau van lesgeven moeten verhogen, moeten aanpassen aan veranderende leerlingen in een veranderend maatschappij. Ook ik ben voorstander van een kwaliteitsregister in het onderwijs. Ook ik ben voorstander van een salariëring die gebaseerd is op het kwaliteitsniveau van de docent. Maar niet vanuit wiskunde of grieks, maar vanuit kwaliteiten als samenwerken, gedifferentieerd werken en vernieuwend werken. Leve de docent.

De auteur is voorzitter van het college van bestuur (en eerstegrader) van het Commanderij College te Gemert

De heer Giebbels voelde zich daarop geroepen om in datzelfde Eindhovens Dagblad te reageren met het volgende artikel:

Van gedram wordt een school niet beter

door dr. Henk Giebbels in Eindhovens Dagblad van 16 september 2007

Vorige week zocht de heer Van Diesen, rector van het Commanderij -college te Gemert, de publiciteit met een stuk in deze krant onder de titel ‘Mooie woorden, maar slechte ideeën’. Hij nam een voorschot op het deze week verschenen rapport van een regeringscommissie over het lerarentekort.

Onze rector realiseert zich niet dat hij met dit stuk de school een slechte dienst bewijst. Dat ouders zo weleens kunnen gaan twijfelen of ze hun leerlingen wel aan ons mogen toevertrouwen. Als langstzittende leraar aan onze school voel ik me genoodzaakt op zijn stuk te reageren.

De heer Van Diesen slaagt er in om niet alleen dr. Alexander Rinnooy Kan te diskwalificeren, maar ook diens Tijdelijke Commissie Lerarentekort weg te zetten als een ‘rechtse denktank’. De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) met meer dan 3000 verontruste leraren en ouders als leden, wordt ‘eveneens reactionair’ genoemd. Een lelijke karikatuur wordt gemaakt van uitstekende, maar kritische eerstegraads leraren (aan onze school). Ik telde niet minder dan 29 negatieve termen in zijn stuk. Enerzijds zegt hij over (de leraren van) het VMBO: ‘het niveau van lesgeven daar is gigantisch hoog’. Anderzijds schrijft hij: eerstegraads leraren (van Havo en VWO) zijn slechts ‘op een automatische piloot vanuit het verleden voortkabbelende Bonners, lieden die terug willen naar het onderwijs van vroeger?’ Zijn artikel wordt gelardeerd met Sysiphus, Einstein, Erasmus. Begrippen als ‘analytische meetkunde’, de Wiskundige, de Classicus moeten suggereren dat hij zelf als rector een erudiet man is en een stevig verhaal neerzet.

Tot 1996 heette onze school ‘Macropedius-college’ en had onder leiding van de vorige rector, drs. Jan Wagemakers, een uitstekende naam opgebouwd. Sinds het aantreden van rector Van Diesen echter is de school langzaamaan een middenmoter geworden. Hij is voor ‘het platte onderwijsmodel’: de rector zelf helemaal bovenaan, zijn trouwe directeuren dicht bij hem, en ver daaronder de leraren, allemaal op hetzelfde niveau. De managers (we hebben er nu al 20) zijn belangrijk. Leraren zijn slechts uitvoerders van wat zij bedenken.

Bijna tien jaar geleden vertrok de onderdirectrice die belast was met personeelszaken na een knallende ruzie met de heer Van Diesen. Een nieuwe directeur hield het twee jaar later al voor gezien. We moesten dezelfde boeken aanschaffen van de rector. Van VMBO tot Gymnasium: alle leerlingen dezelfde eenheidsworst voorzetten. Aan die flauwekul konden wij leraren alleen een einde maken dankzij een nieuwe, fantastische directeur die zeven jaar tegen de heer Van Diesen in durfde gaan. Die meer geld wilde besteden aan leerlingen, lessen en leraren in plaats van aan gebouwen, machines en managers. Maar 2,5 jaar geleden werd zijn afscheid snel geregeld met een gentlemen's agreement?

Jaar in jaar uit moesten we de mantra van de heer Van Diesen aanhoren: Je Opleiding Is Volstrekt Onbelangrijk! Vakmanschap Telt Niet Meer! Samen Werken! Gedifferentieerd Werken! Vernieuwend Werken!

Tweeëneenhalf jaar geleden kwam er weer een nieuwe directeur, en een onderdirectrice, beiden in een weer hogere salarisschaal. Onbevoegde leraren werden aangesteld. Vakgroepen moesten worden afgeschaft. En er moest gewerkt worden in teams. Nieuwe teamleiders - ook VMBO’ers en ook al hadden ze een relatief lage opleiding - kregen een eerstegraads salaris (voor sommigen was dat 50 procent extra). Geen enkele nieuwe universitair geschoolde leraar aan VWO en Havo zou dat salaris met lesgeven ooit nog kunnen bereiken.

CAO, vaksecties, vakbonden, medezeggenschapsraad, inspraak, de heer Van Diesen had lak aan vrijwel alles. Wat dat betekent voor de motivatie van hardwerkende leraren, laat zich raden. Er werd gewaarschuwd voor het verlies van arbeidsvreugde bij leraren en voor de daling van de examenresultaten van leerlingen op Havo en VWO.

Enkele maanden geleden heeft de medezeggenschapsraad eindelijk zijn tanden laten zien en ook de door Van Diesen vermaledijde vakbonden zijn op school geweest. Een groot aantal maatregelen van de rector moet worden teruggedraaid. Universitair geschoolden moeten met lesgeven weer hetzelfde kunnen verdienen als teamleiders.

Onze nieuwe onderwijsminister dr. Ronald Plasterk liet op 30 juni in Vrij Nederland optekenen dat hij het onderwijs terug wil geven aan de leraren. U hebt geen idee hoe goed dat voelde! Vorige week stelde de voorzitter van de Onderwijsraad, dr. Fons van Wieringen, in een interview: 'Kennisoverdracht is niet ouderwets'! Eergisteren kwam daar ook nog een door de regering benoemde Tijdelijke Commissie Lerarentekort van dr. Alexander Rinnooy Kan die adviseert om leraren te belonen overeenkomstig hun prestaties en hun opleidingsniveau...

Dat alles is niet leuk voor onze rector en zijn mantra’s. Is het dan alles kommer en kwel met zijn onderwijsopvattingen? Natuurlijk niet. Er zijn echt ook wel positieve zaken over hem te noemen: ‘Het gaat niet alleen om het leren, maar ook om het stimuleren tot leren’. En dan is daar nu ineens weer zijn waardering voor vakmanschap!

Lesgeven aan gemotiveerde jonge mensen is het mooiste wat er is. Als het niveau van lesgeven op het VMBO inderdaad ‘gigantisch hoog’ is, ben ik daar alleen maar erg blij mee.

Voor de leerlingen van het Commanderij -college in Gemert en Beek en Donk, of ze nu op VMBO, op HAVO, Atheneum of Gymnasium zitten, is alleen het beste goed genoeg. Hardwerkende en hoogopgeleide en gewaardeerde leraren kunnen leerlingen prima voorbereiden op een wereld die steeds verandert. De school dient deel te zijn van die wereld waar vrijheid meer gewaardeerd wordt dan dwang, en wetenschap meer dan eigenwijsheid.

Tenslotte: ik ben nu zestig, maar zolang mijn leerlingen graag les van me hebben en uitstekende examenresultaten blijven behalen ga ik nog fluitend naar school, elke dag opnieuw!

De auteur is eerstegraads leraar aan de VWO-afdeling van het Commanderij -college te Gemert. Van 1992 tot 1999 was hij onderwijsadviseur voor de D66-Tweede Kamerfractie. Hij promoveerde in 1994 tot doctor in de sociale wetenschappen op een proefschrift over de sociale geschiedenis van Eindhoven. In 2005 publiceerde hij samen met dr. Frans Slits een boek over Macropedius, een 16e eeuwse toneelschrijver en onderwijsvernieuwer.

‘College in Gemert glijdt af’

Eindhovens Dagblad 16 september 2007

GEMERT – Onder leiding van rector M. van Diesen is het Commanderij College in Gemert de afgelopen jaren afgegleden naar de middenmoot. Het onderwijs is opgeofferd aan de organisatie; de leraren zijn slechts uitvoerders van wat de rector en de schoolmanagers bedenken.

Dat stelt dr. H. Giebbels vandaag op de opiniepagina van deze krant. Giebbels is vwo- docent aan het Commanderij College en was in de jaren negentig onderwijsadviseur van de Tweede Kamerfractie van D66.
Volgens Giebbels zijn de afgelopen tien jaar diverse directeuren van het college vertrokken na conflicten met rector Van Diesen over de vraag waar de school het beste in kon investeren: gebouwen of het onderwijs zelf. Ook zouden onbevoegde leraren zijn aangesteld en hoge salarissen zijn betaald aan teamleiders, wat hen op grond van hun opleiding niet toekwam. ‘CAO, vaksecties, vakbonden, medezeggenschapsraad, inspraak, de heer Van Diesen had lak aan vrijwel alles’, aldus Giebels.

Hij reageert daarmee op een bijdrage van Van Diesen vorige week op de opiniepagina van deze krant. Daarin bekritiseert de rector van het Commanderij College in stevige bewoordingen de commissie van Alexander Rinnooy Kan, die voorstellen heeft gedaan voor het wegwerken van het lerarentekort. . Volgens docent Giebbels bewijst Van Diesen met het artikel zijn school een slechte dienst: ‘Ouders zouden weleens kunnen gaan twijfelen of ze hun leerlingen wel aan ons mogen toevertrouwen.’

Leraar Commanderij College geschorst

Door Patrick Wiercx in Eindhovens Dagblad van 18 september 2007

GEMERT- De directie van het Commanderij College in Gemert heeft geschiedenisdocent dr. H. Giebels geschorst. Het opinieartikel van Giebels dat zaterdag in deze krant verscheen, is in Gemert het gesprek van de dag. De school is geschrokken van alle commotie.

Giebels liet zich zeer kritisch uit over zijn werkgever. Hij constateerde dat de Gemertse school was afgegleden naar de middenmoot. Volgens hem zijn leraren uitvoerders geworden van wat managers bedenken. Zijn pijlen waren vooral gericht op schoolleider M. van Diesen.

Al in het weekend kreeg de directie diverse reacties. Het personeel kreeg gistermorgen op school een kopie van het verhaal in het postvak. M. Jacobs, lid van het college van bestuur, liet de werknemers weten dat de school het zinvol vindt dat de docent nu niet naar school komt. De school wilde geen inhoudelijke reactie geven op het verhaal.

„We willen niet overhaast en emotioneel reageren”, zegt Jacobs. De school beraadt zich nog op verdere maatregelen en heeft een jurist ingeschakeld. Na overleg met de raad van toezicht gisteravond besloot de schooldirectie geen mededelingen naar buiten te brengen.

„We gaan allen informeren die daar een primair belang bij hebben. Dat betekent dat we niet via de krant communiceren”, zei Jacobs maandagavond. Hij bevestigt dat de school geschrokken is van de publiciteit. Voorzitter F. Verbruggen van de medezeggenschapsraad wilde evenmin commentaar geven.

„De zaak heeft onze aandacht”, is het enige wat hij kwijt wilde. Hoe de medezeggenschapsraad verder denkt te handelen in de affaire, wil hij niet zeggen.

Docent Giebels wil niets meer zeggen over wat hij op gang heeft gebracht. Hij is erg aangeslagen, zegt zijn vrouw. „Hij heeft altijd gedaan wat goed was voor zijn leerlingen.” Docenten reageerden gistermiddag verschillend toen ze op de parkeerplaats bij de school gevraagd worden naar ontwikkelingen. Niemand wil met naam in de krant. „Ik vind het erg vervelend wat er nu gebeurt”, zegt een docente. „Ik werk hier graag. Hier doe je veel mensen mee tekort.”

Twee docenten die na lestijd naar hun auto’s wandelen, zeggen zeer verrast te zijn. Ze hadden geen weet van het artikel („Wij wonen niet in het verspreidingsgebied van de krant”).

„Het is moeilijk antwoord geven”, vindt een van de twee. „Er wordt heel verschillend over de problematiek gedacht op school.” De ander wil wel kwijt dat hij op school betere tijden heeft gekend. „De sfeer is niet meer zoals die was.”

Een andere docent die juist les moet gaan geven, loopt het tweetal tegemoet. Hij had al van anderen vernomen dat het ‘hectisch’ is op school. In Gemert heeft iedereen het erover, weet hij. Hij wijt een deel van de problemen aan de veranderingen in het onderwijs van de laatste jaren. „Voor niet iedereen is het zo nodig dat er veel verandert. Een behoudende categorie docenten wil dat niet en dat is in Gemert echt niet anders dan elders.”

Hij is het niet eens met Giebels als zou het onderwijs op het Commanderij geleden hebben onder de wijzigingen. „Dit is een prima school waar docenten klaar staan voor de leerlingen. Natuurlijk kan het altijd beter. Ik deel de onvrede van Giebels niet.”

Een aantal leerlingen van het Commanderij College in Gemert herkent het verhaal van docent Giebels. Leerling Luuk Hoekx, atheneum-4, is er daar een van. Hij vindt dat de school opmerkingen van leerlingen en docenten wat meer serieus moet nemen. „Er valt veel op te lossen als ze gewoon eens beter luisteren.”

De hele school had het maandag over het verhaal van Giebels, zegt Luuk Hoekx. „Ik heb nog nooit bestuursleden door de gangen zien rennen, maar nu wel.” Voor een deel konden leerlingen zich wel vinden in de opmerkingen van de geschiedenisdocent. Hij vindt dat leerlingen vaak geen antwoord krijgen op vragen. „De school heeft een leerlingenraad, maar die is er vooral voor het organiseren van een feest.”

Hoekx heeft zelf les van de betrokken docent. Hij vindt het niet zo’n goede zet van hem om zijn mening op deze manier naar buiten te brengen. „Hij is een docent met een groot ego, maar hij is een aardig man en een goede docent. Iedereen geniet tijdens zijn lessen.”

Enkele leerlingen van het Commanderij bevestigen dat, maar willen niet met naam in de krant. Luuk kan dat niet zoveel schelen. „Ik vind dat je gewoon je mening moet kunnen zeggen, zonder bang te zijn voor de gevolgen.”

Schorsing als zwaktebod

Redactie Eindhovens Dagblad van dinsdag 18 september 2007

Wie kaatst, kan de bal verwachten. Maar het Commanderij College in Gemert heeft eigen opvattingen over het spel. Anders is het niet te verklaren waarom Commanderij-docent dr. H. Giebels gisteren door zijn school voor twee dagen werd geschorst naar aanleiding van zijn kritische beschouwing in deze krant zaterdag. Op de opiniepagina hekelde Giebels de teloorgang van zijn school, die volgens hem door het beleid van rector M. van Diesen was afgegleden naar de middelmaat. Het stuk was een reactie op een artikel van Van Diesen eerder in het ED over de kwaliteit van docenten in het middelbaar onderwijs. Beide bijdragen zijn scherp geschreven. Van Diesen veegt de vloer aan met eerstegraadsdocenten die zich verheven zouden voelen boven collega's met een mindere opleiding en niet bereid zijn tot vernieuwing. Eerstegraadsdocent Giebels hekelt op zijn beurt diens beleid, waarin het onderwijs het verliest van het management. Maar een pittig debat mag over een belangrijke kwestie als de kwaliteit van het onderwijs. De schorsing van Giebels door het Commanderij College is in dat opzicht een zwaktebod. De school ziet de kritische reactie op zijn beleid door een 'eigen' docent als het bevuilen van het eigen nest. Dat is een primaire reactie. Daarbij, hoeveel eerstegraadsdocenten van het Commanderij College zouden zich geschoffeerd kunnen voelen door het artikel van hun eigen rector die hen wegzet als arrogante academici die niet vooruit te bewegen zijn? In een volwassen discussie gaat het om uitdelen en incasseren, ook als de argumenten voor sommige betrokkenen niet altijd even welgevallig zijn. Sancties zijn pas van toepassing als de grenzen van het betamelijke zijn overschreden en dat is hier niet het geval. Giebels' kritiek op het beleid van zijn school is dermate ernstig dat die een serieus gehoor verdient. Ook op het Commanderij College zelf.

 

'Commanderij geschaad door artikel van leraar’

door Patrick Wiercx in Eindhovens Dagblad van 20 september 2007

GEMERT - Docent H. Giebels heeft het Commanderij College in Gemert in diskrediet gebracht en personen in hun integriteit geschaad. Dat heeft geleid tot zijn voorlopige schorsing.

De directie van het Commanderij College heeft dat aan de ouders van de 2600 leerlingen van de school laten weten.

De brief is ondertekend door M. Jacobs, lid van het college van bestuur, en M. Beerens, voorzitter van de raad van toezicht.

De school constateert dat het Commanderij College op zaterdag 15 september op een negatieve manier in deze krant in het nieuws is gekomen.

De docent schreef op de opiniepagina van het Eindhovense Dagblad een reactie op een eerdere publicatie van collegevoorzitter M. van Diesen. Deze besprak daarin de positie van de leraar.

‘Een onderwerp dat binnen de school vanzelfsprekend de nodige aandacht krijgt’, aldus de briefschrijvers.

Zij vinden dat leerlingen en school niet gebaat zijn bij de wijze waarop het Commanderij College in Giebels’ artikel in het nieuws kwam. Dit was voor het bestuur, na overleg met de raad van toezicht, reden om Giebels te schorsen. Volgens Jacobs en Beerens betreuren alle betrokkenen de gang van zaken zeer. ‘Wij zullen er alles aan doen om de kwaliteit van ons onderwijs, de goede naam van onze school en het door u in het Commanderij College gestelde vertrouwen te behouden’, zo besluiten zij hun brief.

reactie op de site Beteronderwijs Nederland

Commanderij is dom bezig!

Ingediend door corgi op Vr, 21/09/2007 - 07:56. ::

De voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht scharen zich achter de rector.
Voor mij is dat een beetje dom net als ik de schorsing een beetje dom vind. Het gevolg is nu, verwacht ik, dat de heer Giebels in beroep zal gaan en of hij zal zich moeten verdedigen voor de rechter. Voor beide is hij overigens niet bang. In beide gevallen zal de instelling dan hard moeten maken dat Giebels verkeerde dingen heeft gezegd. De hele gang van zaken binnen het Commanderij komt dan in de openbaarheid en iedereen kan dan zijn eigen mening vormen.
Verder is het een vreemde opvatting dat je niet mag zeggen dat de kwaliteit van de school achteruit is gegaan naar jouw overtuiging. Waarom is dat schadelijk? Lopen leerlingen dan weg en waar naartoe? Gaat de school dan failliet? Kun je dan geen nieuw personeel meer aantrekken?
Of is het een stimulans om te komen tot aandacht voor de kwaliteit. Worden juist ouders en anderen hierdoor niet gestimuleerd eens wat beter naar deze school te kijken. Was dit in het verleden juist vaker gebeurd dan hadden we nu niet gezeten met leerlingen die niet kunnen lezen of schrijven maar die wel steeds over zijn gegaan en een diploma hebben gekregen.
Gek toch dat een rector van alles mag zeggen in de openbaarheid en de docent niets. Gek toch dat de rector vereenzelvigd wordt met “de werkgever” terwijl hij ook maar in loondienst is bij die werkgever.
Aan meneer van Diesen zeg ik het nog een keer. Wij zijn niet reactionair en hebben geen eenzijdige ideeën en wij draaien niet op automatische piloten en zijn ook niet gemakzuchtig en ja wij zijn daardoor beledigd en de commissie Rinnooy Kan is geen rechtse denktank en ja zij zijn daar hoogst waarschijnlijk ook door beledigd. Bijzonder jammer vind ik het ook dat die Einsteiners zo’n moeite hebben met lezen en schrijven en rekenen en geen idee meer van geschiedenis hebben etc. Dat is hun niet aan te rekenen maar wel diegene die geroepen hebben dat deze zaken allemaal niet meer nodig waren.
Het meest bedenkelijke is en blijft het signaal dat hier afgegeven wordt namelijk hoe slecht het ook op jouw school gaat, nooit en helemaal nooit mag je daarmee naar buiten treden. In de Randstad speelt zelfs een soortgelijk geval maar daar was het niet de pers maar de onderwijsinspectie die geïnformeerd werd door een docent en zelfs dat is disloyaliteit.
Wil je nu nog leraar worden?
Corgi

Reactie van BON op de situatie op het Commanderij College:


Rampzalige houding

Het besluit van het Commanderij College in Gemert om docent Giebels te schorsen vanwege zijn kritiek op de school past in een bredere ontwikkeling.

Scholen gaan zichzelf beschouwen als commerciële organisaties die een 'product 'aan de man' brengen. Daarbij zijn de leraren 'medewerkers' die zich te houden hebben aan communicatieprotocollen, een net woord voor spreekverboden.

Het voorbeeld van Giebels toont opnieuw aan dat de positie van leraren binnen onderwijsorganisaties versteviging verdient. Zowel in de zin van statusverhoging richting buitenwereld als in de zin van de expert die met collega's zijn onderwijs vorm geeft, zonder dat managers daar om troebele redenen essentieel op kunnen ingrijpen. De commissie-Rinnooy Kan pleitte daar vorige week terecht voor. Het is geruststellend dat de voorstellen van deze commissie de brede steun krijgen van de politiek en de belangenorganisaties. De rector van het Commanderij College daarentegen heeft zich eerder in deze krant sterk negatief over de commissie-Rinnooy Kan uitgelaten. Hij toont met de schorsing van docent Giebels nu expliciet aan dat een leraar met een eigen mening bij hem aan het verkeerde adres is. De boodschap is helder: loop in de pas of ga weg. De impliciete boodschap aan de leerling is ook helder: de inhoud van een discussie is onbelangrijk, als je het niet eens bent met je tegenspeler snoer je die simpelweg de mond. Dit is een laakbare houding voor elke instelling, maar voor een school met een voorbeeldfunctie is het zonder meer rampzalig.

Paul Bezembinder

Ralph Hanzen

Mark Peletier

bestuursleden Vereniging Beter Onderwijs Nederland

Rumoer rond Gemerts Commanderij College

door Patrick Wiercx in Eindhovens Dagblad 22 september 2007

Het Commanderij College in Gemert schorste deze week een van zijn leraren, dr. H. Giebels. Deze 60-jarige geschiedenisdocent had in het Eindhovens Dagblad een week geleden onomwonden zijn mening gegeven over het onderwijs, zijn school en vooral schoolleider M. van Diesen. Zijn woorden logen er niet om. Ze werden hem niet in dank afgenomen.

De man die dinsdag naar de redactie belt komt uit Beek en Donk, hij is 73 jaar. Nee, hij heeft geen kinderen of kleinkinderen op de Gemertse school. Hij heeft er trouwens helemaal niets mee, met het Commanderij. Hij wil alleen zijn bewondering voor de docent kwijt. „Die vent heeft tenminste lef hè. En die ene leerling ook, die met zijn naam in de krant staat. Zeggen dat de leraar een groot ego heeft, maar wel erbij zeggen dat het een prima leraar is. Dat noem ik nou eens objectief. Zo’n karakter moet je hebben. Die ouders mogen trots zijn.”

Hij wil verder niets met zijn telefoontje. „Ik wil het alleen maar even gezegd hebben.”

Er bellen er meer. Ouders. Een moeder in Venhorst zag haar kinderen maandag thuiskomen met de mededeling dat het een grote chaos was op school. Alsof de school in brand stond. Figuurlijk was dat ook zo. Leerlingen bellen ook. Bijvoorbeeld die van een examenklas van het Commanderij. „De school mag dan van alles uithalen met onze leraar, maar intussen zitten wij nu zonder les”, mopperen ze. „Wij hebben gisteren (maandag, red.) geen les gehad. Hoe lang gaat dat nu duren?” En die meneer Giebels mag dan wel erg overtuigd zijn van zichzelf, het is wèl altijd interessant in zijn les, zeggen ze. „Wat wil onze school nou eigenlijk? Goede leraren aan de kant zetten?”, gaat het verder.

De schooldirectie heeft in een brief de ouders laten weten dat ze de hele gang van zaken betreurt. Desondanks is er deze week een actie van start gegaan. Ouders kunnen een petitie ondertekenen om de schorsing van de docent ongedaan te krijgen. De school is nog niet van zijn briefschrijver af.

In Gemert is het Commanderij het gesprek van de dag. Maar niet alleen in Gemert. Ook op scholen, met name in het voortgezet onderwijs, wordt het artikel uitgeknipt, gekopieerd, doorgegeven, opgehangen op prikborden, opgevraagd bij de krant, doorgemaild.

Wat meneer Giebels ook vindt, of hij het nou bij het rechte eind heeft of niet, of zijn verhaal nu vol onjuistheden staat of juist eens goed zegt waar het op staat, hij heeft wat losgemaakt met zijn opinie. Bij docenten, bij schoolleiders, bij ouders en bij leerlingen, maar ook bij vele anderen die zich betrokken voelen bij onderwijs. Meneer Giebels heeft een héél, héél gevoelige snaar geraakt.

De Gemertse docent heeft zich in de krant uitermate kritisch opgesteld naar zijn werkgever. Geen enkele organisatie heeft dat graag. Collega-schoolleiders in de regio zijn onverbiddelijk. De docent heeft zijn collegevoorzitter publiekelijk voor schut gezet en zijn school daarmee grote schade berokkend. Hij kan daarvoor per direct ontslag krijgen. Het bedrijfsleven zou er wel raad mee weten. De school is nog mild geweest.
De werkvloer, dat zijn de collega-docenten. Een deel daarvan neemt het op voor de Gemertse docent. Een docent is een professional met een ambacht. Naar kritiek heb je maar te luisteren. Misschien heeft Giebels wat erg op de man gespeeld, maar hij heeft zijn boodschap wel verkondigd. En die is aangekomen. Niet alleen in Gemert, maar in menige docentenkamer.

Het conflict tussen docent en werkgever is namelijk zeer herkenbaar voor al die in het onderwijs werkzaam zijn. Giebels staat voor de onderwijsleerkrachten die gaan voor hun vak. De onderwijsveranderingen van de laatste jaren zijn voor een deel geen succes. De kritiek uit de samenleving is groot, de druk ook. De stem van de docent, de vakman, wordt onvoldoende gehoord. Schoolleider Van Diesen staat voor de verzakelijking, de managers die regelen en beslissen. Cijfers zijn belangrijk.

De tegenstelling tussen die twee groepen levert spanning op. Soms een gezonde spanning, een die erbij hoort om betere afwegingen voor een school te maken. Maar het kan ook leiden tot conflictachtige situaties, waarin de messen geslepen worden. Een soort strijd tussen gevoel en ratio, tussen hart en hoofd.

Tussen leiding en werkvloer moet een soepele wisselwerking bestaan. De manager moet sturen, luisteren naar zijn personeel, bijsturen waar nodig, zijn mensen enthousiasmeren en stimuleren. Dat geldt nog eens extra voor het onderwijs, waar veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Teveel, vinden sommigen.

Docenten moeten hun aandeel leveren in het leerproces van hun leerlingen. Zij zien waar het misgaat, zij moeten bij het management kunnen aangeven waar de organisatie steken laat vallen. Discussies kunnen pittig zijn.

Managers moeten leraren hun werk laten doen en daar de faciliteiten voor bieden. Leerkrachten moeten zich realiseren dat ze binnen bepaalde regels en afspraken moeten opereren. De spanning tussen het werk van de vakman enerzijds en de eisen van de organisatie, daar gaat het om.

Een aantal docenten vindt dat de managers juist te weinig voeling hebben met wat er op de vloer speelt. Op elke school speelt die discussie in min of meerdere mate.

De manager van een onderwijsinstelling heeft bovendien de pech – of het geluk – dat hij een zeer kritisch en goed opgeleid gezelschap tegenover zich treft. Leerkrachten zijn van nature geen volgzame types. Als leraar ben je verantwoordelijk voor mensen die de maatschappij van morgen vormen. Onderwijs is ambacht. Als een docent niet kritisch zou zijn, wat voor leerlingen zou hij dan opleiden?

In de nieuwe vormen van onderwijs is de docent meer een begeleider aan het worden. Feit is dat de leraar tegenwoordig niet meer wegkomt met het vertellen van lange verhalen voor de klas. Dat neemt niet weg dat vakkennis en de overdracht daarvan van het grootste belang zijn.

Docenten moeten over de didactische vaardigheden beschikken om dat doel, namelijk leerlingen iets leren, te bereiken. Maar leraren hebben niet allemaal dezelfde vaardigheden of in dezelfde mate. Docenten zijn allemaal anders, dat maakt een school ook gevarieerd.

Scholen leiden kinderen op voor een samenleving waarin het leven ‘snel’ is. Scholieren moeten leren hoe ze straks hun kennis op peil houden, hoe ze straks kunnen blijven leren. De vraag is hoeveel echte kennis er nu moet worden overgedragen en hoeveel nadruk gelegd moet worden op dat zelf zoeken, zelf verantwoordelijk zijn voor wat je leert. Het onderwijs is daar zelf nog niet uit. Niet elk kind is eraan toe om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen. Waarschijnlijk zijn er jongeren die daar altijd moeite mee houden. De school stelt zich regelmatig de vraag of ze het wel goed doet.

In Gemert zijn geen winnaars. De relatie tussen directie en docent ligt aan scherven. Het docententeam telt ongetwijfeld zijn voor- en tegenstanders. Ouders en leerlingen maken zich bezorgd. Het Commanderij krijgt er een zwaar karwei aan om de ‘goede naam’ weer op te poetsen en de maatregelen te nemen die daaraan bijdragen.

Docent Giebels heeft op de opiniepagina voor zaken aandacht gevraagd die hij op school kennelijk niet kreeg, anders had hij deze stap niet gezet. De communicatielijn naar boven zat dicht. Hij is zelf geschrokken van alle aandacht. Het opzettelijk beschadigen van zijn school kan nooit zijn doel zijn geweest.

Scholen zijn zoekende hoe ze het beste hun onderwijs kunnen geven. Op die zoektocht hebben schoolmanagers, docenten en ander personeel elkaar nodig. Ouders en leerlingen spelen daar uiteraard ook een rol in. De kwestie Giebels staat niet op zichzelf. Over de wijze waarop de docent heeft gesproken, valt heel wat te zeggen, maar hij heeft zijn hart laten spreken. In het belang van zijn school en het onderwijs.

‘Je moet gewoon je mening kunnen geven’

Docent Hans Wellink van het St. Willibrord in Deurne vindt het lastig om een mening te geven over zaken die op een andere school spelen. „Ik denk dat het een beetje een wespennest is.” Toch wil hij wel kwijt hoe hij het ervaart.

„Op onze school hebben docenten heel verschillende leerstijlen. De neuzen staan in verschillende richting. Ik vergelijk dat graag met een trein. De reizigers hebben hun neus allemaal anders staan, maar ze gaan gezamenlijk op hetzelfde doel af.”

Kennis en didaktiek gaan daarin samen. „Alleen kennis, dat werkt niet. Een docent is interactief. Je bent ook aan het opvoeden, aan het bijsturen. Er zijn allerlei componenten.”

Dat schoolleider Van Diesen in zijn verhaal eerstegraads-docenten een risicofactor noemde en tegelijkertijd de vmbo-docenten een pluim gaf, vindt Wellink niet zo slim. „Dat kan hij wel vinden, dat kan hij op school ook wel zeggen, maar dat is iets anders als en plein public zoiets schrijven. Natuurlijk vinden eerstegraders dat niet leuk. En hij zegt dat wel over zijn eigen personeel.”

Schoolmanagers moeten altijd oppassen als ze groepen zo tegen elkaar uitspelen, ook al zal dat vast niet de bedoeling van Van Diesen zijn geweest, meent Wellink. „Op die manier zou hij bij ons ook ruzie krijgen.”

Hij vindt verder dat het Commanderij zich onheus gedraagt naar leraar Giebels. „Het schorsen van zo’n man vind ik buiten alle proporties. Het deed me heel even denken aan een berufsverbot. Je moet gewoon je mening kunnen zeggen. Dat kan heel hard en vervelend zijn, maar dan is dat maar zo.”

Recalcitrante mensen zijn er ook in het onderwijs. „Misschien zit er wel heel veel oud zeer bij zo’n man, dat kan best zijn. Maar voor mijn gevoel is die collegevoorzitter begonnen met het generaliseren van groepen. Wat daar het gevolg van is, gaat ten koste van de organisatie en de kinderen.”

Niemand wint daarmee, is zijn conclusie. „Overal doen mensen in het onderwijs hun best en komen ze op voor de belangen van scholieren. Dat is op het Commanderij niet anders dan op een andere school in deze regio, daar ben ik van overtuigd.”

‘Zo ga je niet met je bestuurder om’

De rector van Were Di, Kees Streng, heeft een duidelijke mening: de Gemertse docent is te ver gegaan. „Schoolleider Van Diesen in Gemert heeft zich in zijn opinieverhaal gericht op een groep binnen het onderwijs. Dat is zijn goed recht. Of dat voor hem handig was, is iets anders. Die docent mag daarop ook zijn mening geven, natuurlijk. Maar hij heeft er een persoonlijke aanval van gemaakt op zijn werkgever. Zo ga je niet met je bestuurder om.”

Volgens Streng komt Giebels met allerlei stellingen die voor een buitenstaander niet te beoordelen zijn. Het viel hem wel op dat de docent zijn baas consequent ‘rector’ noemt. „Van Diesen is voorzitter van het college van bestuur, en dus het bevoegd gezag. Dat is heel iets anders. Als je dat als docent niet weet, laat je zien dat je je boeltje niet bijhoudt en onderstreep je nog eens dat Van Diesen wat jou betreft eigenlijk gelijk heeft.”

De reactie van de docent, vindt rector Streng, is ongenuanceerd. „De buitenwereld kan niet zien waar hij het precies over heeft en hoe het ervoor staat op die school. Daar bewijs je het Commanderij echt geen dienst mee. Hij schrijft wat hij vindt over zijn school en hangt de vuile was buiten.” Giebels zou juist intern zaken veranderd moeten zien te krijgen, als hij daar zo’n behoefte aan heeft, vindt Streng. „Als het erom gaat, laten docenten zich heus wel gelden. Ik vind ze juist erg sterk en betrokken.”

De Valkenswaardse rector vermoedt dat de betrokken docent zich niet langer erkend en herkend voelt. „De wereld is veranderd, daar moeten docenten als hij rekening mee zien te houden. Zo’n man veroorzaakt stilstand op zijn school. Op sommige scholen zie je dat een groepje van een tiental docenten binnen een team van honderd personeelsleden de ontwikkelingen weet te stagneren. Dat is een slechte zaak. Daarover schreef de heer Van Diesen.”

Henk Giebels verdient compliment

A.C. Maas in Eindhovens Dagblad 26 september 2007

Het artikel van Patrick Wierckx over het Gemertse Commanderij College en de actie van docent Henk Giebels slaat de spijker op de kop: over de wijze waarop de docent heeft gesproken, valt heel wat te zeggen, maar Giebels heeft zijn hart laten spreken. In het belang van het onderwijs.

Met de visie van Giebels zijn velen het eens, niet in de laatste plaats leerlingen en ouders. In alle vormen van leren is de vakinhoudelijke kwaliteit, de opvoedende taak en de aanwezigheid en bereikbaarheid van de leraar voor veruit de meeste leerlingen van grote betekenis. Dat weet iedereen gewoon uit eigen ervaring.

Niemand is daarvan ook minder zelfstandig en minder verantwoordelijk geworden.

De manier waarop Giebels zijn artikel in deze krant geschreven heeft, zou eventueel niet door de beugel kunnen, zo wordt beweerd. Ik ben echter van mening dat hem ook op dat vlak weinig te verwijten valt. Zo ga je niet met je bestuurder - M. van Diesen - om, meldt rector Kees Streng, die Giebels een zekere achterlijkheid toedicht omdat hij woord 'rector' blijft gebruiken.

Vooral bestuurders (en hun managers) vinden dat Giebels niet in het openbaar zijn kritiek had mogen uiten. Logisch dat ze dat onprettig vinden, maar is hun verontwaardiging wel terecht?

Dat de zogenaamde 'vuile was' niet naar buiten gedragen mag worden, is een boeiend argument om over na te denken. Dat de kritische leraar zich mogelijkerwijs onsportief gedragen heeft door niet intern op school de discussie aan te gaan, kan terecht zijn, tenminste als daar de kans op eerlijke discussie ook ruim en open aanwezig was en is.

Zou het nu echt zo zijn dat iemand die zich op zijn school als discussiepartner gewaardeerd voelt, het Eindhovens Dagblad opzoekt om zijn visie te ventileren? Maar er is nog meer aan de orde.

De bestuurder beargumenteert zijn ongenoegen uiteraard vanuit het algemeen belang van de school. Het college zou door het optreden van Giebels ernstig geschaad worden. Om welke schade gaat het hier nu?

Je kunt het commentaar van Giebels namelijk net zo goed opvatten als een pleidooi dat voortkomt uit zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Het werkelijke belang van een publieke onderneming als het Commanderij College is immers het belang van goed onderwijs dat onze samenleving nodig heeft en dat via belastingen betaald wordt.

Kwaliteit van onderwijs is een publieke zaak en niet alleen een interne schoolkwestie die door bestuurders gedirigeerd wordt. Hierover in de krant en in andere media in discussie gaan is een prima zaak.

Kernpunt in de Gemertse kwestie is nu hoeveel leerlingen de school verlaten vanwege het artikel van Giebels. Dat laat zich onderzoeken. Doen dus. De mening van ouders en leerlingen over het onderwijsmodel-Van Diesen en het onderwijsmodel-Giebels kunnen meteen meegenomen worden. Ook doen. Daarna eventueel kijken wie er moet verdwijnen. Giebels is een goede leraar, nu nog een sterk bestuur. De komende weken zal dat blijken. Mijn advies: zet het artikel van Giebels in en om de school op de discussierol.

- A.C. Maas uit Leende publiceert onder meer over onderwijskwesties; zijn meest recente boek, 'Kwaliteit van het onderwijsaanbod' verscheen in 2004.

Kwaliteit van onderwijs is een publieke zaak en niet alleen een bestuurskwestie

Geschiedenisleraar geschorst

Het stormt op het schoolplein in Gemert

Peter Wierenga in de Pers 27 september 2007

Het Brabantse plaatsje Gemert eventjes niet meer zo gemoedelijk. Geschiedenisleraar Giebels is geschorst omdat hij, net als de rector, in de krant zijn mening uitte.

Het schoolplein in Gemert is te klein voor alle emoties. ‘Die meneer Giebels mag dan wel erg overtuigd zijn van zichzelf, het is wél altijd interessant in zijn les’, zeggen geschokte leerlingen van het Commanderij College over hun gewaardeerde docent. Ook ouders spreken schande van de schorsing. Bovendien krijgen hun kinderen nu geen geschiedenisles. Hoe kon het zover komen? HenkGiebels (60), docent en voormalig onderwijsadviseur van D66, waagde het om te reageren op een opiniestuk van zijn rector, Martien van Diesen. Die spuwde in het Eindhovens Dagblad zijn gal over de ‘rechtse denktank’ van Alexander Rinnooy Kan, die leraren wil belonen naar hun opleidingsniveau.

En passant deelde de rector ook nog een sneer uit naar de ‘reactionaire’ vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), die sceptisch is over onderwijsvernieuwingen. ‘In het Nederlandse onderwijs wordt bijvoorbeeld in het vmbo door zogenaamde tweedegraders een grotere prestatie neergezet dan door op een automatische piloot vanuit het verleden doorkabbelende BON-ners’, schreef Van Diesen. ‘Door lieden die terug willen naar het onderwijs van vroeger, zogenaamd omdat het toen beter was.’ Deze kritiek liet de ervaren Giebels niet over zijn kant gaan. Volgens hem draaft Van Diesen door met zijn vernieuwingen. ‘De managers (we hebben er nu al 20) zijn belangrijk. Leraren zijn slechts uitvoerders van wat zij bedenken’, reageerde de gepromoveerde historicus in dezelfde krant. ‘Jaar in jaar uit moesten we de mantravan de heer Van Diesen aanhoren: Je Opleiding Is Volstrekt Onbelangrijk! Vakmanschap Telt Niet Meer! Samen Werken! Gedifferentieerd Werken! Vernieuwend Werken!’ Maar helaas, de vrijheid van meningsuiting geldt op het Commanderij College alleen voor de rector: docent

Giebels werd ogenblikkelijk geschorst door de directie. De school heeft inmiddels een juristingeschakeld. ‘Er worden zeer binnenkort afspraken gemaakt’, is het enige wat bestuurslid Martin Jacobs kwijt wil. Kennelijk komt er een vertrekregeling voor Giebels, die een spreekverbod heeft gekregen en onbereikbaar is voor commentaar. ‘Dit is het zoveelste voorbeeld van een docent die opzij wordt geschoven door het management omdat hij niet mee wil doen aan onderwijsvernieuwingen’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij gaat over deze zaak vragen stellen aan minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA). ‘De commissie-Rinnooy Kan bepleit dat de leraar meer te zeggen krijgt in het onderwijs. Nu is die positie vrij zwak, zeker op grote scholengemeenschappen’, aldus Van Dijk. ‘Wij willen weten wat de minister daar aan gaat doen. Dit is niet zomaar een arbeidsconflict, dit gaat over de vraag wie de baas is op school.’

Handtekeningen voor terugkeer Giebels

Ad de Koning in Eindhovens Dagblad 27 september 2007

GEMERT - Drie leerlingen van het Commanderij College in Gemert hebben op hun school 180 handtekeningen opgehaald om daarmee te pleiten voor een snelle terugkeer van geschiedenis-docent Henk Giebels. de leerlingen van 6VWO hebben de kandtekeningen aangeboden aan de schoolleiding.

„We willen ons inhoudelijk niet met de kwestie bemoeien, maar we vinden wel dat hij als leraar zo snel mogelijk weer voor de klas moet komen”, vertelt de zeventienjarige Kristie Raaijmakers uit Gemert, een van de drie initiatiefnemers.

De opgehaalde handtekeningen zijn van leerlingen van de bovenbouw havo/vwo, maar ook van een aantal ouders.

De leerlingen van 6 VWO hebben 3 lesuren per week. 'Er is nu vervanging voor Giebels geregeld, maar omdat er met docenten geschoven is om onze lessen door te kunnen laten gaan, zijn er nu wel klassen die zonder geschiedenisleraar zitten.. Tijdelijk weliswaar, maar toch". Bovendien, stellen de drie leerlingen, zijn er veel examenleerlingen die bewust voor Giebels als begeleider van hun examenwerkstuk hadden gekozen.

De ouderraad Havo/Vwo van het Commanderij college heeft inmiddels in een brief aan de raad van toezicht van de school gepleit voor het inzetten van een zogenaamde mediator om het conflict tussen Giebels en het schoolbestuur op te lossen. Zo'n bemiddellaar zou dan wel voor beide partijen aanvaardbaar moeten zijn.

AOb: ”Topdocent Giebels moet je juist koesteren”
27 september 2007 -


 

De Algemene Onderwijsbond is boos over de schorsing van geschiedenisdocent Giebels van het Commanderij College in Gemert. Het getuigt van onmacht om een kritische docent op non-actief te stellen. Walter Dresscher, voorzitter van de AOb: “Ik roep de raad van toezicht en het college van bestuur op de schorsing direct ongedaan te maken. Het onderwijs en de school is niet gebaat bij zoveel onrust.”

De enorme hoeveelheid reacties van ouders, leerlingen en collega’s - veelal bijval voor het moedige optreden van Giebels - duidt erop dat er een gevoelige snaar is geraakt ongeacht de inhoud van het conflict en de vraag wie er nu gelijk heeft.
Toch is de Algemene Onderwijsbond niet verrast. Het is een veel gehoorde klacht in het onderwijs. Naast de hoge werkdruk, de vele oneigenlijke onderwijstaken en het gebrek aan zeggenschap, klagen docenten over de verregaande bemoeienis van ‘diverse’ lagen managers. Dit schiet soms door in een feodale opstelling van managers ten opzichte van het onderwijspersoneel: Het managment claimt op sommige scholen het alleenvertoningsrecht van meningen, en erger nog, uitgerekend op het eigen terrein van de leraar, het onderwijs. Ik ben hier de manager en ik zal jou eens vertellen wat goed voor je is en waag het niet het oneens met mij te zijn. De situatie op het Commanderij College is exemplarisch. Het antwoord op kritiek is schorsing.

Dresscher: “Het zou het Commanderij College sieren als het de normale communicatie met hun docenten weer herstelt. De aanklacht van Giebels betekent ook dat hij zich niet gehoord voelt door het bestuur en schoolleiding. Een slimme bestuurder luistert naar de geluiden van de werkvloer en weet te voorkomen dat via de media ongenoegen op straat belandt. Dit muilkorven werkt averechts, blijkt nu wel. Bovendien maakt het andere collega’s angstig. Mijn raad aan het bestuur in deze crisis: Maak de schorsing ongedaan en geef de docenten werkelijk zeggenschap. Koester je docenten, ook de kritische, want zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs en dus van de school.”
Onlangs adviseerde de commissie-Rinnooy Kan in het rapport LeerKracht minister Plasterk het lerarenkorps meer autonomie te geven. In plaats van dat allerlei onderwijsveranderingen van boven worden opgelegd, is het van belang de man en vrouw voor de klas te betrekken bij onderwijszaken. Zij geven immers het primaire proces vorm. Minister Plasterk had vóór het verschijnen van het rapport al geconstateerd dat de positie van de leerkracht in disbalans is. De school moet ook weer het domein worden van de leraar.

Dresscher: “Hopelijk pakt het college van bestuur de handschoen op. We moeten van "managen is macht terug naar kennis is macht". Giebels is nu een held voor de leerlingen en collega’s omdat hij zegt wat hij denkt. Leerlingen willen geen jaknikkers voor de klas omdat ze zelf ook zelfstandige mondige burgers willen worden in een democratische, veilige omgeving.”


Algemene Onderwijsbond
http://www.aob.nl/

Kamer bemoeit zich met Gemertse kwestie-Giebels

SP 'er Jasper van Dijk kaart conflict op Commanderij aan.

Eindhovens Dagblad vrijdag 28 september 2007

SP kamerlid Jasper van Dijk gaat minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs vragen stellen over de schorsing van docent Henk Giebels van het Commanderij College in Gemert. Van Dijk wil dat de minster desnoods zelf een bemiddelende rol in het conflict gaat spelen. 'Ik wil dat de minster zich hierover uitspreekt. Het is buitengewoon tekenend dat een leraar wordt gestraft voor het feit dat hij in de krant reageert op een artikel dat nota bene door de schoolleiding in diezelfde krant is geplaatst'.

Volgens Van Dijk staat het Gemertse conflict niet op zichzelf. 'Dit is veel breder. het gaat om de arrogantie, de manier van communiceren. We zien steeds vaker dat leraren die door jarenlange ervaring veel verstand hebben van het onderwijs, op een zijspoor worden gezet en allerlei vernieuwingen moeten slikken. Ik ben sowieso kritisch over die vernieuwingen in het onderwijs. Dat zijn niet per definitie allemaal verbeteringen'.

Van Dijk vraagt de minster en de staatssecretaris per brief hoe zij over de schorsing van Giebels denken. Daarnaast vraagt het kamerlid of de bewindslieden bereid zijn maatregelen te nemen om de positie van leraren te versterken.

De Algemene Onderwijsbond maakt zich boos over de schorsing van Giebels, zo heeft ze gisteren in een verklaring laten weten. 'het getuigt van onmacht om een kritische docent op non-actief te stellen' schrijft de bond. voorzitter Walther Dresscher roept de raad van toezicht van en het college van bestuur dan ook op de schorsing ongedaan te maken.

 Zie ook deel 2 Dr. Giebbels en het Commanderijcollege Deel 2 Schorsing een zwaktebod