We hebben 169 gasten online

2004 Linda Sontag e.a. :Onderwijsvernieuwing en ICT in het onderwijs

Gepost in Onderwijs

Onderwijsvernieuwing en ICT in het voortgezet onderwijs

dr. Linda Sontag, drs. Jolijn van Haaf, drs. Ramona van der Linden, drs. Marjon Meijs
28 april 2004, 49 pagina's

In de studie 'Onderwijsvernieuwing en ict in het voortgezet onderwijs' staat de invoering en vormgeving van onderwijsvernieuwing op scholen en de inzet van ict centraal.

Uitgangspunt voor de studie vormen de ict-schoolportretten van de Inspectie van het onderwijs en gesprekken met directeuren en ict-coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs.

In de bezochte scholen is de onderwijsvernieuwing duidelijk zichtbaar en ict speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de vernieuwingen. De scholen lijken er in geslaagd om, met ict, uitdagende leeromgevingen voor hun leerlingen te creëren en hebben daarmee succes geboekt in hun omgeving.

Succesvolle onderwijsvernieuwing hangt in grote mate samen met de betrokkenheid en het enthousiasme van alle actoren binnen de school. Daarnaast zijn scholen enthousiast over de zichtbare meerwaarde van het gebruik van ict bij de onderwijsvernieuwing. Het feit dat ict effect heeft werkt motiverend op het gedrag van de leraren en leerlingen. Het onderwijs is verlevendigd, aantrekkelijker geworden en de uitstraling van de school naar buiten is erdoor vergroot.

Vernieuwingen doorvoeren vraagt tijd en vergt de inzet van alle actoren binnen de school. Investeren in belangrijke zaken zoals betrokkenheid, competenties, adequate software en een goed werkend computersysteem draagt bij aan de realisatie van onderwijsvernieuwing.

Het invoeringsproces van onderwijsvernieuwing en de rol van ict hierbij is in het rapport beschreven volgens vijf dimensies: de betekenisgevende (wat?), de inhoudelijke (waarom?), de sociale (wie?), de ordenende (hoe?) en de voorwaardelijke (wanneer?).
Eén van de redenen (betekenisgevende dimensie) waarom de scholen wilden vernieuwen was het versterken van de concurrentiepositie. Scholen zijn hierin ook geslaagd. Landelijke onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van de Tweede fase, worden ook genoemd als aanjager voor vernieuwingen.
Met de onderwijsvernieuwing stellen de scholen zich voornamelijk ten doel (inhoudelijke dimensie) het zelfstandig leren en werken van de leerlingen te vergroten. Ook gedifferentieerd onderwijs wordt genoemd als doelstelling.

Ict wordt bij de onderwijsvernieuwingen vooral ingezet om andere vormen van leren mogelijk te maken.
Wie zijn er betrokken bij de invoering van de onderwijsvernieuwing (sociale dimensie)? Op de scholen blijken dit in ieder geval de schoolleiding en de ict-coördinator te zijn. Voor de uitvoering van de vernieuwingen in de praktijk spelen daarnaast de leraren een belangrijke rol.

Externe partijen, zoals het bedrijfsleven, de gemeente en andere scholen, blijken ook een belangrijke rol te spelen, voornamelijk met betrekking tot inhoudelijke expertise en financiële middelen.
De realisatie van de onderwijsvernieuwingen (ordenende dimensie) kost tijd. De veranderingen komen op elke school anders tot stand. Het vergroten van vaardigheden en draagvlak van het personeel zijn belangrijke aandachtspunten, evenals het communiceren over de onderwijsvernieuwing. Dit gebeurt zowel informeel als formeel, op studiedagen, in werkgroepjes of tijdens teamvergaderingen.
Voor het invoeren van vernieuwingen zijn een onderwijskundige visie, een beschikbaar budget, goede software en ict-vaardigheden onmisbare voorwaarden (voorwaardelijke dimensie).