We hebben 210 gasten online

2005 School is apert onzorgvuldig te werk gegaan bij beoordeling herexamen economie

Gepost in Onderwijs

Roermond, 5 september 2005 - De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond heeft vandaag in kort geding geoordeeld dat het VMBO van het Bisschoppelijk College Echt (BCE) bij de beoordeling van een herexamen economie op VMBO-niveau apert onzorgvuldig te werk is gegaan. Volgens de rechter is er bij vijf vragen sprake van een apert onzorgvuldige beoordeling: de door de scholier gegeven antwoorden zijn nagenoeg de antwoorden in de antwoordsleutel. Dat het woordgebruik soms wat anders was, maakt voor de inhoud niet uit.

De vader van een VMBO-scholier had een kort geding aangespannen tegen de school, omdat hij het niet eens was met de waardering van het herexamen van zijn zoon. De vader wenste een nieuwe vaststelling van de puntenscore van zijn zoon. De vader stelde dat er bij minstens vijf vragen sprake was van een apert onzorgvuldige beoordeling.

De school stelde zich op het standpunt dat zij de bevoegdheid tot vaststelling van de puntenscore bij een (her)examen niet heeft, maar dat deze bevoegdheid volgens het Eindexamenbesluit toekomt aan de eerste en tweede corrector in onderling overleg. De tweede corrector werkt voor een andere school en valt daarom buiten de invloedssfeer van de school. Samenvattend stelde de school dat zij aan een eventuele veroordeling nooit zou kunnen voldoen, nu voldoen aan het gevorderde niet binnen haar mogelijkheden ligt. Bovendien stelde de school dat er geen sprake was van een apert onzorgvuldige beoordeling van het herexamen.

De voorzieningenrechter bepaalde dat de school het door de scholier gemaakte herexamen ter beoordeling moet voorleggen aan de Inspectie. De overweging hierbij is, dat de voorzieningenrechter het, gelet op de in het vonnis genoemde gebreken bij de beoordeling van het herexamen, aangewezen acht dat door tussenkomst van de Inspectie wordt gekomen tot een nieuwe beoordeling van het herexamen. De voorzieningenrechter heeft in deze procedure tussen deze partijen geen mogelijkheid om méér te doen dan het verplichten van de school tot het zetten van een eerste stap op de weg die kan leiden tot een juiste beoordeling van het herexamen van de scholier. De Inspectie is namelijk geen partij in dit geding, terwijl een andere waardering van het herexamen uiteindelijk de bevoegdheid van de Inspectie is.

Bron: Rechtbank Roermond

Zie voor tekst uitspraak:

http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/33941BA9-29F3-46DD-BB3E-FFC083C0BD00/0/69188w36.pdf