We hebben 149 gasten online

1980 10 okt. Motie Lubbers-Rietkerk kiem Hos-Nota

Gepost in Onderwijs

RECORDNUMMER

 00304462

BESTAND

 Kamerstukken (Moties)

KAMERSTUKNUMMER

 16400 023   

TITEL

 Nota over de toestand van 's Rijks financiën. Miljoenennota 1981.

CITEERTITEL

 De bezuinigingen op de begroting van Onderwijs en Wetenschappen.

INDIENER

 J.G. Rietkerk, VVD

MEDE-INDIENER

 R.F.M. Lubbers, CDA

SOORT

 Motie

STEMMING UITSLAG

 Aangenomen bij zitten en opstaan

STEMMING VOOR

 CDA, PvdA, VVD, SGP, D66, PPR, PSP, GPV, DS70

STEMMING TEGEN

 CPN, BP

DATUM DOCUMENT

 1980.10.10

BRON

 Ingediend  Handelingen II 1980-1981, nr 2, blz. 257 - 257

 Stemming  Handelingen II 1980-1981, nr 3, blz. 334 - 334

KAMER

 Tweede

REFERENTIE

 Kamerstuk 16706 003, reactie bewindslieden

TREFWOORD

 INKOMENS

 KOSTENBEHEERSING

 ONDERWIJSGEVENDEN

 RIJKSBEGROTINGEN

 SOCIAAL-ECONOMISCH OVERLEG

TEKST MOTIE

 

De Kamer,

  gehoord de beraadslaging;

  kennisnemende van de door de Regering voorgestelde salariskorting voor het

 onderwijspersoneel;

  van oordeel, dat genoemd voornemen door de ontkoppeling van de

 ambtenarensalarissen afbreuk doet aan een evenwichtig arbeidsvoorwaardenbeleid

 in deze sector;

  spreekt uit, dat de hieruit voortvloeiende bezuinigingsvoorstellen in deze

 vorm niet aanvaardbaar zijn;

  voorts van oordeel, dat bij de voor 1980 te treffen bezuinigingen op de

 begroting van Onderwijs en Wetenschappen de zorg voor:

  a. de kwaliteit van het onderwijs;

  b. de toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen;

  c. de werkgelegenheid in het onderwijs, uitgangspunten van beleid dienen te

  zijn;

  van oordeel, dat derhalve de materiële bezuinigingen slechts in beperkte mate

 kunnen worden getroffen;

  nodigt de Regering uit, met inachtneming van al het voorafgaande evenwichtige

 voorstellen voor de bezuinigingen op de begroting van Onderwijs en

 Wetenschappen te doen;

  ten slotte van oordeel, dat mede in het licht van de inkomensontwikkelingen

 buiten de sector van het onderwijs een nadere bezinning op de salarisstructuur binnen het onderwijs noodzakelijk is;

 nodigt de Regering uit, hierover met de betreffende organisaties zo spoedig mogelijk in overleg te treden en over de uitkomsten van dit overleg de Kamer te rapporteren,

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

En zo was de kiem voor de HOS -Nota gelegd.