We hebben 339 gasten online

Geschiedenis en Levensloop Deel 12D2 Overicht werkzaamheden COO

Gepost in Over mijzelf

Bericht aan collega's Peellandcollege betreffende werkzaamheden voor COO in schooljaar 1990-1991

Beste collega's,

Nu het Centraal Overlegorgaan het Rapport Bedrijfsgezondheidszorg en haar adviezen t.a.v. medisch-sociaal beleid heeft uitgebracht, leek het mij een goede zaak om alle collega's nog eens te verduidelijken wat jullie vertegenwoordiger van het Centraal Overlegorgaan in de praktijk zoal heeft gedaan en doet. Temeer omdat het Centraal Overlegorgaan mij opnieuw als voorzitter heeft benoemd voor de komende 2 jaar.

Het C.O.O. heeft het afgelopen jaar 1 keer per maand plenair vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur van het C.O.O. 1 a 2 keer per maand vergaderd. Verder heeft het Bestuur van het C.O.O. vergaderd met Dhr. Jansen, directeur Onderwijsbureau en secretaris van het H.B. en op 4 maart met het Dagelijks Bestuur van O.M.O..

Onderwerpen die dit jaar binnen het C.O.O. en het bestuur van het C.O.O. aan de orde zijn gekomen zijn:

1. Formatiebudgetsysteem (een aantal keren)

2. Professionalisering van werving en selectie in het onderwijs

3. Privacyreglement O.M.O.

4. Wachtgeldregeling

5. Beroepseisen leraar VWO/HAVO/MAVO school.

6. Relatie C.O.O.- Hoofdbestuur

7. Relatie C.O.O. en ander adviesorganen binnen O.M.O.

8. Als rode draad heeft het C.O.O. zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met Bedrijfsgezondheidszorg. In een 7-tal vergaderingen hebben we ons zeer diepgaand laten voorlichten en stukken bestudeerd aan de hand waarvan we een aantal adviezen t.a.v. medisch-sociaal beleid hebben geformuleerd. U kunt deze vinden op de laatste bladzijde van ons rapport.

Namens het Centraal Overlegorgaan ben ik nog waarnemer bij de vergaderingen van het Hoofdbestuur. Deze worden altijd 1 keer per maand gehouden op de laatste maandag van elke maand.

Daarnaast heb ik zitting in de Rechtspositiecommissie van O.M.O. en in de Plaatsingscommissie. In de Rechtspositie commissie komen alle zaken aan de orde die actueel zijn, denk bijvoorbeeld aan:

1. F.B.S.

2. Ouderschapsverlof

3. Nieuwe A.D.V.-regeling

4. Opfrisverlof

5. Verzoeken om afwijking van de wachtgeldregeling

6. Basisvorming

7. De lopende wachtgeldprocedure

8. Tijdelijk Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs

9. Toepassing rechtspositiebesluit Adjunct-Directie i.v.m. Adjunct-Directeuren die in aanmerking komen voor wachtgeld.

10.Hoe te handelen bij A.D.V. verlof en ziekte.

Dit jaar stond vooral de problematiek t.a.v. het Van der Putt-lyceum centraal. De definitieve sluiting, door de staatssecretaris begin januari, leidde tot een extra wachtgeldprocedure voor de personeelsleden van het Van der Putt-lyceum. Dit resulteerde in een extra tussentijdse plaatsing door de plaatsingscommissie, waaraan ook de voorzitter van het C.O.O. deelneemt. Degenen die niet geplaatst zijn, om wat voor reden dan ook, worden alsnog meegenomen in de wachtgeldprocedure 1991.

Voorts heb ik als voorzitter van het C.O.O. nog correspondentie gevoerd en een gesprek gehad met de voorzitter van de rectorenvergadering.

Ik hoop hiermee enigszins iets te hebben verduidelijkt over mijn werkzaamheden binnen het Centraal Overlegorgaan dat ik namens het Peellandcollege mede vertegenwoordig.

Jo Swaen. Voorzitter COO afgevaardigde van het Peellandcollege

Van Jo Swaen voorzitter Centraal Overlegorgaan Ons Middelbaar Onderwijs

5 mei 1991