We hebben 268 gasten online

Geschiedenis en levensloop Deel 12D6 Overzicht werkzaamheden COO

Gepost in Over mijzelf

Van wachtgeldregeling naar plaatsingsregeling

(enige kanttekeningen)

  door: medewerkers kunnen inhuren probleem bespreekbaar dig genoeg is om eventueel
  J. W. Swaen voor een bepaalde tijd; maken en er ook daadwerke- andere werkzaamheden te
  (voorzitter P.G.M.R.) natuurlijk hangt daar dan lijk naar oplossingen wordt doen. Misschien kan er door
    voor deze scholen een gezocht. de implementatie van de
  Door het ingaan van de prijskaartje aan.   CAp voor de betrokkene
  bestuursaanstelling is de   Personeelsleden die in de een oplossing gevonden
  binnen O.M.O. vigerende Een ander probleem dat plaatsings- reservepool worden binnen de eigen
  wachtgeldregeling veranderd naar voren komt is de pro- blijven, na de toepassing school door verschuivingen
  in een plaatsingsregeling. blematiek van het niet goed van de plaatsingsregeling, binnen het personeels-
  Tevens geldt voor het of slecht functionerend kunnen b.v. worden ingezet bestand.
  O.M.O. personeel een personeelslid. Dat deze niet om aan O.M.O.-personeel Het zal iedereen duidelijk
  werkgelegenheidsgarantie . thuishoort in de plaatsingsre- bijscholing te geven. De zijn dat de juiste informatie
'--" Een en ander vraagt een geling is op zichzelf juist, scholingsgelden zouden over personeelsleden van
  nieuwe plaatsingsregeling maar de ervaring van de hiervoor eventueel kunnen groot belang is om de
  voor O.M.O.-personeel zoals laatste jaren laat zien dat worden ingezet. Een andere kwaliteiten van het personeel
  we dat voorheen kenden scholen de wachtgeldrege- mogelijkheid om deze men- ook te kunnen gebruiken.
  middels de procedure ling toch ook wel eens sen toch te plaatsen op een  
  wachtgeldregeling, welke elk gebruikten om personeel dat O.M.O.-school is de reiskos- Tenslotte
  jaar werd vastgesteld. niet goed functioneerde zo tenregeling zó aan te passen  
    in het circuit op te laten voor die bepaalde situaties, Tijdens een vergadering met
  Bij het tot stand komen van gaan. In de discussies die dat het voor de betrokkene het O.B. van O.M.O. heeft
  zo'n plaatsingsregeling zal daarover vaak werden toch interessant is een het bestuur van de P.G.M.R.
  aandacht dienen te worden gevoerd kwam steeds naar grotere reisafstand af te het Bevoegd Gezag nog
  gegeven aan een aantal voren dat er ten aanzien van leggen, omdat dan de eens verduidelijkt dat het
  zaken. wachtgeld-plaatsingen pas reiskosten worden vergoed. Personeel actief betrokken
  Doordat de voor iedereen achteraf ineens bleek dat Het voordeel ligt dan in het wil zijn bij het aannemen van
  bekende afvloeiingsregeling een betreffend personeelslid feit dat de loonkosten dan een nieuw plaatsingsbeleid
  per school door de bestuurs- niet goed functioneerde. Een niet meer op de reservepool voor O.M.a..
  aanstelling is afgeschaft zal soort vervuiling van de drukken. Bovendien is van Ondergetekende heeft
  er dringend behoefte zijn wachtgeldregeling trad dus groot belang dat personeels- jarenlang -als enige verte-
  aan een nieuw normstellend op. Bovendien bleek daarbij leden van O.M.a., waarvoor genwoordiger van het perso-
''--'"' kader. Het kan b.v. niet de vaak dat van een duidelijke geen ruimte meer is in de neel- meegewerkt in de
  bedoeling zijn dat een verslaglegging betreffende schoolformatie, duidelijkheid plaatsingscommissie wacht-
  personeelslid welke boven- het al dan niet goed functi- krijgen over de openstaande gelders waarbij geconsta-
  tallig is geworden op zijn of oneren van een perso- vacatures op andere scholen teerd moet worden dat
  haar school in 's Hertogen- neelslid geen dossier of een zodat ze op eigen initiatief al ondergetekende voor veel
  boseh, zonder meer ge- zeer summier dossier aan- de nodige stappen kunnen personeelsleden een aan-
  plaatst kan worden in Ber- wezig was. De verplichte zetten waardoor veel werk al spreekpunt was in de toch al
  gen op Zoom. invoering van functionerings- kan worden verricht ten moeilijke situatie waarin men
  Binnen O.M.O. zal men en beoordelingsgesprekken voordele van beide partijen. kwam te verkeren als men
  moeten zien te komen tot zullen daarvoor een welkom Hoe dient een school te zijn baan op de eigen school
  een plaatsingsreservepool hulpmiddel zijn om een handelen als er in een verloor. Velen hebben daar
  waarin boventallig personeel verkeerd gebruik tegen te vakgebied geen ruimte meer de afgelopen jaren dan ook
  zal worden ondergebracht. kunnen gaan. Ik ben me is en de betrokkene dus in gebruik van gemaakt.
  Immers het bevoegd gezag ervan bewust dat het hierbo- aanmerking komt voor de Het is de intentie van de
  is verplicht het salaris te ven geschetste een inge- plaatsingsregeling, terwijl er P.G.M.R. dat deze inzet vóór
  betalen. Zo'n plaatsings- wikkelde problematiek is op de betrokken school nog het eigen personeel en dóór
  reserve pool kan ten dienste maar naar mijn idee is wel formatieruimte is? Hierbij het eigen personeel ook in
  staan als een soort uitzend- iedereen binnen O.M.O. speelt natuurlijk een grote de nieuwe plaatsingsregeling
  bureau aan de scholen die ermee gebaat als we dit rol of de betrokkene deskun- wordt gecontinueerd.

OMOlogie 4-95/96