We hebben 125 gasten online

Geschiedenis en Levensloop Deel 12D7 Overzicht werkzaamheden COO

Gepost in Over mijzelf

Van centraal overlegorgaan naar gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een verslag van de ontwikkelingen sinds 12 april 1995

door:

Tot de leden van het perso-

aangenomen formeel goed-

G.M.R. heeft het volgende

 

J. W. Swaen

neelsdeel werden gekozen:

gekeurd.

resultaat opgeleverd:

 

(voorzitter G.M.R.)

Dhr. P. Aerssens, docent

 

Mw. I. Berendsen-Brink,

 
 

aan het Sint Joriscollege te

Het bestuur van de P.G.M.R.

ouder -vertegenwoordigster

 

Nadat op 12 april 1995 de

Eindhoven

(Personeelsdeel van de

van het Theresialyceum te

 

opheffing plaats heeft

Dhr. R. Couzijn docent aan

Gemeenschappelijke Mede-

Tilburg

 

gevonden van het Centraal

het Bisschop Bekkerscollege

zeggenschapsraad) kon aan

Dhr. J.M.J. van de Burgt,

 

Overlegorgaan, is nog

te Eindhoven

het werk; met andere woor-

ouder - vertegenwoordiger

 

dezelfde dag het Platform

Mw. E. Geurt jens-Vossen, lid

den de lijnen voor de nabije

van het SUoriscoliege te

 

van het personeel in verga-

van het O.O.P. Maaslandcol-

toekomst konden worden

Eindhoven

 

dering bijeengekomen.

lege in Oss

uitgezet. Op donderdag 18

Dhr. A. van Doorn, ouder-

 

Tijdens deze vergadering

Mw. E. v.d. Heijden, docent

mei heeft de eerste bijeen-

vertegenwoordiger van het

 

heeft de verkiezing plaats-

aan het Carolus Baromeus-

komst plaatsgevonden van

Dr. Knippenbergcollege te

"

gevonden van de leden van

college te Helmond

de P.G.M.R..

Helmond

 

het personeelsdeel van de

Dhr. L. van Loon, docent aan

Onderwerpen waren:

Dhr. G. Groothuis, ouder-

 

Gemeenschappelijke

het Gertrudislyceum te

- vaststelling vergaderdata;

vertegenwoordiger van het

 

Medezeggenschapsraad.

Roosendaal, tegenwoordig

- brainstorming werkzaam he-

Merletcollege Land van Cuijk

 
 

Gertrudiscollege

den P.G.M.R;

Mw. M. Hermans, ouder-

 
 

Dhr. G. Mulders, docent aan

- loting eerste reserve

vertegenwoordigster van de

 
 

het Cobbenhagencollege te

P.G.M.R..

IVO Mavo "De Roosten" te

 
 

Tilburg

 

Eindhoven

 
 

Dhr. A. Poulisse, docent aan

Vervolgens heeft het bestuur

Dhr. M.W.N. Hermes, ouder-

 
 

het Merletcollege Land van

van de P.G.M.R vergaderd

vertegenwoordiger van het

 
 

Cuijk

op 24 mei en 7 juni. Voor de

Maaslandcollege te Oss

 
 

Dhr. J.W. Swaen, docent aan

zomervakantie heeft er

Dhr. P.A.C.M. Robben,

 
 

het Peellandcollege te Deur-

uitgebreid overleg plaats-

ouder -vertegenwoordiger

 
 

ne

gevonden tussen het bestuur

van het Cobbenhagencollege

 
 

Dhr. H. van den Tillaart,

van de P.G.M.R. en het

te Tilburg

 
 

docent aan de Norbertusma-

bestuur van het O/L deel van

Dhr. H.W.P.M. Verhagen,

 
 

vo te Tilburg

de G.M.R (Ouder/Leerling-

ouder -vertegenwoordiger

 
 

Dhr. W. van Vliet, docent

deel).

van het Sondervickcollege te

 
 

Anton van Duinkerkencollege

 

Veldhoven

,

 

te Veldhoven, tegenwoordig

Vlak voor de vakantie bleek

Dhr. J.H.M.M. Verhallen,

 
 

het Sondervick College.

dat mevr. Geurt jens-Vossen ,

ouder -vertegenwoordiger

 
   

vertegenwoordigster van het

van het Jeroen Bosch Colle-

 
 

Vervolgens heeft het Perso-

O.O.P., in aanmerking was

ge te 's Hertogenbosch

 
 

neelsdeel van de Gemeen-

gekomen voor een plaatsing

Mw. A. Visschendijk-Wou-

 
 

. schappelijke Medezeggen-

via Wisselwerk. Deze plaat-

ters, ouder-vertegenwoordig-

 
 

schapsraad het bestuur

sing maakte het haar onmo-

ster van het Gertrudiscollege

 
 

gekozen. In het bestuur van

gelijk dit te combineren met

te Roosendaal.

 
 

de P.G.M.R nemen zitting:

het werk voor de G.M.R.. In

   
 

Voorzitter: Dhr. J. Swaen

plaats van Mevrouw Geurt-

Het Ouder/Leerling deel van

 
 

Vice-voorzitter:

jens is tot lid van de

de G.M.R. heeft het volgen-

 
 

Dhr. A. Poulisse

P.G.M.R., respectievelijk de

de bestuur gekozen:

 
 

Secretaris: Dhr. P. Aerssens

G.M.R. benoemd Mw. C.

Dhr. A. van Doorn, voorzitter

 
   

Keuten-van Spijk, docente

Dhr. J.M.J.van de Burgt,

 
 

Het platform Personeel heeft

aan het Ter Kemenadecolle-

vice-voorzitter

 
 

op deze dag het voorstel

ge-Oost te Helmond.

Dhr. M.W.N.Hermes, secre-

 
 

facilitering dat al door het

De verkiezing van het

taris.

 
 

Centraal Overlegorgaan was

Ouder/Leerlingdeel van de

Na de zomervakantie heeft

 

OMOfagie 4-95/96

 

 

er op 23 augustus een informele vergadering plaatsgevonden van de G.M.R. voorafgegaan door een vergadering van het bestuur van de P.G.M.R. en het bestuur van het O/L-deel van de G.M.R.. Het centrale onderwerp daarbij was de vervulling van de be­stuursfuncties van de G.M.R.. De informele verga­dering van de G.M.R. heeft na uitvoerige gedachtenwis­seling en met instemming van alle leden de be­stuursfuncties als volgt verdeeld:

Voorzitter: Dhr. J.W.Swaen, lid van het Personeelsdeel

Vice- Voorzitter: Dhr. H. v.d.Burgt, lid van het Ouder /Leerlingdeel Secretaris: Dhr. P.Aerssens. lid van het Personeelsdeel. Overzicht samenstelling G.M.R.. G.M.R.. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE AFZONDERLIJKE SCHOLEN VAARDIGEN AF 1 OUDER/LEERLING PER M.R. PLATFORM OUDERS/LEERLINGEN KIEZEN O/L G.M.R. 10 LEDEN

Dagelijks Bestuur: A. van Doorn, voorzitter J.M.J. v.d. Burgt. vice-voorzitter M. Hermes. Secretaris + 1 PERS.LlD PER M.R.

PLATFORM PERSONEEL KIEZEN

P.G.M.R. 10 LEDEN

Dagelijks Bestuur: J.W. Swaen, voorzitter vice-voorzitter

A. Poulisse. vice-voorzitter P. Aerssens, secretaris VORMEN SAMEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (20 personen) Dagelijks Bestuur: J. Swaen, voorzitter ; J. v.d. Burgt. vice-voorzitter P. Aerssens, secretaris. Ideeën en opvattingen van de P.G.M.R. in de praktijk. Naar het oordeel van de P.G.M.R is het meer dan noodzakelijk dat de leden van de P.G.M.R. optimaal voorbereid zijn op hun taak.

Dat houdt in de praktijk in. dat er veel aan deskundig­heidsbevordering dient te worden gedaan.

Al op 6 september j.1. heeft de P.G.M.R. een studiedag in Rosmalen georganiseerd rond de volgende drie thema's:

- Effecten CA2Ovoor de G.M.R. –

- Werkverdelingsbeleid CA2O - Inleiding in het onderhandelen. De resultaten van deze studiedag zullen ongetwijfeld hun uitwerking hebben op de besluitvorming in de P.G.M.R. en de G.M.R.

Het bestuur van de P.G.M.R. heeft vervolgens besloten voor alle Platform leden een studiedag te organiseren op woensdag 17 januari 1996 met als onderwerp Finan­cieel Management.

Aan de orde zullen o.a. komen beleid en begroting. knel­punten bij de verandering van de bekostigings­systematiek, begroten en budgetteren, financieel­ administratieve organisatie en schoolcultuur. Wij hopen dat alle scholen met deze studiedag hun voordeel kunnen doen. Vervolgens heeft het bestuur van de P.G.M.R. besloten op de volgende Platformverga­dering op 29 november aandacht te besteden aan de implementatie van de CA20 op de eigen school. Verder zullen zeker nog aan de orde dienen te komen de gevolgen van de Lump-sum voor de eigen schoolbegroting en wat betekent dit voor het forma­tieplan c.q. deelformatie­plan? G.M.R. en bevoegd gezag Het Bestuur van de G.M.R. heeft het D.B. van het Hoofdbestuur uitgenodigd om de G.M.R. officieel te installeren. Dit heeft op 27 september j.1. plaatsgevon­den, zodat de G.M.R. nu officieel in functie is. Voordat het Dagelijks Be­stuur van de Vereniging de G.M.R. installeerde heeft het bestuur van de P.G.M.R. overleg gevoerd met het Dagelijks Bestuur van O.M.O. over een aantal zaken welke naar haar mening verduidelijking behoeven: - Standpunt t.a.v. beleidsont­wikkeling - Bij instemmingsrecht Perso­neelsdeel eerst onderhandelen in combina­tie Bevoegd Gezag/ P.G.M.R. - Communicatieprobleem Het bevoegd Gezag zal op korte termijn laten weten hoe de informatievoorzie­ning in het voortraject zal worden verzorgd - Ondersteuning door het OMO-Bureau van alle geledingen van de G.M.R. - Wanneer kunnen we het reglement van de G.M.R. tegemoet zien? - Rapportage Structuren en Processen - Op zo kort mogelijke termijn dienen we binnen OMO te komen tot een Bedrijfs­gezondheidsdienst . Pa­rallel laten lopen met de invoering van de Lump-sum - Op korte termijn wil de G.M.R. zich buigen over de besteding van de zoge­naamde bijscholingsgelden binnen OMO. Het rapport van de Centrale Commissie Scholing hebben we on­danks toezeggingen nog niet gekregen - Hoe staat het binnen OMO met de planning/uitvoering van het traject invoering tweede fase? - Zijn er grenzen aan de groei van OMO? Zonder enige moeite kan deze lijst nog met een aantal zaken worden uitgebreid. De G.M.R. streeft naar consen­sus omdat de doelstellingen zoals die in de missie van O.M.O staan door alle geledingen worden onder­schreven. Tijdens de proefperiode zullen de verschillende geledingen van de G.M.R. er alles aan doen om tot resultaat te komen. Jo Swaen Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad O.M.O.