We hebben 221 gasten online

Reflecties bij mijn 25-jarig onderwijsjubileum op het Peellandcollege

Gepost in Over mijzelf

pcd

Jo Swaen

Op 11 december 1981 werd ik benoemd als geschiedenisdocent op het Peellandcollege in Deurne. De school zal op 8 juni 2007, door middel van een feestelijke dag, daarbij stilstaan. (ook een aantal collega's vieren dan een jubileum). Alle aanleiding dus om er bij stil te staan.

Een mens moet altijd open staan voor veranderingen. Als er een ding op mij van toepassing is dan is het dat wel.

Van Huisschilder tot student Geschiedenis

 

huisschilderToen ik als juvenist bij de Congregatie van de Broeders van Maastricht(FIC) werd opgeleid tot huisschilder had ik geen vermoeden dat ik nog eens geschiedenisles zou geven op een Havo/Vwo school. Na eerst op het Instituut voor Techniek en Ambacht het LTS- en TTO-diploma te hebben gehaald bekwaamde ik me verder in het schildersvak door via het leerlingstelsel het Leerling - en Gezeldiploma te behalen. De vakopleiding werd afgesloten met het behalen van het Vakbekwaamheidsdiploma voor het Schildersbedrijf. (Foto genomen tijdens mijn schilderwerkzaamheden op 20 meter hoogte van het complex de Beyart te Maastricht).

Werkzaam was ik in die tijd in de onderhoudssector van de Congregatie FIC. Nadien werd ik bedrijfsleider-calculator van Schildersbedrijf Hub Wessels BV te Sittard. Echter mijn uitgestelde dienstplicht moest toch worden doorgevoerd en zodoende kwam ik als soldaat terecht bij de Gravendienst/Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Het was al tijdens die dienstijd dat ik schriftelijk ging studeren bij de Leidse Onderwijs Instellingen.

 

gravendienst

Wegens onmisbaarheid in het bedrijf oordeelde de Raad van State afdeling Dienstplichtzaken dat ik voor een jaar mijn dienstplicht kon onderbreken.

Dat hield echter wel in dat ik uiteindelijk wel mijn diensttijd moest uitdienen.

vrijstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na met een afkoopsom afscheid te hebben genomen van het Schildersbedrijf diende ik mijn nog te dienen diensttijd uit.

Na mijn diensttijd trad ik als bedrijfsleider in dienst van een Handelsonderneming te Horst-America. Deze handelsonderneming werd omgevormd tot een woninginrichtingzaak en een filiaal werd geopend in Vierlingsbeek. Ondertussen studeerde ik s' avonds voor het goederen-textieldiploma van de Detex en bij het Instituut voor Bedrijfswetenschappen Hogere Bedrijfsleiding. Na deze succesvol afgerond te hebben besloot ik via de LOI mijn middelbare schooldiploma te gaan halen. Ik wilde namelijk naar de Universiteit om geschiedenis te gaan studeren om daarna leraar te worden aan een middelbare school. Na twee jaar schriftelijk te hebben gestudeerd bij de LOI deed ik het examenjaar op de Avondschool in Utrecht (gevestigd in het Bonifatiuscollege) en slaagde daar voor het VWO-diploma in 1976.

Ondertussen werden mij nog twee banen aangeboden: Directeur van een glashandel in Maastricht/Venlo en Directeur van een schildersbedrijf te St.Oedenrode.

Maar mijn besluit stond vast. Ik kon mijn droom verwezenlijken door aan de Universiteit te gaan studeren. Eindelijk overdag studeren. Maar.... ik werd uitgeloot voor geschiedenis en omdat ik als tweede keus Bestuurskunde had opgegeven werd ik student aan de Technische Hogeschool Twente waar in 1976 de nieuwe studierichting Bestuurskunde van start zou gaan.

Ik had echter een verzoekschrift naar Groningen gestuurd om, gezien mijn avondstudies, via de hardheidsclausule toch te kunnen worden toegelaten tot de studie geschiedenis. Na de opening door staatssecretaris Klein te hebben bijgewoond in Twente, van de nieuwe studie Bestuurskunde, vond ik thuis in Eindhoven een bericht bij de post uit Groningen. De hardheidscommissie had mijn verzoek ingewilligd.

collegekaart In 1976, op 29 jarige leeftijd, kon ik mijn droom realiseren en geschiedenis gaan studeren, overdag, aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In 1979 behaalde ik het kandidaatsexamen en in 1981 het doctoraal examen, op 34 jarige leeftijd. Hoofdvak Nieuwe Geschiedenis, ondersteunend hoofdvak Sociaal-Economische Geschiedenis. Daarnaast nog Overzeese Geschiedenis, Oost Europese Geschiedenis en Krijgsgeschiedenis. Omdat ik als docent wilde gaan werken behaalde ik ook de onderwijsbevoegdheid geschiedenis.

25 jaar docent geschiedenis op het Peellandcollege

Toen er dan ook een advertentie verscheen van het Peellandcollege solliciteerde ik en de toenmalige rector Hoogbergen zei me telefonisch al meteen toe, dat gezien mijn staat van dienst, ik me als benoemd kon beschouwen. Zie benoemingsbrief van 11 december 1981.

 

reflecties

contactblad

Uit het contactblad Peellandcollege van 18 februari 1982 onder benoemd.>>>>

Terugblikkend op die meer dan 25 jaar kan ik toch alleen maar constateren dat het werken in het onderwijs nog steeds een geweldig prettige omgeving is om je kennis en kunde door te geven aan jonge mensen van 12 tot en met 19 jaar. Tot op de dag van vandaag vind ik dat ik een heerlijk vak heb om te doceren en probeer dat dan ook op de leerlingen over te brengen. Naast dat mooie vak is het boeiend te noemen dat kinderen zo verschillend zijn. Mogen werken met kinderen op weg naar hun volwassenheid is gewoon een voorecht te noemen.

schooljaar 1982 1983In het schooljaar 1982/1983 werd ik op 1 februari 1983 in vaste dienst benoemd. Schooljaar begon op 16 augustus

Ik gaf les aan 2 eerste klassen, 3 tweede klassen, 4 derde klassen, 4, 5 en 6 Atheneum.Mijn eerste eindexamenklas. Totaal aantal leerlingen 315 in 12 klassen. Gemiddeld 26,25 leerling per klas.

In de agenda van het schooljaar 1983/1984 vind ik deze uitspraak van Francis Bacon:

"All knowledge depends on keeping the eyes steadily fixed upon the facts of nature"

Ik gaf les aan 3 eerste klassen, 3 tweede klassen, een derde klas. 2 klassen 4 Atheneum, een 4 Havo klas, een 5 en een 6 Atheneum. Totaal 12 klassen en 332 leerlingen. Gemiddeld 27,76 per klas.

 

reflecties

Jarenlang heb ik lesgegeven in lokaal 602 waar nu Organisatie en Beheer van het IVOD (Unit 4) is gehuisvest.

1984 1985

Bovenstaande foto's zijn uit het schooljaar 1984-1985 en genomen in lokaal 602. Rechts leerling Wappie Holten in 4 Havo D. In Schooljaar 1984/1985 gaf ik bijvoorbeeld les aan: 3 eerste klassen,een tweede klas , 2 derde klassen, een 4 Havo klas, twee 5 Havo klassen, een 5 Atheneum, een zes Atheneum.

In die 25 jaar had ik in totaal 673 eindexamenleerlingen; 267 eindexamenleerlingen HAVO en 406 eindexamenleerlingen VWO. In totaal heb ik zo'n 5000 leerlingen gehad in die 25 jaar.

Naast het lesgeven zijn er natuurlijk ook andere taken die moeten worden verricht. Mijn belangstelling ging vooral uit naar organisatorische zaken en personeelszaken. Gezien mijn loopbaan niet zo verwonderlijk. In die 25 jaar was ik o.a.

# Sectievoorzitter van de sectie geschiedenis # Voorzitter commissie Basisvorming # Lid commissie Formatiebudget Systeem # Lid commissie identiteit # Waarnemer namens het personeel bij bestuursvergaderingen # Klassenmentoraat; # Lidmaatschap Medezeggenschapsraad Peellandcollege 1984 tot 1997 # Voorzitterschap en lidmaatschap Personeelsraad Peellandcollege van 1984 tot 1997Daarnaast was ik sinds 1986 door het personeel van het Peellandcollege afgevaardigd, als hun vertegenwoordiger, in Het Centraal Overleg Orgaan ( COO) van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg.

Die werkzaamheden in Tilburg eerst als lid van het Centraal Overleg Orgaan, kortweg COO, zouden steeds meer tijd gaan innemen eerst als lid en bestuurslid, later als voorzitter. In een artikel in Omologie van 1 september 1990

bestuur coo

Nadat het COO gepleit had voor een meer professionele OMO organisatie werd een begin gemaakt met de komst van een ful-time voorzitter Rob Kraakman.

Het COO zou worden opgeheven en onder mijn leiding werd de GMR van OMO opgericht. Ik werd zowel voorzitter van de GMR als van de PGMR. Die werkzaamheden voor het COO werd gefaciliteerd met 6 taakuren. Ook de facilitering werd professioneler. Dat betekende dus dat naast het lesgeven de zorg voor de arbeidsvoorwaarden van het OMO personeel steeds meer tijd vergde. Vooral het bevorderen van kennis was een van mijn prioriteiten.

Als voorzitter van het COO en GMR woonde ik ook de vergaderingen bij van het Hoofdbestuur, was ik lid van de Rechtspositiecommissie en nam ik deel aan de plaatsing van wachtgelders binnen OMO in de plaatsingscommissie. Het meest staat me de extra plaatsingsronde bij van de personeelsleden bij het teloor gaan Van der Putt lyceum in Eindhoven en natuurlijk het omvormen van Ons Middelbaar Onderwijs tot een professionele organisatie.

organogram

De GMR bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft binnen OMO de plaats gekregen die het verdient.

Bezuinigingen en Vernieuwingen in het Onderwijs

bezuinigingenTijdens die 25 jaar hebben bezuinigingen en vernieuwingen steeds centraal gestaan. Op 16 mei 1983 staat in mijn schoolagenda: Bijzondere plenaire vergadering i.v.m. bezuinigingen. Begin juni 2007: in een brief van de directie wordt meegedeeld dat we voor het komende schooljaar 2007/2008 4879 uur zullen moeten bezuinigen. In die 25 jaar is dus helaas niet veel veranderd. De salarisstrips vermelden ook vanaf 1983 en dat 10 jaar lang Inhouding Onderwijspersoneel.

Op 26 april 1984 staat in mijn schoolagenda: vergadering HOS Nota(Herstructurering Onderwijs Salarissen). De meest onzalige maatregel die ooit in het onderwijs is genomen. De gevolgen zouden zeer ingrijpend zijn. Sinds 1983 is er sprake van bezuinigingen in het Onderwijs. Dat een en ander voor onderwijsgevenden consequenties heeft is duidelijk. Achteraf realiseer je je dat we ondanks al die bezuinigingen toch ons plezier in ons werk niet hebben verloren. Met de steeds beperkende financiële middelen slaagden we er gelukkig toch in om onze onderwijsdoelen te bereiken. Alleen wanneer houden de bezuinigingen eens op?

Mede door de bezuinigingen kregen we ook te maken met de invoering van het formatiebudget systeem en daarna de lump-sum financiering.

Met betrekking tot het onderwijs werd er door de overheid diep ingegrepen. De basis vorming werd ingevoerd en uiteindelijk weer afgeschaft zonder dat onderwijsgevenden voldoende financiële middelen kregen om de basisvorming te implementeren. Als voorzitter van de commissie Basisvorming was ik in het schooljaar 1992/1993 nauw daarbij betrokken. Na de onderbouw moest de bovenbouw van het middelbaar onderwijs ook worden vernieuwd door de invoering van de Tweede Fase. Het Peellandcollege was een van de scholen die de Tweede Fase experimenteel al invoerde, voor alle vakken. Een ieder weet dat ook deze invoering uiteindelijk weer tot aanpassingen leidde en in het komende schooljaar 2007/2008 wordt de Nieuwe Tweede Fase al weer ingevoerd.

Daarnaast werd Taak Gestuurd Onderwijs door het Peellandcollege als didactisch model doorgevoerd.  Maar het kiezen voor een didactisch model was natuurlijk ook niet de oplossing. Het dient een combinatie te zijn. Binnen het geschiedenisonderwijs werden de moderne didactische methoden al toegepast.

De examenresultaten geschiedenis zijn dan ook opmerkelijk goed te noemen. Zie daarvoor:

Het onderwijs is volop in beweging 

Het opzetten van de website www.blikopdewereld.nl

blikop

Langzamerhand kreeg het idee meer vorm om een eigen website te ontwikkelen bestemd voor het onderwijs. Per slot van rekening moet ook een oudere docent mee gaan met de tijd. Daarnaast kon ik mijn hobby's rechtspraak en economie daar ook een plaats op geven. Leerlingen zouden zo ook hun kennis van de geschiedenis kunnen bijwerken. Maar niet alleen leerlingen. Ook volwassenen vinden steeds meer de weg naar www.blikopdewereld.nl Vooral de reacties van leerlingen van tientallen scholen en van mensen all over the earth geeft aan dat ik in mijn opzet geslaagd ben.

Doorgaan tot mijn 40 jarig jubileum?

Tijdens de officiële schoolviering van het 25 jarig jubileum werd er gezongen dat men hoopte dat ik wel tot mijn veertig jarig jubileum zou doorgaan. Helaas, ik zie mezelf niet tot mijn 75 levensjaar als docent nog werkzaam zijn. Maar met heel veel plezier en genoegdoening zal ik de komende vijf jaar dat wel blijven doen. Om daarna via mijn website toch nog bij het geschiedenisonderwijs betrokken te blijven.

Ten slotte: al het plezier bij het lesgeven is alleen maar mogelijk doordat de leerlingen mijn lessen ook hebben gewaardeerd.(Natuurlijk niet altijd). Mijn dank gaat dan ook zeker uit naar al die 5000 leerlingen die dat mede hebben mogelijk gemaakt.